Page 2 -
P. 2

2 Eíi TEMPS

Problemes del Treball €MOW                JCA                                                           Itàlia    60,4 59,1
                                                                                         Holanda   48 9 56,6

                                                                                         Japó     37,2 47,0

En la majoria de Paisos                                                                             Bèlgica-Luxemburg . 52,3 «2,1

el comerç interior i ex-                                                                             Txecpslovàquia. . . 60,4 60,1
terior va mamteisiíit-se a
                                      A S'MA ¥ O T A Ï                                           Suissa    31,1 59,6
  un nivell molt tiaix
                                                                                         Dinamarca . . . . 3 0 6 32,1

                                                                                         Suècia    31,9 45,1

Aquest estat demostra com                                                                            Àustria   51,0 63,4

la crisi mundial encara no                                                                            Noruega   35,2 25,0
        minva
                     S'han celebrat ja les eleccions de diputats del podíem aceptar-ho. Lluitarem, per tant, per Ca- '^Tant per cent . . 52,9 56,7
                                                                                          La comparació és entre el
 El número últim del «Board                                           talunya,     contra l'Esquerra,   obhgats i per creu- valor, però amb el volum de
of Trade journab, en un arti- Parlament Català, l'Assembla Constituent catalana.

cle expressament dedicat a        La febre que havien despertat ha deixat lloc a re               la    seva política  equivocada i demagògica    comerç, per la qual cosa s'han
aquèsta matèria, prova amb                                                                            de tenir en compte dos fets.

números la baixa de les im- la reflexió per l'enorme responsabihtat que h o m es El resultat de les eleccions, globalment considerat, L'un és que, encara que la to-
                                                                                         talitat dels preus ha baixat a
portacions i exportacions en       damunt.    Ja   s'ha  sentit dir i parlar de col·la-      ens dona la raó.                        tot arreu', la baixa ha estat
17 països que l'any 1929 re- veu

presentaven el 80 per 100 del       boració; que   la ríova Catalunya l'han de fer tots           L a nota encoratjadora ha estat la derrota in- més gran en uns països que
comerç mundial. En l'estadís-                                                                                    en altres, de manera que el

tica que publiquem més avall, els catalans. Es el que haviem dit sempre i és el fringida al partit radical. D'això tots els catalans mateix promedi en la disminu-
                                                                                                     ció de valor pot correspondre
extracíada de la dita publica-                                             ens hem de felicitar. El poble ha dit que volia ésser a un díterent declivi en el vo-
ció, ei valor de les dites im- que molts, enorgullits, h a n bandejat.

portacions i exportacions està      El resultat    d'aquestes   eleccions ens suggereix           administrat per catalans. Inconscienment, pot ser,   lum de comerç. El segon fet
convertit en lliures esterlines                                                                         és que la Gran Bretanya, con-

a la part i demostra una ten- u n a infinitat de reflexions les quals ens és impos- ha donat una bona lliçó' als qui venien de fora i juntament aiiib Suècia, Norue-
                                                                                         ga, Dinamarca, Austràlia, Ín-
dència progressiva a dismi-        sible recollir en una sola crònica. Cal però     fixar-se també als de casa.               ''            dia Britànica, Malaia anglesa
nuir, a partir de 1929 fins a

1932, i en relació al mateix       en el que hem indicat més amunt, i en la nota de               El sentiment de catalanitat manifestat clarament i el Japó, han depreciat des de
període de cada any.                                                                                         1929 la seva moneda en rela-

 La dita e s t a d í s t i c a prova Catalanitat que h a n donat.                           el qual no costava gaire d'endevinar-lo abans, va- ció als països que conservaren
també que el percentatge dis                                                                                       les reserves or o el patró or
                     N o era hora de dretes i esquerres. H o m volgué lia la pena que hagués obligat als dirigents de la en llurs canvis.
minueix en valor respecte a

importacions i e x p o r t a c i o n s . dividir  els catalans   d'aquesta manera i no tingué-           política a actuar més de  cara Catalunya.      Quant a la Gran Bretanya,
Heus ací les xifres:                                                                               les seves exportacions descen-

      Països  Imp. Exp.      rem més remei que aceptar-la.  Diguérem      que era           Ja està passat, però, ara hom s'en adona de la    diren en un 47,9 per 100 en
                                                            responsabilitat. Treballem tots per Catalunya, al-    relació a l'any 1929; i a Fran-
Regne Unit . . .  39.2 47 9                                        te                                 ça a un 59,2 per 100. No obs-
Canadà . . . .   63,6 61,4
          67,6 48 8 l'hora de Catalunya i així ho creiem. Hi va haver,
índia anglesa . .                                                    trament la història ens jutjarà amb severitat.      tant, Anglaterra no sofrí tan
Malaia anglesa . . 48,4 59,7                                                                          extensament la contracció en
Estats Units . . .
Alemanya. . . .   56,3 64 7 però, qui cregué que era l'hora de les esquerres,
          67,3 68 3                                                                          el volum del seu comerç com

          65,0 542       millor dit de l'Esquerra, i això, de cap manera                                            França.
          50,1 59,2

©espréís #e le^ eleccicm^                         la gran Assemblea que, sense
                                      destruir tot allò que, durant
                                                                       TÀliMOONI I N D i m i %. A.
                                      trenta anys, ha fet la sev% for-
Sota aquest títol el senyor \ Contemplem amb satisfac- ça faciliti la seva millor adap-                                Fàbrica de farines
Francesc Cambó publicà él \ ció grandíssima la nostra vic- tació als moments i a les ne-
següent article a La 'Veu de tòria d'ara; expressem el nos aessitats presents, facilitarà
                     tre agraïment a tots els qui aquestes incorporacions.
Catalunya:

«L'aplicació d'un • procedi- ens ajudaren per a poder asso- Es precís que tothom es                             SUCURSAL PE VALLS
ment electora! absurd priva a lir-la. No tinguem ni un mot convenci que avui no s'hi val
la Lliga que ei seu gran triomf de greuge per als qui intenta- a desinteressar-se de la políti-                            Piaça República, 1
electoral de diumenge tingui, ren impedir-la, que prou càstig ca, car no és sols desinteres-                             Telèfon número 50
quant al nombre de diputats tenen amb el que diuen les xi sar-se dels interessos gene-
electes, l'extensió que prendria fres dels escrutinis. Oblidem rals, sinó també desinteressar-
amb l'aplicació, en qualsevul- tots els greuges que se'ns han se dels interessos particulars. I
gue de les formes que presen- inferit aquests dies, saludem no s'ha inventat encara cap al                    FARINES
ta en els països democràtics, els que tindran el govern de la tra manera d'intervenir en po
del règim electoral que esta- Generalitat, desitgem que el lítica que a través dels partits.                   superiors per a             en sacs preclníaís
bleix entre el nombre d'elec- patriotisme els posi al nivell I una de les missions pri                      pastelería               Puresa
tors i d'elegits, la deguda pro- de llur tasca i de llur respon- mordials que ha d'imposar se                   pa de luxe               garantitx^ada
                     sabilitat... i comencem, imme des d'ara la Lliga és actuar in-             pa familiar
porció.                                                              pa integral
Però el fet, ei fet definitiu i diatamení, sense un instant de tensament sobre la massa
eloqüentíssim, és que el partit repòs, sense que pugui refre- obrera, industrial í agrícola.
de l'Esquerra, que en les elec- dar se l'entusiasme de les dar- La Lliga és l'únic partit ca-
cions de 28 de juny quadrupli- reres setmanes, la tasca de talà que té un programa so-
cà els vots de la Lliga, en les demà.
                                      cial. Cal reconèixer, però, que

eleccions de diumenge no arri- !i5 * * no ens hem cuídat prou de

ba a superar los d'un cinquan-                       propagar lo. Cal que ho fem,

ta per cent: els vots de la Lli- Ai Parlament de la Genera des d'ara, amb invencible per-

ga han augmentat, arreu, en litaí la Lliga tindrà una repre severança.

proporcions considerables, sentació selecte i tan nombro- No oblidem que el partit
mentre que els de l'Esquerra sa com el règim electoral per- conservador anglès treu de les
han disminuït en una proporció met, car la Lliga ha guanyat masses obreres una part gran-
semblant. De l'espai que sepa- totes les minories.
                                      dísima dels seus vots. í això
rava els vots de la Lliga dels La nostra minoria al Parla- és perquè els obrers anglesos
de l'Esquerra, van salvar se'n ment de Catalunya té una tas han pogut veure constantment                         Es complau en assabentar a la seva
diumenge cinc sisenes parts ca tan difícil cqm honrosa a com, sense escampar odi, ni                           nombrosa clientela i al públic en ge-
aproximadament. L'esforç per complir. Els noms de les per- fer promeses que no es poden                         neral, haver ampliat el negoci amb
a obtenir ei triomf material és sones que hauran d'integrar-la complir, el partit conservador                      l'adquisició de 1
insignificant, comparat amb el són la major garantia que sa- anglès ha portat als interessos
                     bran complir la.                                       E:STE;VE: De consegüent con-
canvi que ara s'ha fet.                          obrers la màxima sol·licitud.
                                                                     tinuarà prestant el servei a Barcelona,
 I no cal oblidar que la Lliga       Ara, la Lliga, com a partit,                    íj: * *          amb camió tots els dimarts i divendres
lluitava contra un partit que       ha de prendre la gran embran
tenia a les seves mans dos. re      zida de diumenge com a punt    Hem passat unes setmanes               Prens essetlaís als lÉrisants 1 coierrónts
cursos de força extraordinària,      de partida d'un actuació tan   lluitant pel govern de la Ge-
i que mai no es presenten         viva com assenyada, no sols   neralitat. Des de demà hem
junts: la força del poder (la       per a consolidar-la, sinó per a d'emprendre, amb més ardor

Generalitat, els Ajuntaments i donar-li la màxima fortalesa i que mai, la lluita per la con-

els jutges municipals), i la for- almàsima amplitud.            questa del poble de Catalunya;

ça que encara tenen, damunt Ha de procurar la Lliga que tant de la seva confiança com

de certes masses, les prome- s'ajuntin a ella, de manera del seu afecte.»

ses demagògiques que no es permanent, aquells que li han

poden complir.              portat ara el concurs de llur

      * * * vot. La pròxima celebració de
   1   2   3   4