Page 1 -
P. 1

BUTLLETI INFORMATIU APARTAT CORREUS 125 DESEMBRE, 1978

J.         Benvolgut consoci:

 ... ,       Ens trobem a les acaballes del 1978 i a les portes d'un any nou. A

     mitians d'aquest any que fineix, va néixer la nostra Entitat.

          Si bé no és potser encara el moment de fer balanç de les activitats
     portades a terme, tota vegada que és molt el que queda per fer, si que
     podem tancar encoratiats aquesta diguem-ne primera etapa.

          Els resultats d'aquests primers mesos d'activitat del nostre Fo-
     ment, creiem que han estat positius .

          Contem ja amb tres-cents socis, i de tots són coneguts els actes
     celebrats, que han estat com un primer tast del que podrà ésser més
     endavant la nostra Entitat.

          Aquest nombre de socis és sens dubte un bon punt de partida, i
     encara que molt important, insuficient per a la consecució de l'Entitat
     que tots desitgem. C.ontinuarem treballant intensament en la captació de
     nous socis, esperant poder comptar amb la col·laboració de tots en
    aquesta campanya.

          EI treball portat a terme, ens dóna una visió molt completa de là
    problemàtica pròpia d'una Entitat com la nostra, però al mateix temps ens
    alliçona a fi de trobar les solucions adequades pel bon desenvolupament
    del nostre programa, cara al nou any.

         És sobretot el constant creixement del Foment, 'amb la continuada
    inscripció de socis i la confiança que ens atorguen, el que ens anima a
    continuar amb tot l'entusiasme la nostra tasca.

         També ens animen, i volem deixar-ne constància, les importants
    coHaboracions rebudes del nostre Excm. Ajuntament. de l'Associació de
    Comerciants, de «La Caixa», EI Centre Excursionista, Els Empleats de
    Banca i Caixes d'Estalvi i del Cercle de Catòlics.

         Com a cloenda de les activitats d'aquest any 1978 hem programat
    un cÒncert a càrrec de la Coral Emporium a celebrar el dia de Sant Esteve
    a~ teatre del Cercle de Catòlics, i una audició de sardanes a càrrec de la
    cobla Miramar, per a l'últim dia de l'any, a la Plaça.

                          Aquest concert, que organitzem amb la col.la-
                     boració del Cercle de Catòlics, el dediquem als socis
                     d'ambdues Entitats.

                          Finalment benvolgut consoci, ens plau desit-
                     jar-te un Nadal ben feliç i un bon Any Nou.

                          Ben cordialment,

                                            La Junta
   1   2   3   4