Page 1 -
P. 1

Surt els Diurrieíigés

.Sé^-^v.;-**-^ suscRiPCió 5IJ3J Redacció y Administració ^^^                    ABUACÍS jr s^uétei

        l'50 ptes., trimestre. ÜÍM Plassa del Dr. Rober't, n." 11          ü^   Prou." convt!ficiotíala

                                                                  •i ••..y.

"ANY: V                   CAMPRODON, 26 DE ABRIL DE 1908 * ^           Núm. 192 '

flNIMERSARI                                                                                      ') •!•

                      inextingibleal peu del gran altar de nirviositat, ui pera esbraviirsc uíia eíiíoi)4,v 4^

                      la pàtria la niés hermosa ofrena de folllií.     .                 ,. , , ,j

                      amor com teixida ab l'etern agraï- Un article s' escriu e^ii ocasió do spr«iiaj,Yjir .,

•Mí transcorregut sis anys desde ment de tots els catalarjs al fill innior- dencitt 0 d« foinjo dièénganj, pera \vi*^m\t,}' \^

^la Iristía diada en que deixà pera tal de nostra terra benvolguda.             educar; nu a··ticle s' escriu pn hora dç.^ij, .

sejiipbe a,»;jüéa^a vida, en mitg de la Es la de honrar la memòria dels hunior, pera que eíiire les seves ,|)ii,rj^(^U)^,|,íi,,r

mes-gran, consternació de tot Caíalu-, grans patriotes que foren, condició trobi 1' ironia, que l«n bé educa, per!q,08f,ep-f,;.,

n y a y ^ n s <ié tot Espanya i' insigne inseparable, qualitat ben pt'opia dels SHraps alegra y carret^eix; s' escriu rul)f«í|;^ ,

patritii D-Banómeu Robert, l'home pobles que senten en son sí tota la de foiidv <iolpr que .djclecti,, los rates .pr?fdí^v|

tari estimat en aquesta terra, el català forsa pera adelantar y fer via, y si no peet^iis de 1' Aninüv o sadollat de tioble jfíírido.-·f}

enamorat de nostres montanyes, el fós l'agraiment que devem ales grans rosa pasió qu' enlaira 'I cor y f,i vi]>^ajr 8f<|. j

sabí admirat per tot lo mon, el ciuta- figures que ab llurs trevalLs ens han mes íoiiffief íifcreiiu,,, EfkmftJn^^r^.J)^^- [

dà' benemèrit qüé dedicant poderoses obert ef pas del camí d*un segur avan- lpl;^-^,jbí^1Mf|^^eo Uetni |fj:*)s«»,3f pos^Jls e» •ff í

enelrgíes en defensa de la regenei-ació sament, el qui nnovent nostre eor im-^ dre;|df,>ij»Rí>rtíi,^C|i» elf 4ws qiie dea j^omplirb

pàtria caigué soptadament en els mo- primís tin ' récort 4^iis,flyti't^nça ïrt' alè Un ortiple, que, mellorsr^rà, q,HHM UMïHorcoifíT^ ;Í

ment^ ríiéè Hrítichs de la lluita, en malaguanyats paíncï^ que la mort pleixi els «uifíí^ense contrariar als,ijli^eisf,,!!. ,«) i|

r hora en que mes imprescindibles s' ens ne porta, ho seria 1' egoisme de            : . • , ' »*4,f   :•'..•!    i •,<.•> ! t ) í / fiï)
se feien pera Catalunyaaquelies grans presentar a les multituts l'exemplar
aptituts, aquell talent portentós y procedir d' aquets grans homes com            ícAvay totbttin fn vetsrts» d^yien k'geftlb /
aquell son incomparable amor a l a esperonant estimul pera no desdir
pàtria; en la suprema direcció dels mai de la vida en la marxa triumfal           d' ;i4r, però ara jrrno M ig\i«l, apa» jw líeih<»b
grans plets entaulats en nostres dies de tot un poble que, deixant retuts y
eri'/pr'ó dé la reivindicació del dret y aniquilats a sos enemichs, trasllueix        prngresat;-—als versatres ff.nms·mi·. e» vet^t' '
dé jajuçticia de la causa catalana. Ja n ' e l fons del horitsó la llum es-
                                               qu' avu^ tothom fa versos, y rumia q»ie *iifníaUi >.
 lEn tots els (X)PS verament catalans plendenta de la justícia enllumenant
reiietxéníaLqiïèst(es diades de dolorosa ab claror de cel els florits jardins        rfts epteBgneren que fer vurson es icota > fiti'l «i
reiiòirda nça eí, sen ti m e n t d'ad m i raci ó, aont viuen la vida éxuberanta, de la
d'amor y de respecte que en tan alt cultura, de la concòrdia y del progrés          (f'rlos fual fets);—y 'Is sers fuelesy'^iflMii*^''/
grau jpogueren Jtruir envers aquell les nacions que apoiant tota la forsa
ilustre patrici que en les memorables en la virtut y eh el trevall: s'eníaíren        sÍ8t4*s van corepertdre que la j)oe8!ÍíH <le(jhiéiii'(|
fites dels seus gloriosos triomfs, que honorablement, victorios^ment^a des-
la histoírià' 'i^Çabat'à en lletres d' or, pit de totes les contrarietats, de tots      vau fer una caBapanya y ran posar leaipidieoliio

                                               al», versttiíesi—y 'Is vprsaires vaiiíp<«»dfe»!j»e#'íií

                                               iwetes (gríissa eqttivocaci'é) y va» fWit: ay^wy-'»'!

                                               dia P U poetes es»4éR «n n>i\ooiíy'ierr-«mKm\e«^M

                                               cosa ifiM}i 1 i 4 ' aq;t*í. (w d« vttn t farém fiKMiu (l>et»o.'i

                                               els fkefdoiiii). Y 4' alfckviojsr ensà «Is . viersuíi**! j

                                               s'han fet arliculaireu.        • , • • ! iM

resonarit la seva eloqüència desde '1    els odis, de totes les fúries desencade-     Per dwHídeft'ot··s pj-tneipala reptaria jo als
cinai/del pairlament nacional, com la    nades perçrapulosa impotència.
veu potentíssiwa de Catalunya ense-                             articulaires; el primer es 4»*e^.Mf «ní«lrf»^rt *
nyàtltà la Espanya entera el camí de     ÀWlTOTllIÏSABISCllIiEB...
la ^alv-ació de la .pàtria, fins a la nosr                          :pariMiÍ4>« alti«onaul« i fniinin iufliiilnn "lÉliïnri "i
traiterra,'arrivab^'iaí les nostres llar'S  A A N. article no s^escriu pe>r «p<^í, «o s«s^
1' èi^i<^dirèíssim de les mes falagueres   %m criu sols pera escriurel y |w»guer llóirljí 'pr<'Qcu{)af^ ni poch^ ovr^aire d«l seulit, de
espéj:^ns,^,;Gpnmovent a 1' ànima      abaix ka &rma en lletres de motlle ni pera fer
catalana«,brio mes justificat enorgu-                            íiloJo q u e ' I lector ilogtcament penean te do
lliment^*e;«etitirse mare de tan gran
                                               prt'gUDtarse si ^ntemt ei '^gitiàinÍL <Í^^Í0TÍ

                                               raulos que usef», y si al eseriurer «Is j?trfa "

                                               utitoatuent ta petitlaDeiai nws TMÍ^AIÈ. Pét^-^

                                               lamcia ndv^a=ipecat jf peniiénSa;l^hém ,ïc , '*

ciutadà; en tots els cors ,catalans han                                                 l l a i - Ç h . : . , „ „ . ; •;, .^.' ' , ' . ' , , : , írTi-^-.ii^-:;---'*. ..!;ír:i. »
qii,'íMÍ.ben„i,aa.presies aquelles imponr
derablfòs demostpaesions d'un civisme    g>ila de i^àtanlea mes o menos.ampuloses y de ^ L'fiiUriw df·ít·te.» qiH> o© vtfM pasar d» llii»dh',»M'
exemplar pera que-'avui püguen dei-     frases mea* iBertos enterfc&iftgadea f"* p ^ r w - qa« viú\ #*irt'f.Hiïiritíí peíti|tío tto ei (^pieètíí^'^"{
^^'"í?, rendir fervorós culte, colociarat  gla Rawiïa,^s^i^sej^it; yülju-tl^leu»#'«»^,f» ' lil^elí» sól.% pertjue tiiferessa a iothoin, perqj^e'^ •,
ab fe,;y,, entusiasme yi, ab estima^^iÓ   per*el|>faTc6·uVaq*uelI q,ue fa im crgarro pérji pot,|pr,nBid »U qui Ni8 llegiMxen y per a i s é h t t " i

                      Bvàtar una tioràideèVàgàdà, ni- pfrà ísVair el fíerit r article, 1' altre defi^cle e« In tíOfijtiíríi "'

                      nu»ïni««ïCÍi'r, ai'pera desfilarse ^ t » rato 4e q,ae ^ujlíjJa s'hj>gÍH 4ouat, demostràrnos la
   1   2   3   4