Page 1 -
P. 1

Crist digué: val més donar
                                                                                 que rebre.

                                                                                  Quants de catòlics i cristians
                                                                                 lio iian tingut presenta

                                                                                  Quants lio recordaran d'ara en-
                                                                                 davant?

Any l ï                                   Valls 2 de Juliol de 1932                                               Núm. 40

                                   A L· T A V E U

  Segueix ben intensa la campanya a favor de! cumpliniení                                                   Asvectes del Sovíetisme

La miQa moml í eooiòniiea de Rússiade la Constitució espanyola que otorga ei vot a la dona i que

es reclama per a les pròximes eleccions Catalanes. I així com Fils infants abandonats tader infern dantesc, en el fons L e s t e r r i b l e s e s c o m e s e s | nyal de la localitat que aixeca-
la campanya prossegueix, també hom pot notar com en les
                                   al vici i al crim          del qual es veu el sinistre res-   d e l a d. P , U.          va la seva protesta contra el rè-

esferes de l'alta política el isilenci és absolut.            Una pàgina desoladora      plandor demoníac que emet el      De l'enlluernador «paradís»    gim soviètic.
   Pot ser encara fora convenient de parlar de la desfeta de                      cercle horrible dels nens aban-   dels soviets, continuen arribant    Aquestes notícies han produït
                                    ^Quants nens abandonats hi    donats i vagabunds.         noves que no acusen pas un
l'Estatut; la decepció del poble català en veure rebutjada la    ha a Rússia? La vídua de Lenin                      millorament en aquell règim.     a Polònia profunda emoció.
seva voluntat en nom d'una altra voluntat que no sabem quin     afirmà que en 1992 hi havia set     El desastre de la Instrucció   En mig del formidable desga-      No content el règim en «li-
dret superior pot tenir, és evident, però, davant els fets tal    milions de nenh sense empar.     Pública és també terrible. El    vell del país, el terror, la fam i
con es produeixen, de res valdran protes'es i clams, i és pre-    Mad. Kalimin s'indignava en     nombre d'analfabets no minva;    la misèria estan encara a l'or-   quidar» (com ara en diuen) les
ferible, per això, que hom es preocupi de l'avenir.         1928 davant les invasions infan-   les escoles es troben desorga-    dre del dia. Actualment es re-    persones, martiritzen els pobres
                                   tils de les ciutats, principal-   nitzades i els centres d'ense-    ben informes de Low, donant     animals, els quals cauen retuts
   L'Estatut, sigui com sigui, portarà l'elecció del Parlament   ment Moscou. El relat de les     nyança superior són d'una in-    compte de la tragèdia horrible    pel cansament i per la fam: Se-
Català. Hem de témer si no s'elegeix bé.               penalitats soferttes per un trin-  ferioritat notòria en relació amb  que ha sembrat a la petita vila   gons comunica el m i n i s t e r i
                                   xeraire moriÒDund s o b r e el    els estrangers.           de Turl^aczowo la G. P. U., ins-   d'Agricultura dels Soviets, la
   Molts dels que ara fan el sord a les veus reclamant el vot   camp cobert dJe neu, publicat                       titució creada'pels soviets i que  mort de nombrosos caps de
de les dones criticaven durament als qüi en disconformitat amb    en la revista dee Moscou «Kra-     M. Herriot ha escrit que «no   ve a ésssr una espècie de poli-   bestiar cavallí està retardant les
la totalitat de la Constitució es mostraven partidaris de la re-   suaga Nov», éss vertaderament    serà possible ni positiva l'allibe- cia especial encarregada de co-   tasques de la recol·lecció. En-
visió en alguns dels seus articles. Però aquests íira intenten    tràgic.               ració de l'esperit humà, mentre   metre els majors crims per or-    cara que els pasturatges són re-
burlar el cortipliment de la mateixa. I que és pitjor tenir la sin-                    el nou règim no concedeixi al    dre superior.            lativament abundants, els ca-
ceritat de dir i manifestar la disconformitat o bé dir que s'ha     Els nens abamdonats, en llur   poble rus el dret que avui li re-                     valls no poden aprofitar-se'n
de complir i mofar-se després?                    majoria fills d'cobrers i campe-   fusa sistemàticament, de pensar     En aquella vila, sembla que    perquè estan dedicats al treball
                                   rols, recorren camps i ciutats,   lliurement», i Mad. André Vio-    els seus habitants mostraven     incessantment. Molts d'ells mo-
   La Constitució espanyola otorgà el vot a la dona. Si mal    famolencs, despullats, malalts,   llis ha dit: «Aquestes criatures,  certes oposicions i censures per   ren de fatiga.
no recordem la minoria catalana votà en aquest sentit. Perquè,    corromputs moralment i mate-     fartes de política i de marxis-   al règim privatiu que sofreixen.
doncs, ara es fa tot el possible per tal que en la primera ocasió  rial, robant tot el que poden,    me, educades en la ignorància    Hi hagué àdhuc actes violents      En dos mesos, a la regió del
que es presenta per una excusa cercada expresament no pu-      lliurats a tots els vicis. Encara  dels altres pobles i d'altres dog-  per a cridar l'atenció i que se'ls  Volga mitjà, han mort el 18 per
guin les dones exercir el seu dret?                 més que en el terreny de la ruï-   mes, en l'orgull de l'ortodòxia   socorregués amb el trameti-     100 dels cavalls de tir. Els cam-
                                   na econòmica, en la di.ssolució   roja no corren el greu perill de   nïent de queviures.         perols a t r i b u e i x e n aquestes
   Temps enrera hom digué que no hi havia temps de con-      moral —escriu el comte de Ko-    trobar-se de sobte, un bon dia,                      morts a l'escassesa i mala qua-
feccionar e! cens. Avui la discusió de l'Estatut va llarga^ Anant  kovtfav— el món es veurà obli-    tan aïllats en l'orbe, com els     A Moscou això s'interpretà    litat dels pinsos; però el miiiis-
de presa à mifji3nso|i últims d'Agost s'acabaria. Essent del     gat a ésser espectador impotent   papués o els patagons?        com una amenaça i immediata-     teri afirma que moren de can-
tot obtimistes les eleGcions no es faran abans de l'Octubre.     d'aquest terrible cataclisme. Un                     ment es donà ordre que sortís    sament i d'abandonament.
Amb tres mesos, doncs, no es pot activar i enllestir el ditxós    país gran, gloriós, potent, enri-    Han fracassat els mètodes i    la G. U. P. amb ordres severís-
cens?                                quit ami) béns naturals immen-    programes-fle 1918; els de 1923,   simes.                 Les investigacions realitzades
                                   sos, de continu progrés, que ha   ja estan a punt de fracassar,                       pels veterinaris, després de la
   Nosaltres no hi creiem perquè la por fa cometre moltes     donat al món tota una civilitza-   també els del pla quinquenal, i     L'endemà d'ésser la macabra    mort de 90 cavalls d'una granja
insateses, però aquestes, en el nostre cas, erts sembla que     ció, jeu transfo)rmat en un ver-   ei poder soviètic es troba, en    institució a la vila, eren assassi- del territori de Leningrad, de-
precipitaran els aconteixaments.                                     matèria d'ensenyança, «a pre-    nats els seus quatre-cents ha-    mostren que els animals havien
                                                     sència del no-res».         bitants i els seus edificis incen-  menjat trossos de fusta, insti-
                                                                                          gats per la fam.

                                                                        diats perquè no quedés cap se-

                                      La beilicositat de! eemuDísme rus Sobre aliUDes coses p e ïm MÍM els
Dones:                                Mentre les associacions han suministrat també avions i
                                   obreres es p r o n u n c i e n Txecoslovàquia 120 aparells        clergues en matÈria polca
 Dimarts, dia 5 de Juliol
   a les deu de la nit                       c o n t r a la guerra, els co- proveïts de motors de 400 GV.
                                                       Sembla que el programa per Copiem part del recent decret tats sobre matèries religioses,
Acte d exposició de Videari Cristià-so-               inunisten s'armen          a 1932 és del més extensos, del Sr. Bisbe de Barcelona, per morals i socials; i això només
 cial especialment dedicat a la dona.
                                   Poden mobilitzar-se ^.500.000   puix comprèn: 80 aparells de     tal que els d'enfront puguin veu-  quan hagin d'exercir aqueix
Hi parlaran les senyoretes                           combatents         bom'pardeíg, 120 avions de re-    re com l'Església actua.       ministeri.

 : Àngela Matas                                              coneixement, 342 avions de ca-     «Altrament, per bé que ais     II. D'assistir a les reunions
                                                     ça, tots metàl·lics, 80 aparells   ministres de l'Església no els és
 Nativitat Mir                             Un periòdic escandinau, el    per ,1 exercicis d'escola, 112    pas prohibit, ans alguna vegada   vulgarment anemenades MÍ-
                                   «Dames Nyhler», ha publicat     aparells afectes a la infanteria,  podrà ésser-los necessari, de    TINGS, o bé a conferències de
      de "Cívica Femenina"                   referent a l'exèrcit soviètic les  12 avions que porten torpedes,    fer ús dels drets civils, sigui   partits polítics onsevuila que es
i el propagandista                          següents dades que manifesta                       emetent el vot en les eleccions,   celebrin.
                                   haver adquirit de font fidedig-
 Àngel Marquès                                              i per r» l'aviació naval, 63 grans sigui exercint càrrecs públics      III. De parlar públicament
                                                                                          de coses que fomenten les fac-
Dones no hi íalteu!
                                   na:                 hidroavions de bombardeig, no oposats a la dignitat sacer-        cions polítiques i divideixen els
    L'entrada serà per invitació                   «Els efectius en temps de pau                     dotal; amb tot han d'anar molt    saperits dels catòlics; com tam-
       Es celebrarà en el                                     242 hidroplans de caça, 18 hi-    en compte de no lliürar-se a la   bé d'escriure principalment en
                                   ascendeixen al.478.000 homes;    droplans per a exercicis i 16    passió de partit taiment que     els periòdics sobre aquestes
   TEATRE APOLO                          però la mobilització general pot                                        matèries; àdhuc si es tracta de
                                                     aeronaus.              semblin més curosos de les co- clergues, tant seculars com re-
                                   proporcionar fins a 3.600.000      Tot aquest material serà ser-   ses humanes que no de les di- gulars, que hagin obtingut de
                                   soldats.                                 vines, ni tampoc ultrapassin els llur Ordinari la llicència de què
                                                     vit en part per les fàbriques es-  límits de la gravetat i de la mo- parla Cànon 1386 del Codi de
                                    En matèria d'armament l'e-    trangeres i el restant per la in-  deració.J> ( I )
                                   xèrcit vermell ha realitzat enor-  dústria nacional soviètica.                        Dret Canònic.
                                   mes progressos; un regimeiit
                                                       Entre les últimes adquisi-    «Cal, doncs, que no oblidin Finalment, procurin els sa-
                                                     cions de Rússia en matèria      que h i n estat constitu'its pas-
                                   disposa de 2.867 fusells, 55 fu-   aèria, mereix citar-se un gran    tors de totes les ànimes i que    cerdots, quan donin consell a
                                   seUs-metralladores, 54 metralla-   avió de bombardeig susceptible    de J a salvació d'elles han de    seglars en matèries político-re-
                                   dores lleugeres, 6 canons afec-                      donar compte.» (2)          ligioses, de tenir presents les
                                   tes a la iiifanteria i sis peces de                                      Normes darrerament publica-
                                                                         Com sigui, ara, que «els sa-   desperi l'Episcopat Espanyol i
                                                     de transportar set tonelades cerdots han de merèixer la con- donn-los direcció segons elles.
                                   campanya.
                                                     d'exiplosius i el radi d'acció del  fiança de tots els fidels i que,    De la infracció d'aquest nos-
                                    L'esmentat periòdic crida l'a-   qual és d'uns 750 quilòmetres.    per tant, es necessari que no es   tre decret ens donaran notícia
                                   tenció sobre les importacions                       donin a partidismes polítics,    immediatament els rectors o
                                   de material de guerra a Rússia.    Les forces russes aèries com-   ans verament es mantinguin i es   bé, si es tractés d'un rector, els
                                   I així és que, des de fa dos     prenen en l'actualitat uns 2.000   manifestin per damunt d'a-      arxiprestos.

                                   anys, els soviets han comprat    avions, dels quals, 800 són de quests», pel present decret nos-       Dat a Barcelona el dia 10 de
                                   a Anglaterra 120 carros d'assalt                                        juny de l'any del Senyor 1932.—
                                   i 300 a Itàlia."           reconeixement, 400 de bom- tre expressament prohibim a          Manuel, Bisbe de Barcelona.—
                                                                        tots els clergues subjectes a la   Per manament de l'Excm. i
                                    Per altra part, aquest últim   bardeig, 400 de caça i 400 hi-   nostra jurisdicció:         Rdm. senyor Bisbe, Ramon
                                                     droplans.
                                                                         I. D'entrar en els anome-
                                   pais ha lliurat a Rússia un cen- El pla quinquenal preveu per nats CIRCOLS POLÍTICS, lle- Baucells, Canonge, Conceller
                                                     a 1935, 5.000 aeroplans, distri-   vat que es tractí d'aqUells sa-   Secretari.
                                   tenar d'hidro-avions de combat    buïts entre 62 regiments».      cerdots que de Nós per escrit
                                   i motors, que importen 90 mi-                       hauran obtingut llicència de       (ï) Encíclica «Curti multa», 8 de de-

                                   lions de lires. Els Països Baixos                     dissertar en els locals esmen-    sembre de 1883,
                                                                                            (3) «Normae», 92 d'abril de i g i i .
   1   2   3   4