Page 1 -
P. 1

CAMPRODON                                              SUSCRIPCIÓN

Periódico semanal—defensor de los intereses de Cnmprodón y del distrito                   Es]mM   1 50 ptas.  trimestre
    REDACCIÓN Y ADMIMISTRAGIÒN Plaza del Dr. Bobert, núm.9                                      n
                                                       Exlranjero. . . . 2 n

                                                       Número suelto lOcéntimos

                                                       Anuncios y comuTiic idps a precios.conven-

                                                       cionales.

                                                       No se dcivuelven origin.ale§.

ANO V                          12 DE ENERO DE 1908                       Núm.-l'í?

 Anivepsapi                      rra innumerables exèrcits pels qui fou 1' e n -   tasiant plaher de la música encisadora.—Nits
                            tusiasme patriótich la forsa irresistible ab que   d' amor les denominava jo; vetlles de música
  Aniversari gloriós y edifioant pels pobles      derrotà on mil oiMSións é las Iropas iiivasoras   les intitulava ella., A n' aquelles b&rmosei y
enemichs tiel infamant vHssalIatje, del igno-      inatniídl·ls y ordenadas.              plàcides hores de bi tranquila nit en que tant
miniós jou extritojer, es el del present any                                 bellanienf conapartiem nostre amor, mentres
ahont cuiupleix una centúria la fit.) memora-        Nü cal esmentar las vexacions, ni els      ella amb ses tendres y delicades mans arren-
ble que en la historia de Espanya imprimir'An      atropells, ni Ins baixesas, ni las traicióos, ni   cava sonores y caudeocioses notes del blanch
uostres passats levolcants» varouihneut con-      las mil infaniias que amararen de sang aque-     teclat del piano y ra' estítssiava jo" trmb les
tra el poderós cèrcol do ferro ab que 1' ajiibi-    lla graii epopi'ya quf^ recordem ab el noui de    armóniques suavitats de les mes gràrrt» y be-
ció desmesurada d' un dèspota preliíigué sub-      la Guerra de la ludí'pendeucia, n i hem de es-    lles composicioníi musieals. hàbil y magistifàl-
jugar la Europa entera convertintse en amo       ííieiitar f('ts abominables que be Tnassa els    meiit executades per ella, ovirant euttíí'ls n u -
y senyor de totas iaa nacions.             trasnieten las i^eneracións pera que pUgan      vols d'or de la fantaeía deikaat de mós è x t a -
                            obliíiarse, ui di bóui jamay creurer que las to-   sis les ombres faatàtftiqüfes y impénentei del
  Y sense rencors, avuy injustificats, sense      yis de flors que els bons espanvols coloquém     TannhausHr, Singéle·,=^Wagner; BeetthoveB,
prevencions ni animositats, el bor espanyol       avuy sobre la tomba dels héroes dè nostra t e -   Mascagni, Rosíoi, l%s qüeoreuaven TÍ pide* per
al recórrer els días del 1908 que uo per un       rra puga jamay ésser ofensa k la nació fran-     món devant, esfuraantsé misteriosa y «aagioa-
porta ft la rneRioria la heroïcitat de cent nnar-    cesa, víctima priüjera de la desenfrenada a m -   ment qaant los precioses dits de mon araabie
tirs de la Pàtria, el valor increible dfcl poble    bició del grau tira; més no cuuipliríara ab      companya, arrogant y belle eoBCertflitiv se
deturant las invencibles Uegións del empera-      els debers més rudimentaris de la pàtria       paraven seeament, inmdvils en lò t?(rfat, «om
dor francès, y la santa abnegació d' aquells      agraïda si devant dels Alrarez, dels Reding,     snanament eutíelligat? per les yiclentet ooo-
militars pundonorosos que devant 1' int^eiíés      dels Palafox, dels Castanos; si al aniversari     mooions-nervioses, efeotes dek grantirentas-
suprem de la Pàtria despreciant «Is més alts      de las grans lluita» del Bruch, do Girona, de     eiasmes que li oomumoaven k s notes del^ pjHi-
honors y las nié^ distingiílas preroineocias      Bailén, de Saragossa, dexesira, per miraments     tàgrama, com la flor «ous eltiivis c»mttBÍeajal
corriau à ocupar son lloch de perill en mitg      mal entesos, de descabrirnos respectuosament     qui la tooà y que en sa naturalesa. eaqaisBita
d'aquella abigarrada massa de paisanatje y       dedicant el méa dols recort d' agrahiment it     à Sensible, prodafaíeo gratissime» ^ptotoné^
                            n' als salvadors de la Pàtria,            senimcions, les que afectabeo tan> butísoMlnt

soldadeseà, esbarriada que si per 1' aspecte De diferents punts de la nació surten veus son rostre,-donantli tan bella y angéíàt» es-

semblés el desordre, la desesperació de la na- patrióticas excitant als espanyols à contnemo- pressió de goig y tendresa^ q u e , ' r e c i t a n t eçn-

ció que s' enfonsa, se convertia serajpre en- rar ab actes públichs las defensas, las victó- siderableàieat « i ; bermosura, OÜ' atreya <irre~

front del enemich en muralla 'incommovibje, rias y els sitis en que tants y tants espanyols sistíbtoment,! «qtueli ser angelioal. eondeasaició

barrant el pas u' als batallons invasors més derramaren là seva sang en defenia d'no pam de les mes ideal» felicitats. ; :

 acreditats, no cedint jauiay à las terribles car-   de terra; sens dubte que per fi prevaldrà      Y les siluetes màgiques 3' fantà8ti%««9 de'
 gaa dols mé» Units y poderosos escuadróns de
 la <^baílería que havia trepitjat victoriosa-     per sobre de tot el sentiment de amoc à la aquells grants, mestres'm dékaven'jal esfomar-
 ment els ceptres de mitja Europa; al girar la     Pàtria y que tots els fills de la terra, units se tan graut impressió y tan pr^oik'da sens»-
 vista enverp aq,uelj grandiós moviment de       pel sant amor h la indépcndoncia espanyoln» e i ó ' m causavett, qu« piatpitant món mi per
 protesta, de indignació, de indepetideucia, de    reudirén honrós y merescudíssim homcAstje
 nostre nació, déspreciada j envitida per la      al peu d' aqueix grandiós monuBient-'histó-     violent y indomable eAtassia^me pr«n*timpía
-iÀÒeptítut dels de dintre y la cobdícia dels de    rich amassat ab las sagnantis despulias de Itii-   én écatorades aòlaOïBCiòtifl,' lesi que atr^iíftnt
 •WEft». samblaqu' avuy al trav,é»4#iftft«i5t'"e ,ge-  lersíi'héroes, enseny.aijit. à la posteritat qora  la casa despertàveu lo Cor ^o"Sòítoit Mie»* riion
 ^*®«*cí^n8 arriva encara finíiàinouPíreííel crit
 ^ ^ ^ f p i d b í ^ çublím de la PStiífe. <5rtdaht à saben benehir ois pobles concients la memò- , aimada, la qtte com a mf, I* estíssisia'»^ -les
 sos filjs i ía, guerra^<iue desde' ïà 'Aslurias    ria dels seus fills morts gloriosaïnent en d e - I candetieies mítsícaié, ttarisportíítit'Ia*·tolïbé •
 benehida, desde aquellas moatanyai, bakaiits     feasa dels drets y de las llibertats nacionals. los fantàstiotoespays en q^e F àniaíà sdttího-
                                                       lentfí creíé iesi més'hermíwes "y attrUCtl'vM' t i e -

                                                       sións y Id ctrr s© sent atre« y aTrobafr per les

sacratíssims dels qü« debíaa escombrar de la                                 més afalagadores ilusi6n«-.è»*Quftnte8 y quant
                                                       gritütií é iíidíscriptiblei sensacions rel' a l a l t a -
[:::: Remem b r a n c apàtria espanyola «Às-io^assors alebars, resse-

guí tots els reoíms de la Península, aixecant       A;mb quanta nbriaguepi^k y anyora^çí».; re-    veü imprésionani 'mo*n ftnim"'«i aéjittelles
coiii un sol honié ciutats, vilatjes y poblèts io    cordo encara les nits beobcunule» y^ éelioioaei   ttfcriagadoses nitói.eíí*Quantfes y lóflnites y e u -
més insignificaQt, résorgint del pols de la te-     èú que, al costat de mioiiittín»d»v fihri& P efS:-^ blime revelacions nos feyea aquelles arrobar-
   1   2   3   4