Page 1 -
P. 1

Seumanari Català                     Surt els Diumenges

    %             SUSCRIPCIÓ        : ^ ^ Redacció y Administració -jjji^ Anunciay Esquele»

    iANY V          l'ÓOptes.. tnm...m..    kíMÍ       Plnss. del Dr. Robert, n . M l • ^ ^ Preu. convencionals '

                    CAMPHODON. VA DE DKSEMBRR DE 1908                      Ni'im. 224

                            dint ab la raquitica del famós bloch         jAquet verb malhíiurat qu» tenim pera expressar
                                                     tota mena d' energíii! No diem: fer, diem la mala pa-
La Solidaritat dels Moiel, dels Canalejas, dels Alva-                          r;iula. Donar, ferir, burlar, posar, pendre, enganyar,
       a Barcelona rez, posa de manifest a la vi«;ta dels                     llençar, menjar, beure, escriure, llegir, tot ho vol

  L'entusiasme, la disciplina, la cohe-    mes ignorants, de quina par* son la            dir aquesta pawubi malhaurada: tota acció 's resum ,
sió de les forses que integren la Soli     raó y el patriotisme, si de la dels que          en ellii, y son significat enclou tots els significats:
                                                     com si en la virilitat cMínlaiia tio hi cabés altra po-
daritat Catalana, la unanimitat de cii- lluiten per manyoneijar el presupost tencia que la que ab aquet verb tan baixament »' in-
tei·l de gent de tan diversos pensais enpfanyant miserabiemeril al país, no dici).
                                                       Y HÍXÓ'S diu rient, plorant, bromejant, enternint-
acoblada sota una l^andera sois te ex-     cumplint mai cap piomesa o be dels            8«. afirinftnt. duptant, triomfant, eayent: y fins mo-

plicació pel fondíssim s e n t i m e n t de qui sense aspiracions d" nquesta m e - rint la fem heroica. Y el qui no la gosa dir rodona

amor a la Pàtria y per Tàn^ia de re- na volen, per r ordre, per la morali-                la disfressa liipócritiiment per diria, {)erque no se 'n
                                                     pot estar. 'Mireu com la nessesita! La portem clava-
generació nacional que arreu de nos-' tat, per- les vii-tuts cíviques, una Es-              da al front com un estigma.de baixesa.

tre terra, vibra en els cors mes entu- pany'a poderosa y digne.                       jEsborrémsel! Encara que sia ab foch; encara que
                                                     sia-fent seguir la pell, j buidant 1' ós si cal. Eíbo-
siastes y mou fins als mes indife-                             X.

rents a la acció de la política general.                                 rrenilo. Poilrm. No hi ha fatalitat al món. No hi ha

  Es cosa notable la forma de propa-           iAlerta!                   res irremisible. Purifiquem l;i nostra H»ngHB ab un
ganda que en eixos últims dies, pre-                                   carbó encès com el profeta. Y sia nostre foch l'atnor.
                                                     Cada vegada que obrim la boca per parlar pensem

cursors de la diada d' avui a Barcelo-                                  en Catalunya no^t^a mare, y sobre tot en Catalunya

na, ha v i n g u t fentse en periódichs y [Sí-, el poble catulà es molt malparlat: haiisaquí       nostra filla. Pensem que nostres fills han de parlar
                       la grossa tara d' aqnet poble. Fa pena, fa vergonya.    com nosaltres. Pensem en la gràcia d' aquestes b o '
meetings, y si sempre desde   que  es- \ fa pietat, fa fàstieh, sentir la nostra llengua tan bai-  ques tan pures, y eii 1' infàmia que '}•* espera.

p o n t à n i a m e n t nasqué a Catalunya la ; xament esmerçada. Perquè, més que rea. es baixesa.      Y si ni això pot contenirvos. val més que rene-

Solidaritat, hem vist alts exemplars \ Fins la blaefemia, aquesta tremenda expre88Í(3 de la       gu(!u la vostra llengua; va! mA» que n' aprengueu
                                                     una d'extranya en la queia baixesa os sia menj*
de sacrificis de tota m e n a en obsequi \ rebel lía destructora, en boca del nottre poble, sol     familiar y prompta. Cobriuvos el cap de cendra: i a -
                      I perdre sa misteiiosa grandesa satànica, y resta sense   voqueu una gent civilisada que vinga a civilisarvn»,
al bon acort ya la major armonía en- i ales pera assaltar el cel, y cau indecent, baixa, y res  a ofegarvos el parlar ab un altre que us fiqui força-

tre els elements de un bloch tan for- i més.                               ment a la boca; demaneu a un fuet extranger 1$ for-
                                                     ç:i de voluntat que us manca. Perquè eert taent la
midable, mes a r e en q u e tot el procés No li cal ira al renech de nostre poble: renega        llibertat en 1' ésser propi ha d' ésser la suprema a«~
                      i per vici, per peresa d' expressió, per "oluntat de re-  pi ració de tot home y de c<ida poble; y es la condi-
de les actuals eleccions de  Diputats a  i volcarse en lo ínfim. Fixeuse en la calitat de la nos-  ció d' arribar a tenir una ànima; però qv»n «n hoi»»
Corts per Barcelona es una   esplèndi-  I tra blasfèmia: fixeuse en la ocasió; en el tó d e i a   o un poble no se sab valer de la seva volanfat per
                                                     aquet fi, la esclavitut es cosa desitjable, y 1' anofren-
da mostra de la m a n e r a com saben I veu; no hi trobareu més que'l gust de dir una parau-       nient més alta sort que la ignomínia.

c u m p l i r els catalans llurs debers ab \ la baixa, per omplir un buit de la conversa, per tris-     Oh! no m motejeu d' arrebatat. ni al seu eis bra-
                      i ta gràcia, per broma.... o  per impotència deyant de  ços fent la mitja rialla. Aquesta mitja rialla fora en-
la Pàtria y ab la societat.   Renuncies  \ qualsevol  obstacle: perquè '1 cavall ensopega, perquè cara el senyal miijor de la nostra impotionüia, y el
                                                     reblament del estigma. No es una qüestió lleugera
de actes de homes mei·liissims, sacri- i la corda té un nús, perquè '1 cigarro no tira. No ho-      aquesta: no es una qüestió de policia. Es )'esperit
                                                     català lo que s' hi juga. La paranla e» 1' esperit ma-
ficant tot a m o r propi; concurrència a : rroritza la nostra blasfèmia: fa iastich. Y fa tristesa;   teix que va pels aires: si ella aix«ca '1 voL T ««perit
                      i y gair^) bé desesperació.                 ab ella; si ella s' arrossega per terra, no fat ka | ^
la elecció de tots els partits polítichs  ;   Perquè, involuntàriament, un   mesura molt baix  1' esperit esperança d' ahura. SOR le» ales. fypk^ntm •
sense distinció; cooperació   activíssi-                     que dú tal pes de  les, feules lleug-res; si nó jay del auoellf
                        el límit de 1' ascensió d' un poble
                                                       Ja no sé que més dirvos, y es gran ma trib«Iawió;;
m a de tota m e n a fins d' aquells ele- i fanch lligat al peus. Sospeseulo, sospeseulo bé, aquet    perquè si la paraula no salva a la paraula, d1'^<^ ^<^
                                                     salvarà? Si '1 cor del home no mou el eor del home»·
m e n t s q u e no compten en les candi- i fanch. Tots podem ferho, per quo ningú de nosaltras      rtque '^nourà? Y si això no comença íintre cada hú
                      I n' està lliure. N' hi ha que'no blasfemen,  però gquí  de nosaltres, mal obrarà en i'àjiiaia catalana. Y hem
datures cap nom de .la seva   filiació,  \ no malparla? ^Quí de nosaltres no cedeix   al prurit  de salvaria, ^,ho enteneu bé? H e » ée salvaria. Y ca-
                                                     da vegada que obrim la boca es la vida o mort per
«on en vritat la superior acció de tot ; de" la.paraula baixa, de la paraula obscena, de la in-     ella: es la nostra dignitat fi^umanà en perill. jAlertat

u n poble q u e vol redimirse de indig- I terjeccló posada de quan en quan, quasi siniétrica-                             JOAN MARAGALL.
                      \ ment, com puntal de la frase parlada catalana? Oh!
nes tuteles; no la egoista,  la misera-  i malhaurada frase, malhaurada llengua que tala pun-       ' De «La Veu de Cablimjn».
ble campanya de aquelles   altres soli- \ tals necessita! Malhaurada arquitectura oral, mal-

daritats dels vividors de ofici que I haurat poble que sols així sab sostenir la energia de

desmentint avui lo q u e afirmaven air, 1 la seva llengua y així la caracterisa!
                          Una vegada, tornava jo de terres extrangeres, y
sense consecuencia,  sense ideals, pas- i vaig aturarme en una ciutat poch abans de passar la

san per tot y p e r sobre de tot sens i ratlla de França. Y allí en la estació mateixa ferí

altre objecte q u ç alcansar el P o d e r I mon sentit una locució innoble. El cor me feu un
                      i salt. J a era a Catalunya. Així se 'm feia coneixedora
pera acallar baixes ambicions.
                      i la pàtria. Y mes galtes s' enrogiren com per una bo-
  La gran campanya solidaria coinci- I fetada.
   1   2   3   4