Page 1 -
P. 1

i     Setmanari Cata I é                                 Surt els Diumenges

     ANY V   suscRiPCió 5 | j ^ Redacció y Administració                               Anuncis 7 Eaq^olt»
                                                              Preuí convencionals
          l'So ptes., trimestre. ÜSUí             piagga del Dr. Robert, n." 11

                             CAMPRODON, 24 DE MAIG DE 1908                  Ndm. 196

     AVANSANT                     Dcmatiny de                                    II
                                                          El dia que coraensti tan gloriosament *i» noafre

CatalunyaATALUNYA 86 sciit Satisfeta; al reposar avuy bon                             gran Rei, acaba a Casp. El crepu8<;le dolorós y con-

Ctros enllà del cami recorregut, fent com una                                   Tulsiu dura fins ai temps del» Anstriea. Felip V. eé-

mena de parèntesis en el constant trevall de la seva                                vaeix el darrer fil de llum y a'eshones la negra nit

vida de activitats, dedicat a girar enrera la vista en                          regna demunt de Cataluii-ya.
la contemplació dels grans patriotes quin recort            I Desde aquest instant la vipila de CTatalunya es ex-

Bqueda ferm, com visió viventa que alenta a les no-                                     tingida^ ni Hei», it» lurtmes, nr afts, ni ciències, ai
                                 iü Mossèn Cínto en sa llegenda «Lo Pi de leSj •còrner», ni inínstrt;»^ totrectila, tot s' amaga, el si-
                                  tres branques» que '1 Rei en Jaume, iufanti lenci itriperH àrreit^eís fills passeu poçh a poch
                             desis anys, portatper Ouiilém dr Monrodón, a. atWfXfint ei froiif,'lír imivs'x;» feta; j:i eitUoch se
ves generacions, com fites de glòria inmarcesible trench d'aubàatràvessavutiPinneu y devallavnaíta partW de ektalurt^a. CíttTrk«rya s' \M acftbaítf
que les posteritats veneraran en llurs investiga- plana de Campllonch hont s' Íii aixeca 'i Pi ïieg^-' " ' ílésqMho havfct de'dírf La Catíilufvjr:r vénsu'-

cions de la ruta seiíuida per la pobre Pàtria despre- dari. . , i . , i •-• •• r ^ ••-• da,silenciosa, resigníída' ikls seglesTCVÍÈ^'y X t i

ciada y vilipendiada pera assolir tot el poder y tota Y el poeta diu:                       dwrant anjíí y anys dte pau »epiílcral, se réfài fa

la grandesa que'1 destí li prepara, ens diu ben      Catalunya^ aixecaHfront,

clar que arriva el moment de les reivindiçacióp»     doHesot'èvufCafUailfi,           ' i ftesf el trfeiràTl MittflVpíàeiftch. elàbtír* la vífcte. in-
ep que la raó y In .justícia imposaotse a tota clase                         ' j terna, y malgrat el mals tractes, 1' arbre arranat
de miserables interessos porten a l a nostre Cata-    lo gpltpte-t siiH« Orient^'           rebrota de IMMI y corMMn àe tendres fit41«sel troch.
lunya la franca admiració dels estranys, rendits per
la vritat als enemichs, entusiastes de goig y de     En veritat aleshotes-sOítía el sol pé'rjGatàltrny'a. ntalnjés-,
amor incomparable a tots els catalans orgullosos de
sentirsü fills de Pàtria tan noble, tan digne, tan ge-  La entrada a aostfa terra (ÍBI què fo« 1' alt Rel en Catalunya va creixent, Je nou, adquireix fòrsa

                             Jaume, se pot pendre en la historia pel comença- y vida propià;son cor comensa a bategar am sos

                             ment del mati de Catalunya.               propis btttechs;80nèerveH a pensar^ses idees •pròpies,

nerosa.                          Els temps de Jofre flns a Berengu(*r el Gran se y encara qu- la disbauxa coatinni, Catalunya jknro

                             perden en 1' estelada nit de la llegenda; Berenguer segueix sense moUístar; sense tídcnarsè d«ís dèSa-

Y totes aquestes festes del cinquantenari dels el Sant anuncia el crepuscle matinal^ mt^s Ics pe- certs quedunn la Espai>vaf a l'·aòím;: sense congriar
                             nombres embolcallen encare la nostra historia fins    hi protesta al fi)nsdel cor.           'i
jochs florals, aixecant als cims mes alts de la fama   al moment gloriós en que, per d.ilt del Pirineu.
als nostres m( s benemèrits patricis, enaltint la lite-  apareix el sol d^ Catalunya y Aragó. Les boires s'    ¥ arriva ,un moment en que, segura de la seva
ratura, la filosofia, la historia, la arqueologia, les  esquinsen y deixen entreveiirer els pichs culminant
ciències totes de la Pàtria, escribint ab la inspirada  y, al fons, les planures y les ciutats y els })oblé&   propria vida y forfiíle.<»a,. exhala ia protesta y la
y feconda ploma dels Menendez Pelayo, dels Cu-      que comensen a la ribera dels rius y de la mar. L·i
llell, dels Mateu, dels Maragall els mèrits imponde-   llum d" auba riallera illuminn tota la terra catalan;'. eleva en una sola veu a les mes altes esferes.'

                                                          , .. Aleshores s' uncisi l'·a^fl^ilí «|}. al^e (iíji.Jía-·C^·

                                                          "talunyaí-- •"•^" •••i - '"•<' ""''*" '•-•*•

                                                          Apunta en 1' ho^iteó el segon día^e Çjttalupgp,
rables, el patriotisme exemplar dels Casanoves, dels qui se desvetlla enamorada, y, més enllà, irisa en y pocb a poch el «repíBècl· tiiati»! va «VMÍIMI:.

Llorens, dels Milà, dels Pifarrer, dels Verdaguer, les ones lentes y rítmiques fins allà baix, a les illes Les cares antigues se reconeixen fortament y se

dels Vilanoba, dels L'.uU, y de tantes altres fi- de Mallorca somnolentes encara, fins a l'antiga conjuren en Ja penonib^rwf la frisansa del desvetllar
                             Italia,,qtii s' atea admirada y gira els ulls cap a Ca- *e àenl »rT&«iff i0Seà1^<K\ sol,, de la claror del dwk
gures^ pedestals admirables del gran monument de     talunya, fins a l a més antiga Grècia, qui s'extre-   fa girar tots eis-uBi aCírient.
la regeneració pàtria; y tots els moviments de vida    meix sota '1 seu ropatje de runes glorioses y està-
que arreu s' accentda preparant celebrar les gran-    tues caigudes.                        Les veus sotti couíwes; els prfmcr» sentiments
deses de la terra catalana del sigle XIII, ab 1' esfors                              indefinit*; molt» sotnríòlentB encara se freguen els-
dels qui ab Bel amorosíssim se complauen en posar       En aquell instaht comensa el dia de Catalunya.    ulls; més la cos» cf^ certa: «1 segon dia die Cïitalqnyu.
de reile* les altes qualitats dels sèfs estimats, recor-   La vida s' anuncia arreu; les viles s' aixequen y  està a punt du rotBfire. E&^segur, el'wgón matise^
dant a tot lo mon a fins a quin punt arrivà la po-    surten dels seus murs; la gent camina d' on lloch al   descloun'i imnenflamíent [ler valls yra<Kntaay«sd«8^
tencia de nostre nacionalitat, la sabiduria de la se-   altre y s' escampa; les naus solquen arob els rems    pres d'aquesta- engiiaiacniente.delicrep4iacle pMͻr
                             perlejanís la raar-iFluminada; la remor d« trevall    tkial q,ue •«ntinkwre.

va Uegislació, la alta previsió qiHs imformà tots els comença y s' aixeca y se desfà en annoníes ordena-

actes de la que fou tan gran y tan poderosa baix la iles, y çl Rei, el Itójove, alt, fort illumfuat <íe tes-

direcció del nobilíssim català D. Jaume el Conquis- ta, ajireix-itf^llocli.y*íi»ltre y a per tot anren-r
                             segellant pactes y lleis construint, dj«;iplinant, re-
tador, son veritablement la mes. franca expreaió     fermant al|ptf$|p£lia; seva claror »' escanípa y tot     /Vllavors y Ara
dels grans sentiments colectius que dominen entre     ho aclareix.
nosaltres venint a resultar, en conjunt, cona la mes                                            — • * » ' f »»»'• —
intensa fruició ab qui» assaboreix, en aquèls mo-       Mentrestant efdemati esplendit s'aixeca entro
ments de evolució, el cor de Catalunya las mes fala-   reíllete d* ancèUé y marinade» plenes de frescor» y   E h gran Rei don Jaume I el Cònq^nerldor foa
gueres esperanses en el brillant perrenir forjat en    aromes vii^rudes d' enllà d' enllà del Mediterrani;       més ^ e un rei altaaMnt detUocràtich, fou d
la experiència de doloroses ensenyanse» y olenlat     el poble se sent fort y jove y e* V alegria del matí,  vuHtable par« de tots sos sulkllta donch» que no sols
                             surt de casa seva y s* expansiona y, dierrera T seu
per les grandeses d' uu gloriós pasHat. • ReijÀre y fort, va y conquista regnes als infidel», vetllava sempie «b- anef pel seu bé y peu k seva in*-
                             crea íikitats, renova pobles enters. Aquest es el de- truccióy—per la ^ e fundà escoles y universitats,

          X. matí de Catuluny».                                      »»t si ensenyava, sense cap- re8tric«i<S,. tota clase do

                             Meírtart, quàht él Rei ert Jaume mor, ja T dfa ès ciències, Hetre* y art» en aquells tem·ps conegudes—

                             «It y mitjorn s'apropa, ja ha passat tota la frescor y sinó que ab-el poble sempre conft'ateniiaara j en séj

                             I alegria matinal de la vil·àde CalaUinya.        manifestactótt» més populars coo«otría, comparfint
   1   2   3   4