Page 1 -
P. 1

fr.'Sí;*:-.;, Í;::ÍJ#'                                                         Pensem mes en el be que deixem
                                                                    de fer que no pas en el mal que
"'•St U i ' S •.••4-,*·S*í*s?'-'
                                                                       fan els nostres enemics.

Any II                                 Valls 27 d'Agost de 1933                                             Núm. 48

JLA. C U C A I > E t l L U M

    Es de nit. L'oreig flairant                           rrum
    les flors, suaument les besa.
    Una cuca de llum brillant,
    llur cueía porta encesa.

    Entre nüvols amagada,

    la lluna, plaenta somriu,

    i esguarda, boi estorada,

    el llumet verdós i viu.

    Serà una esmeragda fina,                     Els soviets i els íuristes                  Esforvos suprems de l'ateisme bolxevlsta

    o guspira d'un estel?                Un turista alemany em-        complicitat: l'interrogaren so-    Notícies provinents de font    d'oració han d'ésser completa-
    diu la lluna, puix no atina             presonat com a espia 1        bre les seves opinions políti-    fidedigna asseguren que els     ment «liquidades» no més tard
    com haurà caigut del cel.                                 ques i religioses, i, finalment,   bolxevics han decidit efectuar   del 31 de desembre de 1933.
                                 sotmès a pa i aigua       se li digué que existia contra ell  el més aviat possible llur pla,   Després d'aquest termini, se-
    Quan la lluna ja amagada,                                 una greu acusació, o sia que     veritablement diabòlic i elabo-   ran establertes noves normes
                               Causa contra l'oficina russa de   era emissari dels enemics del
                                   Turisme a Berlín

    s'ha escondit dins l'infinit,             Un habitant d e Pirmasens     bolxevisme i que s'havia intro-   rat acuradament fins als mí-    p r o v i s i o n a l s que fixaran el
    i és la terra embolcallada              (Palatinat), el Dr. Han Grosser   duït a Rússia com a espia.      nims detalls, de la lluita contra  nombre de temples i altres edi-
    per les ombres de la nit...             es disposa a perseguir davant'                      la religió.             ficis destinats al culte i a la pie-
                               els Tribunals berlinesos l'Olici-    En un dels interrogatoris s'a-                    tat que encara, per un cert pe-
    Mes sa llum esplendorosa               na de Turisme Soviètic; a Ale-    tansà al detingut un comunista,    Els dirigents moscovites han   ríode, podran ésser tolerats.
    fulgura clara i radiant,               manya, amb motiu d'un viatge     natural de Leipzic, i li digué:   dictat fa poc temps un nou de-
    i és encara més formosa               realitzat per la U. R. S S.                        cret adreçat a promoure la «li-     Bon punt les esmentades
    que els raigs nííids d'un brillant.                             —Us convé dir la veritat, car   quidació» de tots els cultes reli- normes entrin en vigor, els ca-
                                Havent vist a les façanes de   d'ella depèn la vostra vida.     giosos en tota l'extensió de la   tòlics, que a Rússia sumen més
    Mai enteria la rosada                la seva ciutat atraients i sugges-                    U. R. S. S. Però cal remarcar    de dos milions (polonesos prop
    el seu feble fanalet;                tius reclams, el Dr. Grosser de-    El Dr. Grosser féu protestes   que aquest decret no fou pro-    de 1.800.000; lituans vora
    però quan floreix l'albada,             cidí passar aquest any de va-    d'innocència, afirmant que ell    mulgat obertament i publicat    30.000; letons, cap a 40.000;
    s'apaga com un lluquet.               cances a Rússia, i a l'afecte lliu- mai no havia conspirat contra    en els diaris, sinó solament tra-  alemanys, gairebé aoo.ooo), po-
                               rà a l'agència de viatges que el   el Govern d'Stalín.         mès a tots els «Irpolkom» {'Co-   dran, en conjunt, pendre en ar-
                               Govern de Moscú te establerta                       mitès executius) per a ésser    rendament, només que vint es-
                               a Berlín, la quantitat de 4.000     Aleshores el comunista li res-  portat a la pràctica de cap a    glésies, de les quals vuit seran
                               francs que li reclamaren, i tot   pongué textualment:         cap de la Unió Soviètica.      posades a disposició dels catò-

                               seguit es posà en camí, proveït     ~No crideu. Això no és Ale-     Segons l'al·ludit decret, totes lics alemanys.
                               dels passaports necessaris, amb   manya. Ací sereu sotmès a les    les esglésies, capelles i cases
                               llurs visats reglamentaris.     lleis de la Unió Soviètica.
                                                                         lína gran aventura científica
    Si jo pogués gaudir de dia               En arribar a ia capital verme-    Des del Centre policíac, el
    la claror que fas de nit,              lla íou detingut a l'estació i    Dr. Grosser fou empresonat i
    i Oh, cuqueta! et posaria                                 sotmès al règim de pa i aigua.
    com una joia al mig del pit.
                                                  Al cap de quinze dies, sense
                                                 donar-se-li cap explicació, se'l

                 M.^ CARME BBNAIGRS I BUYÓ trasl·ladat sense cap explicació   va treure de la presó i, a des-    Tot el món científic i esportiu  mosfera que ens envolta és una
                               al Centre Policíac, on fou sot-   grat de trobar-se greument ma-    està pendent de l'expedició del   mala conductora d'aquestes ra-
                               mès a un acurat interrogatori    lalt, física i moralment, se'l con- Professord Piccard a les regions  diacions. A ib.ooo metres els fí-

                               que durà tres hores.         duí a la frontera.          de l'estratosfera, la regió on sics no troben sinó un 10 per

PROPAGUEU                           Durant aquest temps li mos-     De tornada a Alemanya, el     l'home no pot respirar. Allà    100 d'atmosfera.
                               traren nombroses fotografies de   Dr. Grosser ha posat l'afer a    dalt, la columna de mercuri del    Aquesta experiència ens situa
       L. TEMPS                    delinqüents, als quals, natural-   mans de dos prestigiosos ad-     baròmetre, que, al nivell de la
                               ment, no havia vist mai, i dels   vocats.               mar, és normalment de 760      a l'aiba d'una ciència nova, ai
                               quals tractaven d'acusar-lo de                      mil·límetres, no és més que de   principi d'una coneixença que
                                                                    60 mil·límetres. Després^ dels   ens fan presentir els raigs X i
                                                                    4.C00 metres hauran passat la    l'estudi de la radioactivitat.
                                                                                      * Vers ou ens condueix aquesta
                                                                    zona de les pertorbacions at- ciència? Ningú no podrà con^
                                    Moviment camperol a Rússia                   mosfèriques; passat els 11.000 testar aquesta qüestió, com en
                                                                    metres, es trabaran en aquella el moment de ia descoberta de
                                                                    «troposfera« on naixen els nú- l'electricitat no era possible de
                 ' - • h.·'l·i.·i      S'inicia a la regió del       viment amb la rapidesa desitja-   vols filamentosos anomenats preveure les innombrables apli-
                               Volga,  on predominen       da i per aconseguir-ho hagué     Cirrus. Ells, doncs, penetran a cacions que feren derivar i tras-

                               els pagesos oriünds de trametre tropes d'Orien- l'estratosfera, on el vapor d'ai- balsar la vida dels homes. Tot
                                                 burg, amb ametralladores i ga- gua no existeix i on no es for-      el que hom pot dir, és que el
                                    d'Alemanya                           men núvols. I, allà, podran es-   viatge del Professor Piccard a
                               Les tiràniques antoritats soviè-  sos asfixiants.           tudiar aquells raigs misteriosos,  l'estratosfera podria ésser un

                               tiques executaren més de       La repressió fou molt dura i vinguts potser de cossos celes- dels esdeveniments més consi-
                                                                    tes la llum dels quals triga mi- derables de la nostra història i
                                   250 camperols        resultaren alguns milers de víc-   lers d'anys a arribar-nos, i que la indicació d'una de les nps-
                               El periòdic rus «El Renaixe-     times.                no ens revelen ni llur origen ni tres més emocionants con-

                               ment», que es publica a París, 250 r u s s o - a l e m a n y s foren llur potència real, ja que l'at- questes.
                               afirma que la sublevació dels afusellats, acusats d'actuar de

                               camperols alemanys de la regió ca,bdills del moviment insurrec-      Un escaient i interessant concurs femení
                               del Volga ha estat molt més cional.

                               greu del que ha dit la premsa     El citat periòdic creu saber    , Acció Comarcal, de Tàrrega,   cosa ben possible, no pot tro-
                               internacional.            que el Govern alemany prepa-     publica el següent comentari,    bar-se model millor per fer la
                                                 ra una reclamació diplomàtica    signat per Maria N. :        felicitat d'un jove amb vocació
                                El Govern vermell es veié

                               impotent per a sufocar el mo- que dirigirà a Moscou.           «L'ha organitzat (el concurs), de casori.

                                                                    una revista hongaresa per a ele- Deuen ésser força interes-

                               Set obrers polonesos   condecorats pel Sant     Pare       gir la dona ideal. Les aspirants  sants els preparatius i els co-
                                                                    han d'ésser examinades teòrica   mentaris d'aquestes senyoretes.

                                                                    i pràcticament de treballs ma- Quines il·lusions més nobles
                               Amb ocasió del 40 aniversari Tota la Polònia, d'altra ban- nuals, e c o n o m i a domèstica, deuen tenir! Plenes de sana

                               de la Unió Catòlica dels obrers   da, ha celebrat les immortals    cuina, cultura general, cosir,   alegria deuen córrer d'una es-
                               polonesos a P o z n a n , quatre   Encícliques Rerum Novàrum i     llengües, educació dels nens,    cola a l'altra per anar-se enri-
                               membres d'aquesta organització    Quadragèsimo anno amb un       urbanitat, etz.           quint de belles i atractives en-
                               han estat condecorats amb l'or-   ofici religiós í solemnes mani-                     senyances. Ni temps els deu
                                                                     Quin programa més bell, oi?    sobrar per a pintar-se, llegir
                                                                    quantes perfeccions enclou i
                               de papal Pro Ecclésia et Pontí- festacions, en què totes les or- quina riquesa de qualitats pràc- novel·les ni flirtejar, cosa tan
                                                                    tiques arribaran a posseir les   corrent a casa nostra.
                               fice, i altres tres amb la creu   ganitzacions catòliques eren re-   concursants, perquè no altra
                               Benemerenti.             presentades. En les assemblees    cosa pot esperar-se després de    Segurament, però, que po-
                                                                                      sant en pràctica el que aprenen
                               Aquestes condecoracions han obreres es comentava la impor- la natural preparació que el teòricament, deuen ésser d'un
                               estat enviades per Sa Eminèn- tància de les Encícliques ponti- concurs comporta! La que arri- capteinment i tracte exquisit,
                               cia el primat Hlond a una aca- fícies per a k - resolució dels bi a guanyar-lo, podrà lluir ben capaç de fer-se estimar de tot-
                                                                    ufana el títol de futura regina hom i d'ésser la il·lusió de tot
B A N YS             I O U T X £ S dèmia d'obrers especialment problemes socials.                     d'una llar feliç, perquè supo- el jovent.»
                                          organitzada,                    sant que sigui bona cristiana,
   1   2   3   4