Page 1 -
P. 1

NUMERO 3                MARÇ 1981          LA REVISTA DEL PALLARS

editorial

  Si hi ha un tema en el cual els
pallaresos ens hi posariem fàcilment
d'acord, aquest és el de la valoració
de l'estat de la nostra xarxa de

carreteres.
  Les carreteres del Pallars són

dolentes. Això és quelcom que
no necessita de gaires argumen-
tacions; si més no ho palesa vasta-
ment aquell antiqulssim rètol del
port de Comiols, que podria fer-se
extensiu a tota la comarca, en el
què t'ànic que hi varia de temps
en temps és el nombre de quilò-
metres de carretera "con ondulacio-
nes i tramos en mal estado ".

  Pel que fa referència a les carre-

teres intercomarcals -ara competèn-
cia de la Generalitat-, a les dificul-
tats pròpies de la orografia i el
clima, cal afexir-hi l'escàs nivell de
les inversions públiques i la mala
planificació de les escasses interven-
cions que s'hi realitzen. Tot plegat
es tradueix en unes carreteres amb
un traçat infernal (excepte en
contadissimes ocasions), una pavi-
mentació inadequada i una senya-
lització horitzontal pràcticament ine-
xistent, cosa que es fa dramàtica-
ment patent en èpoques de boira.

  La xarxa interior, la que comu-
nica ·els pobles i les valls pallareses,
s'ha anat formant lenta i dificulto- 1-------------------------------

sament per l'actuació individual    sumari•
o mancomunada dels municipis.
D'aquestes, la gran majoria estan    ES ACTUALITAT, HA ESTAT ACTUALITAT ...........•.. ·.··•···   3
sense asfaltar i es deterioren facil-                                 10
ment. La seva conservació suposa    ELS NOSTRES LECTORS     ·.····················      12
uns esforços onerosos pels munici-                                   13
pis que hi han de fer front amb     TRIBUNA POLtTICA .........•..............................   14
els seus reduïts presupostos i per als                                 17
qui la seva conservació és vital,    PERSONATGES: CONRAD MUNTADA                .  20
ja que és l'ànice possibilitat de
comunicació de què disposen.      ENTREVISTA: VICTOR LAFORGA i SAURINA            ··

  Es ben cert que les carreteres    EXCURSI(j: ELS ENCANTATS    ·.···················
no són necessariament el motor del
desenvolupament, però no ho és     TOPONIMIA PALLARESA: ELS NOMS DE LES CASES         .
menys que, ara per ara, el seu estat
és el principal fre a tota l'activitat
   1   2   3   4   5   6