Page 1 -
P. 1

ELS SANTS PATRONS

      'üfiacreRif^l                             El patronatge en els gremis deu
                                       ésser tan antic com els mateixos
Aflo LXIl     (8UPLEMENTO DE HOJA DIOCESANA) Núm. 3152         gremis: posarien ben aviat l'activi-
                                       tat gremial sota l'advocació d'un
      Domingo, 19 de noviembre de 1972                 sant que tingués alguna relació
                                       amb la seva feina.
FORMACIÓ DE PARES
                                         S'apropa Sant Eloi, patró del
   Aquí i allà es van organitzant coses a diferents nivells per a la   ram metal·lúrgic. El proper diumen-
formació dels pares. Es realment interessant I consolador.          ge, dia 26. a la missa d'onze del
                                       mati, celebrarem là seva memòria.

                                         La missa vespertina del dimarts,
                                       dia 5 de desembre, s'aplicarà en
                                       sufragi dels difunts d'aquest ram
                                       que han mort al llarg de l'any.

    Dic que és Interessant i consolador perquè el crec un moviment             **
que promou una feina totalment necessària i que era molt, per no dir
totalment, ignorada.                               Tal com anunciàvem en el full de
                                       la setmana passada, la Capella de
   Aquí, com en altres coses de la vida, es dóna una paradoxa xocant:   Música de Santa Maria vol honorar
els homes que, d'ordinari, ens preparem a consciència per cumplir els    avui la memòria de Santa Cecília,
nostres deures professionals, deixem molt de cantó o del tot, la prepa-   patrona de la Música.
ració per la feina més important: la tasca de pares. Hi esteu d'acord?
L'educació de les persones es deixa en mans del corrent de la vida: la      En aquesta ocasió serà bo recor-
vida ja ensenya! I, és veritat, la vida ja ensenya, però s'ha de saber    dar un apartat de la Constitució so-
encarrilar, completar, discernir tot allò que ensenya la vida, perquè,    bre Litúrgia Sagrada del Concili
si no, és impossible que en resultin persones realment adultes: serà per   Vaticà II: «Cal fomentar amb interès
pura carambola.                               el cant popular religiós, de manera
                                       que tes veus dels fidels puguin resso-
   Formar-se per ésser pares. Hauria d'ésser una preocupació constant.  nar en els exercicis piadosos sagrats
Perquè pare se n'és des del moment que un pren la responsabilitat de     i en les mateixes accions litúrgiques,
portar un fill al món, fins que... no hi ha fi. I en cada moment deu variar d'acord amb les normes i els dictats
l'exercici de la paternitat perquè varia la situació del fill, més gran o  de les rúbriques».
més petit, sol o amb germans, amb unes preocupacions o amb unes altres.

   Què tal? O I que tots tenim experiències doloroses que haurien       Una invitació més a cantar a ple
pres un altre aire si els pares haguessin estat més preparats per a cum-   en les celebracions, sense por, amb
plir la seva funció de pares? I gairebé sempre es tracta de coses ben    decisió i amb gust.
senzilles, no pas d'alta psfcologia o pedagogia, coses ben simples que
només feia falta... saber-les: preparar-se un xic més per ésser pares.

   Es que ja hi ha el seny! Sort n'hl ha. Però el seny no ho fa tot.   • Els aconteixements del diumen-
Són necessaris coneixements. Per això satisfan les temptatives encami-    ge passat aquí la vila reclamarien
nades a una major formació de pares.                     seguramen f una reBexió des d'aques-
                                       tes pàgines. Hem cregut convenient
   Aquest és el comentari que m'ha semblat adient en conèixer       tractar-los a través de l'homilia
l'anunci d'unes conferències organitzades per la Junta de Pares d'Alum-   d'aquest diumenge, fíixò ens excu-
nes del Col·legi Salesià.                          sa de fer-ho ara des d'ací.
   1   2