Page 1 -
P. 1

MOLT IMPORTANT

                                         Des de fa temps s'organitza a
                                       l'estiu un CURS DE FORMfíCIO
                                       DE CfíTEQUlSTES. flquest estiu
                                       deurà fer-se'n la cinquena «forna-
                                       da». N'hi han hagut a La Gleva, al
                                       CoUell, a Santa Coloma d'fíndorra,
                                       a Raimaf de Lleida.

Afto LXII C8UPLEMENTO DE HOJA DIOCESANA) Núm. 3129               El d'enguany es fa a Tarragona.
                                       Organitzat pel Secretariat Interdio-
      Domingo, 11 de junio de 1972                    cesà de Catequesi de Catalunya i
                                       pels Secretariats Diocesans de Ca-
CONÈIXER I VIURE JE5UCRISI                          tequesi de Balears, tindrà lloc al
                                       Seminari de Tarragona, del 10 al 22
   Diumenge, al Casal, fèiem una estona de titelles i una xocolatada.   de juliol. Està obert a seglars, reli-
Ens aplegàvem joiosament amb un grup nombrós de nens i nenes que       giosos i sacerdots dedicats a la
han fet aquest any la Primera Comunió, per acabar així, familiarment,     Pastoral Catequètica o que poden
el curs de catequesi.                             prestar un servei en aquest camp.

   Dijous a la tarda, una vintena de catequistes, les que bonament van     Crec que és molt ideal el pensar
poder venir, ens trobàvem a Matamala per fer una reflexió sobre ei curs    que pot anar-hi gaire gent de nosal-
1 celebrar l'Eucaristia, donant-ne així gràcies a Déu.            tres: dotze dies, ni que siguin de
                                       mitges vacances, no són fàcils de
   A l'hora de la reflexió apareixien moltes coses. Tots voldríem que   trobar; tampoc potser podria enca-
les coses sortissin perfectes i ens adonem que estem molt lluny d'aquesta   bir-s'hi ja que les places són limi-
perfecció. Caldria preparar més les catequistes i els pares, orientar inclús tades. No obstant, no deu ésser tan
d'una altra manera tota la catequesi de la iniciació cristiana que englo-   ideal el pensar que podrien anar-
baria la de la Primera Comunió, fer molt més vives les sessions de      hi «algunes» persones. Ens aniria
Catequesi, dedicar més estones a la reflexió amb les catequistes, situar-   molt bé. Suposaria segurament una
se davant de problemes concrets que les criatures plantegen o s'hi troben   bona empenta a l'activitat catequè-
immersos sense que se'n donin compte, etc.                  tica de la parròquia.

                                         Per mésin formació, podeudema-
                                       nar-la a qualsevol mossèn de la par-
                                       ròquia o bé a algú del Secretariat.

   Si en van sortir de coses! Unes ben explícitament, d'altres que     • Dimarts dia 13 de juny, festivitat
s'entreveien, sempre, com hem dit, amb l'afany de trobar la manera de     de Sant Antoni de Pàdua, a les 11
fer més ben fetes les coses que tenim entre mans.               del matí, se celebrarà en el Monestir,
                                       una missa en honor del patró del ram
   • Creieu que amb la catequesi que fem la mainada es pot donar      de la construcció.
compte una mica més que CREURE EN JESUCRIST vol dir conèixer-
lo, però comporta a més fer el que Ell ens va ensenyar i viure?» Amb     LECTORS!
una pregunta concebuda més o menys amb aquests termes, plantejàvem
el fons de la qüestió. Amb un mètode o altre, per aquests camins o         Deixeu-nos insistir. Interessa
aquells, la catequesi té per missió ajudar a que la gent «siguin» cristians  que no és €professionalitzi* el fer
I no «simples coneixedors» de Jesucrist.                   de lector a les Misses, i que sem-
                                       pre hi vegem els mateixos.
   La nostra catequesi parroquial necessitó una ajuda molt més forta.
Cal dedlcat'hi moltes més energies de les que actualment s'hi dediquen.      Per tant convé que hi hagi molts
També aquí és veritat que «els sembrats són molts i pocs els segadors».    voluntarís,homes i dones, disposats,
                                       i que s'ofereixin, per llegir alguna
   Disposeu-vos a donar un cop de mà en aquesta tasca. Manquen       lectura a la Missa a la que acostu-
braços!                                    men a participar.
   1   2