Page 1 -
P. 1

.,J tots criticaran durament Pac-
                                                                            titud d'aquells funcionaris, d'a-
                                                                            quells jutges qne diuen als cata-
                                                                            lans, quan parlen en català: parli
                                                                            en cristià. No, el dret sagrat a la
                                                                            llengua no és possible negar-lo.

                                                                                     Oss»río i Gallaréo

Any I I                               Valls 28 d e Maig: de 1932                                            -Núni. 3 5

                                   UA ILT A V                               íieH d o n e u cl^TanÉ VMntsítut

DIAOA MX:M€IMAM1.1]                            El €aueas          escassa i llurs salaris eren mise-  Diuen: Naturalment. Volen que les dones votin perquè els
                                   en estat de guerra
                                                    rables.               pot o els sembla els afavorirà. 1 el comentari, segons per qui

No volem deixar passar la data del Corpus, memorable i         L'oficina de paemsà georgia-    L'esmentat periòdic cita, a    és fet, pren un caire d'ironia i dé niciesa.
                                   na ha rebut de Tiflis una infor-  més, un extracte d'una carta       Nosaltres diem: Certament: Volem que les dones volin

coníorlable, sense exrepssar la nostra satisfacció.         mació segons la qual el Gaucas d'un obrer comunista alemany. perquè afavorirà el nostre ideal, e! qual, si elles el voten,

Hem cregut sempre que la corrent esquerrana que en leses troba j a èn estat de guerra EI seu autor recomana categò- senyal que és també el seu. Si la Constitució ha reconegui una
                                   després del nomenament d e l ricament a llurs companys que igualtat de drets, és lògic que implantada i vigent aquesta,
eleccions municipals, tantes vegades retreta, es manifestà era    nomenament del general Smo-    no vagin a Rússia. Diu que les
més aviat per sentiment i animadversió al règim borbó, que no    lin com a comuandant en cap    condicions d'existència són in-   sigui permès l'exercici d'aquest dret. Per això som partidaris
pas per canviar tan radicalment les coses, com la fe d'un po-    de totes les forces militars del  çomparablcment pitjors que a     que en les pròximes eleccions per al Parlament Català pugui
ble que vol manifestar se. Això no s'ha volgut interpretar aixi   Gaucas, al qual han estat agre-  Alemanya, q u e constantment     ja votar aquest gran sector del poble,-elevat fins assoür la
i s'ha afirmat, per contra, que Espanya i Catalunya: no eren     gats com a oficials del Consell  hi ha fam i que va vestit amb    igualtat política amb l'home.

                                   de guerra de l'Exèrcit vermell pellingots, car no pot comprar      I diem més. Vosaltres no voleu que votin perquè teniu por.

Catòliques.                             els més íntims amics del dicta- absolutament r e s , perquè tot í sacrifiqueu la justícia per interès de partit.

El Corpus d'enguany ha permès que la realitat apagués les dor Stalin.                  està a uns preus exorbitants.    S'ens podrà atribuir interès i egoisme. Però és que tal ve-

paraules. I contra els fets no hi valen raons.            «Mentre   al centre   de la  L'ocorregut m'imposa l'inel-   gada per l'ideal no hi ha d'haver interès i un egoisme? Si un
  Catalunya i Espanya, ha dit amb veu forta el que és, en re-                     ludible deure —afegeix— t a n    té i sent un ideal, cal creure que, creuat de braços, res farà per
                                   U. R. S. S. continuen els pre- aviat com arribi a Berlin, de dir    ell? Qui sent, actua tal com sent, altrament menteix.
tre homanatge al Cos de Crist,                    paratius per a una guerra im- la veritat sobre Rússia soviètica
  I això hi haurà algú que tingui atreviment per negar-ho?     minent, el Gaucas es troba ja i implorar el perdó dels meus         Podem a niés reclamar aquest exercici perquè la llei cons-
                                   sota l'estat de gnerra.                         titucional ens ampara. Tal vegada, s'ens dirà que una Cosa és
                                                    companys per la propaganda a
Féu festa tothom. Les ciutats s'engalanaren i les multituts, Després d'haver estat nome- favor del bolxevisme que vaig el que està escrit i una altra la realifzació? no ho creiem, (al
multiíuts fervents, ompliren els temples que foren insuficients. nat el general Smolin per al fer meritre estava entre ells.» menys es disimularà) però, nosaltres diem als qui poden pen-
                                   lloc de comandant en cap ^e
El poble homanatjà al Corpus Christi d'una manera gran i es-   totes les forces militars concen- ÍSotore el b o l x e v i s m e    sar ho, i pels qui la Constitució no es pot revisionar i que
                                                        a Espanya          diuen que cal seguir-la i la segueixen en la part que els plau,
clatant. I ho féu espontàniament, sense coaccions; perquè sen- trades al Gaucas, amb els més                         que l'home que té consciència de la seva dignitat fa sempre
                                                    En relació a les verificacions
tia i volia. 1 que vol dir això?                   amples poders, acaba de pubii-
                                                    oficials russes sobre el progrés   honor a la seva paraula i al seu punt manifestat palesament,
Alegrem-nos. La fe del poble no ha mort. No morirà.     1 quan car-se un decret, en virtut del  del comunisme a Espanya, hem     tant si, quan se'n adona, veu que el perjudica com no.
                                   qual queden nomenats oficial-   d'advertir que la xifra de 16.000
no mor, més tard o més d'hora es manifesta encara més es- ment membres del Gonsell de          afiliats a les organitzacions de     La Constitució oíorga a ladona el dret d'intervenir en la
                                                    la Internacional Sindical ha de'   política. Doncs, qui no facilita, amb excuses vestides amb
clatant. Alegrem-nos també perquè els procediments dels ho- .guerra de l'exèrcit vermell al

mes republicans ha permès que el catolicisme sortis del crisol Gaucas, els s e g ü e n t s a m i c s referir-se solament al comunis- ropatges més 0 menys enlluernadors de democràcia i impossi-
                                   d'Estalin: Orakhelov, secretari me ortodpx, 9111b çxclussió na- bilitat material, alhora, viola la Carta Constituciona! que ha
de la contrarietat niés purificat, més tratisperent i ferm.     del Comitè •cenlral·, deiS:;-parti»í- turalment dels troskistes i del v o t a t .
  El Corpus passat, ha dit que Catalunya és i serà cristiana.                                             • •..:.„

                                   c o m u n i s t e s transcaucasians; grup Maurin, i que a les altres  El Parlament Català s'eligirà 0 es deurà elegir aviat. Per
                                   Beria Polonsk i Radjian, secre- Internacionals vermelles inde- aquestes eleccions, els homes .que governen, manifesten que
                                   tari dels partits comunistes de pendents de la sindical (obrers tot essent partidaris dels drets de la dona, no podran volar. La
                                   Gòrjia, Armènia i Azerbaidjan. industrials, encara que depen- finalitat la veu el més curt de vista. No es vol que votin perquè
       IIII^ACACI®                       A R ú s s i a l e s t r o p e s s o - dents totes del mateix cap), cal les dones farien honor i servirien a la seva consciència. Fent-
                                   viètiques disparen afegir la de camperols, la qual
                                   contra el poble                             ho així, amb seguretat o al menys demostren que ho creuen, el
La nit engoleix el dia, un dia I zó, vigia de la mar onejada de                     entre.persones competents no     Govern no estaria en les mans dels que actualment el deten-
                                                                       ten. I aquests l'acceptarien fins i tot pensant que l'han assolit
sense embrolls ai firmament, on I les seves clàssiques teulades.   A r r i b e n notícies de Kieff pot considerar-se extranya als     amb mitjans iníquos i injustos. 1 ja estem escarmentats d'abu-
                                                                       sos. La lletaria és massa llarga i viva perquè no ens en recor-
el sol irradiava cantivol els seus Enllà, enllà, s'entreveu una (Rússia Soviètica) comunicant moviments revolucionaris que

raigs aurífers.          caseta blanca, envoltada de la que en la dita ciutat s'ha decla- agita aquests dies el camp an-

Al suburbi hi regenta el si- quietud dels seus jardins; uns rat per primera vegada des de dalús.                       dem. Si els cens electoral, per la burocràcia dels departaments
                                                                       encarregats de fer lo necessita massa mesos, que s'activi i in-
lenci, sols un xiuxiueig amorós, pins agegantiiiats hi fan respi-  fa ijj anys, una vaga general    Un escrit aparegut al diari
indiscret, torba aquell silenci  rar aroma boscana i uns oce-    que ha resultat sagnant.      rus «Pravda», de 37 d'abril, as-

nocturn.             llets hi desgranen els seus re- Els v a g u i s t e s envaïren els senyala els avenços del bolxe- jecti tota là rapidesa possible. Si es vol es pot fer. Per altra

Una penombra, d'una color fiïs agradívols.              carrers proveïts d'armes i sorti- viquisme a Espanya. Persona part si les eleccions per al Parlament primer de Catalunya,

pàlida que la lluna faceçiosa- Un rierol remoreja a desdir ren ai seu encontre les forces espanyola d o c u m e n t a d a en s'han d'aplaçar que s'aplacin. Aquest primer Parlament ha d'és-
ment tenyia, s'introduia dins la enllà d'aquella caseta traspuant de la Gucpeu i les tropes aquest assumpte, que segueix ser, per la raó suprema que ha de constituir, organitzar i enda-
                                   vermelles que feren repetides amb l'atenció desperta els mo- gar un nou estat de coses, el més sincer possible, ha de re-
meva cambra per un entreobert la blancor...

porticó.             I les muntanyes llunyanes, descàrregues sobre la multitud viments comunistes d e s d'un presentar veritablement el poble català. Obra de partit, quan

 El meu cos enlonsat al sofà,  semblen abastar les embotides   i han resultat nombrosos morts.  punt de vista espanyol, informa s'ha ''e fer ob^a nacional, ès feixisme i dictadura, i això repug-
sense poder-me deseixir d'un   bromes, que ruixen les seves     Els soldats han practicat més
místic son, originador d'un    carenes verdejants...                         d'aquest text sotaescrit pel se- na a tota consciència demòcrata i liberf 1 i def diu del bon gover-
somni que em mena en regió                      de siscentes detencions.      cretari de Profintern (Interna- nant.
fantasiosa.             Breu remor, em deixonda i     Al cap de poques hores de    cional sindical) i membre de la
                 meditatiu esguardo la llum de                     Komitern, òrgan suprem de la     Que s'activi el cens i que s'aplacin les eleccions. Així es
                                   desenrotllar-se aquests fets, ha

Un bell indret, de meravello- la realitat... i la penombra noc- estat trobat mort de diverses internacional comunista. Des- trobaran a mig camí, sense transtorns ni injustícies. Si no es fa
sitat creixent, arredossat en ple turna resta isolada enfora d'a- ferides el cap local de la Gue- criu la labor empresa per les 63 és perquè no es voldrà, malgrat es digui cínicament el contrari.
                                   peu, q u e havia, dirigit la re- seccions mundials de la inter-
camp.               quell entreobert porticó.                                         Tot amb tot són les dones les que han de demanar el res-

 Del poble sols s'hi divisa e!    LL. GUASGH-FERRER       pressió.              nacional sindical per a agreujar pecte al dret que han adquirit. Són elles les que han de dir que
soberg campariar,fixa Fhorit-                     I segueix la dictadura.     la crisi mundial i oposar-se a qui no respecte el dret, no mereix ésser respectat. Són les do-

                                   B e l p a r a d í s s o v i è t i c las mesures que tendeixin a re- nes les que per la seva consciència, per l'amenaça que pesa
                                   Al Lokal Anzeiger fou publi- soldre o a disminuir l'importàn-
                                                                       damunt d'elles i de tota la Societat han de reclamar volguer
                                   cat un emocionant relat de di- cia d'aquesta. Es felicita, a més,    la intervenció que s'els, ha donat. Pel seu honor i pel triomf de
                                                                       l'ideal qne senten, per evitar la ruina del patrimoni espiritual
                                   versos obrers noruecs que po- dels avenços del bòlxeviquisme      del seu poble, pel respecte a la seva dignitat, han d'exigir sigui
                                                                       des d'ara que puguin manifestar els seus sentiments igualment
                                   gueren escapar de la Rússia en alguns paissos i molt parti-       que l'home.

                                   Soviètica.             cularment a Espanya, on en els      En altre lloc publiquem el que s'ha fet per tal d'obtenir el
                                                                       que hem dit. Les dones vallenques cal que no s'adormin. Els
    Dones vallenques! Ajunteu                   «Mai més no tornarem a Rús- albors de la r e v o l u c i ó amb
    la vostra demanda de que
                                   sia —diuen al corresponsal del prou feines disposava el comu-

                                   periòdic alemany— Els bolxe- nisme de quadros. Avui, Lo-

                                   vistes e n s feren prometences sowski confessa que existeixen

    us respectin els vostres drets                magnífiques, abans de decidir-   11.000 afiliats al partit i 160.000 moments són greus.
    de ciutadania, a les organit-                 nos a abandonar Noruega per a   a les organitzacions de la Pro-
                                   anar a U. R. S. S.»        fintern. Les xifres tal vegada no                       EUGENI CIRAC
                                                    semblin intimidants, però la
                                    Els obrers compten les priva-

                                   cions que sofrirep eti les explo- forfia de les masses comunistes

         zacions foranes                   tacions forestals, prop d'Arkan- és sempre molt superior a llurs

                                   Propagueugel, on treballaren en condi- forces numèriques. El Congrés

                                   cions espantoses d'escassedat i del partit rus celebrat poc
                                   de brutícia, entre gents conta*- abans d'implantar-se la Dicta-

                                   giades del tifus i de la disente- dura del proletariat, sols repre-        ELL T E : M P S
                                   ria. Llur alimentació fou molt sentaven 300.000 afiliats.
   1   2   3   4