Page 1 -
P. 1

Setmanari Català                          Surt els Diumenges

                     SUSCRIPCIÓ       Redacció y Adntinistració aR?R Anvincis y E s q u e l a »
                   l'óO ptes., trimestre.
                                           Plassa del Dr. Robert, n." 11 i H O K Preu.-i cfJiivcdciona·ls

ANY V                        CAMPRODON, 4 DE uCTUBRR DE 1908                    Núm. 214

El Xalet d Ull dC Ter qual propòsit essencial es tenir un punt d'arrancada dó de les corrents que s' hi marauio, tempestats^ue'
                                    pera efectuar ab els millors avantatges possibles s' hi congíün. boirades qae a' hi ajacin ab tal o qaaï
                              una ascensió més o menys arriscada, compleix sop intensitat, allaus que s'hi engegnin, glaçades tant o
                  DiscTirs inaugural del
                  senyor President del  especial objecte oferint un aixo])lucque eviti'l tenir més forttós y duradí-res y tota fley de circain*ta»cie8
                  Centre Excursionista
                  de Catalunya.      forçosament de passar la nit a ras y ser^^na si 's vol, jque otereixi la natunitesa del terrer. A^b tot,!' fspeç;-

   SENYORS:                        realisar el desitjat propòsit. Utilitat pràctica altra- tj exterior ha de responíre al caràcter g^aeral del

  Honoi^t novament per vostra benévoln voluntat      ment ofereix el propri aixopluc al vianant esbarriat lloc f contribuir a V arinonia del «ínjunt, sense de-
àb el dàtrech de pr&idirels treballs que ab fermesa
y entusiasme ve efectuant nostra patriòtica institu-    0 sorprès [>er les boires traïdores, veritables sirtnes sentonar ni enlletgir els contrast? d» Ja natuc»}^^.
ció, crec d'oportunitat parlar-vos enfíuany, en
aquest instant solemne, de la conveniència y utili-     de les montanyes, 0 bè per un sobtat mal .temps.      ï a l hum procurat nosaltres olitonirab .kijçons-
tat dels Refug·is de montanya pera '1 major estuJ; y
coneixament de les sorres pirenonqucs. fixant espe-     taüt freqüent en les graus alLituts, y de tant paoro- tiiucçjó del Xalet-refngi a Ull de Ter, qa»l categ<»^'»
ci*ltoe»t r*tfiíció eti el Xalet-refugi d" Uli de Ter
qual construcció tenim empresa y q u d ohra porta-     ses conseqüències. Aquets rtifugis, per l.lur..situació, cíirrespon ajs similnrs de nostres vehiaes iPgjofiB pi-
rem a boD terme ab el cgncurs generós de tots vo-
saltres y de tots els aimants.de la cultura y graiideí   no podep oferir cap llei de comoditat, y son confort ren«aques, ct)|n sóp, entre altres: el X a l e t - r ^ u ^ deds

                              ha d- ésser forçosament lo mé.s relatiu iumaginabie. Cortalièts, aliPaaigó; PHòtelferie Plantade, «1 peu

                              Llur primordial objecte està complert oferint taiit del Pic de Midi delÜgurre-, In del coll de RiuT«n ©I

                              sol^ un abrigall,..UI.) bon j;-ç de palhi néta en j j n a camí de Cauterets a Saint Sau.veur, prop dels pics de

                              llei de camarot primitiu, una Har de foc y uns Visco» y d^ Ar^ídèn; l^^^fí ,fl8^5?«.CFatíbé. 6peiflor«é

                              seients rudimentaris. Llurs preteucíons de construc- en amunt, dç Cliutereís; pi Kqf^eí de Bftjselfaiice,

                              ció poden sols vaser lf^«l·unajfj^ij.'<Kit»jitt.§ ieixHíf* prop d^l Vifnçjiifje^^ e^jfstpa^tfle <i«jrar^,»,paH-

sa do nostra terra.          . •• , , y ferma, rçfig^ent ^ les hu,j»i|tató exterioraç. « le^ ja-t         Hem procurat i^ermanar en nostre tó}j(agj lo fort
Totes les societats excursionistes.extrang·eres que clemències dol in.ij tcmpa, •«• ie« furioses^ v e n t a d a y   ab lo bell; heni tractat de donar tot el caràcter ÍBOÍÇ-
han ag"ermanat 1' estudi a la pràctica, de les excur- ; als emV>àts del torb y del pes aclaparant de ics neus.     cernent al lloo eh que està situat, j si.ho Ke.ai conae.-
                                                            gjiit bé us ho dirà.prou 1' herm,ó,sRfoJ€©te,,*fí«t4·8^ *
sions han donat gran importància a la -creació de \ Tals són els refugis que, com el de Tuquerouy,           'President de nostra Secció à*ATqkit^<xt»rti,.p*0i^rr

refugis y d' observatoris en les montunyes. Els Alps i al peu del Mont Perdut y del Cilindre de, Marboré,

y e.]s Pirineus, en les vessants franceses, ens oferei-, \ el de Packe, sotaM pic de Néouvielle.. el de Pratlong,
xeq abundor d' aquestes estacions de resguai't o re- \ en una aresta propera al Perdiguero. y el d'Arre,- ! rii MartoreH.              . , ..;,, , ,1,^ ,• ^ vu,; '

fugi pera fer pràctic y utilitari el coneixement de ; moulit, sota"! pic de Bat Laytouse, se troben erigits .L'«xcursioniste hi tiobarà <l«f^ a«»^ffit«n^ ttii i

les montauyes y els estudis an elles referents, faci- \ en distints llocs'de ,1a vessíiut francesa en el Pirin.wu y taula, boiif* llar pera escaffef^e en mS-^e bai y-

litànt a la.veg'ada la pràctica de les excursions.     fronteriç a Aragó. .\, :                  pera aixl^5arí<pe cun>.^liíàíiiï>ftnt,· en «»« ^H Rifil|«fn4,

   Fins avuy, ab tot y haver-se desenrotllat seriosa- \ Altres coüd,icion8 deueo,oïç^ip eis refulgia situats     dut^a |)era ruc{)nfiir^r·.8e,>in,ca8 de cansa^ei, cop 4*:
ment 1'interès pení les excursions de montanya y ; en llocs q u e , ' si be ^eaert^'^.^fl^^reg,,^..Bonde trànsit    aioL.o lacalorament, y cambra fosca pera c a m b i » f^&-
•1' estudi d' aquestes baix els seus distints aspectes, j més manifest V pode1ï*0«jwpo·rc\©nar; ·ÍV**afi*^«'ge de   àues r aficionat a íptogjafii».

110 s ' h a n establert no sols a Catalunya, sinó que : afavorir la pràctica d' exc)p^Mi| y a^aa)^|ioiis distin-    CcMiresponent al nostre jQl»j«cte aeçial, W0 ^uwdatíí^

tampoc en tot el Pirineu espanyol, veritables refu- i tes y r utilitat d'unir llocs d í ^ p ^ t e , a ^ í a f»cUJtat descuidada la p.>^rt cient;ífi^,y·e pfe<y(it»i^f«r m««U
ííig! de montanya, tant essencials y convenients pera | d' escursar, dividiat-les,, Uargae^ ^ft|||||f»i d<>,H^<wi- del» aparells nee«bsa«JH ler les ob·HiKa·i^W fm-f

la iprtltjtlca de les excursions difícils y arriscades | tanya, fent així accessible^ a í' e x c u i ^ . ^ ^ l ^ ^ P ^ í ' tinents pera divttlgar (fesprés e l s e o o e i x · i ^ l · i í .«é-

coiii pera 1' bstudi detallat y conciençut dé les altes i gador, comarcades, valle y jceeiots dflÍB| %<a« dd!- auiritey les investiffaeions IStitm, ça·éfnifMà^ « « t e l

montattyés y de les comes y valls que les mateixes i altra forma so.l_s p^odriéa essejjw_^sitfíts y^ al      0f^^yi,Ífit]trt»»Vi)brskà:^é\f^

ori^rtén; ho' podent ser preses en aital sentit alg^u- correcuita, de simple impressió, no,podent-neírtí^'"! ^ i p w w i » » » » ' ^".í^»*» ÍB^»lai«it>.tóeaí^ aefà MH.

nes cabanes parliculaFS establertes en el Pirineu ca- fruH d'estudi, ni sovint veure-n ni admirar m à j ^ ^ l|aj^*«|ii«»n»^te y ««te8a4it8«i(Wb n ^

talà arag-onés y que presten, ab tot, verdadera utiM- de llurs escampades belleses, Aquets refugis, sorÉÍ4«rí (<|oi»^«y9 ««nyorsï^íxwt y (JÍMHIW y SfAà

tat.als, excursionistes.                  ja de la categoria d^ cabanes, tenen d' ofeiir un rer* «; | Afe 1' ifi»talació d[ «qmofft observatori (te ino»t«

  jAíb la construcció del Refug-i a Ull de Ter venim 'latiu confort. Han d'esser pràctics tant pera l'^xcar- ijfi vindrà '1.Refugi H pregar «na gran « t ü i t a t e l é n -
iioçaltres a.omplir aquest buit de 1' excursionisme, sionista ardit que menysprea o-no precisa comoditats éfica, podent-se fer interessants observacions clint^ —

ini;^|aí]t d' una manera decidida la creació d.'altres en r exercici de son ideal, com pera 1' excursionista toWftf^ísa,. de mkUimoi&^mj a8tïf>nómiqB#j* p^àtA

e8t;^anA de la propria mena cu distints llocs.do. nos- -més prudent o menys arriscat, poc amich de les fadi- (f8tt»di«r-s« 1R quantitat d' aif^a etfigu#)i »it Útf ptalMf'

tre]^ PiVeneu català, estimulant ab tal propòsit l'amor gues y incomoditats de les grans excursioíis; fkdi- pluges que 1i desen BOtlk;»- ea r<íS.akos («onlN«lf««^'te'

yt*.interès pera Jes mpntanyes, y fomentant.aixis la gues y molosÉies que són com un aíicient pera 1' ex- iormnció y enr» de les t e m p e s t i u tea- oéic^tMÍMs

pràcifcà ü' excursions pera conèixer, estudiar y ïid- cursionista montanyeiic avesat a les gran;8 eiiKMïions generals di; les mateixíes, llur de8eni«otlt«rMt»nt,.dii«e^

«niWí·lttVe belleses. '                   y penalitats sofertes on els atzars de les montanyes,, cions y vel(M;itats;. la w»j«r o menor intettsilat d© fel

^ , .?*>'''''<]licions dels Refufris han de variar, fóróo- Els objectius principals d* aqueie,refugis han de hiimítals, les pres!»iofl8 Mtmo«fériq»e8, la fòmifeió y

samé9^8%6n.s lescircun'stancíes a que estiguin ,sub- essep facilitar les excursions y atratírte y mauce vei-s densitat de lus büija-iles, I* força, invpii^jF •eloéita*

jectes, 61 rioçii lY emplaçament, els servi>ys què pH- el noble camp de V excursionisme a:toth<)ra q^çte sen- dell·l vent» y llar reiació aí> les torboBad'isries t«tn-

qiuu o dtí^giiin presta4% lí^s utilitats a conseguir, t'bíb-' ^ t i a m o r a l o bell expressat per la graadiositat de'la peiattttiís màximes, y iHÍuiïneth lant iiiturafl«a«t8 lè»

jectrt real y pràctich a resoldre. ' '• '^^'l' «aturilesiH. •                             ú l t i m a eik^ el cor du 1'lüvor»adM.;)^ t a n M d', altres

Refugi situat en pjint alterós y de8aV)ÍEt.enC'príl.p'   En la .. conptcucQió llur, la tbrraa estètica, ratlles   qüestijous cietitífique» no niuay* io»fKH*i*o^.
                                                            ' Y. cu altra Ihir d- es ('culnei^ «íentifiía, no dei^
d'unà collada ca-RÍtg-àdií pel vent o pel ïcyt^^í 'TIÍ-H- ' arquitect(5uiqufs,* los condicioas dé resideneia yjhx'   Xaià d- e.s»er ile gran Htilit«t l*-»*ftHt»tge quo repflil*-
                                                            taií-à a 1- Il·lJuie d^: cioiici«i8 »«tu*als y al «e»MÍl «aA«-
pertsa a les fredorades-iHÍénHtvs,;, rclativa'yVía'lcíila- d' emplaç-ament. han-de dependre foreosnmMatd,** h"'*    (IÍH*"(vl tüiiir.uua est.^eió·pe·ri» pil·ller fixar detinguda'
da distancia d' nu cJmtfet^íniíjvit qual aísolimfnt localitsts , aon s'estableixin, touint, isa cogipte* los      ment llurs itiv(ístii,'rtcio»·|(í *xpl<>raci«JH*i. P«»4 d'efe-
se tracti de facilitar, emplaçat eii IJoch a la ve'í^adtf ' majors o nienoiB quantitats de ncua ujuoatoiiíidtíif,   »erïat|ió y estudi iy|tr<iplat hi frobani. tant «l,f«ólee
de i)OC trànsit, escassament freqüentat, té d' estar                                  eom, el bíitiiiiii·poraüut·s reculls y exjMirimentaiekwiBy,
subjecte a les mes rudinienturies CQniliç'ions. Visitat   ' lea oongestes que s'hi formin, aigües .qaefl" estau-
sols y rarament p^'r comptats y ardits excursionistes    quin en ei temps de les grans desglaç.ides, vents inéi»
                               o riiònys inspetOosos que s' hi desíincíidcain, orienta-
   1   2   3   4