Page 4 -
P. 4

, . La;:bona Lluïsa y ses amigues donaren gràcies fervoroses a Sant Anto-
ni, y comensaren desd'aquell dia a confiar totes les seves penes a,tant
gloriós Sant ab la promesa del Pa dels Pobres; y altres y altres seguiren
y han seguit després el seu exemple, y les gràcies que. per aquest medi sç-
han alcansat son innombrabies.

Sense que vulguem negar que ja de molt antich seguiren alguns devots^

la costum de demanar favors a Sant Antoni ab 1' oferiment d' alguna li-

mosna, ens decantem més a la segona opinió, en vista del gran desarroUo.

que ha alcansat la dita obra després de ferse públich el fet de referència,

si 's vol, senzill y fins de poca importància. '\

 Funcions religioses de la Setmana

  AVUY A LA TARDE: a les tres, a la iglesia de Sant Pere, Doctrina.
  A les quatre, al Monastir, Rosari y Funció de Sant Joseph.
  Acabada la. funció parroquial, Visita de les Filles de Maria. .
  DISSAPTE, Festivitat de fi ostra S e n y o r a del Carme; ales
set del matí, a la Iglesia de les Carmelites, Missa de Comunió General,.
ab plàtica preparatòria.

  A les set, al JVlonastir; a les vuyt, a Sant Eudah; y a les nou, a 1'- Iglesia
de les Carmelites, hi haurà Ofici Solemne a Nostra Senyora del Carme.

  A les deu, al Monastir, a a Confraria del Carme, celebrarà sa
festa patronal ab Ofici Solemne y Sermó que farà'l Rvt. Joseph Guixà, Pbre.

  A les cinch de la tarde, a la Iglesia de les Carmelites, Trissagi cantat y
acabament de la Novena.

  A dos quarts de vuyt del vespre, al Monastir, Rosari y Conclusió de la
Novena de Nostra Senyora del Carme.
, DIUMENGE VINENT: a dos quarts de vuyt del matí, hi haurà Missa
ab armonium al Ninyo Jesús de Praga, en la capella de St. Joaquim.

            Del 2 al 7 de Juliol

  Bateigs. Mercè Capdevila y Guix.—Carme Fages y Vidal.—Carme
Ourt y Costa.—Franciscà Boix y Jordà.— Margarida Boix y Jordà.

  Defuncions. JVanela Pujol, 1 any.—Joan Vilalta y Tubau, 73 anys,
                           Ripoll, 9 de Juliol de 1910.

      ÍMP. BONET.-RIPOLL
   1   2   3   4