Page 1 -
P. 1

£1 bé comïí ï«'aixeca com
                                                                              una fita al cim de tota
                                                                              l^org^anització econòmi-

                                                                                    ca-!iiocial

Any II                                       Valls 3 de Setembre de 1932                                          Srúiti. 49

PROBLEMES SOCIALS

ÍJaa militant del sindicalisme cristià femení, a
    l'Oficina internacional del Treball

Es amb gran satisfacció que Per als coneixedors de la

comuniquem el nomenament perfecta competència de la se-

de la senyoreta Lafeille, secre- nyoreta Lafeille en aquesta ma-

tària general de la Federació tèrie, no ha estat cap sorpresa

Francesa dels Sindicats profes- la seva designació. Podem,                                                 part del pla dels cinc anys; eren no hi havia automòbils ni ca-
                                                                              simplement objectes de plaer. noes de carreres i quan el pla
Eh ireballs de la misssió científica que dirigeixsionals femenins, com a mem- doncs, ben bé felicitar-nos d'un
                                                                              No obstant allí estaven lliscant dels cinc anys, no havia obligat
bre del Comitè d'experts, cons- tal homenatge tributat al sindi-                    el P. Hubbart                   ràpidament i aixecant molta ai- encara els dirigents a abando-

tituït arran de l'Oficina interna- calisme cristià femení i al valor                                            gua. No semblaven, certament, nar el dogma comunista d'i-

cional del Treball, amb l'objec- de les seves dirigents.              La col·laboració dels        qual presenta al fons una pla- ésser una propietat comuna. En gualtat de salaris i igualtat de

te de documentar-la sobre els                           sacerdots a la ciència       nura apta per a l'aterratge.    aquesta relació entre l'home i vida.

diferents problemes relatiu al                                                   També realitzaren els expe- la cosa, restà la perspectiva Lenín estigué, sens dubte,
treball femení.                                   Es reben notícies de Vancou- dionaris una altra ascensió en principal de la Rússia moderna. inspirat en la seva frase que el
                                          ver donant compte de l'arriba- volar sobre el cràter del volcà A la vista de totes les impor- comunisme podia ésser assajat
                                          da de la missió científica que Shishalden, el qual entrà en tacions alemanyes de produc- molt més favorablement en un
El treball dels estrangers a Espanya                        dirigeix el P. Hubbard, doctor erupció el mes de febrer pas- tes, utensilis de treballadors, país endarrerit que en un d'a-
                                          sacerdot de la Universitat Ca- sat. Com que el volcà té una etz., hom es dóna compte que vançat. Però la frase té quel-
                                          tòlica de Santa Clara (Califòr- altitud de 3.000 metres, l'avió
Nei-à pultlicat u n t i e c r c i q u e decret regulant el treball d'es-                                         existeix unà lluita terrible sota  com de cinisme. També el te-
r e o r g a n i l x a i ' à el treball  trangers a Espanya, i tot just      nia), qui ha realitzat una de les hagué de volar a gran alçada i    la superfície. El principi comu-  nen les actuals esperances dels
                     em fou concedida, vaig posar                                           nista està lluitarlt contra l'ins- bolxevistes d'un moviment
  ilels olu'ers esti-aiisei'ï*     mans a l'obra, i tinc redactat el     més interessants exploracions els seus tripulants hagueren de      tint de la propietat privada i de  mundial vers el comunisme, no
       a lisíiaiiya        decret, que portaré al Consell                                          l'interès individual. El comu-   perquè el camunisme en si si-
                     la setmana entrant. Avenço        d'Alaska, especialment a les suportar calors extraordinàries      nisme ha anat a menys i sola-    gui el millor sistema, sinó per-
 El ministre del Treball, en      que no és possible establir-hi                                          ment pot mantenir-se amb ajut    què el món exterior resulta es-
una conversa sostinguda amb       —així ho crec jo— un percen-       zones dels volcans.         i fatiga en la respiració, produï- d'una arma negativa: privació i   tar travessant una crisi comer-
un periodista, ha manifestat       tatge que en altres països no hi                                         pobresa. Rússia era molt més    cial.
que es proposa afrontar el pro-                          Els resultats científics d'aques- j da pels gasos acumulats en l'at-  comunista fa pocs anys, quan

                                          ta expedició són considerables i mosfera.

                                          el P. Hubbard ha obtingut un     Els expedicionaris han mani-
                                          veritable arsenal fotogràfic amb  festat que a intervals de comp-
                                          dades d'alt interès per al món   tats segons passaven de 45
                                          científic.             graus sobre zero a 30 graus so-

blema del treball dels obrers ha. Solament el té Mèxic... i no Entre les més interessants i ta zero.

tècnics a Espanya, puix creu ho compleix.                     perilloses empreses realitzades L'esmentat velcà Shishalden Un dels seus propa-               cou, per a respondre de les de-

que els obrers tècnics i manuals      Acaba el Sr. Largo Caballero      per l'expedició cal assenyalar   també ha estat explorat pels ex-  gandistes es nega,         núncies que havien estat fetes
espanyols són tan bons í capa-      expressant la seva seguretat       la davallada en aeroplà, al cim   plorat pels expedicionaris per   però, a repatriar-se        contra ell, a conseqüència de
citats, i per no dir més, que els    que el decret anunciat serà tan      de la boca del volcà Aniakckak,   via terrestre, i a les rodalies                     certes paraules de censura con-
de l'estranger. I s'ha fet.       ponderat i just, que confia que      el major dels centenars de vol-   han trobat torrents i llacs d'ai-   Gregari Bolonkin, membre     tra el Govern del poble, per la
                     ha d'ésser ben rebut per tots els     cans que existeixen a Alaska. -   gua calenta.            del partit comunista, tramés a   política que p e r s e g u e i x e n a
  —Fa temps —diu— vaig de-       interessats conacionals i estran-                                         França en novembre de 1931,     Rússia contra els camperols.
manar al Consell de ministres      gers.                    L'aviador F. Dorbandt pro-     Durant l'exploració del volcà   per a dirigir la sucursal a Fran-
autorització per a redactar un                           posà l'audaciosa temptativa i el  Katmai, situat a l'anomenada    ça d'una societat soviètica de     Bolonkin s'ha negat a empen-
                                          P. Hubbard l'acceptà.        Muntanya de Foc, el P. Hub-     transports i nòlits, rebé última-  dre el viatge, i ha quedat refu-
                                                            bart i els seus acompanyants                      giat a França en qualitat d'emi-
                                           El pilot, amb excepcional

Diversos païses s'ad-                                 mestria, després d'haver sobre- corregueren imminent perill de ment l'ordre de tornar a Mos- grat polític.
hereixen a la idea             Es posaria damunt la taula la volat a escassa alçada el cràter mort. Els expedicionaris foren
                     recomanació d'adoptar la set- del volcà, es posà al seu inte- dispersats per una tempesta de

d ' i m p l a n t a r la set-      mana de 40 hores.. Entre els       rior a una fondària de 900 me-   neu i perderen diversos gossos   La Joventut Catòlica de França
mana de 40 hores             països que han contestat adhe-      tres.                per la qual cosa trigaren alguns
                     rint-se a la idea, figuren Fran-                       dies a reunir-se novament, per   El Cardenal de París        sos de religió. Llur col·labora-
 L'oficina Internacional del      ça, Alemanya, Espanya, Txes-        Els a v i a d o r s romangueren  haver-se format diversos llacs i  alirina que és millor        ció és tan més apreciada, que,
Treball de Ginebra rep nom-       coslovàquia, Bèlgica i Dina-       llarga estona amidant i estu-    no posseir embarcacions per a    la d'avui dia que la        de vegades, un seglar reïx més
broses respostes d'asentiment a                          diant l'interior del cràter, en el travessar-los.
                                          qual recolliren diverses deixa-

la pregunta cursada per inicia- marca.                       lles minerals i després d'haver El P. Hubbard ha visitat tam- d e f a t r e n t a a n y s          bé, en segons quin públic, que

tiva d'Itàlia per tal de convocar     Aquests països no es tanquen      plantat una creu s'enfilaren no-  bé la temible illa de Boguslov,    El Cardenal Verdier, a la se-   els sacerdots mateixos. Recent-
una Conferència que estudiï la      a la banda davant la suggerèn-      vament amb tota felicitat.     la qual de tant en tant desapa-   va arribada a Quebec (Canadà)    ment han estat fundades noves
reducció de la jornada de tre-      cia de reduir més les hores nor-                       reix sota les aigües.        el 19 de juliol, va ésser un dels  parròquies, i jo hi tinc una ve-
ball.                  mals de treball.              A l'interior del volcà, el                      primers a devaluar de VEm-     ritable satisfacció a inaugurar-
                                          P. Hubbard recollí especiments    Amb les dades recollides du-   press-of-Britain. I, un cop al   ies.»
El p r e s i d e n t Hoo-        ders rebuts per Hoover del        d'importants jaciments de cou-   rant l'expeeició, el P. Hubbard   moll, una enorme multitud va
ver proposarà als            Congrés, sobretot, es discuti-      re i estany.            ha aplegat valuoses constata-    acollir-lo amb aclamacions,      Es en no menys satisfacció,
i n d u s t r i a l s la set       ran els mètodes millors per a                         cions científiques que farà pu-   mentre una gran part dels ma-    també, que recollim les inte
mana de cinc dies            acabar amb el problema dels         L'ascensió hagueren de rea-    blicar aviat en revistes i en con- nifestants s'agenollaven per a   ressants afirmacions de l'emi-
                     obrers sense feina; es comença-      litzar-la volant en espiral fins  ferències.             rebre'n la benedicció.       nentíssim purpurat francès (en
Serà una maniobra electoral?       rà per aplicar la setmana de       haver sobrepassat els 900 me-                                        particular sobre la valorització
                                          tres de fondària del cràter el                       L'Arquebisbe de París va fer   de l'actual joventut catòlica
                                                                              algunes declaracions a la prem-   francesa), i les oferim com a
                                          A Rússia va imposant=se la propietat privada              sa, principalment sobre la re-   estímul de futures superacions

 Notícies de Washington co-       cinc dies. >               El principi comunista        russos, els russos li diran que   novació catòlica de França.     a les joventuts catòliques de
muniquen que el P r e s i d e n t     Els c o m e n t a r i s t e s polítics lluita amb l'interès de la     ha millorat molt en els últims    Vet aquí el que reporta Le    Catalunya.
Hoover es disposa convocar                             propietat privada i de       anys. Hi ha alguns automòbils,
una Conferencia d'homes de        creuen qne aquest gest de Hoo-                        també uns quants òmnibus.      Devoir:                Les rotundes constatacions
negoci i de directors de grans      ver té caràcters de maniobra         l'interès individual       Moscou té molts més cotxes       «El Cardenal Verdier ha dit,   de l'Arquebisbe de París han
indústries, a fi d'adoptar me-      electoral, més que no d'un es-                        que Leningrad, i hom es pre-                      d'ésser, per als nostres homes
sures relacionades amb els po-      forç per a resoldre la crisi eco-     £/ comunisme ja sols pot aguan-   gunta: A qui pertanyen? Es una   primerament, que la vida catò-   d'accjó catòlica, un formidable
                     nòmica.                  tar-se esgrimint les armes de la  qüestió greu, puix que l'actual   lica sembla pendrè, a França;    desmentiment del pessimisme
                                                            problema a Rússia és l'atribu-   un rejoveniment vigorós, i que   d'aquells qui segueixen tenint
                                             privació i la pobresa    Ció, no la distribució de la pro-  les seves manifestacions li pro-  encara posades llurs esperan-
                                                                              porcionen grans consols. La     ces de renovació cristiana de la
                                           Un periodista anglès que ha                      joventut d'avui dia —diu— és
                                          passat recentment una tempo-

                                          rada a Rússia, ha publicat unes pietat. Vaig observar dues bo- millor que la de fa trenta anys. nostra Pàtria en una catastròfi-

                                          interessants inpressions, de les niques canoes de carreres a La majoria dels alumnes que ca ensulciada política, primer

                                          quals trèiem aquests fragments: Nijni Novogorod, en la con- surten de les escoles, col·legis i que llançar-se, confiats en Déu,

                                          «Malgrat la gran depressió fluència del Volga! No hi havia universitats, avui dia, és creient. a les àrdues empreses de l'a-

                                          del visitant, motivada per la lú- traça de possible utilitat; no Centenars de professionals do- postolat seglar dins els quadros

                                          gubre desolació dels carrers podien ésser referides a cap nen, dos cops la setmana, cur- de l'Acció Catòlica,
   1   2   3   4