Page 1 -
P. 1

i   Setmanari Català                                             Surt els Diumenges

ANY V   SUSCRIPCIÓ                                   Redacció y Administració j ^ j s  Amnicftí y Eaqtiwtfl» •
    l'50 ptes., ti-ímehtrc.
                                               Plnssa del Dr. Robert, n." í l                      ,;.l

                                                                                       ••b

    CAMPRODON, fi DE SEPTEMBRE DE 1908                                                                     !^WW[^

                                                                         Nóm. m

   Per la Pàtria                         L ' article tPolitka de expansión)) del distin-     ractificar; con éíté·Barthí üatíífWft* ««f W "íift feoh»-' ' '
                                 git publicista i). Manel Piigéa, que copiem        •promljdo; y eíl«, cwyafrindiwtriHft··Bo.hiifi*Te««l*«rfo-' '
  Els q u e de bona fé creitoti en un esplendo-         aviíi d e la nolable revista sctniunal (<.£J(Í Ga-     metttts perjudicada» qtfe ía agrfé«1tnraí**eí»t^%t«h*i^-í "
rós pervenir de la pàti-ia, els'que uo desmaieu                                       lli ganadei-ítí extremefia, pofign pt»** èasé', Iw tóWdÒ '• *
en el con.s^tilnt t r e y a l l pera la consecució, del
soiníiiats ideals de.eofortiriaent y de prospe-          <a?M»írt», e n t r e de plé en el g r u p u di Is útils y 8«»traerse al'general flp1a««tnr}éiíií). gPÉMlíètlti^h*' ••
r i t a t s WaoitfBalsV eris q o e mai han c r e g u t q u e   patriótichs trevalis a que ens r. f'ríni; ficxis      jwrecído K mücho< • insoleriíé y agreííivÜ.'Wj·'^èW-·'' ^
una Espanya vériéuda perfataís contrarietats           el lector ab quina lleil sinceritat encamineu       'pieiíde. A1 "q^fè dnernV^Ó la iíie»ía en #patT*, «o íe- '
restés un çpr;mort, impossible ,de retoraar a                                        parecerà poéa la insolència deï toi'jàflór ' Veciïro q'oiè·'•'
una potéuta vidaj qóe deslliarés a les futures
geiïeriíeïous d e l ' a n v o r a i n o n t de paMS.idco     la opinió nacional ois bous def Misors de la re- (ïii firme ilcnlíe con el martiílo eTi'é1.3piítí(jtie. ' '
grandeses, de epopeies glorioses que foren; els
que ab les seves p.ropaguudes escrites contri-          constitució do la pàtria.                   Cataluüa. Hbre del Wortaí íetWrgè, Imw ímpíie·tó'''
bueixen a ja difusió del vera sentiments que                                         ai si pròpia, do uriii ni.inera i·eflokiva y Vijíueïfti, 'cl' '
mouen a la massa oalahina, capdevàctera de's
a c t u a l s n i o v i m e n t i de evoíu^MÓ cap, a u n a vidíi . . . . •. : ..      ''•'•''' ''x:         'deber de" sklvW y è'ngran^ecér à'Espana. ^o tfeW^rf., '
nova, mereixen bé ide la pÀtria, son acreedors
a ia consideració de prapis y estranys^ perquè,                                       antesàl contrario, èïi itiè'nor intento de o f t n í ^ 'ft ,,
sempre y-éü totes'Ites.époqiiés serà un aposto-
lat digníssim aquftll que 's dirigeix a fer sen-                                       r riadíp: péro creo'nri exagerar sí d,í^b que tal W i "'tJÜ'""
tir a n' el cor del poble la conciencia del seu
v a l e r y de les seveS'obligrrcions, que inclififi       ^^ Mlce iíïmií                       ningú»» oiía regien SC aSienté''act'uàÏBnentè'eòfed tjli • '-
r acció del Estat forà €e jesï rutiaes de un                                         Catatnfí.i üfí ÍÍ&frtoitiBrrt·é'd U ^^íèW ta^ Himéí^^^'~^
atrassament v e r g o n y ó s , q-ue destrueix, ab l·i
potentíssima «rrna de la sinceritat, les ficcions                                         I vigor^MM», tan riMsiftOal, tan ponsciefite. N« es
enganyadores ab que els polítichs de ofici                        H a c i à u n a 9xi0Té> Bapafla
distreuen la càndida; atenord de les masses po-
pulars entreteninttii en infames combinacions           corriente,'fi^iirà unb'quiJ^ii!òS ïiïl íiifiírido 'gvavibHYio (íbra dè i-econstruC/lSn ÜéEspaïa cffi^ft s^g gloífàíi'l'a"
a t els mes preuats ideals, j que fa triomfar
per sobre de totes les meS asqueroses i n t r i -         dano. Ciiando uria rnza ó un pueblo, víctirrfft de una' jpyen intèlectualiyad catalana, y qiie èï ideal de üoà
g a s els h o n r a t s trevalis dels bons fills de la
Pàtria.                              mala. diréccWh, de algrtn dcsastre'ra'idosovsé 'oíVétte' Espitna grandtí y poderosa rtos aininia d fodos f'ii'ik''''''

  Es per això que nosaltres, admiradors en-           al mu-n'do en estado de decàdbncin, no fiiM ntincir Ümpele enér'orlcàniente à la acció'n, '"' '" " I ' - " " ; " !
tusiastes, d' aquestos patricis que incansable-
ment acudeixen a tota hora al camp aont els            quien 'ciiiJe dé sacar piadnsamente à colàcmi «su     • . n v . - • • . „ „ . . . I I . • ,.. . . , . . . . . . , i i > i . = ,
cita 1' enemich, que no s' a p a r t e n mai do la        paàado gloriosos, para venir à p irar, mas ó iiieil«is
bretxa, contestant ab armes invencibles als            lógícame'nte, à la lisonjera conclusión de què aquella ' fíàblírr de una expa'ívsiéfi, édui^a·entpi·fesa de'<íí»-t •
q n e inicuament pretenen aterrar els m u r s sa-         raza, aquef''püèblo, «hú terminado ya su mreión s >^ k)iiiza*i<Sn,' -precisaMieSta 6 fos {Kïcos «fi«8 ée la {léf·*'
cratíssims guardadors de nostres drets, de nos-          brè la tierra». Y asi, adòrmètiièndoleeni 1H eontem- duia de un TttatftÍ!npWr«««Wnía'l! sonàitài é^oíèt* é « "
tres trevalis, de nostres dolses tradicions; no          plación de su grandeza pasada, se procura ahogar ea alg'rtft'díV comfy'una sangri^néa burtà. No' obiréaurtc^. *
podem deixar de secundar, ni que siga en tan           él todü germen de renovíici6n, se tratu de ilicapaci- preciso es rticonocef q«e ncf hay ptüfa EspaíSfai^^fO
modestíssima esfera, la gran acció educativa           tarle para toda grandeza ffltura. (ííèrtos hrmnos'di-' cnmino de satfación posiblef; NoU^PàrSn loattüíjblos^
dels apòstol» del nostre renaixement, posant a          ürí,m6icos à la» antigtias gestas de dete'rrtilnà'do» ana existència rndependíente, fi%t·e', éift «n motí+d '
la vista de t o - t h o m a ^ t e l t s trevalis literaris    pueblos, resonaron en nuestros Mdo», én estos últi- r e a t ^ t e jiistifique sü eils^etíera; AlgltWr», iBKjr'co--
que pel seu eloquéní- sentit pràclich porten           mos tiempos, algo así como afta oraeión Becroló^ca, | nKíéddrde Ift tíiarcha dé la pt^ítíca in^i^a«tonal,4iï •
la convicció a la majoria y esvaeixen, ab lló-                             . ' plfritéado recientemènte ruftriéíidoí* * las nacioae«,.
gica argumentació, els recels y les suspicàcies          tomo yxn De profundis.
 maliciosament fomentades pels eneinichs de              No es cierto, emperò,'qttean piteblo haya tè*ttii- cl s í ^ i e n t é dilema: ó impèl'ló ó'^lotrta. Y no hay
nostre gran causa.                        nado 8u misión sobre la tierra, qae ya no haya parà màs; Sí Espana-laíito iTÍftsdrt9a stl fesp*ÉÍai sitttaeiíin
                                 él redención po&ibïè, solo porqufe a&í se le anttíje dd- g(!ogràtab(i—desíena la»'polfti<!£ exteriof-, «5 nti W d«*i

                                 claraflòi ante un grapo de políticiofr é à una peèa de

                                 profesionalee. Todo lo més, ei los que así hsblan son bloa, resignese à dtísnpíarociír, A nO'íter otrti cosa, en

                                 extranjeros, sus palabras son la expresión de su de realidad, que colònia' de èxplotacidn'de lOs pueblos-

                                 seo; y si son nacionales, la manifestación vergonzo- libri3«. (fVivir ai»h»do*V wticèntiftdoíi ett -notoíroa mia-

                                 sa de 8U pereza, de su abulia^ de su irapotencii». mos.'cíohi'iendo auestt-o pàn rtiAs ó memjs duro, sin^

                                 Mientras u a pueblo existe, 1» propio que un iadivi- molestar ni qrte nbs tnc^tíste íiadie? ;No ee posiM^-';

                                 duo, tiene cuando menoa uiv déber primordial, riidi- Para lograrlo no bastàn, cortio se e«tà demOsinÉi^'''

                                 mentario: el de tèner fé ea la vida y por çonsiguien- actualmcnte, ni las propias murallas de la (?hín«i

                                 te, obrar—eso es, luchar—do acuerdo con ella.       Però, con todo y ser muy graves los #nterio»w

                                 A cualquiera se le alcanzà, y hasta parecerà ridí- razonamientos, no son el los los únicoÜ qué nos indu-

                                 culo el consignarlo, que no es lo miamo el fracaso de cen k proclamar una política de expanéión. P a r » ü - '

                                 una política que el agotamiento de un pueblo. Lo car al pueblo de su profundo letargtt, sin lo ctíél^flci "

                                 indudablemente cierto es que una mala política, una le queda mas recurso que perecer, no existe otro me-

                                 falsa dirección puede extenuar por completo à un iílio (^Ue el de hacersurgir antes sus ojo* un ideal

                                 pueblo. ï a l seria nuestro caso, el de E^pana, si Oa- conci·eto, tangible,' itlfhediato. Un '|tóírébléítivo,

                                 taluna, la antipatriòtica, \A separatista, no hubiera aglutinante de las voluntades disgr^à^^às. acícato de

                                 reaçeionado à tiempo; tal seria fatalmente nuestro Ins voluntades sonolientas, ha srdo é(i<pn}pre el magi-

                                 caso, si no se vislumbrara ya, de una manera preci- co factor de los mas admirables y sólidos resurgi-

                                 sa, èl posible y eficaz rénièdíò.             mientos haçionhíes.                     •

                                 Nuestro úÜimo desastre líltrarlyirino no represen-     ^tJrideal!* Helo alií; precisamente se trata, conw)

                                 ta otra cosa en definitiva, que el natural epílogo dé francatriente rccotiocen ya nuestros mas emínentes

                                 una larguíaimà historia de errores y desaciertÒ8> Es políticos, de que debiçí'à fcaber sidó siempro nneéür»

                                 el fracaso de una política, de un sistema: hay .que ideai,^ dadas nuestras condiciones étnicas y ííücstraí
   1   2   3   4