Page 1 -
P. 1

^^apropen moments
    '<f^^' de l l u i t a i deffiiitiusi·

                                                 Catalanü Toteu p e r
                                                     Cataluii;^'a!

Any II                                         Talls 1 de Octubre de 1933                                                   Núm. 53

PROBLEMES
SOCIALS

    Els rabassalres         situació m u n d i a l del blat es

  També a Valls han arribat presenta a m b caràcters satis-              El comerç soviètic                          cedeix les garanties. No obs- proveïts de la garantia necessà-
els mals v e n t s . I consti que factoris malgrat que l'alça re-                                              tant, aquest departament, des ria. Aquesta sobtada mesura ha
això no vol dir que no creiem cent dels preus no s'estimi com          Fa dies q u e el Morning Post, Seran, no obstant, nombrosos,        de fa alguns dies, h a deturat provocat, naturalment, la recla-
que en alguns casos, potser en a símptoma que pugui influir         de Londres, assenyalava que    els d i r e c t o r s comunistes als     per complet les seves autoritza- mació dels bolxevics. L'asse-
molts, els rabassaires els hi so- favorablement en la prosperitat      els Soviets h a n comprat 8.000  quals es forà responsables de la       cions de garantia i ara no hi ha nyalem com una mesura de
bra la raó. Però entenem que de què es tracta.                tones de farina als moliners de  situació i s'els exclourà del par-      negocis en execució més que prudència molt comprensible
tenir raó no vol dir ni suposa Rússia no tindrà aquest any          Sydney. Això confirma elo-     tit.                     els que anteriorment h a n estat de part del Govern anglès.
pendre la justícia pel seu c o m p - grans excedents d e blat a ofe-

te i cometre per altra part al- rir. Austràlia i l'Argentina te-

tres iniquitats. Mai ha estat ni nen poques existències d'ante-

serà mai justificable una iniqui- riors collites i en canvi les exis-

tat per una altra iniquitat. Per tències canadenques i dels Es-

això hem dit que els malts vents tats Units es troben a mans de

ja han arribat a casa nostra.     gent experimentada que sabrà     qüentment els i n f o r m e s se-   Un altre símptoma cal su-         La universitat catòlica de Toquio
                    treure'is tot el profit possible.   güents de Moscou que publica    bratllar: la detenció de les co-
  El conflicte de la rabassa que                      «Tchescoie Slovo», de Praga:    mandes industrials dels soviets.
çn altres escontrades ha causat      La m a n c a d'oferiments de

tants desordres a Valls es pre- Rússia, Austràlia i de l'Argen- Els resultats de les collites de Segons el diari bolxevic «L'E- Els nous edificis de la Univer- per això deixa d'adherir-se fer-

senta igualment violent.        tina, permeten d'assegurar que cereals a Ucrania són catastrò- conomia del Pla», els soviets sitat catòlica de Toquio han mament als principis del catoli-

  Per la raó de la força es coac-   no es produiran oferiments de     fics. I m m e n s e s extensions q u e h a n i m p o r t a t e n 1928-29 7.707 estat inaugurats. Les cerimò-       cisme i pretén demostrar al po-
ciona i s'intenta fer c u i n p l i r blat a baix preu com els que hi                                            nies començaren per la bene-       ble japonès que el catolicisme
una injustícia.            ha hagut en aquests dos últims    produïen abans quantitats de tractors, i màquines agrícoles           dicció, per Móns. Mooney, de-       es recolza sobre sòlides bases
                    anys. A part d'això, els alts                                             legat apostòhc, de la bandera       científiques; que no té pas por
  Creiem sincerament que al-     preus sostinguts pels americans    blat no han estat sembrades, i per valor de 22'I milions de ru-         de la Universitat i de les sales     de la ciència; que respecta sem-
gus contractes tinguts i estipu-    impedeixen l'exportació d'a-                                             de classe. El delegat apostòlic      pre tot allò que hi ha de bo
lats a mitjes el pagès surt per-    quest país.              les q u e h o h a n estat han pro- bles; en 1929-30, 22.047 trac-        cantà de seguida una missa        dins la nació; i que tractarà de
dent. Fins més, àdhuc, estem                                                                 pontifical dins l'Aula Magna.       desplegar en la joventut japone-
                                       duït un blat dequalitat inferior tors, i màquines agrícoles eva-                             sa l'esperit de lleialtat i de res-
                                                                                Després tingué lloc una gran      pecte etivers l'autoritat, que tan
                                       a causa de la incúria que regna luades en 38 milions de rubles;         recepció, a la qual assistiren,      bé caracteritzen el Japó.
                                                                               al costat de nombrosos digna-
                                       en els treballs agrícoles. Aques- en 1931, 29.968 tractors, i 29'5       taris eclesiàstics, el degà del       La Universitat que dirigeixen
                                                                               cos diplomàtic, l'ambaixador de      els jesuïtes a Toquio, ha estat
convençuts que alguns també                         ta incúria no afecta solament al milions de rubles de màquines

hi perden amb les tres quartes En el congrés del treball           cultiu del blat, sinó a tots els agrícoles. Cap compra de trac-

parts. Per això entenem que la que S'està c e l e b r a n t a        altres cultius. Els camps de re- tors i màquines agrícoles no es-

revissió ha d'ésser en cada cas, Hamilton convocat pels           molatxa, p e r exemple, n o h a n tà prevista per a 1932.

però que la justícia h a d'ésser    canadencs s'Iia proposat       estat escardats i es tioben plens Heus ací un símptoma enca-
complida. I per això no ens ex-
                                       de jonc.              ra més interessant. A Anglater-

pliquem com es vol obligar a la setmana de cinc dies             Aquest any la manca de pro- ra els contractés russos són ga- Bèlgica, a m b l'encarregat d'a- oberta fa quinze anys; després

tots seguir els acords que no es    Aquesta proposta ha estat ac-     ductes alimentosos es deixa j a rantitzats per l'Estat en la pro-        fers d'Alemanya, u n represen- de molts assais i de moltes di-
poden seguir.                                                                        tant d e l'ambaixador d'Itàlia, u n ficultats, h a esdevingut u n a i n s -
                    ceptada pels delegats britànic i   sentir, però la fam més terrible porció del 60 al 70 per loo i         repreiitant del ministre d'Ins- titució verament digna, sota
  Clar que tot el que passa, en                                                               trucció Pública i membres de tots conceptes, de l'Església ca-
part, la culpa és dels propieta-          nord-arnericà      amenaça la U. R. S. S. per al dipositats en els bancs que            les diierents universitats de la tòlica; un centre intel·lectual
ris, o d'alguns propietaris. Pas-                                                              ciutat. El rector de la Universi- d'importància, que no contri-
sa o treu el cap allò que: «abans     A f l a m i l t o n s'ha obert el pròxim hivern. El Congrés del obren uncrèdit encompte cor-           tat, el reverend P. Hoffmann, buirà pas poc a guanyar a l'E-
tu m'explotaves ara ho inten-     Congrés anual del treball, con-                                            S. J., traçà el programa del seu vangeli una nació la influència
taré jo». Si no hi haguessin      vocat pels canadencs. Assistei-    Partit Comuniüta de Khorkoff rent a l'exportador anglès; cal          establiment i féu remarcar que, de la qual, a l'Extrem Orient i a
hagut tants abusos la mala lle-    xen delegats de nombrosos paï-                                            per bé que no es tracti d'una la resta del món, creix de dia
vor no hauria arrelat tant aviat.   sos estrangers.            ha confirmat la gravetat de la dir, a més, que, en general,           institució que es proposa d'en- en dia.
                                                                               senyar la teologia catòlica, no
  Es hora d e corretgir, abans      Una de les propostes presen-    situació, i aquesta vegada són aquest crèdit no exedeix de la
no es faci el mal més gros. Ce-    tades es refereix a l'establiment
                    de la setmana de cinc dies i a    els Kolkhozes als que s'acusa garantia de l'Estat. Les grans

                                       de sabotatge. La població està   Banques angleses s'han inan-
                                       mancada de queviures, però la   tingut fins ara a p a r t a d e s dels
                                       direcció comunista no té els    n e g o c i s russos. Es l'aExport
                                       mitjans d'evitar la catàstrofe.  Crèdits Department» qui con-

dint i cedint quan sigui just. Al la jornada diària de sis hores.

n o s t r e entendre no s'haurien El delegat de la Gran Breta-

d'esperar sentències. Hi han tanya, senyor Hrat, s'ha mani-

coses tant de sentit comú que festat decidit que el seu país
de lluny es veu si és o n o és adopti aquesta j o r n a d a .
just.
                    Igualment el r e p r e s e n t a n t

Ara bé però cal que les auto- dels Estats Units coincideix en

ritats siguin al seu lloc i que el semblants idees r e c o n e i x e n t        F 0N A N e
rabassaire de seny sigui prote- l'interès que té la proposta i

git i el que n o obligat a seguir   dóna totes les facilitats per arri-                   LA BORSA DURANT LA SETMANA
pel camí n o el que li plagui si-   bar a l'aprovació per la totalitat
n ó el q u e degui i estigui obligat. dels congressistes.

Les collites es presenten         Les sessions continuaran di-           Les festes celebrades a Barcelona per a exterioritzir ia satisfacció produida per la firma de
bones a França, Alema-         versos dies per a discutir diver-        l'Estatut, sembla que no han pogut portar ni que hagués sigut sinó una mica d'optismisme ai
nya, Itàlia I Espanya, i        ses clàusules relacionades amb         Centrs Bursatii.
poc favorables a Iugos-        el treball.
làvia, R o m a n i a , ISnlga-                                Contràriament al que hom suposava, els valors s'han mogut pesadament, particularment
                                            pel que fa referència als tractats a fi de mes amb més 0 menys proporció tots s'han vist depre-
     ria i Hongria                                 ciats en els seus camvis.

Els preus elevats sostinguts per                            Pel que fa referència el contat, també ha seguit el mateix cami. Paralització de negoci,
Nord-Amèrica impediran l'ex-
                                            efectuant-se contades^operacionO.
    portació d'aquell país
                                                             Canvis del dia                                Canvis del dia

Segons les notícies publica-                                               32/9 299                                   22 9 29/9

des pel «Financial News», la                              accs. f. c. N o r d .        4 8 ' - 46'30           D e u t e Interior 4 °/Q. . . .      64'65 64'50
                                             » » Alacant           34'40 33'3o                                 3 3 * - 54'-
PRORAQUEIU                                        » Mines Rif .          57'50 —              O b l g s . f. c. N o r d 3 ° / o I-'' • 4 8 ' - 48'50
                                             » Explosius           I33'50 130*50             » » Alacant 3 °/o i.^.
                                             » Colonial .           46'- 4i'25              » Tranvies Baríía. 6 %        78- 77'-
                                             » Petrolis.                              » Catalana Gas 6 7 " G        95'25 9 6 ' -
                                                              6'5o 6'3o
                                                                               Bons Energia El. Cat^. 6 % .            96'-

    EL TEMPS
   1   2   3   4   5   6