Page 2 -
P. 2

EL TEMPS

                    CRÒNICA                                                                ni ha agut d'abjurar d'un sepa-
                                                                                       ratisme que sempre havia repu-

 De tant en quan se n'escolten                                                                       diat; ni ha hagut de rectificar

ÜN ALTRE PROJECTE DE LLEI SECTARIunes que en pesen quinze. L'al-                                                       quant al procediment renun-
tra dia em deien que d'ençà de                                                                        ciant a predicar la violència per

la É.epública havien quasi de-                                                                        acomodar-se a la tàctica del
saparescut els captaires. Jo
                    Sense     cap dubte que els amics d'aquesta llei     de l'Estat. Així també   un Estat  laic, que no    vol    Parlament  i de la concòrdia,
                                                                                       perquè l'ha practicada sempre.
vaig fer un esforç pensant si
allò que em deien era un som-     tornaran   a invocar  i a escampar per tots    quatre  saber  res de religió, es reserva el dret  d'intervenir       No ha hagut de rectificar per a
                                                                                       intervenir en els problemes es-
ni, perquè ací, poc ençà poc vents, com aquell que té raó, que no és pas sec- en el nomenament dels bisbes. I que més?
enllà veig els mateixos captai-                                                                       panyols i per a participar en

res d'abans aproximadament. tària; que és l'aplicació de l'article 26 i una munió           Que   es digui el que es vulgui però    això no és        els governs d'Espanya; no ha
                                                                                       hagut de rectificar ni tan sols
Ara potser n'hi ha algun menys
perquè han anat a engrossir les    més   d'afirmacions,  al seu gust, les  quals no de-sectarisme? això  no és un atemptat a les   creences         quant a la forma de govern,
                                                                                       perquè la seva doctrina ante-
colles dels sense feina. Conve- mostraran altra cosa,—a aquell escèptic de les pa- religioses? Com és possible que hi hagi sers que rior, de sempre, exigia com a
nim, dohcs, que la República
                                                                                       corol·lari indispensable, que
ha fet minvar en certs llocs els raules si els fets no s'adiuen, sinó el desig de no ho vegin?                                        canviat el règim, per la volun-

captaires, però amb el seu pro-    treure  endavant el projecte de llei  únicament per-    Es dirà que no hi han d'haver privilegis, que tat del poble, l'acceptés fran-
cedir ha augmentat els sense
                                                                                              cament i sense reserves.
feina. Encara que donem per què els plau a la seva ideologia antirreligiosa ma- tots han d'ésser iguals, però on és la igualtat? Les
sentat que en algunes pobla-                                                                               Ventosa i Caivell

cions no es veuen tants captai- nifestada prou clarament pels seus actes particu- ordres religioses han de tributar, es dirà. Be però, Aquesta claretat de concepte
res com abans, no succeeix així lars els quals influeixen en els públics.
                                                   perquè no s'els deix tributar ara? Perquè fins ara i ponderada actuació, se la sa-
a Barcelona que ha augmentat
                                                                                                 boteja no deixant que sigui ra-
en proporcions un xic alar- Qui hagi llegit el projecte de llei d'Associa- no ho havien fet? I això és prou raó perquè ara diada la conferència del senyor
mants, tant els sense feina com
                                                   s'els negui el dret a la vida, els drets de ciutadà,          Ventosa, quan ho havien estat
els captaires, cosa que ho pot cions i Congregacions religioses i el vulguin me-           els drets que la seva consciència exigeix i s'els ha          altres tres conferències parlant
                                                   de respectar?                             del mateix tema. Però els que
comprovar qualsevol que acos-     ditar, no  més cal una mica, ens ha de donar     raó.                                     avui tenen el govern de Cata-
tumi a visitar la capital de Ca-                                     I mentres es legalitza així. Veiem uns pressu-           lunya no els convé que el poble
                                                                                       s'enteri de moltes coses i de la
talunya, i ho confirma el solt Àdhuc liberalment com hom pot admetre que es
que reproduïm a continuació:
                                                                                       veritable actuació d'aquest sec-
                  despolii a uns esssers, ciutadans esdevinguts per

«Encara els pobres pels ca-      la mateixa llei i Constitució, d'uns drets que a postos, amb els mateixos defectes que els ante- tor d'homes que durant trenta

rrers de Carcelona!

 Fa pietat de veure tanta de     altres s'els concedeix? Per  virtut de la llei,—que    riors. Desigualtat     en la contribució, —perquè el       anys han treballat sense defa-
gent miseriosa, autèntica, pro-                                                                       lliments per obtenir les reivin-

fessional o simulada, que pul- ho serà— es nega als religiosos l'ensenyament i no nou impost sobre la renda no ho arranja pas—; dicacions pàtries. Es fa més en-
lula pels carrers de la nostra                                                                        cara, no en tenen prou privant-
ciutat. Fa més pietat, perquè     obstant   no es nega que un altre  ciutadà tot exer-  tributs sobre la classe   mitja i obrera i menys lleus        li la radiació de la conferència,

comencen de sentir-se els pri-     cint un ofici  es dediqui   també  a l'ensenyament.   sobre altres. Veiem una llei d'incomptabilitats que          sinó que demanen que se li
mers freds. I, naturalment, llur                                                                       apliqui la Llei de la defensa de

pidolament sembla que us fe- On és l'equanimitat? on és el liberalisme? I àdhuc es comença a discutir i per encant ara ni s'en la República. Tot això en nom
reix més. Us fereix, diem, per-
què és així quan us trobeu da-     amb   quin  dret es despulla als pares   de la facultat  parla. Veiem...                            de la llibertat i de la igualtat. I
                                                                                       és que al encarar-se amb la

vant una, i una altra cosa, i una   de donar als seus fills l'educació i instrucció ba-        Ens diran derrotistes. Però es que no és veritat          realitat molts senyors que avui
altra necessitat, i un hom, per    sada en els principis cristians?                tot això? Nosaltres voldríem acabar d'un cop de            són al candalero es troben en
bona voluntat que tingui, no                                     dir: això no pot ésser. Però quina culpa tenim no-           moltes contradiccions i no po-
pot, és clar, socórrer-les.        De la mateixa manera que a les ordres reli-                                            den sentir que ningú els ho
                                                                                       faci observar. Que ells diguin
 I sobretot és més colpidor

quan encara el qui es dedica a gioses s'els prohibeix l'ensenyament — i també saltres que no ho poguem dir? I ens sab doble les mil pestes del veí d'enfront,
la mendicitat — professional o                                                                        inventant històries i calumniant
no — s'acompanya de pobres l'exercici d'una indústria o comerç— es naciona- greu perquè per aquest camí la República no serà si cal, això ja està bé, perquè

c r i a t u r e s , que s'arrosseguen litzen els béns de l'Església. De   manera que les    mai alegre, i com a republicans ho voldríem.              és la voluntat del poble, però
pels carrers, tot ploricant...                                                                        que el calumniat es defensi i

 En això el sentit cívic ha esglésies, cases parroquials, convents, etc. seran            S'obtindrà? Poble tu pots fer-ho.                   posi els punts allà on corres-
                                                                                       ponen, i desfaci històries que
d'imposar-se per a fer que                                                                          no han existit, això no es pot
aquests espectacles cessin. Les                                                                       permetre de cap manera per-
veritables necessitats han d'és-

ser ateses, si; però no d'una     d'explotació i molts en són, això zelosíssimes i els ciut dans haurien de veure realitats; i tot        * **         què saboteja als homes que us-
manera esporàdica, i a base                                                             Regionalista   ha deíruiten el govern de la Repú-
d'una almoina: ha d'ésser l'or-    quan hi ha criatures pel mig—, cooperar-hi.»          per bescantar el veí d'enfront,  La Lliga        no
ganització de l'assistència que
les ha d'atendre. I per als casos   cal ésser implacable. Pobres al Res, lli ha homes que la Re- però sense tenir en compte      hagut de rectificar, ni quant a blica.

                    carrer, no!           pública els ha pujat al cap i a aquell adagi que diu «qui escup l'ideal, que era l'ideal de la Ca-

                    Les autoritats han d'ésser en tot arreu veuen visions, allà on al cel s'escup a la cara».     talunya lliure dintre d'Espanya;

        F E R ROS                                                     TÍUIBA60NA JDIISTBIAL S. A.
        V ! G U ES
         D O G U ES                                                         Fàbrica de farines
        CARBONS
        MINERALS                                                                    #

D I P Ò S I T A, V A L L                                                     SUCURSAL DE VALLS

         ' a eàrre® de l a .                                                    Plaça República, 1
                                                                      Telèfon número 50
       GUARDIOLA
                                                       FARINES                         OESPDLLES D£ BLAT
CARRER DE BALDRICH, i a
                                                       superiors per a                     en sacs precintats
         TEL EFON 17 B.                                        pasteleria
                                                       pa de luxe                       Puresa
                                                       pa familiar                       garantitzada
                                                       pa integral
   1   2   3   4