Page 1 -
P. 1

El zel ha d'ésser conqueridor. La

                                                                               passivitat no lia estat mai una

                                                                               qualitat del zel; i avui en fora

           4 f * >r '                                                                        la tomba.

                                                                                                  Giiiherf

 Aïiy fi                           Valls 10 de Desembre de 1933                                                   Núm. 63
^ZÀ
                  • 'S'M
        i:':

ím^^

JKSUSç P K I M € K P » E PAU Associació Catalanista                                                   Davant el primer Parlamení cstalà

£/ Matí:              nera forta, amb més incons-                                                Poques paraules i clares.

 Ei Crií havia estat profetit-  ciència que malícia, s'enginyen              DE TALLS                            Amb el cor a la mà.
zat com a príncep de pau, com   a íagiversar les paraules de
a senyor mansuet. En aquest    Jesús, 0 a buidar-les de sentit       Àpat d'homenatge al company T o m à s Selva i          Quan aquest número sortirà, un edifici que fos construït per
saní temps d'Advent la litúrgia  per tai de cohonestar les seves    Grifell i de germanor entre els elements catalanistes
ens recorda ben sovint ies pa-   explosions d'intemperància       de l'Alt Camp per a celebrar l'èxit obtinguí en les         el Parlament català ja s'haufà gent incapacitada, o poc ca-
raules profètiques d'Isaïas, i   amb l'aspecte del zel més lloa-    eleccions per al primer Parlament de Catalunya.
ens fa repetir els anhels del   ble.                                                    obert.             pacitada per aital feina?.
poble jueu per un Mesies bon-                              Diumenge dia 18 de Desembre
dadós i amable. Segons aquell     Deia un dia Jesús als seus                                         Nosaltres hauríem volgut Correm perill.
profeta el Servent de Jehovà,   deixebles que hi hauria més                                         que el parlament no fos inte- Si almenys tinguessin la su-
Jesús, es presentaria al món    goig en el cel per un pecador
ple de benignitat i mansuetud:   que retornés al camí de salva-                                       grat en la seva majoria per ficient prudència per deixar fer
«No disputarà ni cridarà, ni    ció fent penitència que per no-
sentirà ningú la seva veu per   rantanou justos, que no neces-                                       gent d'aquella que deia un mi- als altres, si almenys fessin el
les places; no trencarà la ca-   siten la penitència o conver-
nya esquerdada i no apagarà    sió. 1 en canvi, hi ha qui sem                                       nistre que els coneix: que no que varen fer amb l'Estatut:
el ble que fumeja fins que por-  bia que senti un goig estrany
ti a la victòria la justícia i en a veure augmentar el nombre                                         seria la representació de la ca- no dir res, perquè la seva
el seu nom les nacions tindran   dels heterodoxos. Hi ha qui
llur esperança.»          demostra més acontentament                                         pacitat,            aprovació fos viable i deixes-
                  d'haver descobert la irreligio-
  Però prou sabem que els     sitat d'algú, que no de la seva                                       Perquè si ell que els conei- sin fer als altres, menys mal.
jueus contemporanis de Jesús    catoliciíat. En lloc d'esmerçar
havien oblidat les paraules    els entusiasmes, les energies í                                       xia i tenia forta obligació de Però llavors varen tenir el
profètiques i no sospiraven    totes les qualitats que Déu ens
més que per un Mesies pode-    ha donat en el treball de con-                LLISTA                     saber el què deia, fent-lo fa- seny de callar.
rós i fort, que amb destra po-   servació i de r e c o n q u e s t a ,
tent sotmetés toies les nacions  sembla que sigui més plaent a                                        vor deia que no serien la re- Tindran, ara, seny per no
al jou dur de! pobie d'Israel.   molts, contribuir a foragitar de
Somni i ambicions imperialia-   l'Església els que estan en pe-                  Entreteniments              presentació de la capacitat, fer mal i no fer riure?
listes i de venjança congriava   rill o passen una crisi. No és               Canalons a la «Rosini»
la raça escollida quan vingué   això estar ben mancaí d'espe-     Lluç de palangra grillé amb salsa verda i              ens diem nosaltres: Si la inca- Veurem, veurem!
Jesús a predicar-los la pau,    rit cristià? No és aquesta una
l'amor, la superació generosa   actitud ben oposada a la del                                        pacitat ens té que gavernar... De totes maneres, saludem
de tot nacisnalisme agressiu i   diví Mestre?
                                                               maionesa     correm perill els catalans, i al primer parlament català.

                                                                        perill greu.          1 voldríem que tots els cata-

                                       Pollastre Rostit amb patates      palla          Fer les lleis fonamentals lans tinguessin ei seny sufi-

                                                                        d'un poble, vol i requereix la cient per fer aquelles lleis que

                                                Dolços                     màxima capacitat, perquè les han de fer grans als pobles

                                       Fruita variada                          lleis fonamentals d'en poble sense destruir-los i sense en-

                                                                        són igual a un edifici:     cendre cap guerra civil.

                                                Vins                      I qui gosaria anar a viure en

                                       Xampany            Lincoln

                                                Cafè                      POLÍTICA

                                       Licors, San Salvador i Anis Catalunya               IL^àpat de l*li@iiieiiaí^e

                                       Lloc, Associació Catalanista

tancat, i a implantar la con- Reflexioneu, encara, en la           Preu 12 pessetes                         Voler ponderar l'importàn- pronòstics, si la Lliga Regio-
questa espirituai amb les ar- lleugeresa amb què es qualifi-

mes de la persuació í fins del ca ben ssviní l'ortodòxia de          A un quart de dues en punt                    cia d'aquest acte seria com nalista hagués estat una enti-

martiri, si era necessari. La molts caltòlics. Veureu gent                                           descubrir la lluna, car la prem tat política creada de quatre

seva vida fou un exemple me- profundament religiosa, que                                            sa en general n'ha parlat abas- dies a l'escalf d'un moviment

ravellós d'aquesta doctrina; per res del món, fins coneixent         Assistiran a l'Apat els Diputats per      aquesta      tament i no hi ha perquè no   passional. S'equivocaven els
l'expansió cristiana en tots els alguna relliscada del proïsme,                                        saltres novament en fem Tapo  que així pronosticaven. Les

segles i en totes les latituds, no gosarien a titllar lo de vi- c i r c u m s c r i p c i ó S r s . J o s e p T a l l a d a i P a u l í , i J o s e p lògia. Però si que volem re arrels que té posades l'entitat

la confirmació més terminant    ciós, amic de! que no sigui      M/ Casabó i T o r r a s , i el regidor de l'Ajuntament       marcar qualques de les seves  marc del catalanisme polític
de la bondat del mètode. Es    seu, informal, fals, etz.; i els                                      característiques.        en el nostre poble per la seva

un sistema llarg, molies vega- mateixos, amb una naturalitat i d e B a r c e l o n a Sr. A n d r e u B a u s i l i .              Fa poc més d'un any que admirable actuació durant més

des poc brillant, que es com- lleugeresa que espervera, tit-                                          eren molts els que creien que de 30 anys, no poden desapa-

pagina poc amb certs tempe- llen els seus germans d'heret-          Punt d'inscripció; en la Associació Catalanista de dos quarts la Lliga Regionalista era poc rèixer tant fàcilment com creien

raments expeditius i en el fons ges 0 posen positivament en de vuit a dos quarts de nou del vespre de tots els dies. La ins- menys que morta. Prengué quatre il'lusos portats per la
peresosos. Per això, sempre    entredit la seva ortodòxia. I en                                      més peu aquesta creença des- passió i l'entusiasme de la
hi ha hagut qui l'ha considerat,  el seu atreviment arriben algu-    cripció es tancarà Dijous vinent.                  prés de la derrota que expe- viclòria.

almenys en la pràctica, errat o nes vegades a inferir al sacer-                                        rimentà en les eleccions per a Poc podien pensar els que

poc eficaç.            dot del Crisi, la injúria més                                        les Corts Constituents del Par- així raonaven, que en un pe-

  Els jueus que un dia havien   greu que pot inferír-se-l'hi, ai-   dòxia fins entre els mateixos   en surt malparada la justícia i  lament espanyo!. I ajudava a  ríode tant curt la Lliga pogués
somniat que Jesús realitzaria   xò és, considerar-lo en desa-     clergues. Amb una manca de     sempre la caritat.        crear aquesta atmosfera la   organitzar novament un àpat,
les seves ambicions i adobta-   cord i rebel'iia amb la doctrina    mesura i discreció les més ele-                   campanya derrotista que es   com en els seus millors temps,
ria els seus procediments, l'a-  de l'Església.             mentals, aviat promulga la      Que mai els nostres contra-  realitzava contra la mateixa,  on hi concorregueren més de
bandoraren, el menysprearen i                       sentència: liberal, modernista,  ris i molt menys la nostra    qual cosa els feia suposar que set mil persones. No tan sols
acabaren per odiar-lo i penjar-   Generalment és pintoresc,      francmaçó, sociolista... D'a-   consciència ens hagin de dir:   la Lliga no alçaria mai més   pel nombre respectable d'assis-
lo en una creu. Molts cristians  però alguna vegada és suma-      questes escomeses i d'aquest    «Poc sabeu de quin esperit    el cap.             tents és digne d'esmentar se
de temperament semblant, poc    ment perillós el tipus del se-     zel, les més de les vegades    sou.» Jesús és Príncep de Pau.                  Tacte, si que també per l'or-
avinguts a !a lentituí dels pro-  glar que es barreja en les       ben intencionat, però també    A la fi del món serà el regne    Segurament haurien acertat  dre que regnà en el mateix,
                  qüesíios religioses, intervé en                      de la justícia, aplicada amb cor aquells que feien semblants

cediments persuasius i amics els problemes litúrgics i teolò- intemperant, poc o gens en de pare generós, no pas amb

del que podríem dir-ne la ma- gics i reparteix patents d'orto- guanya la religió, ben sovint odi de feble i petit.—P. D.                            (Seg-Meis a la pàs'ina S)
   1   2   3   4