Page 1 -
P. 1

MISSES DE LA SETMANA

MONESTIR

AVUI, DIUMENGE: 8, Tomàs      BarroqulQ anodèRípil
Coderch Brunet; 11, parròquia;
12'30, Eiudald Sadurní Puigcorber  Ano LXVII [SUPLEMENTO DE HOJA DIOCESANA) Núm. 3380
(Sda. Família); vespre. Bonaventu-
ra Bover Camps (Sda. Família).         Domingo, 3 de abril de 1977

DILLUNS: 8, Eudald Bancells; 9,
Sarquella-Sala; vespre, a Sant Eu-
dald en acció de gràcies.

DIMARTS: 8, Emili Atiènzar; 9,
Blanquita Garrido; vespre, Ramon

CELEBRAR E5 PARIICIPARRovira.
DIMECRES: 8, Joan i Teresa
Folcrà; 9, Pere Rovira; vespre.      Comencem avui la Setmana Santa. En ella celebrem- l'HORA
Margarida Costa.          de Crist, aquella hora per Ell tan desitjada del seu lliurament, en
                  l'acceptació total i amorosa de la Voluntat del Pare, per la salvació
DIJOUS: Vespre, Joaquim Ju-     dels homes. L'HORA de la mort i la resurrecció.
nyent.

DIUMENGE: 8, Restituto Perea       No podem celebrar aquests dies passivament, com simples
Carmona; 11, parròquia; 12'30,   espectadors d'un drama emocionant. Si intentem ser cristians amb
Joan Canadell; vespre, Xavier    una fe viva cal que participem en les celebracions litúrgiques.
Formatge Sidera.
                     La celebració comunitària de la penitència el DIMiECRiES, ens
    BON PASTOR         ofereix l'ocasió de culminar el nostre esforç de conversió quares-
                  mal amb la reconciliació sacramental amb el Pare i amb els ger-
AVUI, DIUMENGE: 9, difunts     mans.
parròquia; U'BO, losep Andreu; 1,
família Puigcorber Franquesa; ves-    El Memorial del Sant Sopar que celebrem el DIJOUS, a l'en-
pre, ànimes.            sems que ens convida a participar en la Taula de l'Eucaristia
                  unint-nos així més fondament al sacrifici de Crist, ens recorda els
DILLUNS: ànimes en acció de     compromisos d'amor, de perdó, de servei als germans que com-
gràcies.              porta la comunió del Cos de Crist.

DIMARTS: difunts parròquia.

DIMECRES: demanant la santifi-      L'acció litúrgica del DIVENDRES tot ajudant-nos a redesco-
cació dels sacerdots.        brir l'amor de Crist que sofreix i mor en l'altar del Calvari, ens
                  ajuda a comprendre el sentit redemptor del sofri'.ment tan lligat
DIJOUS: Carme Vilamanyà Serrat.   sempre a la nostra vida. J ja creu, passa de signe de mort ^ senye-
                  ra de vida i de victòria.
DIUMENGE: 9, ànimes en acció
de gràcies; 11*30, família Fran-     I la GRAN VETLLA DEL DISSABTE és ja la gran festa de la
quesa Bertrolich; 1, difunts par-  PASQUA. Cal que li donem amb la nostra participació activa tot
ròquia; vespre. Rosa Carrera    el valor que inclou, d'admiració joiosa i agraïda per l'amor de Déu
Castella.              als homes, de compromís de vida nova, de caritat, etc, etc. Una
                  setmana santa, una quaresma sense vetlla pasqual, resulta quasi
 SANT JOSEP OBRER          "decapitada".

AVUI, DIUMENGE: 9, Maria         Llavors, rAL-LELÜIA que durant els cinquanta dies de Pasqua
Alsina; 12'30, Josep Orriols.    ressonarà en la litúrgia, tindrà ecos clars i pregons en el fons dels
                  nostres cors.
DIUMENGE VINENT: 9, Do-
mènech Guix; 12'30, Maria Bran-
grí (comunitat).
   1   2