Page 2 -
P. 2

;s^^s>;s>^SïJS>·SïiSïíS> is>^s>·s>·;Sí^^s>fS>iS>iSí3ísS; ^

    t - f ^ SANTOR AL

  Dia 5. Dilluns.—Sants Llorens Justinià, bisbe y coaf. Romul mr. Berli,
;abat y conf,—Sta. Obdula, verge.
I .Dia 6, Dimars.—Sanis Zacarías, profeta; Cólido, Eugeni y 10 corapanyí>",
mrs. Eleuteri, abat.—Sta. Limbanía, verge.

  Dia 7, Dimecres.—Sants Joan Eupsiqui y Sononte mrs. Nemori iiaoa y
inr.—Sta. Regina verge y mr.

   Dia 8, Dijous.—SS EL N'AXEMENT DE NTRA. SENYOBA,—Sants Adrià, mr. Eus-

sebi, Nectaro y Zenón, germans, mrs.—Sta. Adela, viuda y monja.
  Dia 9, Divendres.—Nostra Senyora del Claustre, Patrona de Solsona. .

Sanis. Sergi, papa y conf.; Pere Glaver S, I. conf—Stes. Basilisa, noya, oir.:
y Maria de la Cabeza, esposa de Stin Isidro.

  Dia 10, Dissaple.—Sants Hilari, papa y conf. Nicolau de Tolentino, conf.—' -
Stes. Mensdora, Metrodora y Mimfodora, germanes, verges y rars.

  Dia 4, Diumenge XVII després de Pentecostes.—i^i—El Dotcissim Nom de Ma-
ria.—Sants Prolo y Jacinto, germans, mrs. Vicens; abat y mr; Adolf; abat.—
Sta. Teodora Alecsandrina; penitent.

  AlÀcziMA CRISTIANA.—Les matexes misèries de la vida se convertexen en delí-
cies celestials, si sabem trobarhi el plaher de oumplir la voluntat de Deu.

                                 (Sant Francisco de Sales.)

   L'Ilm. y Bvdm. Sr. Bisbe de Vich, Dr. D. Joseph Torras y
Bages, s' ha dignat concedir 50 dies d' indulgència als que devota-
ment llegescan la P a l l a P a r r o q u i a l acabant ab un Glòria Patri...

         REFÜECSIO

  sobrí I' Evangeli òe la Dominica XVi òesprés Oe Fentccostés
                          (Sant Lluch, cap. XIV, v. 1—11.)

   Y .'iuccehi, que entrant Jesús en dissapte a casa d'un dels prin-
cipals fariseus pera menjar, ells I' estavan observant

   Es el present Evangeli una severa reprcnsió d' aquells hipòcrites que
 ab mala intenció observan y judican els fets del pròcsim y es al matex
temps una llissó perquè no dexem de fer obres bones per lo que pugan
 j^ensar o dir els demés.
 •• Entrà Jesús a casa d' un fariseu ahont havian fet presentar, com d'
 |magat, un malalt d' hidropessia, pera probarlo si '1 curaria en dia de fes-
 ía y aixís poderli tirar en cara que ell no observava el dia de la festa. Jesús
 íiui en varies ocasions havia confós la malícia dels fariseus, tatubé la con-
 ïongué en la ocasió present, ensenyantlos que no s' oposan a 1' observan-
 t i a de la festa els éczereicis de caritat que 's practican ab el pròcsim. Co-
 íi'exent sa perversa intenció, els preguntà: ^es lícit curar en dissapte? Pro
 ífills callaren. Y aliavors tocant al htdrópich, el curà y el despedí. Y els
   1   2   3   4