Page 1 -
P. 1

i         Setmaníípi 'Català                           Surt els Diumengea

 ANY V      STJSCRIPCIÓ ^^^^ Redacció y Administració -|—^ Anuncisy Esquei»-

         r50 ptes., trimestre.      Plassadel Dr. Robert, ii." 11            Preuí convencionals

         CAMPRODON, 20 DE S E P T E M B R E DE 1908 .                     N ú m . 212

Comiat                       ferents el senyor Rocamora ab oi seu germà      pla be que la \aii guardar
                          polílich senyor Cuatncasas y els amlcbs de      de mon cor la flor gemada,
                                                    res hi pogué la .nevadü,
                          aquesta població que 1' acompanyaren en tan     car, si ilcssami pujà,
                                                    rosa vera l'heu tornada,
                          piadós acte senyors D. Jaume Vila, D. Manel
    •LS forasters que fugiren do !a oalor cJe  Ricart y D. Lluis Benito.              rosa vern do bondat
    rla terra baixa, instalantse entre nosal-                            i d' hermosura acomplida,
tres pera fruir de la agradosa fresca dels aires   Arrivada la comitiva a la església del po-    per vostra ma benehida
de la montanya, van marxant a les seves      ble y després de colooar el senyor Pàrroco la    explendent com Montserrat
llars, als seus habituals quefers; el tempí^,   sanla Imatge en el lloch destinat, colocats els   serà do fe sa florida!
pera tots, ha sigut generós,' la calor no's dei-  invitats y el clero parroquial en el presbiteri,
xà sentir, les plujes no han molestat, bona    s' adelauta el senyor Rocamora cap al altar     Mos, ai, de vostre costat
salut ha dominat en la massa nonribrosíssima    major y, en mirg de la mes gran atenció de      endurmelan ja n' es hora! .
de concurrents a 1' estiuaida de nostre vila;   tot el poble quo omplia de gom a gom el tem-     De mal fill, donchs, mon cor fóra
que 'Js acorapanji el recort de les dolses h o -  ple, ondressà ab veu clara y vibrant de la mes    si no 08 deixés quelcoffl grat,
res als vols de nostres rius y de ïiostres prats, fonda emoció, a la Verge de les Neus, la poe-    d' agrahimént en penyora.
y sempre, el boo desitg do tots els cara"prodo-  sia que insertém a coiitinuséió, tan hermosa y
nins de fer agradívola la temporada a tantes    tan sentida, eii la que palpita ab tanta forsa    ^evó que os oferiré,
famílies que pel sol fnt de honrar, ab sa esta-  r agraïment del cor del Poeta a la Reina de     jKare del Amor Hermóé?
da, aquesta població se fan acreedors a      aquelles montanyes, per les gràcies o b t i n g u - Per' una mare cóm Vos
i' agraïment de tots.               des, que restfi couira(>gU(la tota la concurrèn-   res mellor hi pot liave'
                          cia a la vegada que la satisfacció omplia els    que '1 cor del fill amorós.

« L A FONT-NOVA», fentse t;»mbó ressò dels cors dels allí presents pel bon recort endressat       Héusel aquí en eixa imatje,
                                                    tal cóm va apareixes Ell,
sentiments que animen als veina de Campro- a la seneillesa dels fills d' aquelles eucontra-       i ella aparti tot tropell
                                                    en el mondial estatjo
don, se complau en dedicar la mes cordial sa- des, tan hospitalàries ab tot foraster.          a tots eJs d' Espinabell.

lutació de despedida a tota la colònia barcelo-    Ab el sant sacrifici de la Mirsa acabà tan    Benehelxi aqueixes planes,
nina mentres espera que passin pera tots,     bella y onternidora festa, de que tots guarda    beneheixi eixos turons,
sense contrarietats, els mesos qu' ens separau   ràn bona memòria, en la quo 's posà beu do      aumeiïti T amor als bons
de la pròxima temporada uol 1909.         relleu la relligiositat dels veins d' aquell p.o-  i als qui obran mal, flors tardanes^
                                                    guàrdils r hora dels perdons.

                          ble de nostra montanya com també la sabia      La Ham quo a tots ens guihi;
                                                    pe 'Is pobres calma i braho,
                          direcció parroquial del reverent senyor Bado-    pe 'Is potents guasai-dÓ
                                                    que Ms mati V nrch i ^s atihi
Festa Rellígiosa                  sa, sacerdot celosíssim en el cumpliment d'els    a ser dels Bachs protecció.
                          alts debers del seu ministeri, incansable sem-

                          pre en tot quant contribueix al benestar mo-

'ESTA hermosíssima resultà la que 's ce- ral y material dels pobles confiats a la seva         A la Pàtria protegeixi,
                                                    com guaita, des la frontera,
lebrà en el xamós poblet de Espinavell, direcció.                            de mals vents sia barrera,
                                                    en fe sempre la enardeixi
lo dia 12 del corrent, ab motiu de la solemne'                             i torni a ser... lo que era.

entrega de la imatje del Sagrat Cor, ofrena      Poesia llegida en el solemne acte cP oferir    Y a ma filleta estimada,
del nostre estimat amich, el llorejat poeta    una imatje del Sagrat Cor de Jesús a í ^ s t r a   per qui os la vinch a oferir,
D. Manel Rocamora, a la església de la Mare    Sra. de las Neus en«a església d' Espii]p|>ell,   volgaula 'Is dos protegir,
de Deu de les Neus de aquell veïnat.        lo dia 13 del present mes.              que puga, a sa hora arribada»,
                                                    en vostres brassos morir!
  Kn la casa de camp .<Las Planas», del ter-   Verge Santa de les Neus,      *
me de Espinavell, tingué Uoch la benedicció    qu' en aqueixa vall hermosa,
de la Imatge, quo ab les fórmules de rúbrica    cistella de flors desclosa                        M. Boeavhora.
efectuà el digníssim senjor pàrroco de Molló    pe '1 Ritort a vostres peus,
Rvt. D. Francisco Badosa, Pbre., assistit del   reinéu cóm mare amorosa:               Septembre de 1908.

senyor Vicari del mateix poble, organisantse    en ella os hi duia un dia,
seguidament la professo, formada per la in-    com un avar son tresor,
mensa majoria de la població, iuclús la res-    lo que més aima 'I meu cor, .
pectable autoritat local, y ocupant llochs pre-  confiant que ho guardaria
                          de tot mal el vostre amor.
   1   2   3   4