Page 4 -
P. 4

MH €|iie Csttaliíiija vol
                                                            treliall 4|ïie pr^diieisíi pstii

V:-. i iFiíiiqiiíiitsit.

                     ^£i:                                             Nota d e la redacció

I- «J           ROI>1/^N R I B A S I Ml ARTS                                         Hem tingut de deixar sense
                                                                   publicar algun article i algu=
 ^^SS^OT'í^*         Morí cristianament a Barcelona el dia 11 de Novembre de 19S2                       nes notes de força actualitat
                                                                   i interessants, ben a contra-
               Havent rebuí els Sants Sagrameafs I la Bínedicció Apostòlica                       cor nostre.

                                                     .)               Dificuiíaís circumstancials
                                                                   però de moment insuperables
     Els q u i el p l o r e n : e s p o s a M a r i a C a t a l à i T o r n e r , fills R o m a n , J o s e p M a r i a ( a b - de composició i compagina-
sent), M a r i a del Pilar i F r a n c e s c d e P . , fill polític P e r e Batalla i A n d r e u , n é t J o r d i , ger-      ció han estat la causa.
mans polítics Francesc deP. Martí i Rodon i Josepa Català i Torner, oncles, nebots,
cosins i demés parents, en assabentar a llurs amics i coneguts tan irreparable pèrdua,                          Donem aquesta espiicació
els preguen que el tinguin presents e n llurs oracions.                                        per a saíisí scció dels nostres
                                                                   subscriptors i lectors i també
                                        Barcelona, Novembre de 1932              per a satisfacció nostra. Ens
                                                                   dol f o r t a m e n t no poguer
                                                                   aprofitar aquesta setmana, la
                                                                   i m m e d i a t a despréi de les
                                                                   eleccions, per a comentaries
                                                                   degudament, perquè val ia
                                                                   pena. Els resultats d'elles, el
                                                                   seu desenrotllament, les se-
                                                                   ves conseqüències, el fet d'lia=
                                                                   ver passat sense un incident
                                                                   d'importància.

                                                                     Procurarem íer=ho la set-
                                                                   mana entrant.

El que diu la Premsa                                                         defugir l'intervindre en aquest

Ei Govern de l'Esquerra serà diligentment controlat                                          assumpte que qualifica d'ordre

                                                                   intern de la majoria, ja que les
                                 Dimissió del Sr. Alcalde a conseqüència del resul- dues candidatures d'esquerra

En un ràpid comentari so- tornen realitat les fantasies del t a t a d v e r s e n l e s eleccions del d i u m e n g e . T a m b é continuen tenint majoria a l'A-
                                                                   juntament. Diu que la seva mi-
bre les elecciones de diumen • prometre de l'Esquerra i amb        dimiteixen els tinents d'alcalde              noria observarà durant la re-
ge, que com a editorial publi- quina classe de moneda paga-
                                                                   solució d'aquesta crisi (que se-
ca el Diari de Reus, trobem rà, aquesta, la factura que li    Sessió de! dia 21 de Novembre part de forasters demostrant bé    gons ella no és d'ordre perso
                                                                   nal) el màxim respecte.
les següents consideracions presentaran els seus aliats sin-                   que no compta amb l'adhesió
                                                                     Torna a insistir el Sr. Ma-
que, per judicar les ben atl- dicalistes. No és de suposar    Presideix e! Sr. Magrifià de la majoria, l'obüga a dimitir     grifià dient que és un fet d'or-
                                                                   dre personal, ja que e! seu
nades, volem fer les conèixer que aquests es deixin protes    assistint els , regidors senyors doncs no es sentiria amb auto-   nom figurava en la candidatu-
                                                                   ra derrotada, i per tent resta
als nostres lectors:      tar la lletra per falta de paga- Marti Sabaté, Caylà, Brunel, ritat suficient al tractar qualse-   en inferioritat per gevernar la
                                                                   població.
«Eis homes de i'Esquerra ment, puix pla bé han demos       Magnnà Llort, Cabré, Marti voiassumpíe de govern. Afe-
                                                                     El Sr. Caylà ratifica ço ma-
han trobat, segons es diu, la traí els dirigents absoluts de la  Català, Casellas. Català, Gri- geix, que malgrat tot es posa    nifestat dient que el derrotat
                                                                   no és l'Alcalde de Valls, sinó
manera de conírarresíar l'onada Generalitat que són homes de   mau, Roca, O ivé, Pairot i Ma a disposició dels regidors per

de descrèdit que, per llur ac recursos.              grinà Monné. Contra la cos- coninuar treballant, fora de

tuació a l'Ajuníament i a la No volem acabar aquestes       tum, qi ha força públic.    l'Alaldia en profit de nostra

Generalitat, amenaçava ofe- quatre ratlles, escrites a corre   EsMiegida i aprovada l'acta ciutí.

gar los i ara seguiran portant cuita, sense remarcar la nota   de la sessió anterior.

el timó del govern dei poble de civilitat que ha donat el po-                   L·ls Hnents d'alcalde també     un candidat de la Coalició

català. Un govern, però, con- ble català en aquestes elec- Foment                 diiiteixen
                                                                     d'Esquerres Tarragonines.
trolat, vigilat, per una minoria cions, malgrat les amenaces,    Passa a la comissió, una so-  E15r. Martí Català, en nom Ei Sr. Marti Català, posa de
                                 licitut, per part d'una compa- dels rs. Cabré, Martí Sabaté relleu amb paraules elogioses
honorable i capacitada, que el llenguatge íavernari i inde-    nyia pavimentadora de carrers, i seuambé presenta la dimis- l'actuació de l'alcalde dimisio-
                                 demanant es facin proves en   sió d(s seus càrrecs pels ma- nari, demanant que consti en
posarà fre a les disbauxes dels cent i les campanyes inspira-   nostra ciutat.         teixoimotius que el Sr. Alcal- acta l'agraiment del Consisto-

elements que es mouen entorn des per baixes passions que

del prestigi merescut d'un ho- han esgrimit, més que ningú,

me. aquells que no tenen prou bo                                 de. Dl que continuaran en els ri per la seva actuació.

No trigarem a veure si el ca per a lloar les esceiiències     Permís             seus «rrecs fins qUe es solu- El Sr. Caselles s'hi adhereix

Sr. Macià i els seus sabran se- de la democràcia i de la frater- S'en concedeix al vei se- cioni a crisi. Seguidament També s'hi adhereix el se-

guir e! camí i les normes de nitat entre tots. I volem remar-   nyor Josep Moncusi Guino- tambSimiteix el senyor Roca nyor Caylà salvant sempre les

Prat de la Riba, o bé preferi- car, també, el ridícul que han   vart, per traslladar el seu es- fent cnstar no obstant que diferencies de criteri politic-

ran, corns fins avui, fer polín- les candidatures enírebanca-   tabliment de sabateria del nú sols hfa per companyerisme adminislratiu entre ells i el se-

ca de partit, encara que se'n dores, les quals, una vegada    mero 31 del carrer Baldrich al i no pt ésser partidari de la nyor Magrifià.

valguin de menys els sagrats més, han palesat que no ser-     n.° 12 del mateix. Arbitres 25 candidura esmentada.          El Sr. Magrifià agraeix les
                                 ptes.               El £ Pairot en nom dels      manifestacions del Sr. Marti,
interessos de !a Pàtria.    veixen per a guanyar, però si

i ens agradarà de contem- per a no deixar guanyar.»                        Srs. Ctelles, Sanromà, Ollé i Caselles i Caylà í acte seguit

plar com i de quina manera, es                  Dimissió del Sr. Alcalde    en el ppi, diu que no veus'aixeca la sessió.

                                 El Sr. Magrifià presenta la procedí la dimissió per quant

                                 dimissió del seu càrrec amb ells no an deixat de formar

                                 caràcter irrevocable.      •part de majoria.

                                 Fonamenta la seva actitut, El SrAlcalde insisteix en

                                 en la situació d'inferioritat en les sevÉ manifestacions fent

  Repartidor d'esqueles i propaganda               que va quedar al ésser derro- veure la íuació dellicada en
   Fixador de cartells - Llibreter
                                 Propagueutada la cadidatura de coalició què es tna, per manca d'au-
Corresponsal de la "Llibreria Catalònia"
                                 d'esquerres, de la qual forma toritat.

                                 i auuucie-YOsva parí.
                                                 El Sr. lirot torna a insistir.

                                 Això diu el Sr. Magrina, i El Sr.Caselles ratifica ço

                                 E:L TEIMRSel fet d'haver obtingut dels va- dit pel S Pairot afegint que                Eseríbaníai, 9 , 2.°.
                                                                                       Telèfon, 61
                                 llencs menor nombre de vots ells han íl'laborat sempre i
                                 no sols que els altres candi- coníinuaríaixí fins al final.                      VA LI.S
Elstaulslaii F i g u e r e s , 4 3 , 3.er ^ ¥ A I. L S      dats vallencs sinó de la major El Sr. íylà diu que no pot
   1   2   3   4