Page 1 -
P. 1

Setmanari Català                  SUrt els Diumenges
                                                                                'U:j W\

                     SUSCRIPCIÓ - 5|?Ç|^           Redacció y Adrmnistraciü      5^^;;^ j^imïGipy jEsfjpxoie» ,           .• ^
                    l'óO ptes., trimestre. *tOI^
                                           •piassu (kl Dr. iidbert, «." U

•-^- ^                 -r- •••• ; ••'• '••'• •' • ' ' '"•'

        '•• ., ..,·«·f!'·'*S*>-

                                                                          i. li V.11

    ANY V                   CAMPRODON, 5 DE ABt^IL DE 19(^;                       Nt'iOT.. 18«

                                      =;«ts                                  .''VÍ;.,

M s Quaranta Hores fins ahir despullats» «embla»tia a la freiXi'r la viiIa, res ni' alegra; ni ei lífiíioréix
                                                                                                                                                                                                                                                   • ' í • í ' ' '-11 H '
                         mes fresca y mes àromo^a ale^^ríà dels de í' ai"'fl·ft. hi iCl·l ttríHOnioseS notes It.! Va dau-

                          riallers y explendits dematiri» que e« eatüla'na. ni I»ffefltàdiVd»" úb' iHóvime^iï

A situació de la Vila, centre de preparen a la humanitat per lebrerla jBtèrnt se moureu* mal paríir a i\\&\\ ap^op^-
^poblada y nom brossa comarcada, pleriitut de vida del mitxdia; y es per 11» et piuléjai" dels awxiflls frtjn^ran rpaiiímarmé.' *
noj^rida en tots sentits pel moviment això que en els fadri«8 y fadrines, y Els plaers det mon, que tan me pl·ivlaíj, api ^
                          en joves y Velis, 4vértima s'aiegra. els      res poden Pn ini,. HI» fan fi'wtich!.
díe.ivida que naturalment concentra        ulls somriuen d' esperança... eis dels
topa la montanya en nostre estimada                                   "Arui «etnWÉ qne la m^lniigra ino té tné*
Campi'odón, es per altre part com un        joves, sentint el goig de la vida; els
punt d'atracció al que concurreixen        vells sentint flaires del cel.           dòniinait que" mai. ^Qrfe ito p<>t fcr?l!ío 8»v^-
en hores do gran festes els vehins co-
niàrcans, contribuint en forma ex-                                   ro tot m'^aborreix,
traordinària al major explendor y al
típich caràcter que presenten casi bé                                 •Pocb a piich vaig allunyanifie d*?l bulli-
totes les nostres festivitats a la vista
                                                    ei y tot ctíJ%frfl! la ^ufetMi dél «ntiyó vài^ih-

                                                    leFaaanie pe< BtMo·-dé-Td^ei';^ piita^iià ' iàtíi

                                                    ircw |HMtts«r; tti«èitéii sena ¥iH)^tt»r «iia^à Í ^ t

                                                    vkt^t8trétaiil«»t^4cmtafiiefit'. •       > ;ü

del foraster observador. Això fa que,                                                                  5 li:
en ocasions, festes solemnes y exclu-
sives de la Església, prenguin en nos-              ÜE bonich es 1^' oíppecte qno 'I» dies de •Dé idpte nrU' soíoH estrany va férme'tofíaàr ,
tre Vila com un caràcter mixte, el                festa ofereix al viimant el panitje do }v l!l realitat... líliírd y veig un Jov'é qu'é èiílnjps*'
promourer gran avinguda de gent de
totes les rodalies, que invadint ca-        tes oiiibrívoles fonts de Sant Roch. Ei l'emo- fefi-llíV.íïàltAn margesi y parets l^aigà tèr(lófre^;'
rrers, plasses y tendes de la població
fan mes remarcable aquestes fites, a        reix del riu que dejus seu» paísa y i' e8j.>és,:^ií- bíogttt per la curiositiit m' endinso ^èífslat'
les que ja arrivém a nomenar, com a
sinònim de la festa Íntegrament relli-       Uutin de 808 arbres que cobf-ja.unH gpntady^ |l(»eh d^ íitHit baVíti sortit però ;I)èii níieÜ, lii.

                          que si espUúii tot diy,eftin8e ab.el^so ije Jfi, mWi h(> fíagwea icífí! ï / esp^^etífcle qaiè'W%^'

                          música y sahorejant 1* aygua fresca y crisUi-, véiírer" 1i>e fen ÜórríOTitJ^r:- úna- •joVèlièiïi', jlk^

                          llinu qii'abundosajaeDt dona aque|hi dèu n)ïti   ddHït,' e»   aetítuf é:•oioí>-i'om'e-tailie9iTfa•a,,;t;ti·í;-i^ilHira:ï>mnqííifíif*cD^
                                                    abo(íi-    -> '
                          estroncada.             ^:

giosa, les dels mercats de lesQuarah- Èl fluviól acompanyat del oolppja del tap)- Q\iah.ii>e^ wtjrava d' àqiíéff Hoèli' dfe ï b í ^ ^
ta Hores, de la Puríssíma, etc. com- borí fa la senjal de;.comçji^ar8e uoa surdaD»;/ èaWíiaef' ab él «or'ilié* opliíüít,. itrt 'à^óima'"
prenentse en dites expressions el do- prompte atrevits douisells corren.en busoí^ à*). tnés 'trista /''péi4^' àxó -sí ab' lu i?ista 'satisílíia.
ble significat de mercat y de la festa rialleres noies (ju'àb pli)©r.donpn son bra*;, (il&nob» ou' Imvia trov.at To ctiíé perjUm-ga «£-
notable què la pietat dels vehins de- J»er tots indrets íien'jparelies.radiants d''ale tona'tòVía wlSéat perentrefos tardanes, se.,
                                                    I •/ t ;<,= ; - ! , f t i ' W . U J - . Ï . •:• • I . Í ; : M ; Í K ! s t U T i ? ! J U f ' i )
dica als Patrons de sa predilecta de-

vociò.

 Y aquesta de les Quaranta Hores,                                   $8c1 amat «Jn r&i íi (jctó
solemníssima en l'ordre reüigióa, que
de temps inmemorial ha tingut la          llarohs, isonrpre repuat^ànt abgiist van irtò-   ipai reíB ne sabrA^), '
virtut de reunir, d' acoblar en agra-
dable germanor a tots els estaments        ventse de dreta a esquerra y' d' esquerra à     i <^í5i'^ qúij bk fu^k «àb^miís que j ^                                                                                                                                                                                        ,
de la Vjla. a totes les classes socials
póst'rades humilment als peus del Re-       dreta.               '^       %e te l!éti'>»k>*'-*-^8^í|^ iUfírr'óftípïé.  ' '''''
demptor, te a més la incomparable
bellesa que li donen la esperança del       ' Els meus ulla ab afanj lea mireu, deciugü-    • •Ell^-segiiíi^es wén VW'díW!; tüéf"^^^
bon tempé, que porta a casa nostra
riuades de habitants dels pobles          aatüéot, a totes... y hi oércíin alguna cosa, la  ènv'eja, pét " vf6j.«»i^ti p, er/ò si ncí' cajlfas»A. f'í U^ an ; .
vehins, 1' escaures al portal de la pri-                                dmeiiasarnie de mart korreuda... per un rií^- ,!
                          dona volguda. I' éstimatia ' d* aVatis; euéàra'

                          que separat», el cor si espleia en sa èoiJtém-   líieíif Vftiïj^'qiK^daí· glassat, la san^ parà sou

                          placid, l'ftuima bi reviu... |pérb què's estrafiy, lijovrm'í'ift y.:.

                          DO bi es! ^Tau divertida y Qe ba vingaí.?                                                                                                                                                                                                                 .••{

                          ^Perquè serà?          "' *        -ir-

mavera, a les vigílies d' esclatar en                       **         iNüif '. ' ^'
                                                    ^Que hi h»?
morades violetes els ombreis de les Mon esperit aus tan expansiu y alegre se              Es hora de llev;irtP...

torrenteres, en roses les hortes ufa- I trov|i deade la wi;^Ba,, «nvolt^^ pmr i|pi | ^ % ;       —jY qiiii» Iw foreii ei; éespertarnie! Era

noses, en menudes fulles els arbres i na de tristor tau corpronadora qne^'o fa ubo-
   1   2   3   4