Page 7 -
P. 7

tat. Ha estat actualitat.                           Es actualitat.

                                          cop millor eficàcia en el compli-
                                          ment de les missions en que. mal
                                          hauradarnent, hem d'intervenir.

                                        PATRIMONI ARQUITECTONIC:
                                        EL QUE CAL ES SALVAR-LO

                                        Durant els dies 7 a 22 de Març,

                                        ha estat oberta al públic, al saló

                                        de la Lira de Tremp, l'exposició

                                        del Patrimoni Arquitectònic del

                                        Pallars Jussà com a part d'una

                                        de genèrica de tot el Principat,

RESSENY DE LES ACTIVITATS        cabanes col.lindants. Prengueren part  promoguda per diferents institucions
DUTES A TERME DES DE          14 bombers, el camió autobomba     oficials principalment la Generalitat,
DESEMBRE A MITJANS DE          i la tanqueta. El servei va durar una  i en aquest cas especialment l'Ajun-
FEBRER                 hora, aproximadament.          tament de Tremp, amb la col.labo-
                                        ració d'alguns altres de la comarca.
                     TREMP
                                          Aquesta exposició està formada
  Pel que fa al grup de Salvament     Les actuacions del COS DE      per una sèrie de plafons ben pre-
cal destacar tres sortides: dia 27-3-  BOMBERS VOLUNTARIS DE          parats de tots els monuments que
80. Terme d 'Hortoneda. Rescat de    TREMP durant els darrers mesos     han estat declarats fins ara a les
10 ovelles amades en una cornisa    no inclouen cap sortida d'importància  diferents comarques. En el nostre
rocosa durant tres dies. Realitzat   rellevant, essencialment a causa de la cas, s'han posat a més a més dels
per cinc membres del grup de sal-    rapidesa de les intervencions, mal-   de la nostra comarca, els del Pallars
vament, els quals' escalaren, sota   grat que l'incendi hagut a la bòvila  Sobirà, la Vall d'Àràn i d'altres
una gran nevada, una paret rocosa    Campas era potencialment perillós    comarques veïnes. Completava l'ex-
de 20 metres. El servei va durar    en cas de dolenta actuació, mentre   posició uns plafons referits a po-
                    l'hagut a l'establia de Montanui    bles i monuments de la comarca,
sis hores.               afectava als animals estabulats. Tam-  que fins ara no han estat conside-
  Dia 5-1-81. La Pobla de Segur.    bé es va actuar a l'Acadèmia de     rats com a patrimoni, però que
                    Talarn, enmig d'una intensíssima     caldria que passesin a ser-ho.
Apertura d'una vivenda particular    ventada que va revifar un foc iniciat
realitzada per dos membres del     a la zona alta. Fora d'aixó, les      També forma part de l'exposi-
grup de salvament que. varen des-    habituals pràctiques i col.laboració   ció un audiovisual en el que s'ex-
penjar-se des del teulat i entrar    ciutadana en casos en què és dema-    pliquen els monuments més impor-
per la finestra. El servei va durar                       tants i a la vegada es fa referència
                    nada.                  a d'altres, així com unes conferèn-
mitja hora.                 Com a cosa especial, fem cons-    cies de divulgació del nostre patri-
  Dia 4-2-81. La Pobla de Segur.                        moni per part d'especialistes locals
                    tar la presència d'alguns bombers
Apertura d'una vivenda particular    a un curset de socorrisme organit-    i foranis.
realitzada per 6 membres del Cos,    zat per l'Assemblea Local de la       La seva Inauquració va ésser
entrant pel balcó per mitjà de les   Creu Roja de Tremp, amb la qual
escales d'assalt. Temps del Servei,   cosa la pràctica totalitat dels mem-  un xic conflictiva, al no assistir
                     bres de COS disposa d'aquests      per problemes de darrera hora el
mitja hora.               tan vitals coneixements. Es troben    conseller de Cultura de la Genera-
  Pel que fa als serveis d'extinció  igualment en estudi la realització   litat, fet que molestà al Batlle de
                     d'altres cursos de capacitació en les  Tremp, qui el considerà com una
d'Incendis:               diferents matèries que demanen la    ofensa cap a la nostra comarca,
  Dia 20-1-81. Foc al terme de la   nostra intervenció.           marginant-nos una vegada més.

serradora de l'Agustinet. Intervingue-    En un altre ordre de coses s'ha     Parlant amb alguns visitants de
ren 16 bombers, i el camió autobom-   produit una noticia important per    l'exposició, s'ha pogut notar un
ba. El servei va durar una hora.     a la prevenció i extinció d'incendis   cert desconcert en relació amb la
                     a Catalunya: el Consell Executiu     selecció, doncs sembla que els
  Dia 27 -1-81 . Foc a la propietat  de la Generalitat esta posant a punt   plafons de les comarques veïnes
 d'Antoni Pomé, en la carretera     un plà per a coordinar tos els Cossos  han ocupat espai del qual no ha
 de La Pobla a Senterada. Intervin-   actualment existents amb una xarxa    pogut disposar el poc material a
 gueren 13 bombers, el camió auto-    de comunicacions ràdio i amb       l'abast de la nostra, que no ha pogut
 bomba i la tanqueta. El servei va    l'adquisició de nou material contra-   ser exhibit en la seva totalitat. Cal
 durar uns quaranta minuts.                            notar també la manca de rigor
                                         en aquesta selecció, tant en l'aspecte
  Dia 28-1-81. Foc a les proximi-
 tats del barranc de San Miquel.
 Intervengueren 25 Bombers, camió
 autobomba i la tanqueta. El temps
 del servei va ser d'hora i mitja.

  Dia 2-2-81. Foc a la cabana     incendis. A hores d'ara encara no    històric com en l'artístic.
propietat d 'Herminia Sabaté en La   coneixem detalls importants com pot    En els comentaris dels visitants,
Pobla de Segur. Calgué efetuar     ser: quin material ens pertocarà?
una neteja de les .escombra~ies     a qué ens obligarà? La nostra volun-  també han aparegut dubtes referents
par qué perillaven d'altres petites   tat, en tot cas, és la d'obtenir cada  a les intencions i objectius que tenia
                                        l'exposició, doncs no era gaire

                    -7-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12