Page 3 -
P. 3

EL TEMPS                                                              3

  MOINlDOflFD                             E5PORT5                       Segona sèrie:                      Demà es la fira de Valls. Àdhuc pels vallencs
                                                                1, A. Garcia.—2, Josep Marcé.—3,          quasi que ha vingut desapercebuda. Que farà
Una dimissió. - Crisis de la majoria.                        CICLISME                S. Rius.—4. J. M. Mateu.—5, E. Bor-          als forasters? No valdria la pena que l'Ajunta-
                                                              dell.-6, J. Plana.                  ment o l'Unió Gremial e^ preocupessin mes de
                                                                                         la vida comercial de Valls?

  Sessió del 17 Octubre        Ei Sr. Caylà s'oposa ai dic-           La cursa infantil                   FUTBOL                 Demà estarà oberta la farmàcia del Sr. Joan
                   men. Creu que s'ha de confiar                                                        Vives.
 Presideix el Sr. Alcalde. Hi    la classificació a personal com-   Demà va a celebrar-se la ja esperada        Diumenge passat es començà el cam-
assisteixen els consellers se-    petent.               cursa infantil organitzada per «Cicles Fi-     pionat provincial de futbol.               La Guardia Civil practicar fa uns dies, un
nyors Martí Sabaté, Marlí Ca-                      gueres» amb la col·laboració del Casi-                                  registre a la imprempta del Sr. Eduard Queralt
talà, Roca, Brunel, Magrinà      Intervenen e! Sr. Alcalde,    no de Valls.                     L'equip local «Penya Sempre Avant»         per tal d'explorar si s'havien imprès uns fulls de
Llort, Grimau, Ollé, Olivé, i    Martí Català i Magriiià Llort i                            jugà amb el Vilanova perdent per 2 a 0.        caràcter subversius.
Caylà.                s'aprova el dictamen amb les      En contra del que creuen alguns, aques-
                   variants de que ia classificació  ta cursa és de les més interessants que       Demà es jugarà contra l'equip de Mont-         El resultat del registre fou negatiu.
  Es llegida i aprovada l'acta   sigui feta provissionalment,    es puguin fer, puig que en ella és on       blanch.
de la sesió anterior.        que s'aixequi inventari i que    es fomenta més el ciclisme per copsar el                                   Aquests dies s'han anat desmuntant algunes
                   abans de la destrucció de pa-    tendre glateix del cor dels participants.       Ahir en el camp del Camí de la Xamo-        de les maquines de la fabrica coneguda per casa
Despatx oficial i comuni-      per s'escolti a un tècnic.     I perquè en ella no hi ha altre estratègia     ra es celebrà un partit d'entrenament en-       Nuet. Això vol dir que la fabrica esta parada í
  cacions:                               que l'anhel de vèncer, ni altre ajut que      tre la «Penya Sempre Avant» i «Penya         no s'obrirà mes.
                                     el propi esforç, lluny de les combines i      Anar Fent»

 S'entera el Municipi de l'ofi-   Comissió d'Hisenda         martingales del ja caduc esport profe-        Guanyaren els primers per 3 a 2.            Tot el material serà traslladat a Picamoixons.
ci de ia Delegació d'Hisenda                       sional.                       En aquest partit es trencà la cama el          Els obrers que hi treballaven aniran a aug-
aprovant el pressupost ex       Queda damunt la taula una                              jugador Sans. Lamentem aquest accident        mentar el nombre de parats i tot plegat farà que
traordir>ari destinat al Grup es-  comissió de Pressupostos com-     Es per això que nosaltres hi volem       i fem vots pel seu prompte restabliment.       Valls la crisis es senti fortament.
colar.                posta per ia proposta de suple-   fer els comentaris més'afalagadors i in-
                   ment de crèdit perquè no hi ha   vitem a que els aplaudiments ais partici-     VARIES                        PERSOIVALS
  S'aproven diferentes baixes    nombre suficient de regidors.    pants siguin xardorosos i sincers, per que              Els Xiquets de Valls
del padró de carruatjes.                         el vencedor com els altres sabem que                                     Diumenge passat contragueren matrimoni a
                    S'acorda la creació d'una    deuran el seu lloc a un esforç propi i lícit.     Ahir "amb motiu de la festa major d'Alcover    Barcelona la distingida i bella Srta. Maria Solé
  Es dona compte de ia dimis-    comissió d'Hisenda mes un                               s'hi traslladà la Colla Nova dels nostres xiquets   i Batalla filla de l'industrial rajoler Sr. Joan So-
sió del Sr. Ollé del càrrec de    conseller per cada comissió.                            F. essentle a plat fort de la festa.           lé, i el jove resident a Barceloua Sr. Carles Os
President del Consell local de                                                                          ca Serrano.
1." Ensenyança.            S'autorilza el pagament de          Extracte del reglament           Al migdia a la plaça s'aixecaren com a cas-
                   les següents factures:                                 tells d'impottància el tres de seí aixecat per baix    Desitgem a la feliç parella tota mena de feli-
  El Sr. Ollé explica els mo-    Joaquin Guino-             Els participants estan dividits en dues     i el quatre de seí amb el pilar al mig. a més els   citats en son nou estat.
tius, queixant-se de la majoria.                     sèries amb relació a l'edat corresponent.     tres i quatre de set, els castells de sis i el pilar
El Sr. Alcalde i Martí Català     vart, efectes 19'50 ptes.                              de cinc.                       JíECROL·OGlQüES
li contesten procurant esplicar    de l'Escorxa- 60'00 »        Els de la segona sèrie s'els donarà la
que el seu procedir ha estat      dor . . .             sortida a les 3 en punt al Casino de Valls,      A la tarda es traslladaren al Milà on també      Dissabte passat morí a Barceloua on havia
motivat únicament per faltes     Representació            i els de la primera sèrie cinc minuts més     era festa major.                   estat traslladat per tal de practicar-II una ope-
d'atenció.               Municipal. .           tard. Anant ambdós controlats fins a Sant                                ració, nostre compatrici el Sr. Francesc Badia
                   jornals de la            Francesc.                                                Ribas.
Comissió de Foment
                   Brigada . . 345'00 »          S'establirà una classificació general i                                  Tenia el difunt un acreditat taller de cons-
                                     una d'especial pels de la segona sèrie.                                 trucció de carros. Gaudia de moltes amistats i
                                                                                         simpaties.

Es concedeix permís per re                        El guanyador d'un premi de la segona Alli aixecaren el quatre de set, tres pilars de

vestir part de la façana i ins    Total. 424'50 ptes. sèrie té dret també als de la classificació cinc i alguns castells de sis.                        Comptava 76 anys d'edat.

tallar un aparador a D. Fran-    Comissió de Cultura         general.                        Ahir, un bon nombre d'alumnes del Patronat      Dimarts que ve es celebraran a l'esglesia ar-
cesc Magriòà en la seva casa                        L'arribada serà davant el «Bar Lion».      de Sant Gabriel, sortiren d'excursió vers la     xiprestal solemnes funerals en sufragi de la se-
del carrer de Sant Antoni,       S'adjudiquen les dues be-      Tot corredor entrenat o remolcat serà      Font Gran i muntanyes de la Riba. visitant, de    va ànima.
n.''28. Arbitres 20 ptes.      ques als nens Francesc Gri-                              pas per aquella vila, una de les més importants
                   mau i Francesc Nadal.        desqualificat.                   fàbriques de paper.                    A la seva vídua D/" Eusebia Anguela, fills i
  S'aprova un dictamen de la                        L'arribada inclassificable de un grup                                 família tota testimoniem nostre condol
mateixa comissió proposant       El Sr. Ollé presenta un vot                               —Força és l'entusiasme que ha dSspertat
adquirir pedra dura amb destí    particular l'extrem tercer del   de corredors es declararà exequo i els       entre els nois del Patronat de Sant Gabriel, el    REL·I010SE8
a bordó per tal d'acabar l'ur-    dictamen declarant-se. partidari  premis seran repartits en ordre d'ins-       projecte de crear el grup de Minyons de Mun-       La festivitat de Santa Ursula s'ha celebrat
banització de la zona alta de    de que les beques siguin de     cripció.                      tanya, posant-se de manifest ahir, amb motiu de
Valls.                les que dóna gratuïtes l'Escola.                            i'excursió celebrada, la bona predisposició dels   amb força solemnitat. Les funcions religioses
                                      Tot corredor amb llicència U. V. E. no     nois per formar-ne part.               s'han vist molt concorregudes. A l'ofici, que es
Comissió d'aigues            Es rebutjat.           pot pendre part.                                             celebrà a tota orquestra, hi predicà el canonge
                    Es aceptada una esmena del                               —Demà, organitzada pel Patronat de Sant      Dr. Rial. A la tarda el Rnd. Q. Qalve.
  Queda sobre la taula un dic-   Sr. Caylà.               Es dóna llibertat per a rebre begudes i     Gabriel, tindrà lloc en la sala d'actes del Col-
tamen sobre les bases aprova-                      avituallament.                   legi del mateix nom, una sessió extraordinària,      Demà es terminarà la solemne novena dedi-
des pels tenedors.             Precs i preguntes                                Ja qual promet constituir un vertader èxit.      cada a Santa Teresa. Es celebrarà una solemne
                    La Presidència exposa la      Els de primera sèrie portaran el dorçal                                missa de Comunió a mes dels actes ordinaris.
Comissió de Cultura         necessitat d'acobar amb l'a-    negre i els de segona vermell.             En ella actuaran les Seccions de Rítmica i    Cada dia per aquest motiu l'ample nau de la
                   bondó en que la Telefònica te                             Dramàtica del Foment Parroquial de Vimbodí,      Parròquia del Carme es vfu plena de fidel <.
  A prosposta de la comissió    el seu edifici.            Els premis seran entregats al ball que     amb la cooperació de la Secció de Cant del Fo-
s'acorda ampliar en dos mem-      El Sr. Caylà i demés regi-    celebrarà el Casino de Valls a la mateixa     ment Parroquial d'Espluga de Francolí, posant       Parròquia de Sant Joan Bta.
bres aquesta mateixa comissió.    dors es posen a disposició de    tarda.                       e i escena els millors números del seu repertori.     Dissabtes a dos quarts de set salve a la mare
                   la Presidència.                                                               de Déu de la Candela i després Rosari, Mes de
  Són elegits per 8 vots i 2 en    El Sr. Ollé s'interessa per              Premis              L'acte es començarà a dos quarts de sis i     Octubre i a continuació de la Novena a Sta. Ur-
blanc els Srs. Magriíià Llort i   tal que sigui installat el telèfon                           S3rà amenitzat per un quintet.            sula.
Grimau.               a Picamoixos. El Sr. Martí Ca-     Clasificacló General.— l,Copa; 2, Joc                                   Diumenge, mises a las horas acostumades;
                   talà prega que també s'interes-   cartera i cigarrera; 3, Un jersey; 4, Una        Demà la colla vella farà al migdia a la] plaça  en la de les set plàtica doctrinal; en la de vuit;
Comissió de Govern          si el Municipi per Fontscaldes.   estilogràfica; 5, Unes sabatilles; 6, Un fa-    del Blat uns quants castells degut haver anun-    rosari; a dos quarts de deu ofici conventual amb
                    Es dóna compte del nou ho-    nal; 7, Un'jersey; 8, Un portabidons, un      ciat la seva vinguda l'alcalde de Tarragona per    plàtica.
  S'autorilza ei trasllat de l'es- rari que es seguirà alsjestancs.  bidó i una cigarrera; 9, Unes lentes ciclis-    tal d'imposar una banda a la enxaneta.           Tarda a les tres ensenyança de la doctrina.
tabliment de baster del senyor    També del nomenament d'un      ta; 10, Capsa «Xiquets de Valls»; 11,                                  A dos quarts de set rosari, mes d'Octubre i No-
Joan Lluis.             sereno suplent.           Un flascó d'esència; 12, Un flascó; 13,         A la sala d'actes de la Societat Agrícola va
                    I s'aixeca la sessió.      Els colors del club; i 14, Una sorpresa.      celebrar-se el passat diumenge al matí l'anun-
  Es posa a discusíó un dicta-                                               ciada reunió de colliters d'avellanes de la co-
men sobre l'arxiu i els papers                       Clasificació especial per a la segona      marca de Valls, organitzada per l'Associació de
del mateix que es diu són inú-                      sèrie: 1, Copa; 2, Un jersey i bufanda; 3,     Colliters d'Avellana del Camp de Tarragona.
tils.                                  Una estilogràfica; 4, Unes mitges; 5, Cin-     L'assistència fou ben nombrosa.
                                     turon; i 6, Un flascó.
                                                                 Els dirigents de l'Associació posaren al co-
                                                                                         vena.
                                              Primes              rrent als presents de les gestions realitzades      Durant la setmana es continuarà el rosari en
                                     N'hi haurà a Alió, Coll de les forques,      davant la desvalorització que sofreixen les ave-
                                                              llanes, la primera riquesa agrícola de nostres    les misses de vuit i deu. Al vespre a dos quarts

LA NOSTRA COMARCA                            Santes Creus i Pont d'Armentera.          terres. Recomanaren que ningú es desprengués de set tots els dies rosari, Mes de Octubre i

                                     Xampany Rigol obsequiarà a corredors dels fruits mentre es mantinguin en preus tan Novena a Sta. Ursula.
                                                                                           Tots els dies després de la Novena de Santa
      Vilabella        formar part dels coristes. Feli-  i organitzadors amb un «lunch» al Casino      baixos com els actuals.                Ursula es farà la de St. Rafael i dilluns dia de
                   citem als directors de dita     de Valls.                                                la festa, es celebrarà a dos quarts de deu un ofi-
 A l'Agrupació Cultural es     Agrupació.                                         També donaren compte que per tal de per-     ci en honor del mateix.
donaran cursets de gramàtica                        Després de l'arribada els dos vence-      metre als colliters d'avellana del Camp de Ta-
                                     dors donaran un tomb d'honor al camp de      rragona resistir les condicions adverses que en      Notes: Les col·lectes de demà, diumenge,
                                     la «Penya Sempre Avant», durant l'en-       aquest moment presenta el mercat comprador,      seran destinades al sosteniment de les Obres
                                                              el qual, recolzant-se en la necessitat de diners
catalana, com també alguna                        contre d'aquest amb el «F. C. Mont- que experimenta el colliter en aquesta època de Missionals.

conferència en català. Això vol S'han matriculat 17 joves blanc».                              l'any en que li vencen les obligacions que té     Les misses que es celebraran a las vuit el

dir que ens sentim ferms cata- per anar a l'Escola del Treball      Nombre d'inscrits fins al moment         contretes, ofereix uns preus molt per sota la     dilluns, dimarts i dimecres seran apücadas en
                                     Primera sèrie:                   cotització mitjana, la Generalitat de Cata'unya,   sufragi de Josep Miquel Torné; Rnd. Joaquim
lanistes.              de Valls. Desitgem que pu-                               en una de les darreres reunions del seu Con-     Magrané, Pbre. y Teresa Clavé Rosich de Sa-
                                     1, Gelambí.—2, E. Nogués.—3, M.          sell, acordà avalar el compte de crèdit que l'As-   las, respectivament, confrares del Roser.
La mateixa Agrupació pen- guin acabar la temporada amb

sa organitzar un Orfeó i con-    les mateixes energies que ara    Faixes.—4, R. Domingo.—5, F. Mateu.—        sociació de Colliters d'Avellana del Camp de       Parròquia de St. Antoni Abad.
vida als no socis que vulguin    al començar.            6, P. Garcia.—7, D. Bertran.—8, J. Cer-      Tarragona ha concertat amb la Caixa de Pen-
                                     velló.-9, V. Vergés.—10, M. Sanahuja        sions per a ta Vellesa I d'Estalvis.           Demà, diumenge, diada missional, misses a
                                                                                         les hores acostumades; a la de les vuit, i a l'ofi-
                                                                Aquesta cooperació permetrà als colliters
                                     —11, J. Mallafré.-12, J. Roca.—13, I. atendre les seves obligacions sense necessitat ci, prèdica missional. Tarda, a les tres Catecis-
                                     Amat.—14, Vi Bonet (Torino).—15, F. de malvendre llurs fruits i esperar per a des- me; a les cinc, exposició de S. D. M. rosari,
                                                                                         exercicis del mes d'octubre, lletanies dels Sants,
RROPAGUEIU                                Soler.—16, J. Segarra.—17, J. Busquets.      pendre-se'n una ocasió més propícia, que lògi-    benedicció i reserva.
                                     — 18, J. Adrian.-19, J. Solsona.—2o,        cament no ha de tardar a produir-se, donada la
                                     P. Casabona.—21, S. Montserrat,—22,        qualitat immillorable de l'avellana tarragonina,     Dilluns, missa a l'altar de la Pia Unió.
                                                              ajudada pel^ fet que la producció d'aquesta co-      Dijous, Hora Santa.

                                     G. Matons.—23, J. Massagué.—24, R. marca represesta un 40 per 100 del consum Divendres, Via crucis.

      EL TEMPS Adan.-25, E. Mancunill.—26. R. Tor- mundial.                                                         Imp. de E. Castells, Raval Caputxins-VALLS
                                 rellas..
   1   2   3   4