Page 4 -
P. 4

,'.':'•... -, • • •••>'•£• " - * : f e · s ? · " ; •,-.%

. - • .*• ' ^ . . • s- •'.••:'../•'•''~^'' •*i                                                           Mealítatüi q u e la meiiin
                                                                                  peL« esaEiiÍEi!>$ d e l a p a u i

                                                                                        proi^peritat.

V i - • K^w'''- ^ • £•'•••#'

POLÍTICA                                               BViyiINlDODPD                          El Sr. Marti Català esplica ria i en les altres no. Com si-
                                                                                  perquè no s'ha cobrat. Diu que gui, doncs, que ell no ho en-
                                                                                  hi ha un acord en virtud del tengué així demana al Sr. Al-

  Püritarisnie electoral                 parlar de pureses. Qui no està  Contra  els rumors i pronòstics la sessió transco-           qual els tenedors acepten pa-   calde digui si es això el que
                             net no pot acusar majorment   rregué  amb relativa tranquilitat. - Un intent de           gar la mitad de les obres que   pensa ell.
 La discussió de les actes                quant l'acusació és injusta.                                       s'fcfectuin per el millorament
que tingué lloc la setmana                                              debat polític                 de l'abastiment de les aigües.   El Sr. Alcalde contesta que
                                                                                                   el dit en l'acta expressa el seu

passada al Parlament Català,               L'obertura del Parlament    Sessió del dia 12 de Desembre    S'aprova un dictamen de la     Si s'arriva a aquest fi o l'A-  criteri.
tingué un bon. epíleg. Es no-                                                mateixa comissió proposant       juntament canvia de criteri no   El Sr. Martí Català intervé
                                                               l'adquisició de quatre gorres     te cap inconvenient en que es
menà una comissió investiga-                No volem passar per alt la    Presideix el Sr. Pairot. Hi   d'uniforme per a sereno i una     posi a cobrament.         per a dir que en els Ajunta-
dora per ta! que dicíariíinés so-             nota que en le sessió d'obertu- assisteixen els regidors Gri-   altra per l'encarregat de reco-                     ments l'obra principal no es la
bre eis fets ocorreguts a Odèn,              ra del nostre Parlament fou   mau, Brunel, Solé, Magrifià    llir la brosa.              El Sr, Caselles es mostra   política. Afegeix que l'Alcalde
de la província de Lleida.                donada per l'Esquerra.      Llort, Marti Català, Ollé,                        partidari del Sr. Ollé. Aquest  no digué que volia procedir
                                              Caselles, Olivé, Casaílqs, i                       constata que el Sr. Marti Ca-   sol, apartat de la majoria.
  Cal no oblidar que Odèn te                En aquella solemnitat no es  Caylà.
un cens de 160 electors, el                permeté parlar al Sr. Abadal,                   Hisenda                talà hagi reconegut l'existèn- Creu que aquest debat no deu
qual no podia alterar el resul-              qui representava un partit al
                                               Falta entre altres el senyor      S'aproven les següents fac cia de tal partida i insisteix en prollongar-se.
                                              Marti Sabaté, qui fa algunes
tat, í ca! recordar que la ma- qual el votaren més de 100.000               sessions que no acudeix.     tures:                 que es posi a cobrament,     El Sr. Caylà diu que cal

joria també proposava s'acor- electors. I això en nom de                   Es llegida i aprovada l'acta  Reconeixement             £1 Reglament dels empleats preocupar-se de la poliíica per
                                              de la sessió anterior.
dés la incapacitat legal d'un què? Tal vegada, aquells que                                   mèdic quintos. 247'50 ptes.      El Sr. Ollé pregunta a la    quant aquesta no es altra cosa
                                              Comunicacions           Electricista . . 20"00 »        Comissió de Govern quin es    que l'art de governar als po-
dels candidats de la LÜga, se- no volen classes consideren a                                 Brigada . . . 322'50 »         el seu criteri sobra el regla-  bles. Segueix dient que el se-
                                               Els Srs. Casabó 1 Tallada,                      ment dels empleats, tota ve-   nyor Martí Català be obra
nyor Rovira., Això fou retirat aquells 100.000 catalans d'una               diputats de la Lliga Regiona-       Total. . 590"00 »       gada que existint un projecte   com a polític i que el poble íe
                                              lista per la circumscripció de                      no es discuteix. Creu que     dret a sapiguer amb quina
perquè hom s'adonà que vol- classe diferent?                        Tarragona al Parlament Cata-     PRECS 1 PREGUNTES          essent pròxima la data de dis-  orientació serà governat.
                                              là s'ofer'eixen a l'Ajuntament i D'unes firmes
guer insistir sobre aquest parti- Pertjuè els que esperàvem                per tant al poble vallenc.

cular era ensenyar massa qui- l'obertura del nostre primer                  Es queda enterats i agraits.

nes eren les intencions. A les parlament amb un goig i amb

Corts espanyoles hi han mes daiit ni el respecte s'ens vol                                   El Sr. Alcalde dona esplica- cussió dels pressupostos l'es-       El Sr. Martí Català afirma
                                                               cions referent a la recollida de mentat reglament va lligat amb     què la majoria creu que en to-
d'un de cassos com el del se- tenir com a catalans?                                     firma sobre la qual cosa el ells al menys per la part eco-        tes les qüestions deu seguir-se
                                                               Sr. Ollé féu una denuncia. Diu nòmica,                  una política de conjunt.
nyor Rovira, que és advocat Això és un dels procedi-

de l'Estat.                        ments dels esquerrans? |

 Doncs, bé, per poguer fno-               Més serietat            L'Orfeó vallenc demana es    que es persona als col'legis       EI Sr. Magrifià Llort per la   El senyor Ollé demana que
menar aquesta Comissió es                                 consigni en el pressupost prò-  nacionals i pogué comprovar      comissió diu que aquesta no te  aquesta afirmació consti en
                                                               que no es féu cap coacció.       cap interès en apoiar l'esmen-  acta.
llençaren tota mena d'impro- Hem parlat en una nota de xim a confeccionar-se una                                          t-ada discusió. Si es vol pot
peris contra la Lliga: falsifica- la serenitat i puresa dels par- subvenció a,favor seu.                    El Sr. Ollé agraeix la infor-    començar-se abans que la del    ElSr. Martí Català, conti-
ció d'actes; us dels revòlvers j tits, davant l'atac que l'Es- Passa a conforme de la Co-                  mació però censura que s'anés     pressupost.            nuant, es lamenta de les in-
e t c . i s'afirma amb un aplom querra dirigí i dirigeix com a missió corresponent.                     als col'legis per un fi polític.                     tencions que vol veure te l'ini-
sorprenent, que l'Esquerra vol única preocupació a la Lliga.                                 Es podia haver anat als domi-       El Sr, Ollé agraint les mani- ciador d'aquest debat. Torna a
vetllar, com ha vetllat sempre, Nosaltres volem preguntar                 ORDRE DEL DIA           cilis particulars doncs els mes-    festacions del President de la  demanar que no continuí.
                                                               tres prou en tenen.          Comissió insisteix en que es
per la puresa del sufragi.                ara, com està l'afer escanda- F o m e n t                                 discuteixi aviat.          El Sr. Caylà, terminant; de-
                                                               De t aigua                                mana que constin en acta totes
Ur; cas insòlit de demagò- lós de les col·locacions de l'A- Es concedeix permís d'o-                                                         les afirmacions que s'han fet
gia, per no qualificar ho altra^ juntament de Barcelona. Per- bres als Srs. següents:
ment. Pot l'Esquerra dir que què encara el poble no sap res Eugeni Cirac Fontova per                         El Sr. Ollé recorda que en Intent de debat polític        en aquest debat.

totes les seves actes, ies que clar encara? Com és que el obrir una merceria a la casa el pressupost hi figura una El Sr. Caylà torna a pre- I s'aixeca la sessió.
obtingué el 28 de Juny, les Sr. Grisó no s'ha trobat encara? n.° 18 del carrer de Baldrich. partida d'ingressos que grava guntar a l'Alcalde si obrarà se-
                                                                                                   ***

que obtingué ara, reflexen la                Un bell exemple de bona    Arbitres 70 ptes.             els tenedors d'aigua per la  guint el criteri de la majoria o  Com en l'alíre dia el públic
valuntat popular? Be prou sa-               administració, certament!      Nicolau Morell Moncho per       part que els correspon en les be el seu particular. Fa remar-  envaí totalmeut la sala de ses-
ben que no i que no son ells                                                     obres efectuades les quals   car que, en l'acta aprovada    sions i Tanexa.
els que poden tirar la pedra,                 Així, com si fóssim,..    a traslladar el seu establiment      sempre ha vingut pagant-les  avui es fa constar que en les
                                              d'optica a la casa n." 66 del

però... cal fer galeria a tot                               carrer de la Cort. Arbitres 44 l'Ajuntament. Demana que es qüestions administratives farà

arreu.                          En la sessió de les í'orts pessetes.                    procedeixi al seu cobrament. obra de conjunt amb la majo-

Per altra parí és prou això Catalanes que s'elegí el Pre-
, perquè e! portaveu de l'Es- sident hom acordà suspendre Govern

querra s'atreveixi dir que 30 la sessió cinc minuts per íal Es llegit un dictamen propo- i

anys d'actuació de la Lliga per que els diputats es possessin sant el nomenament d'apare-

a fer tupinades? A parí que es d'acord.                          llador d'obres municipals ai

demostra que és ben poca co- Això a nosaltres ens feu riu- Sr. Amadeo Tapia Estela, de

sa qui escrigué aquella man- re. Perquè? Es que no n'esta- Barcelona.                                    Nou servei de Recader aoili camió
xeta, perquè fins el mes ase ven jd d'acord per a la elec- El Sr. Ollé creu que l'Ajun
sab que fer tupinades aviat ció? Si ho estaven quina ne tament no te cap necessitat de

hom ho aprèn perquè es pro- cessitat hi havia de fer veure fer ara el nomenament esmen-                                          de
pi d'ells; es necessita un atre- que s'havien de posar d'acord? tat tota vegada que es pròxima
viment únic per a dir que els Si no ho estaven amb cinc la nova llei Municipal.                               Valis a Barcelona i vicHersa
30 anys de la Lliga no han minuts n'hi ha prou per pensar El Sr. Marti Català prega

servit per res més. Quants amb qui devia ocupar el mes als companys de la majoria                              sortint de Valls a les 11 del matí i retornant
son d'ells que 4aci 30 anys elevat càrrec de Catalunya? que integren la Comissió de                             al dia següent a tres quarts de vuit del matí

que siguin catalanistes? Ara ho Es cert que no te impòrtàn Govern que acepíin que l'ès

son, de quin camp venen? Ca- eia això que comentem. Però mentant dictamen quedi sobre                            Servei puntual a Gàrfec de la
talunya hauria estat prou des- a nosaltres que com a cata- la taula.

vetllada sense una actuació de lans ens agrada parlar «clar i Ei Sr. Caylà també creu                            AGENCIÀ TRANSPORTS
íemps? Que siguin sincers, que en català» no ens satisfà certs que no es oportú l'anomena
és el mínim que es pot dema- procediments emprats no més mentexpresat, i que no corra

nar, 0 al menys que callin.                de cara a la galeria.      pressa puig si es te en compte                      BARCELONA
                                              que la llei sobre la quaJ es re-
Qui ha fet abusos no pot

                                              colza es de l'any 1919 i s'ha          Carrer Consulat, t 7 - Tel. 20.Z*^

                                              passat tant de temps sense

RROPAGUeU                                         aparellador no cal que avui es                  a VAL L S
                                              vagi amb precipitacions.             Bar Cataliunya, Baldrich^ 2 - Tel. 1 3

                                               El Sr. Magrifià Llort, de la
                                              Comissió contesta dient que

                                                  encara que ell no va assistirà      NOTA: Aquest camió é s el que diàriament transpor-
                                                                         ta la premsa de Barcelona.
                      E:L TEMPS la reunió no té cap inconve-
                                                  nient que torni el dictamen a la

                                              Comissió per a nou estudi.

                                              Aixi s'acorda.
   1   2   3   4