Page 1 -
P. 1

PASQUA, LA FESTA DE LA LLUM               MISSES DE LA SETMANA

   JO soc LA LLUM DEL MON (Jo. 8, 12),                  MONESTIR
havia dit Jesús. 1 també: VOSALTRES SOU LA
LLUM DEL MON (Mt. 5, 14).                AVUI, DIUMENGE: 8, Restituto Perea Carmona;
                             11, parròquia; 12,30, Joan Canadell; vespre, Xavier
   Certament, i com a fruit del misteri pasqua^.:   Formatge Sidera.
Passió, Mort i Ressurrecció de Jesús i com a con-
seqüència de la nostra incorporació a Crist pel bap-   DILLUNS: 8, Francesc Guillamet; 9 i vespre, Josep
tisme, els cristians som, hem de ser Llum del món.    Moreno Serra.
                             DIMARTS: 8 i vespre, Josep Moreno Serra; 9, Jo-
   Aquests dies, el Ciri Pasqual, llum de Crist,    sep Arqués {pare i fill).
presideix en lloc eminent del presbiteri les nostres
celebracions litúrgiques. Símbol del Crist Ressusci-   DIMECRES: 8 i vespre, Josep Moreno Serra; 9, Jo-
tat, és el record insistent i estimulant de la nostra  sep Vila Font.
missió il.luminadora. Així ho simbolitzàvem quan
durant la Vetlla Pasqual, els fidels enceníem el nos-  DIJOUS: 8, Josep Moreno Serra; 9, Joan i Teresa
tre petit ciri de la flama del ciri pasqual i renovà-  Folcrà; vespre. Pilar Muntadas de Tubau.
vem poc després solemnement les promeses del bap-
tisme, compromís de vida nova en constant reno-     DIVENDRES: 8 i vespre, Josep Moreno Serra; 9,
vació.                          Tomàs Vila Teixidor.

   ll.luminar amb la paraula i l'exemple la famí-   DISSABTE: 8, Isidre Sala i Montserrat Salà; 9 i ves-
lia, el poble, les estructures socials i polítiques, el pre, Josep Moreno Serra.
món de l'espectacle, de l'esport, de l'economia, eís
afanys alliberadors pels que gemega la humanitat...   DIUMENGE: 8, Margarida Unó; 11, Dolors Terra-
                             dellas Vilalta; 12,30 i vespre, Josep Moreno Serra.
   Heus ací una tasca en la que tot cristià s'ha de
sentir compromès: Llum del món, reflexe clar i net              BON PASTOR
de l'única LLUM que és Crist, sense egoismes ni cò-
modes excuses, ni hipocresies que enfosqueixen i fan   AVUI, DIUMENGE: 9, ànimes en acció de gràcies;
inútil una falsa brillantor. Tant de bó cada dia es-   11,30, família Franquesa Bertrolich; 1, difunts par-
devinguem, amb tota la nostra vida, una llum més     ròquia; vespre, Rosa Carrera Castella.
pura i transparent, autèntics testimonis del Ressus-
citat.                          DILLUNS: Carme Vilamaííà Serrat.

CURSET PRE-MATRIMONIAL                  DIMARTS: Joan Mora.

   Dissabte vinent, dia 16, a les 10 del vespre, hi  DIMECRES: Marià Carrera i filla Rosa Carrera
haurà la primera trobada del Curset Pre-matrimo-     Castella.
nial per a tots els promesos del Ripollès, a la Biblio-
teca de la Caixa de Pensions (Plaça Sant Eudald).    DIJOUS: Xavier Buxó Garcia.
Ens parlarà el matrimoni de Torelló Surinyach-Tres-
serra sobre el tema: PARLEM DE LA FAMÍLIA.        DIVENDRES: Jaume Buxó Ribé.

   El diumenge, dia 17, a les 11 del matí i sobre   DISSABTE: Josep Moreno Serra, {I aniversari).
el tema: PER QUE ENS CASEM PER L'ESGLE-
SIA?, ens parlarà Mn. Miquel Camprubí, del semi-     DIUMENGE: 9, intenció donant; 11,30, Jaume Ca-
 nari de Vic.                      balleria; 1, Josep Moreno Serra; vespre, Isabel Ca-
                             talan, (I aniversari).
   Hi convidem molt especialment a totes aquelles
 parelles que tinguin projectat casar-se durant aquest        S A N T JOSEP OBRER
 any.                          AVUI, DIUMENGE: 9, Domènech Guix; 12,30,
                             Maria Brangrí (comunitat).

                             DIUMENGE VINENT: 9, Ramon Colomer Sala;
                             12,30, Miquel Sufíé.

RECÉS MENSUAL              Oarroquia    MQcreRiíél

   Dijous vinent, dia 14, tíndrem           (SUPLEMENTO DE HOJA DIOCESANA)
el recés mensual:
                    Ano LXVII    Domingo, 10 de abril de 1977  Núm. 3381
— per a dones, a les cinc de la tar-
  da a l'església del Bon Pastor.
  Acabarà amb la santa missa a
  les 6.

— per a homes, a dos quarts de
  deu del vespre a l'església de les
  Carmelites. Acabarà a les 11
  amb la Benedicció del Santís-
  sim.

                             Imprenta Bonet. Monasterio, 6. lelf. 700070. Ripoll- 1977
   1   2