Page 1 -
P. 1

Any II                                 Valls 19 de Wovembre de 1932                          Catalunya, en la primera etapa
                                                                           de la implantació de Pautonomia,
                                                                           travessarà una colla de greus pe-
                                                                           rills, originats fora i dintre
                                                                           d'ella. Només uns homes profun-
                                                                           daments catalanistes i assenyats
                                                                           poden snperar-los. Aquests ho-
                                                                           mes no hi són en les esquerres.

                                                                                                    líúni. 60

                                                                       9

«El Matí» discorra                           La canilidatara d'Unió Ciotadana per ha intervingut en el problema va voluntat i fer d'un partit,
                                                                                 dels rabassaires en una forma amb mires exclussivistes i per-
   L·^eiieiiiíe e o m ü                                                                    pertorbadora. Si la tàctica se- sonalistes, un clan tancat. Afe-

 Es cert, com ja molts hem ca a la resta d'Espanya i a fer      la círcHDiscríoció de Tarragona guida pels rabassaires, a insti- geix que en contra d'aquest fei-
                                                                              gació de l'Esquerra, es conver- xisme, que tantes manifesta-
aremarcat, que ara, amb motiu que la política general espa-                                                tís en norma universal, Catalu- cions va prenent i que acabarà

de les eleccions de diumenge nyola sigui orientada en un                                           nya no seria una República, per fer odiosa la política catala-
vinent, tot Espanya està girada sentit més comprensiu i no tan
de cara a Catalunya. Però tam- malayingut amb la nostra espi-     Josep M.'' Casabó i Torras                      Catalunya seria una anarquia! na, han de reaccionar tots els
bé és indubtable que a nosal- ritualitat com ho és ara. No és                                        Quant a la gestió de l'Esquerra homes d'esperit liberal d'aquest
tres, catalans, ens importa en possible dubtar que el resultat                                        al Parlament d'Espanya, Mar- país.
gran manera no perdre de vista de les eleccions imminents pot
el que s'esdevé actualment en tenir una repercussió ben sen-      Advocat                                cel·lí Domingo recorda que La Secció de Lleyda de la
diversos indrets de les terres sible en la marxa política de
espanyoles. La situació semi- l'Estat espanyol; sobretot, una                                        l'Estatut ha perillat sovint per Unió Socialista de Catalunya
anàrquica en què, segons les repercussió indirecta en forma
informacions i els comentaris d'encoratjament, cjue pot as-      Albert Talavera i Sabater                       les actituds i les paraules im- protesta igualment contra l'am-
periodístics més autoritzats, es solir una concreció pràctica                                        prudents realitzades des de Ca- bició de poder dels partits es-
troben les regions d'Andalusia quan, d'ací uns quants mesos,
i Extremadura, els greus con- tinguin lloc les eleccions gene-     Advocat i Publicista                         talunya. Calgué imposar als ho- querrans que no dubten a cap-
                                                                       mes que representaven l'Es- tar-se les desferres —diu— de

                                    Salvador Ventosa i Pina                        querra al Parlament que no pro- la nefanda Unió Patriòtica i fins
                                                                       nunciessin cap discurs i que no i tot incondicionals'de Marlínez
                                                                       intervinguessin en cap debat a Anido. Protesta també contra

flctes socials del Nord, l'agita- rals espanyoles. Es, per diver-   Advocat                                l'objecte de possibilitar l'apro- l'actitud de «L'Opinió», imprò-

ció latent en diverses altres ses i molt greus raons, unes                                          vació de l'Estatut. Refereix que pia d'un diari que diu estar al

contrades, revelada ací i allà d'ordre intern i altres de més     Ricard Guasch i Oiraenez                       si un organisme polític residen- servei de la democràcia, i con-
per l'incessant llampegueig d'u- ample abast, que ens importa                                        ciava per incompetents i per tra el procediment antidemo-

nes espurnes que en tal lloc impedir, amb l'arma del sufra-      Periodista                              immorals uns honles que havia cràtic del partit de l'Esquerra,
prenen un caient antireligiós i gi, que el partit d'Esquerra se-                                       portat els càrrecs públics, l'in- contra els elements indesitja-

en tal altre un aspecte terroris- gueixi agavellant el poder a                                        competent i l'immoral era l'or- bles en tots conceptes ,que es

ta, tot això són coses ben apro- Catalunya. Sembla que això, a     Josep Nofre i Jesús                          ganisme polític que els havia captava i contra la marxa polí-
piades per a fer-nos entrar en hores d'ara, tothom ho hauria
                                                                       elegit.              tica a Lleyda, inspirada í dirigi-

meditació. Si ho fem, ens ado- d'haver vist ben clarament. Val     Industrial                              El governador civil de Tarra- da en un caciquisme baix, pit-

narem ben aviat que mai no a dir, però, que a despit de cer-                                         gona, senyor Ramon Noguer i jor que el de la Dictadura. El

ens caldrà amb major motiu     tes propagandes inflades per la   Josep Mullerat i Soldevila                      Comet, es plany també de l'ac-   triomf de l'Esquerra —con-
que ara assegurar que el Go-    passió ofuscadora, el poble ha                                      titud feixística de l'Esquerra en clou— deixaria Lleyda en la
vern autonòmic de la nostra    començat a donar proves ine-          Advocat - Regidor de Tarragona               prescindir de la lliure manifes-  misèria moral més espantosa.»
terra sigui regentat per ele-   quívoques d'haver-se'n adonat.                                      tació i desenvolupament de la
mens d'ordre, d'absoluta sol-   Els mítings celebrats diumenge                                      democràcia, no respectar la se-   El lector que mediti.

vència moral, de capacitat re- passat—si comparem l'abran-       Tomàs Gaylà i Grau                          Diu «La Nau»:
coneguda i amb qualitats sufi- dament apoteòsic dels uns amb

cients per a fer front, amb una la indissimulable fredor dels     Advocat" Periodista = Regidor de Valls                Més èxits de l^Esiiiierra
política recta, justiciera i previ- altres—ens donen perfecta idea

sora, a l'onada demagògica que de com l'opinió pública sap es»     Josep Piíiol i Ballester                        Ens els suggereix la lectura caç de l'Esquerra Republicana
veiem redreçar-se ben a la vora collir i situar-se. Ella ha com-                                       dels parlaments que els líders de Catalunya.
nostra. ^Podríem, doncs, con- près que mai com ara són in-                                          recitaren diumenge en les con- Quasi res del que promete-

sentir que el Govern de Cata- justificables les candidatures                  Agricultor                  trades tarragonines. Una de les  ren ha estat complert pel repu-
lunya fos dominat pel partit entrebancadores, l'eficàcia de                                         seves afirmacions va ésser que   blicanisme esquerrà, segons
d'Esquerra? Encara que no ens les quals no pot ésser d'altrà      Francesc Satué i Navarro                       jamai no han hagut de tirar la   hem vist. Llavors, tots els il·lu-
recordéssim de tots els escàn- que posar en compromís les                                          paraula enrera, que sempre han   sos, menys els soberguejants i
                                                                       complert les promeses. Cal,    els connectats amb alguna mo-

dols sobrevinguts durant el seu  mateixes idealitats amb què                Comerciant                   per a constatació d'això, només  ma, entenguis (enxufes) es des-
domini i sobre els quals l'opi-  pretenen justificar-se. I per això                                    evocar els discursos de la pro-  plaçaren envers un esquerrisme
nió imparcial ja ha dictat sen-  la generalitat de les dretes pa-  Joan Vilanova i Montana                        paganda electoral a les Consti-  més uitrancer i arrevatat. Amb
tència, sempre tindríem a la    triòtiques va manifestar-se el                                      tuents. L'abrandament nacio-    els somnis i neguits d'ells, el co-
vista uns procediments polítics  passat diumenge a favor de la             Advocat • Propietari                nalitta era encès al viu. Les im- munisme ha crescut a la nostra
que han oscil·lat constantment   candidatura de' concòrdia ciu-                                      precacions contra l'Estat opres-  pàtria. En moltes contrades és
                                                                       sor era refermat per amenaça    encesa la guerra civil. Ni la ma-

entre la ineptitud més vergo-   tadana, en la qual veu una ga-   Josep M.' Tallada i Paulí                       contundent. Després, al Con-    teixa Esquerra no ha pogut sufo-
nyosa i el més inculte i intole-  rantia de defensa dels ideals                                       grés, el roig violeta havia esde- car-ladins els aeus rengles.
rant sectarisme, abandonat ja,   suprems de Fe i Pàtria. Això             Eflginyer = Economista                vingut blau célic. Començaren   Quants milions això no ha cos-
per ridícul, en totes les nacions ningú no ho pot negar, perquè                                       a cedir. Discutiren per cerimò-  tat a l'economia agrària catala-
civilitzades.           s'esdevingué a lia vista de tot-                                     nia. Finalment callaren com un   na? Quants encara no n'hi cos-
                                                                       morts. Això és un èxit a apuntar  tarà? Un nou èxit de l'Esquerra.

  Cal impossibilitar que el rè-  hom, í la manifestació escla-    diments antidemocràtics.      lunya, a l'Ajuntament de Bar-   per l'Esquerra Republicana de    Ha malavejat el sentit racial
gim autonòmic esdevingui un    tant del diumenge últim es con-   Aquests tres documents revela-   celona.              Catalunya.             de llibertat i lleialtat del nostre
règim anàrquic. Però, a més,    vertirà, diumenge vinent, en    dors són: el discurs de Marcel^                                     poble. De primer, pertorbant
cal que contribuïm amb el nos-   magnífic trioiilf de tots els ele- li Domingo a Tarragona, l'arti-    De la gestió de l'Esquerra a    L'austeritat tradicional de la mítings i actes públics de tota
tre exemple, i també amb la    ments animats pér la nostra es-   cle de Ramon Noguer i Comet    la Generalitat de Catalunya, re-  casa, ha estat substituida per   mena. Després destituint Ajun-
nostra positiva influència, a   piritualitat tradicional damunt   a Barceloca, i la nota de la Sec- treu que en un any i mig que    una folgança de dispendis i del  taments. Després encara, des-
l'estabilització de la pau públi- l'eneníic comú: l'Esquerra.     ció de ia Unió Socialista de Ca-  ha pogut reunir-se lliurement   mal esmerçament, no coneguts    triant els catalans en dues cas-
                                    talunya a Lleyda.         l'Assemblea, el Parlament pro-   ni durant els dies oprobiosos   tes: els privilegiats i els pàries.
«La Veu de Catalunya» escriu:                                       visional de la nostra terra, no  de la Dictadura. El líder (Ma-   El feixisme ha estat imposat per
      ML· F B A C A S B E L ' E S Q U E R B A •          Marcel·lí Domiiigo ha enju-   ha fet res, ni tan sols ha prepa- cià), vivent amb el luxe com no  ella. I no s'ha mostrat prou pe-
                                    diciat severament l'actuació de  rat les ponències de govern que  viuen ni els presidents de les   rfidiós el líder suprem (Macià),
 «Els diaris insereixen tres do- l'Esquerra i el seu propòsit de   l'esquerra al Parlament d'Espa-                    Repúbliques Francesa i Suïssa.   en amenaçar amb la revolució
cuments, on coincideixen una prolongar la seva hegemonia en                                         Els vehicles de locomoció al    si per cas guanyaven els que ell,
                                                                       servei de l'ambiciós caciquet   i massa gent, anomenen drefes?
                                                                       esquerrà per a sortir de propa-  I heus aquí un altre èxit encara
                                                                       ganda partidista, o, senzilla-   de l'Esquerra de Catalunya.
                                                                       ment, a follejar En el proveï-
                                                                       ment de càrrecs, el sistema de-   Per privar-la d'èxits d'aquei-
                                                                       mocràtic del concurs, o bé l'o-  xa mena, lector, vota per les
                                                                       posició, ha estat substituït pel  dretes.
                                                                       sistema feudal de la recomana-

mateixa afirmació: el fracàs de la política catalana amb proce- nya, a la Generalitat de Cata- calia. A més a més, l'Esquerra ció personal. Un altre èxit efi- N. R.: Els parèntesis són nostres
   1   2   3   4