Page 3 -
P. 3

EL TEMPS

      X^apat de demà

Demà es celebrarà l'anun- Són avui els inscrits mes de

ciat àpat en homenatge al dis- 150 per la qual cosa cal regis-

tingit compatrici i estimat amic trar que l'acte tindrà una ex

el Sr. Tomàs Selva i Grifell, cepcional importància.

i de germanor entre els ele- Hi assistiran: els Sr. Bausi-

ments catalanistes de Valls i li, regidor de l'Ajuntament de

comarca per tal de celebrar Barcelona i els diputats senyors

l'èxit obtingut en les passades Casabó i Tallada els quals            j - à* í ^ ^ í ^ ' * " * * ^ i ï * ' f i t í .. f'*"

eleccions. pronunciaran al final un dis-

Tindrà lloc al local de l'As- curs.

sociació Catalanista i l'hora                     INI © V                    ESPECTACLES                        El resultat fou favorable als forasters que
serà a un quart de dues en                                                                        guanyaren p e r 2 g o l s a l .
punt.                              VARIES                         AlPatronat de Sant Gabriel demà a les sis
                                  Aquesta setmana s'ha celebrat el curset so-   de la tarda hi donarà un apropiat concert l'Or-      No mancaren alguns incidents entre el piíblic
 M O L Í D'OLI N O U                                                feó «Aroma 'Val'lenca», desgranant el prograrna    i jugadors.
                                bre el tema La família segons les lleis naturals i següent:
     Unic a Valls que porta                                                                       Demà la Penya es traslladarà a Montblanc
     aparell per tal de rentar                                                   PRIMERA PART           per a jugar amb l'equip d'aquella localitat.
     les olives i trinxador
     de la acreditada casa                 les encícliques pontifícies al local que, estava  Cant de la Senyera        Miliet       LLET CONDENSADA
     "RODES eERMANS", d'Alcoy.               anunciat.                      Cançó del lladre         Marraco
     Dóna el màxim rendi-                                            B indis              Mozart        "NÚRIA"
     ment, i la classe d'oli,                 Com diguérem ha anat a càrrec del Dr. Mi-    Choral              Bach
     degut a la falta d'aci-                quel Vilatimó qui s'ha fet escoltar per la seva   La Masia Catalana         Baró            Puresa garantida
     dès surt excel·lent.                 manera eloqüent i senzilla d'expresar-se i la so-  La lletja             Marraco           Plàxlma qualitat
     Podeu fer proves i us                 lidesa dels seus arguments.             La Cançó de Nadal         Romeu            PROVEU-L?!!
     : : : convencereu : : :                                          La Sardana de la Pàtria      Morera
                                  Hi han assistit prop d'un centenar de va-
                                llencs amb una assiduïtat remarcable.                  SEGONA PART

                                  Constatem l'èxit que ha obtingut aquest cur-  La Sardana de les Monges     Morera
                                set per tal que serveixi d'estímul per a la cele-
                                bració d'altres.

                                                          La donzelleta           P, Moya       IIECRO LÒGIQUES

                                  Diumenge passat a la tarda per tal de com-   Ball Rodó             R. Korsakoff      Dimecres passat a la matinada morí la Qer-
                                memorar la festa onomàstica del Germà direc-                               manetes dels Pobres, en religió Augusta, i en el
                                tor, els alumnes del Col legi de Sant Gabriel    Choral              Palestrina     món Maria Gimgamd Qozdenmat, natural de C5-
                                posaren en escena a la sala d'actes del mateix i                             te du Nord (Bretanya),
                                amb la cura i perfecció en què saben fer-ho les   Aíoí njes (homes)         Casademont
                                interessants obres Tomàs Morus, L·l far maleií                                Feia que vivia a Valls 24 anys. Era molt esti-
                                i Les angúnies d'un fotògraf.            Muntanyes regalades        Marraco       mada pels vellets que tenen ampar en l'Assil on
                                                                                     mori la virtuosa Qermaneta.
                                  La concurrència que omplenà totalment      La Mainada            P. Moya
                                aquella sala d'actes premià amb nombrós aplau-                                A la Bona Mare i demés Qermanetes els
                                diments el treball dels alumnes.          La Balanguera           Vives        acompanyem en el seu dol. Déu haurà ja pre-
                                                                                     miat les virtuts de la seva serventa i serventa
                                                          Són molts els que aprofitaran aquesta avi-

                                                          nentesa per anar a sentir l'orfeó, el qual ha millo-

                                                          rat notablement en aquests darrers temps.

                                  El passat dissabte a la vetlla va celebrar se  ENRIC NQGDES                     dels pobres pel seu amor exclusivament.
                                el míting anunciat de propaganda Sindical í a
                                                                                       Ahir fou trobada morta al seu domicili del
                                RECADER de VALLS a TARRAGONAfavor de la C. N. T. Tingué lloc a la sala d'ac-               carrer d'Artiis niím. 3 segon pis una dona vidua,
                                                                                     de 56 anys, nomenada Teresa Boleda Puig,
                                tes de la Societat Agrícola.

                                  Hi prengueren part els propagandistes Josep             I VICEVERSA              Ja feia dies que els veins notaven que no és
                                Robusté, R. Cortés, Francesc Arin i Àngel Pes-                              Vdia ni la havien vist sortir del pis. Per això

                                tafia. El discurs d'aquest últim es distingí del                                  ahir donaren compte al Jutjat temorosos de que
                                dels altres tres per la tònica de moderació amb
                                que el revestí.                   Assabenta a la seva nombrosa cliente- no es tractés d'algun accident. Obert el pis tan-

                                                                                          cat per l'interior trobaren en una habitació ex-

                                Hi assistí nombrosa concurrència.          a i al públic en genera! haver augmentatl tesa a terra el cadàver de l'esmentada dona.

TRULL NOU                              Seguint la costum de tots els anys en el pe-  el seu servei amb els pobles de Vaílraoll,        Tot seguit s'hi traslladà el jutjat.
                                ríode nadalenc, la Biblioteca Popular de nostra   Masó, Rourell, Vilallonga, Morell, Pobla         Sembla que es tracta d'una mort natural.
RAM DE H I S M M I Í I , N»H. 12 - VILLS            ciutat restarà tancada del proper divendres dia   de Mafumet i Constantí, als quals passa-
                                23 al dimarts dia 3 de Gener.            rà tots els dimarts, dimecres i divendres       Acaflèmia de Niísica
  Maéalzem de mobles
                                  Demà estarà oberta la farmàcia del senyor de cada setmana.                       de
                    DE
                                Ramon Sarró.
     FERRAN PÜRCAL·LA                                              V I A T G E S E S P E C I A L S R/^mON mOLINS
                                  El Grup Guimerà, del Centre Catalanista
       Tallers a la mateixa casa             Republicà, el passat dijous a la nit possà en es-  Sant Antoni, 8 2 , 2.°                BALDRIC H, 19, pral.
     Gran assortit en mob es de totes           cena al Teatre Principal l'obra de l'Ignasi Igle-
                                                                                     Solfeig - Teoria - Irstrumenls d'aic
          classes i preus               sias, Els vells.
      Economia en tots e)s articles                                      Demà, diumenge, a la tarda, iniciarà les se-     (Violí - Celio - Contrabaix)
     Construcció pròpia de la casa             Foren molt aplaudits tots els actors.
                                                          ves tasques en el Teatre Agrupació la Secció
        i directa al comprador                                                                  Lliçons a domicili
     Es cohstrue xen tota classe de            Recordem que a fi d'any acaba el terinini per    de Teatre de l'Agrupació Social.

         mobles d'encàrrec                                         Posaran en escena amb tota cura les interes-
     En aquesta casa és on hi troba-            a presentar la cartilla militar a la Guàrdia Civil sants obres Eljanot de can Llatenes, L'idiota
     rà una diferència de preus i la            als efectes de la revisió anual.
                                                          del Gorg negre i L'oncle Geroni. Els entreactes
          . major seguretat                                                                   Secció Oficial
                                                          seran ameniízats pel tercet Gesamart.

                                RELIGIOSES                     En dit Teatre s'hi han realitzat les obres ne-

                                  Per tal de solemnitzar el 54 aniversari de la  cessàries per a què els espectadors estiguin en             BANC DE VALLS
                                seva fundació en l'església parroquial del Car-   la màxima comoditat possible, havent-se evitat
                                me, l'Arxiconfraria de filles de Maria Ithmacula-  definitivament tota circulació d'aire. També                    Avis
                                da i Santa Teresa de JesiJs, demà diumenge,     s'instal·larà calefacció en el local.
                                adreçarà a la seva estimada Mare solemnes cul-                                Amb la íinalitat de facilitar el tancament
                                tes, consistents: en Comunió general al mati, i   ESPORTIVES                      de les Hibretes de la secció de Comptes corrents
                                adient funció a les cinc de la tarda, amb sermó                              de la Classe obrera, s'avisa els senyors interes-
                                que farà el Rnd, Dr. Lluís Batlle, vicari de la     Al Camp del Camí de la Xamora va cele-      sats que, com de costum, durant els dies del 29
                                parroquial de S. Joan. El chor de l'Arxiconfra-   brar-se diumenge passat un partit de futbol co-    al 31 del mes actual, no seran admeses imposi-
                                ria cantarà el sant trisagi í motets eucarístics.  rresponent al Campionat provincial entre el      cions ni reintegres en la secció esmentada.
                                                          Catalunya de Vilanova i la Penya Sempre
                                                          Avant.                          Valls 3 de Desembre de \QZ2.—L'Administra-
                                                                                     dor, F. Plana Sardà.

      Provin i s'en convencerà                                                                   CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA

      A. CLAVÉ, 25                                                                         I D'ESTALVIS
                                                                                         Avis

      Enfront de la Plaça del Quarter                    LINCOLN                                           Aquesta Institució posa en coneixement dels
            VALLS                                                                       seus imponents, que com de consuetud roman-
                                                                                     dran tancades les Oficines d'aquesta Caixa els
                                                                                     dies 25 i 26 del present, amb motiu de les Fes-

EISTEIVE: MARINE:                        EXQUISIT XAMPANY DE CAVA                                         tes de Nadal i Sant Esteve, i els dies 30 i 31 de
                                                                                     l'aclual, per a procedir a la liquidació d'interes-
                                      SANT SADURNÍ DE NOYA                                      sos en la Secció d'Estalvi corresponent a l'e-
                                                                                     xercici de l'any 1932.

  Repartidor d'esqueies i propaganda             REPRESENTANT:                                                        BANC DE VALLS
    Pixador de cartells • Llibreter                                                                       Secció de comptes corrents ae la
                                             • •ÍBi B^L 'Baa      ^0 Jf^ 1 ^ 1 • » • '
Corresponsal de la "Llibreria Catalònia"                                                                             classe obrera
                                Raval del Castell, 1 5                       Telèfon 79 B.             Han ingressat per 57 imposicions 52.555'OOpt».
ISstanislau Figueres, 43, 3.er ' V ü L L S                                                                S'han retornat per 73 reintegres 55 002'65 pts.
                                                                                     Llibretes noves 13.

                                                                                       Valls 10-16 Desembre de \Qm..—El Secretari,
                                                                                     Tomàs Selva.

                                                                                     Imp. de E. Castells, Raval Capittsins-VALLs
   1   2   3   4