Page 1 -
P. 1

ï             Setmanari Català           Supt els Diumenges
   ANY V
                SUSCRIPCIO 3<>ï< Redacció y Administració            :a= Anuncis y Esqueles
                                                . a l Preui convencionals
                l'óO ptes., trimestre. àiüi   Plassa del Dr. Robert, n." 11

                         CAMPRODON, 28 DE JUNY DE 1908         Núm. 201

   PEL POBLE                  la base de que si en moments angus- Els Estudiants de Vicfi

                         tiosos y de perill pera la Pàtria deuen

                             tots els. ciutadans, sense excepció                 (Pro aris et /ocis)
      N diputat provincial de Barcelo- cap clase de privilegis socials, acudir
      na, el digníssim expresident de a les files dels exercits de defensa          Als bftlls jardins de la pdtria
   aquella Diputació, senyor Sostres, ha disposats a emular les glorioses jor-        hi creix la flor inmortal,
   presentat, fa pochs dies, a la delibe- nades de nostres avant passats, en         regada pels anys y 'Is segles
                                                ab un amor filial.

   ració de la corporació a que perteneix cambí també resulta ben natural, ben          Flors de sanch roses vermoUeB,
   una proposició de tal importància y propi de que siguin els profesionals          que Cfltalunya dú al puny,
   de consecuencies tan beneficioses pe- cle la milícia els qui, recompensats         eon les flors del centenari
                                                qu' han florit are pel Jutiy.
   ra la massa general del poble que ha com se mereixen els dedicats a tan

   merescut l'aplauso unanira de tots honrosa carrera, prenguin per sí el            Mare Pàtria, deume 'n una
   els ciutadans que saben apreciar els càrrech de garantir 1' ordre social, de        d' aqueixes poncelles d' or,
   actes de la püblique administració vetllar per la defensa nacional y diri-         qu' a la tomba dels meus avis

   sense apasionaments de bandería, fita gir les masses armades n' els cassos         r esfullarà '1 meu amor.

   la vista, mes que en la filiació y pro- de conflictes internacionals.            Alsauvos sombres heroiques
   cedència polítiques, en la bona vo- Adelantantse a les aspiracions de           de sota 'Is rocams del Bruch;

   luntat, en la honrada sinceritat dels tots aquets grupus polítichs, qual rea-       dels amors de vostre Ausona

   encarregats de dirigir tots els intere- lisacíó hem de considerar es encare a       r inmortal cantich os duch!

   sos socials pel bon camí de la pau y molt llarga fetxa, surt avui de la Di-
                         putació de Barcelona, corporació mo-
   del benestar dels pobles.                                 L' espasa del rey de Pransa

    No hi hà ningú, no hi ha persona      del en atendrer a tota hora les nece-     la tunían nostres reys:
   de bons sentiments, que tots els anys    sitats dels seus administrats, la veu     la tenían per penyora
   no vegi ab fonda tristesa, en la època    d'un home de nobílíssíms sentiments      del» mals intents dol francès.
   dels sorteigs pera el servei militar     donant a la seva província complerta
   com son molts els pares de família      solució al problema del servei obliga-      Tres cents anys que era amagada,
   que per no disposar de la cantitat que    tori, del que s'encàrregarà de redimir,    j ' era plena de robell.
   l'Estat te fixada pera la redempció de    a tots els fills de la provincià, la Di-   Mentres fora presonera
   dit servei se veuen privats en la ve-    putació misatjant una cuota que pa-      may Pransa 'ne faria res.
   llesa del amparo y ajuda de llurs fills   garan les familves solsement el dia
   ja siga en el conreu de les terres, en   I del naixement d' un fill, trenta set      Bonaparte ja ho sabia,
   els tallers, y molts altres trevalls, pro- 1 pessetes, cantitat ben insignificant     j a 's fa amich del nostre rey;
                         I comperada ab la gran compensació de     ja traidor K demanava
   duhinise n' el si de aquestes desgra- I lliurarse del servei militar en temps       que li fes tant gran present.
   ciades famílies les desconsoladores de pau.
   escenes ben pròpies de la perspectiva                             Y sobre euixins de seda
   d'un negre pervenir de misèries y de     Cal be que tothom parí atenció en      y al cotxo mateix del rey
   anyoranses.                 tan importantíssim projecte, que se-      la que 's va rendí a Pavia
                         gurament tindrà promte realisació a      tornava a n' al w j francès.
   Y no soluciona tan grave problema Barcelona, que deuran imitar les de-
                                                  Bonaparte quan 1' empunya
                                                r enlayra pels Pirineus:
                                                ja llensa la pell'd' ovella,
                                                 fa als fills del rey presoners.

   el servei obligatori, que ab tot y es- més Diputacions espanyoles y que           L' espasa del rey de Fransa
   sent cosa molt justa y equitativa, dei- hem de creurer no serem els deGi-         com un Ham flameja arreu:
   xa en la mateixa aflictíva situació a I rona els darrers en veurer implantat        la fumera de 1' iu«endi
   les famílies necesitades del bràs del aquet sistema indirecte de servei vo-        tota r Espanya ennegreix.

   fill, com hu resol en absolut el ser- luntari, sí tenim en compte la bona          jüh ma pàtria! joh Catalunya»
   vei voluntari, que tenen en son res- fama de patriotes y amants del be-          jccrre, tota a somatén!

   pectiu programa els antichs republi- nestar de les clases necesitades de          ;Foragita la llopada

   cans federals, els carlistes y els regio- que disfruten nostres honorables di-       de tes llars y tes co&reus!

   nalistes, aspiració generosa y patrió- putats provincials. X.               Ab majestat olimpica y on ordro de batalla,
   tique de la massa de la Nació sobre                            ornades les banderes ab llors de tot lo mon.

_fc
   1   2   3   4