Page 3 -
P. 3

Eli TEMPS

Les eleccions passades han portat a casa nostra un greu

conflicte.                                                            ->^T?S!"^Kssft'

Ei Sr. Magrifià, qui figurava en la candidatura de Coalició

d'Esquerres fou derrotat fins en la seva pròpia ciutat. Conside-

rant que això equival a dir que no tenia la majoria del poble al                                 ' ^ ' - lÍK-^-rS»*'
seu costat, dilluns de la setmana actual presentà la seva di-

missió.                               fj^.
  Aquest és el fet. Les seves conseqüències... ja vindran.
  Ningú dubtarà de la nostra posició poütíca davant el senyor                                            ' «í , -•-ílFT"-''

Magriíià. Estem completament distanciats. Això pot ser ens

donarà mes força i si pol ésser, mes, autoritat. Per això li vo-       INI O V                  ESPECTACLES
lem demanar patriotisme.

Comprenem que per delicadesa el Sr. Magrinà havia de fer                                Per al proper dijous, dia 1 de Desem- Parròquia de Sant loan Bta.

el que feu, no obstant creiem que el resultat de les eleccions   VARIES                       bre, a les deu de la vetlla, hi ha anunciat       Diumenge, misses a les hores de costum; a la
no és un vot de censura a la seva actuació. Vegem ho. Una de                              al Teatre Apolo de nostra ciutat un im-       de set plàtica doctrin il, a dos quarts de deu ofi-
les coses que necessàriament hom ha de reconèixer és l'inte-      El passat dimecres es declararen en vaga    portant i interessant concert.            ci amb homilia.
rès que durant la seva alcaldia ha demostrat pels obrers man-    els contramest es de les fàbriques de teixit de
cats de treball.                          nostra ciutat i comarca afiliats a l'entitat «El    La part principal del mateix correrà a        Tarda, a les tres catecisme per a nens i ne-
                                  Radium». El motiu de la vaga és per companye-    càrrec de l'orfeó «Aroma Vallenca», el        nes.
  No pot negar ningú, i per tant nosaltres avui no tant sola-   risme amb els contramestres d'altres indrets de   qual reapareixerà devaní el piíblic des
                                                                                         A les sis funció de Quaranta Hores.
                                                                                         Dimecres, a dos quarts de set de la tarda,

ment no ho neguem sinó que volem reconeixer-ho, que per tal     Catalunya i també pertanyents a l'esmentada pres de passar una llarga temporada de-           començaran el Sanis Exercicis per a senyores i
de fer minvar, en el possible, els efectes de l'atur forçós esmer- entitat que s'han declarat en vaga perquè llurs                             senyoretes, organitzats, com els anys anteriors,
çà activitats i hores. Per això no es comprèn un vot de censura.  patrons no estan disposats a destinar una notable  dicada exclussivamení al seu millorament,      per l'associació de Filles de Maria-i dirigits pel
                                  quantitat setmanal a un fons per a invalidesa i   sota la direcció del jove mestre N'Aníoni      Rnd. P. Josep M." Valentí S. J. Duraran tota la
  Amb la seva dimissió veurem que passarà. Interinament cal-   vellesa com exigien els contramestres tota ve-   Miquel Gibert.                    novena de la Puríssima, i hi haurà dos actes un
drà veure si i'afer de les aigües,- que era de pròxima realitza-                                                       al matí a dos quarts de set i el de la tarda, tan,-
                                  gada que no s'els paguen les festes intersetma- Col·laboraran al concert la cobla «La

ció i en les obres del qual haurien trobat pa per una llarga tem- nals abolides pel Govern de la República. Els     Principal de Valls», i nostre compatrícia      bé a dos quarts de set.
                                  contramestres de nostra ciutat no exigeixen     la notable liederista tan volguda del pit-
porada crescut nombre d'obrers,—quedarà estancat. Igualment     aquella quantitat ja que aquí es respecten les   blic vallenc Na Paquita Qibert acom-           Dimecres, festivitat de St. Andreu es comen-
                                                            panyada a! piano per la professora Na Jo-      çarà la píetora devoció de les Quaranta Aves-
el grup escolar, eíc.                        festes intersetmanals.               sepa Tomàs.                     Maries.

Semblarà que nosaltres volguem fer l'apologia del Sr. Ma- La vaga produeix les corresponents anorma-                                       Divendre.'í, es e! primer divendres de mes.
                                                                                         Confraria de les Animes. Les misses que es
grinà. Pot ser si. Però es que hem tingut sempre com a norma litats en la marxa de les fàbriques.

la sinceritat. I reconeixem que l'esmentat £r. Magtifià te al seu                            El programa de l'acte és el següent: celebraran a les vuit els dies 30 del corrent i 1

favor aquest interès pels sense feina.               Recordem a tots aquells que estan compre-            PRIMERA PART               del pròxim desembre seran apl''cadas respecti-
                                                            per la cobla «La Principal da Valls»         vament en sufragi de les ànimes del confrares
Ha tingut certament per altra banda equivocacions, ha ac sos en qualsevol situació de reserva de l'txèr-                                   difunt! Josep Bonet Folch i Rnd. Joaquim Ma-
                                                                                       grané Folch.
tuaí en sentit sectari, ens ha molestat i molestat a un sector im- cit, i'cbligació que tenen de presentar-se al Vallenca           Fornells
portant de nostra ciutat, però avui ens dol i doldrà a molts quarter de la Guàrdia civil abans del 31 de De                                   Parròquia de St. Antoni Abad.
la seva dimissió pel que hem dit, pel que deix en el camí, i pel sembre als efectes de la revisió militar.              per l'Orfeó (a veus mixtes)
                                                            Cant de la Senyera. . . Milltt              Demà, diumenge, misses a les hores de cos-
                                                                                       tum. A la de vuit plàtica, a l'ofici homilia. Tarda
conflicte que suposa, donada la situació de l'Ajuntament.                                La donzelleta . . . . P. Moya            a les tres catecisme, a les cinc rosari, mes de
                                                                                       Novembre i lletanies dels Sants.
  Qui el substituirà?                         L'inauguració de les sessions de cinemateca Nostre cant (homes) . .  Morera
  Qui el pot substituir?                     instructiva-científica-recreativa en el Patronat El mercat de Tàrrega. . Güell               Dilluns, missa de set a l'altar acostumat,
                                                                                         Dimecres, a la m!s.=a de vuit exercici de les
  L'mterès de Valls, Sr. Magrinà, ha d'ésser per damunt de    de Sant Gabriel, tal com era d'esperar, resultà Chorat           Palestrina          Quaranta Ave=Maries.
iot. Avui la solució es difilissima. Tant que o be novament     un gran èxit, constituint aquestes sessions un Cançó del lladre . . .   5. Marraco             En aquest dia comencen les Quaranta Hores
                                  complement encertat i escaient a l'obra del Pa- La Massia Catalana . .  Baró              de casa Torner. A les set missa d'exposició i a
                                                                                       les deu missa de reserva. Tarda, a les dues ex-
s'encarrega l'Alcaldia, o be es un amic seu (cosa que creiem    tronat.                           SEGONA PART                 posició í a les sis funció, rosari, trjsàgi cantat.
bon xic dificil per múltiples raons) o be no hi haurà altre re-     Per a demà a les sis de la tarda està anun-                             Conduiran el dia 4 de Desembre.
mei — ai no es vol deixar en mans d'uns incapacitats — que                                    Cant iPiano                   Divendres, durant la missa de vuit exercicis
provocar una dimissió dels càrrecs de regidors. Altrament la    ciada una, interessant sessió a càrrec de les                              del primer divendres de mes.
crisis no seràunicament municipal, i això cal evitar-ho.      Seccions Dramàtica i de Rítmica del Patronat,    Oh vina sens trigar . . Moeart
                                  la qual es compondrà dels següents números:                                 Parròquia de la Mare de Déu del Carme.
                                                            On vas?        Schubert
                                    «Els petits estudiants»,'Cançó plàstica. «Quan Soieta        Saint Saèns            Demà, diumerge, les misses a les hores acos-

                                  jo vaig al camp», cénçó amb gestes. «La ronda Hopak . . . . . Mussorgski

                                  del nen que no vol menjar sopes», cançó amb Ros ton cabell. . . . Lamoíe de Grígnon

                                  gestes. «L'orfanet», cançó. «Les calces del Bosc endins . . . . A. Mestres

                                  Jan», ballet. «De broma y de veras» original i Madrigal . . . . . Salvat

                                  divertida comèdia.                 Corpus          Zamacois          tumades i a les vuit missa de Comunió general
                                                                                       amb plàtica que farà el predicador del Nove-

      aÉsízem de mobles                                                  TERCERA PART                nari. A dos quarts de deu ofici i exolicació de
                                                                                       l'Evangeli. A les tres de la farda doctrina i a
                   DE                 La Cambra de Comerç prega a tots els que              per l'orfeó i cobla       les sis acabament delNovenari.
                                  tinguin quantitats bloquejades a Uruguai i a Xi-  LaBalanguera , . . Vives
      FERRAN PURCALlA                     le, així com si hi ha algü que tingui cièdits a   Montanyes regalades . . Marrcco             Dimecres, dürsnt la missa de set'i a les cinc
                                  Bulgària que havent estat ja cobrats dels co-    La Marinada . . . . P. Moya             de la tarda es començaran les Quaranta Ave-
        Taüers a ia mateixa casa              merciants búlgars no s'hagm fogut reemborsar    S. Jordi triomfant (poemet) Pujol          Maries i divendres, durant la missa de set es
      Gran assortí en mob es de totes             a Espanya com a conseqüè/icia de les restric-                              practicaran els exercicis del primer divendres
                                  cions monetàries d'aquell pa:«, que ho comuni- Sardana de la Pàtria . . Morera              de mes.
           classes 1 preus                quin el més aviat possible a les oficines de la El Cant del Poble. . . Vives
       Economia en tots e's articles                                                                    Església de les Monges Mínimes.
      Construcció pròpia cfe ia essa             Cambra.
                                                                                         El pròxim dimecres, dia 30. es comrçarà la
                                    Demà estarà oberta la tamàcia del senyor    REL·ICÍIOSES                     solemne Novena dedicada a l'Immaculada Con-
                                  Joan Vives.                                               cepció de Maria, A dos quarts de sis de la tarda
                                                              Diumenge passat es terminà els solemne no-    es resarà el sant rosari, les Quaranta Ave Ma-
                                                            venari de les ànimes que es celebrava a Sant     ries d'Advent i exercicis de la Novena.
                                                            Joan.

            1 directa ai comprador            = Q u i no té calçat Ango és perquè no co- Al matí hi va haver solemne missa de Comu-

      Es construe xen tota ciasse de             neix les seves bones qualitas. Es molt còmode, nió la qual fou molt concorreguda. A la tarda, a     Secció Oficial
          mobles d'encàrrec                va contra el fred i no pernk que es mullin ela la funció, l'esglesia s'ompli de gom,a gom.
                                  peus encara que plogui.

       En aqiíesta casa és on hi troba              A la Casa Agustí Escsré, carrer Esparda-    PERSONALS                              ALCALDIA DE VALLS
       rà una diferència de preus i la            nyers 16, trobarà, qui en uigui, calçat Anglo;                                Formada la Matrícula Industrial per a 1933.
                                  com també e! calçat de tjiporada en tal6pia       Dijoirs passat al mig dia a la parròquia de   queda exposada al públic, a la Secretaria mu-
            major seguretat               i mig taló.                     Vilarrodona, va celebrar-se el casament de la    nicipal per espai de quirze dies, durant els quals
       Provin I g'en convencerà                                         distingida i formosa damisel·la Sría. Claudina    podran produir-se reclamacions per tots quarts
                                  Per mort d'una topada e trens ocorreguda      Güeli i Esbart amb el jove, bon amic nostre. En   es considerin perjudicats.
         A. CLAVÉ, Í2S                                             Joan Cases i Torner, fill de l'industrial Sr. Joan    Valls 25 de novembre de X'è'òl.—LAlcalde
                                  dimarts a l'Estaciò de ^llcarca, aquell dia i    Cases Bofarull.                   acdtal. Josep Martí.
        Enfront de la Plaça del Quarter
              1/ A L L ^                següent els trens arribajn amb considerable       Beneí l'unió el Rnd. Dr. Rial, Canonge de la           REGISTRE CIVIL
                                                            Catedral de Tarragona, el qual féu una elo-
                           ^«      retraç.         '              qüent plàtica adequada.                     Inscripcions duiant la setmana

      mwm m Nusica                      Per aquest motiu, diiirts, quan tothom es-       L'Església estava engalanada i il·luminada                      NAIXEMENTS
                                                            amb esplendidesa.
                  de                perava els diaris amb l'ières que es de supo-                                Rosa Domimgo Serra.
                                                              La nombrosa i distingida concurrència que hi     Àngela Domènech Serra,
       l^^ivion P10LINS                   sar, no arribaren fins a Içarda.          assistí fou obsequiada amb suculent àpat servit     Maria Andreu Rosfrll.
                                                            a casa de la nuvis, per l'Hotel Paris de Valls.     Àngela Fargas /Molet,
           BALDRICH, 19, pral.                Dilluns passat retoi^ cap al seu desti ia                                Carme Casas Batalla.
                                  secció de Guardes d'asit que havien vingut       Als nous esposos, que emprengueren a la
      Solfeig - Teoria - Instruments d'arc          per mor de les eleccions              tarda el viatge per tal de visitar diferentes ca-                     DEFUNCIONS
         (Violi - Cel·lo - Contrabaix)                                     pitals d'Espanya, els desitjem tota m·-'ina de fe-
           Lliçons a domicili                Les eleccions es cebraren a Valls i comar-   licitats.                        Maria Giner Ferrer. 11 mesos.
                                  ca sense cap incident onportància. Únicament                                 Ramon Casanovas Pié, 51-any,
                                  k La Masd, es trencà f,urna.            SIECROLOGlílüES
                                                                                                         MATRIMONIS
                                    Es mes de lloar ^ó perquè l'interès era       Totes les misses que el proper dimarts es ce-
                                  gran. Ea-podrà a p r ^ r pel taiit per cent que   lebraran a l'altar de Sant Josep de l'església ar-    Jaume Llort Mateu amb Franci^ca Rodon
                                  votà 0 sigui d'un 65 ai 70.             xiprestat i la que es dirà a ia capella del Col·le- Monné.
                                                            gi de Sant Gabriel, seran en sufragi de l'ànima
                                    El resultat de les fccions ha causat ais ele-  del Rnd. Joaquim Magrané, Pvre., per escaures             BANC DE VALLS
                                  ments d'ordre un bonfecte. Cal veure la deva-    l'aniversari del seu traspàs.                 Secció de comptes corrents ae la
                                  llada de l'Esquerra 'augment que han experi-
                                  mentat les dretes. ^                  En aquesta avinentesa reiterem nostra con-               classe obrera
                                                            dolença al seu germà Rnd. Ramon i a ia demés     Han ingressat per 66 imposicions 49 283'OOptí·-.
                                    Registrem amb sgfacr.ió aquest efecte pro-   família.                       s'han retornat D*=r 91 reintegres 53 397'75 pts.
                                  metedor deJióus éxi                                           Llibretes noves 6.

                                                                                         Valls 19-25 Novembre de \QÒ2.~ El Secretari,
                                                                                       Tomàs Selva.

                                                                                       Imp. de E. Castells, Raval Caputxins-VALLS
   1   2   3   4