Page 1 -
P. 1

moífeRííjéí                           m CfíTEQUESlS DE PRlMERfí
                                     COMUNIÓ, fívui s'ha tancat el
                                     plac d'inscripcions per a la Cate-
                                     quesis de Primera Comunió. Si al-
                                     guna família no ha tingut ocasió de
                                     fer la inscripció, li preguem que bo
                                     faci immediatament. No podem es-
                                     p e r a r gaire més temps.

Ano LXI  CSUPLEMENTO DH HOJA DIOCESANA) Núm 3094            ® FESTA DEL REMEI. A l'ermi-
                                     ta del Remei s'hi celebrarà la Santa
     Domingo, 10 de octubre de 1971                  Missa a dos quarts de 10 i a dos
                                     quarts de 12. A les 4 de la tarda s'hi
EL S U F R I M I E N T O                         resarà el Sant Rosari, i es farà el
                                     besamans. Un petit romiatge a l'er-
   Alguíen dijo en alguna ocasión que el sufrimiento era el pan del  mita del Remei aixeca sempre l'es-
hombre. N o le faltaba razón. A m e n u d o la vida puede aparecer como  perit i ajuda a «mantenir-se en for-
                                     ma».

una gran carrera de obstàculos: el hombre seria una infeliz criatura que ® UESPRES. Tal com es va anun-
anda apurada sorteando dificultades, esquivando el dolor y la angustía  ciar, cada diumenge, a les 6 de
que siempre le acecha.                          la tarda, es cantaran Uespres a la
                                     Capeila del Col·legi de les Germa-
    Una visión así de la vida resulta falsa por negra, però también  nes Carmelites.
resulta falsa la contraria, la que chorrea ingenuidad por los cuatro

costados y quiere ignorar el sufrimiento y el dolor. Al dolor no se le  • El dia de la Virgen del Pilar, en el
puede eludir, hay q u e asumirlo. Esta es la actitud pròpia del hombre.   próximo martes, habrà en el Mo-
                                       nasterio una Misa a las 11 de la
    Hay una dimensión cristiana del dolor que no siempre es atendida,   maiiana. El Cuerpo de la Guardia
A veces es atendida de una manera desviada, incorrecta. Se oye: jqué     Civil quiere homenajear con esta
manera de recompensarme Diosl Se percibe a través de este criterio,      celebración la memòria de su
                                       Patrona.

expresado con estàs o parecidas palabras, un concepto de las relaciones

Mn. Cínto a Ripollcon Dios casi-comercial: yo me portaré bien, tú me daràs salud, y... en paz.

   El cristiano no es ei hombre que escapa al dolor. Lo conoce como  Amb motiu del primer centenari de
cualquier otro hombre. Y lo acepta porque, en definitiva, íntuye a    la Missa Nova de Mn. Cinto s'han
través de él un misterio, desde que Cristo quiso asumirlo tan plena-   celebrat arreu de! país diferents ac-
mente en los limites de su existència humana.               tes commemoratius: l'exposició que
                                     hi ha a la Casa de la Cultura n'és
                                     un testimoni.

 UN CURS DE TEOLOGIA                           En ocasió d'inaugurar-se aquesta
                                     exposició va haver-hi diumenge pas-
   La comunitat de Salesians ha p r o g r a m a t unes c/asses de   sat un acte verdaguerià. A través de
Teologia. La intenció en programar-íes és que aquestes classes      les paraules de Mn. Joan Colom
siguin obertes per a tots aquells que desitgin adquirir uns quants    vàrem reviure espiritualment la pre-
conceptes sobre els plantejaments que fa la Teologia avui.        sència del poeta. Se'ns recordava
                                     com la nostra vila està íntimament
   Aquestes classes es faran ei divendres de cada setmana, de     vinculada a Verdaguer: Ripoll s'incriu
dos quarts de 8 a dos quarts de 9 dei vespre, al Col·legi dels P a r e s en el cor de la producció literària de
Saíesians.                                Verdaguer, i va ésser a Ripoll on fou
                                     coronat a m b el Uor de Vinyoles d'Orís
   La nostra educació cristiana sovint es ressent de poca       com el iprimer dels nostres poetes.
lonamentació teològica. Pot ésser aquesta una bona oportunitat
per anar bastint uns fonaments més Adequats.               Cal que la presència de Mn. Cinto
                                     continuí ben viva entre nosaltres.
                                     L'amor per les nostres coses i l'honor
                                     ens hi obliguen.
   1   2