Page 4 -
P. 4

Molt bé que quan un mitger no es
                                                                           guanyi la vida i en canvi l'amo obtin-
                                                                           gui rendiments crescuts que li perme-
                                                                           tin menar una vida de vici i disbauxa,
                                                                           se corregeixi immediatament la injus-
                                                                           tícia. Però està molt malament que es
                                                                           facin servir els mitgers de tupins elec-
                                                                           torals amb promeses d'aventatges qui-
                                                                           mèriques o injustes i perjudicis reals
                                                                           i efectius.

F D NI A INI G E S                                           De les eleccions catalanes

         LA BORSA DURANT LA SETMANA                              Encara no és clar el panora- Per ia banda de la dreta la

    Dolenta a tot ser-ho ha estat per a el mercat bursàtil aquesta setmana. D'una banda el nlal  ma polític. Continua donant-se situació no és aclarida tampoc.
efecte que ha produït el projecte publicat respecte a les congregacions religioses, el qual mirat so-
ta el punt de mira econòmic resulta altament peijudicial pels interessos nacionals.          noms de probables candidats, S'han dit alguns noms, però

    Per altra part sembla que ha causat deplorable impresió l'avenç que respecte a presupostos   però tot es basa només que en no s'han confirmat. Sembla
donà en son recent discurs el Ministre de finances, i que en reahtat no dóna cap dossi d'optimisme.
                                                    el que es diu-         però que en la confecció de la
    L'exposat ha estat motiu prou suficient per a que els canvis, tant de plac com de comptat,
emprenguessin una forta devallada que segueix en la darrera sessió.                  Coneguda, no obstant, la candidatura es tenen en comp-

                                                    data de les eleccions, cal es- te les circumstàncies actuals,

                                                    perar que dintre uns dies el d'una gran responsabilitat, de

                                                    poble sabrà ja els candidats manera que siguin una garan-

                                                    que els partits polítics propo- tia per a la Religió, la propie-

          Canvis de! dia                    Canvis del dia        saran. Cal tenir seny. Es tin- tat, l'ordre.
          13/10 20/10                      13/10 20/10
                                                    drà adalt i abaix?

accs. f. c. Nord . 44'5o 43'50      Deute Interior 4 "/Q, . . .  64'- 64'25          En el número passat recollí- Els elements adictes al sen-
  » » Alacant    33'35 32'50      Oblgs. f. c. Nord 3 °/o l-^ • 52'75 52'-
 » Mines Rif .                              48*50 47'50         rem el rumor de dos possibles yor Lerroux, o sigui els antics
  » Explosius        49'-       » » Alacant 3 °/o I."*.  80'— 79'-
  » Colonial .   I22'25 120'        » Tranvies Barna. 6 °/o  96'75 96'75         candidats vallencs. Els senyors liberals del Sr. Guasch, encara
  » Petrolis. .   4I'50 40*85       » Catalana Gas 6 "/" G    — 95'-
                      Bons Energia El. Cat^. 6 "/o-                Qerhard, per l'Esquerra i Ma- no han pres cap determinació.
                6'—
                                                    grifià (Josep) pel Sr. Marcelí Sembla que demà quedarà

                                                    Domingo.            aclarida l'incògnita.

                                                    Fins avui no s'ha desmentit.

                                                    I ho corrobora l'escisió, que

                                                    es del domini públic, que ha A última hora hom afirma

                                                    tingut lloc al Centre de l'Unió que la lluita entre l'Esquerra

                                                    Republicana, de la Junta Mu- i ei Sr. Marcelí Domingo és

BANC DE VALLS                                             nicipal de la qual han dimitit més aparent que real.

       ANY DE FÜNDACÍÓ: 1 8 8 1                                 (així es diu) els elements de Tot allò de que es parlà al

                                                    l'Unió Socialista de Catalunya Congrés d'Esquerra pot caure

                                                    i Esquerra.          de daltabaix per conoeniències

                                                                   d'alta política.

Sucursals: Montblanch-Borges Blanques                                  JEl^ íiocialti^te^ d e ITallss

 COBRBSPONSAL DEL BANC D'ESPANYA                                      Primer eren de la LLIGA. Llegien La Veu i formaven part
Capital escripturat. . . • • Ptes. 10.000,000'00                            de les Juntes polítiques. Tingueren alguna vel·leitat passatgera
Capital desemborsat i reserves » 4.165,931'03                             pel monàrquic Colom. Fou una hora tonta. Sorgí ACClO CA-
                                                    TALANA i la Lliga trontollà. Qui foren els primers? Ells. La
            S E: R V El ! S                                Publicitat a lot drap i La Nau al vespre.

Oosnpliment d'ordres d e B®rs& i eompra-'venda d e Valors                         Durant la Dictadura fan art, poesia, cultura. Què n'ha que-
      Negociació i descompte d'efectes, cispons                          dat? Sorgeix Palestra, organització nacionalista de tipus quasi
               i tfitois amortitzats                          feixista i ells van. al davant. Un buf a ACCIÓ CATALANA i
                                                    el mort ressucita. Signaran un manifest dirigit a l'opinió en el
€astòdia de vaiors, lloguer de Caixes íradividuals en Cam-                       qual es declaren implícitament individualistes. Però ve el 14
         bra blindada de completa segnritat                          d'Abril, l'ACCIO per terra i Macià amb l'Esquerra pujen fins al
                                                    cap d'amunt.
    Comptes corrents. Caixa d'estalvis, a la vista
                I a termini fixe                              §'ha acabat l'ACCIO CATALANA. VOpinió i l'Humani-
                                                    tat seran llurs periòdics preferits i ells seran els més acèrrims i
  I totes les altres operacions pròpies de ia Banca                         zelosos defensors de l'Esquerra. Fundaran un periòdic de lluita
                                                    de caire individualista i esquerrà inspirat pel foc sagrat de l'Avi.
Bí B®Q@ aplie&fà a totes l e s opepaeions i s e r v e i s la COn
m i s s i ó mí|^I£DA de la tafifa de eondieions fixada pel                         Més ai! Durarà poc. Un jorn us els trobeu de cop i volta
GOl^SEIíii SUPEHIOI^ BMHC^Hl, i^ qual eoodieió és obli-                        socialistes. I aci pareu l'esguard. Més enllà una ratlla de punts
                                                    i un interrogant molt gros. Quan es faran comunistes? ja us
   g a t ó f i a peí> a tota la B a n e a e s t a b l e r t a a Eíspaoya.              ho diré. Ara com ara s'hi pensaran. La cosa té els seus perills.
                                                    Multes, deportacions, la presó... Ca barret! Et socialisme és
                                                    més dolç i més confortable.

Oficina internacional de patents, marques, models, dibuixos
             i noms comercials

A. P A S C U A L                                            EiSTEve MARÍNIE:                            T

         A. O. D E P . I.                                     Repartidor d'esqueles i propagan4a                 S
                                                       Fixador de cartells • Llibreter
    OFICINES:             BARCELONA                                                             loan Olivé üardel
                                                    Corresponsal de la "Llibreria Catalònia"
  Consell de Cent, 304, pral., 2 *                                                                     Eseribanla, 9, 2 A
(entre Passeig Gràcia i Rambla Catalunya)                               Estanislan Figueres, 43, S.er " V A L L S                  Telèfon, 61

   Telèfons 3544 A i 498 G.                                                                         VALL.S
(Corresponsals en tots els països)
   1   2   3   4