Page 2 -
P. 2

2 EL· TEMPS

P R O B L E M E S €RO]^     ICA                                                                        Onzè: Premi de cinc-centes
 50CIAL5                                                                                     pessetes instituït per la Casa
                                                                                         Guillem Ramos, distribuït a les

E L P R E S I D E r V T D E € A T A L · l J i \ Y ALa sersislenl crisi londisl                                                  alumnes de la Secció de Cosi-
                                                                                         dores de Peces que a l'Escola

Les grans potències regis                                                                             Industrial patrocina l'Associa-

tren en llurs pressupostos    El P a r l a m e n t C a t a l à h a elegit j a el P r e s i d e n t cials, l a crisis a g u d a , les dificultats d e la i m p l a n - ció de Fabricants de Teixits

enormes dèficits com a con-   Català. Catalunya te j a qui la representa.           tació de l'Estatut, però si es deix guiar pels su-               de Llana, i que més s'hagin
   seqüència de la per-       Nosaltres avui volem manifestar els nostres         prems interessos de Catalunya les dificultats s'a-               distingit durant l'any 1932.
      sistent crisi                                                                             Aquest premi serà atorgat a

                 v o t s p e r t a l q u e m a i p o g u e m d i r q u e la n o s t r a p l a n a r a n . P e r ò si e n a q u e s t s m o m e n t s s o n els in- proposta de la junta de la dita
Parlant de la situació nord-
americana, una personalitat P à t r i a n o és c o m p l e t a m e n t r e p r e s e n t a d a . teressos d'una classe els que elmenen no hiha                entitat.     d'any hi ha
                                                                                          Fins a líltims
flnanciera ha dit que «e/ tre  P r e g u e m t a m b é c o m a c a t ò l i c s , p e r q u è el Q u i c a p d u b t e q u e les dificultats e s m u l t i p l i c a r a n , r e - temps per a presentar sol·lici-

sor no tindrà ni un mal h o p o t t o t l'assisteixi a m b l a , s e v a l l u m .        caent tot enperjudici de laPàtria Catalana.                   tuds. El dia 20 de gener, festa
dòlar per a pagar
   a ningm          No hi eren tots els catalans envotar-lo, però          No volem     prejutjar ni fer pronòstics. Ens sen-             de Sant Sebastià, es farà pij-
                                                                                         blic el veredicte i seran lliurats

En una informació que del si la seva g e s t i ó , si s e n t l a r e s p o n s a b i l i t a t d e t o t t i m c a t a l a n s i v o l e m p e r a C a t a l u n y a t o t el b e n e s - els premis als interessats.
seu director financier publica C a t a l u n y a p e r d a m u n t d e t o t i n t e r è s d e p a r t i t n o tar, t o t a la p r o s p e r i t a t , m o r a l i m a t e r i a l , p o s s i b l e s . D'any en any va creixent
                                                                                         aquest Concurs de Premis al
el Manchester Guardian so-    hi ha cap dubte  que tots     els catalans  celebraran  Sentim per això la solemnitat i gravetat dels temps               Treball i pel que ^hom veu ja
bte els pressupostos generals  la seva elecció.                         presents. Femvots per això perquè Catalunya,                  són algunes les cases que es
de les principals potències per
                                                                                         fan un deure la creació d'un
a l'any 1933, resulta que tots . M o m e n t s dificils s e li p r e s e n t e n . L e s lluites s o - la P à t r i a dels c a t a l a n s , n o e s senti d e f r a u d a d a .
                                                                                         premi a les diverses modali-
els països enumerats per i'ar-
                                                                                         tats per les quals poden pre-
ticuüsía —Estats Units, Angla-
terra, França, Itàlia, etcètera— dóna un dèficit de 1000.000000 nord americà no tindrà ni un teu Brujas Romeu i Mateu i Setè: Cinc-centes pessetes, miar-se els que compleixen o
'preveuen considerables dèfi- de lires, quan pèr a tot l'any trist dòlar amb què pagar Joaquim Brujas Trius a l'obrer ofert pel Gremi de Fabricants han complert llur deure en les
                                                 0 obrera que segueixi en con- a l'obrer o obrera qne en l'e- tasques quotidianes. No hem
cits per als seus pressupostos es preveu un dèficit de res a ningú.                dicions al que obtingui el pre- xercici de la seva professió dubte mai de la munificència

de l'any vinent, per la qual co- 1.500.000.000 de lires. Es fà-                                  hagi sofert durant l'any actual dels nosties fabiicants de tei-

sa el periodista qualifica aquest cil calcular quina serà la situa- Concurs de ureinis al Ireball mi anterior.           algun accident del treball que         xits i hem de creure que el
període financier de «període  ció fmanciera amb aqueixes                      Tercer: Cinc-centes pesse-  l'impossibiliti de continuar-lo.        Concurs del Gremi de Fabri-
dels dèficits».         xifres i els caràcters feixucs   £1 (^remi de Fabricants    tes, ofert pel Gremi de Fabri-  De no haver se produït aquest         cants serà, tard o d'hora, una
                 que en realitat ha de revestir   de Sabadell ha convocat    cants a l'obrer que porti més  cas, el premi podrà otorgarse         institució en la qual tots els
  França té la perspectiva per el dèficit del pressupost italià. els obrers a un eoncnrs    anys treboitant sense interrup-
davant, de'un dèficit de vuit                    de premis al treball i a
                                                 ció en una mateixa casa i hagi a la vidua, fills menors d'edat patrons associats voldran un
milions de francs, el qual serà Quan a Alemanya, es consi-     l'amor familiar
ecnAccvqatddrcps1iaono.aeèoeeeuetOa,mrsnlbtrmrad0sprdòdcenOieeeirbòiréaEsti.lnaaOtlqrmilgasatsaelmoeOmuaitlre,laddrattOesepraèrtssteirse.eespsGq'eliaedressclalsOihulcai'edàtslacUarOuas,eidiaeavxdpnnmcttxMledlreòoaiyonteiaatabredrfmaoslcr1esri.i.e.dlate.qpcmh5asQsòAoeddua0EatlèrneQacnelaadfealnomlvdrsi.atssDcstneeasqTtiaseirelasat0t,uniésamrdinmto0rdieseetfaeeoediesrresbdsp0dnalepeorttsalone0assierieeea--r-,sr,nr,0-l oadmtcrslGusmctm-lueneioeniniageoaaauaernARiy.rranltnvrvsaae.pceeqyteeiisasrdqsauxrrl,etpdesen1upecaorecesetsseueaeslsoclatsdjsemtseotqmaerneeilpppuearpnaeEldeeecaaesditdèrsrossns8oraífttmeplreoai0aacrrclecsde6ta0iaailassonetss0.Qrai0nsmaat.pvpat0u0Uslclaredaaea00etbrnllsoecrc0emumdsiarpi0ca.taqói0nstsree0tdciaèav0u,zhsmiè0fdqaúi0pièfsaaiuinailretdscd'laéee,ectainensasstoeeeds-l-s-t-.-list StdtcgqePtccetmeeerannoeotaüaessiianrnrnExPee,tbnasrtctincelreaótstnoiuintsielsml,rnslfrpGtlceersagpsterumerSerpruretremerreao:aipplmrbee'pnpjbsoaímoaillehattieCrblrsrlàeuareitrllrnsiadirrgdSenondGacsuriaieboecelinqraelbs-rmieeuocsoecoaFmtnifbferrof4sbeaeesenrmitm.orrbaebi6stltiebàmertrpaa0diéraid,rslo0ecsmbeelerosae:drfcetpnaaebdFpafelorilemtriaselmaeqnlfseslsisbiviscrusesxslde.roieieeuneseilueaes-s--uten-ctbtemecccpmpopeeosoudaarfressieeoçmlnmQmaC,S,rnrnffeattttiipuecepsrstoonsnoatsaslalèpdfftGàeqeabsdsseere:eenrriiuiterrroototll:ctitièslsCrnoni'mSePim:oeppanraiClbnrsn.ioelileaalC.lssricliclnllqneo..Jnol-iueSurGardonecrclpeeúcsr-lesreac.ne-lqeslml'tcetapmsotmFussreenboieessilnsaMter'rteeeeottesitreeduvsiuabnarpnisaarssnrxeegielaesuidepderqpFCssSaileeeeuseaaumhasupqstbecssreamsrruriéeaeeeegesriees--s---s,-iss- hnd0dvdcomaltsmd'eeleaeaiouéfrsdéseapuangnsbrVNsirnuanatutdrrtotuttenooàrnérgaiofdesiitenrvpse,mtrsseaebègPrèeeeclntam:apou:ldeulitlqnsiobrqCesrSlodQipuqcre.ucraeiorlebuteqeuhn'lem.orassaasuaclsbqvtnlaapt-bMesSl,ruríqctl;ersceeasleeeeuruasatr'-iolminseen.snecmtsbtpnouespFyiephirastecenrseeaaoclsaotnlrgrdobesisdadpmeGouies'nr,cnuuseoeetcocésnceCropoeeirssatsdsddeioeoaeasosnujesqcibcmtvofrdaesneecruaaiveseedadtsrisan-ese--tl---,.io-shehlpcavsgphmmlóniiooaloealinseaaneoumancnENdnjnnscrotonsidimeottpcocbriaapisgiebasndrcóéeeuraelepsieonsinióblrseostisnosssmaturhtaddumaCaevltaeetpps.aaumdodbmlorertsrreaiaes,tseiemlmevoaoaqrslpnlmidbetilubnrorddsqairceeeeexteeladmeurnsnaetsrel'trpyegt.eedeiaueffaessnneoteabrrsldnugrmsesasdóateSqdu'anlesoraerlmaonuseiaasnsnipranlbeeatmyralltorrrelia,eetqomcmsemhli.elhasascàniuil-ir----,taée-s
Qlass.              que quatre anys més de per- Segon: Tres centes pesse- trobi en les mateixes circums- ra que amb major sacrifici aquesta bella obra destinada a

A Itàlia e[ pressupost només sistir en íels actuals mètodes tes, ofert en memòria dels tàncies que motiven l'anterior mantingui i eduqui un o més establir una estreta concòrdia
                                                                  infants orfes o desemparats. entre uns i altres.
per ai pri(Tler trimestre de l'any d'administració i el Tresor agremiats difunts senyors Ma- premi.

                    9»                                    BANC DE VALLS

   10! Oe JO!l!                                                      ANY DE FUNDACIÓ: 1 8 8 1

          FERROS                                           Sucursals: Montblanch-Borges Blanques
          V i Q U ES
          D OGU E S                                          CORRESPONSAL DEL BANC D'ESPANYA
          CARBONS
          Mi NERALS                                          Capital escripturat                        Ptes. 10.000,000^00

 DIPÒSIT A VALLS                                                Capital desemborsat I reserves » 4.1 65,931'03

                  a eàrrec dela                                           SE: R V E: I S

       GUARD                                               Compliment d^ordres d e Borsa i eompra-venda d e ¥aloFS

Compreu Aníracita tamany tious per salamandres i petites                                  Negociació i descompte d^efectes, cupons
   estufes en sacs precintats de iO quilos a 2 pessetes                                           i titols amortitasats
          Exclusiva Great Mountaín
                                                        Custòdia devalors, lloguer de Caixes Individuals en Cam-
 CARRER DE BALDRICH, 1Q                                                     bra blindada de completa seguritat

          TELÈFON IT" B.                                            Comptes corrents. Caixa d'estalvis, a la vista
                                                                          i a termini fixe

                                                          I totes les altres operacions pròpies de la Banca

                                                        Bi B a n e a p l i e a f à & tot@s l e s o p e p a e í o n s i s e r v e i s l a CO"
                                                        GQléSIÓ £DÍHI£DA de la t a r i f a d e eondieions f i x a d a p e l
                                                        COfiSBIíLt SOPBjRIOf^ BliL]^CRHI, l a q u a l eondieió é s obli-

                                                           gatòria per a tota la Banea establerta a Bspaoya.
   1   2   3   4