Page 4 -
P. 4

Catalunya i Espanya no més tei
                                                                           una salTaí ió: Els futurs pail

                                                                             de la democràcia-cristlàiia

"IProlileiiia b à s i c i wr^eikU                     LA NOSTRA COMARCA                                    ESPORTS

            I^a e o m a r e a d e Valls*^           LA RIBA                 qual s'adheria a i'acte que es   BASQUETBALL            Poc abans d'acabar el ps

 Ho és sens dubte el que plan-   tants. I pregunto ara: Pot ésser-  El dia 15 de Gener - Data històrica pel cel·lebrava i enviava la seva   Partits del passat diumenge:    els locals fam tres baskeis
teja la projectada divisió terri-  nos indiferents que hàgim d'és-            nostre poble      paternal benedicció especial-                     que fa que el resultat sigui
torial de Catalunya. Fixem-nos    ser tributuris d'un altra capital                       ment als fills del seu estimat   Hel·lènics  6           xic més honrós, quedant tri
en la categoria de l'afer i en la  per a la defensa dels nostres in-    Al lector que alguna vegada      poble.               Ploms               a vint a favor dels tarragoii
seva trascendència en l'ordre    teressos materials, per a l'admi-  hagi visitat ja aquest pintoresc                            II
                                     poble de l'alt Camp de Tarra-        Desprès d'obsequiar als nens                     L'arbitratge corregué a eàt
                                                                           Reus Deportin i6
                                                                                             del Sr. Garcia, ex--jugador
estructuratiu de tota la vida ca-  nistració de la justícia o per a   gona, l'espera una agradosa       i nenes de les escoles públi-    Ben Forjats lo          Gimnàstic. Llur actuació et
talana i se'ns farà palès.      la representació política en el   sorpresa, tant si hi vé en pla      ques, que hi assistiren acom-                     plagué molt a ambdós etjii:
                   govern de l'Estat?          d'escursionista com amb finali-     panyats dels seus respectius     Sempre Avant 13
 Avui està generalment admès                       tat comercial.              mestres, s'organitzà una vis-     Gimnàstic 20           Els equips s'arrengleraren
que la delimitació territorial     La delimitació prèvia de les                        tosa caravana amb els autos                       Gimnàstic: Rovira, Pàlk
d'un país no pot ésser una cosa   comarques ha d'influir també      L'industriós poble de La Ri-     que en aquells moments es tro-   CLASSIFICACI O          Huguet, Ros i Rodríguez,
capriciosa o artificial. L'Estat   altres organitzacions adminis-    ba ha vist acomplerta ja, amb      baven allí i es pujà a tots els  Reus Deportiu . 24          Sembre Avant: Cort, Roi
no crea les entitats naturals ad-  tratives. Així en l'ordre cultural  infinita joia, l'aspiració justís-    invitats fins al final de la car- Club Gimnàstic. 21         Navarro, Montserrat i Magri
ministratives. Les comarques,    per a l'establiment de la divisió  sima a que la constant activitat     retera, des d'on es pot con-    Sempre Avant . 15
com entitats supramunicipals,    podríem dir universitària (Insti-  de les seves fàbriques i els                        Ben Forjats . . 12          Reus Deportiu 16
son anteriors al mateix Estat.    tuts tècnics. Escoles superiors);
                                     anhels d'engrandiment i pros-
Aquest deu limitar-se a llur re-   en el material (obres públiques)   peritat dels seus homes, en       templar un magnífic panorama,      C. N. Ploms. . 12       Ben Forjats 10
coneixement i agrupament ade-    en el jurídic (contenciós admi-   benefici sempre de tothom,        pessebre natural incomparable,
quat segons criteri lògic o les   nistratiu, notarial, registre de la l'havien fet creditor. Avui,       que complagué força als que       Hel·lènica . . 6        Amb aquest resultat s'ac
exigències i natura pròpia de    propietat); religiós, etc... En   lloat sia Déu, la nostra, esti-     no havien encara visitat mai                     el partit que es celebrà a Re
determinats serveis públics.     tots aquests aspectes les capi-   mada Riba emprèn nova vida,       nostre poble.            El Comitè organitzador del    entre l'equip titular i la Pe
                   tals de camarques deuran es-     renaix novament amb tota em-                        Torneig ha cregut legal i just   Ben Forjats, de nostra ciutal
 A Catalunya hi ha una tradi-    tatjar organismes o institucions   penta i entusiasme, avui La         Com a final de festa fou    cedir els quatre punts al Reus
ció massa viva de respecte a     a les quals deuran acudir tots    Riba deix d'ésser poble atras-      servit acuradament per l'Hotel   Deportiu, ja que en el partit    Fou un partit fort, més 1?
les realitats naturals per a té-   els ciutadans compresos en la    sat i vuitcentista per posar-se     Paris de Valls, un àpat esplen-  que havia de jugar a Reus, el   dit, brut, qualitat predominí
mer una delimitació arbitrària    divisió.               de costat amb les activitats i      dorós que l'Ajuntament oferí    Gimnàstic no es presentà.     en aquell equip, però moltií
del seu territori. Això no serà,                     dinamisme de l'actual segle       en obsequi als il·lustres visi-                    riors en coneixements bask
certament. El perill existeix per    Considerem un moment la      XX. Per aquest motiu està La       tants i convidats- Durant el di-   Sempre Avant 13         qolísticsals vall.erccs, ja que
un altre cantó. Els treballs pre-  transcendència d'aquest fet en    Riba- de gran festa i no es pas     nar un quintet format per joves    Gimnàstic 50          seus triomfs els adquireixen}
paratoris de la Ponència que     l'ordre econòmic i per al co-    per menys, figureu-vos que        del poble ens delectà amb l'e-    El passat, diumenge, al camp  la raó de la força.
cura de l'afer, segons docu-     merç especialment de les ciu-    ires generacions havien som-       xecussió d'escollides composi-   de la Xamora es celebrà el cor-
ments i referències autèntiques,   tats centre de comarques natu-    niat en cel'lebrar la festa d'a-     cions. Al final del dinar es pro- responent partit del Torneig     Arbitrà en Montserrat, di
indiquen ben clarament l'exis-    rals. Com hem dit, és un pro-    vui, la de i'inaguració de la      nunciaren diversos brindis, la   entre els propietaris del camp i  Ben Forjats, arrenglerant i
tència d'un criteri federatiu,    blema de caràcter bàsic i ur-    carretera que uneix el barri de     transcripció dels quals faria   el Gimnàstic de Tarragona.     equips com segueix:
no pas unitiu. Considera que     gent. Les entitats econòmiques    la Carretera amb el de Cap de      inacabable ia present ressenya,    Fou un encontre que revestí
aquest fraccionaria excessiva-    i representatives, especialment   Riba,                  els dels nostres homes, autori-  molt d'interès en tot moment,     Ben Forjats: Solé, Gari
ment el nostre territori i res-   la Cambra de Comerç i el nos-                         tats i demés veins, tots tras-   donada l'importància que tenia   Tost, Guasch i Mestres.
tringeixen la divisió a base de   tre Ajuntament han d'empren-                         puaven l'emoció difícil de con-  el triomfar, per ambdós equips.
considerar com a elements les    dre immediatament una cam-                                            Al començament ja s'inicia un     Reus Deportiu: Sander, IVfc
realitats més genèriques: topo-   panya en defensa de la iiostra                                                           tané, Sarret, Joanpere i Moi
                                                                                             serrat.

                                                                                              Demà es celebraran ék 5

gràfiques, geològiques etc.     unitat comarcal. Per damunt Aquesta obra que hem tin- tenir en llur pit al veure com a joc actiu, amb domini un xic güents partits:
                                                                                              A Valls, Sempre Avant-Hi
 Nosaltres no rebutgem en ab-    de tot cal establir ben bé, tèc-   gut la satisfacció de veure       la fi veiem realitzat el somni   favorable dels avantistes, que   lènica.
solut el criteri federatiu però   nicament o científicament, la    realitzada te per objecte, com      de tots els ribatans. Després el  logren marcar set penals se-
afirmem la necessitat de consa-   nostra fesomia comarcal i llui-   hem dit ja, unir els dos ex-       Sr. Gales amb la seva pecu-    guits, per cap el Gimnàstic.     A Tarragona, Gimnàstic-Bt
grar la vitalitat de la comarca i  tar pel seu reconeixement més    trems de poble amb una carre-      liar facilitat de paraula ens di-                   Forjats.,
vigoritzar el seu esperit. Si es   absolut per part del Govern de    tera per facilitar el transport     g^ué que avui al veure com      Al veure el domini dels lo-
defineixen ben bé les comar-     la Generalitat.           de primeres matèries a les fà-      tots els ribatans ens havíem    cals, els forasters inicien una   A Reus, Ploms - Reus R
ques amb l'estudi concienciós                       briques que-s troben al llarg      ajuntat en acte de germanor    ofensiva fins a lograr el primer  portiu.
de totes les seves característi-    Per a aconseguir-ho utilitza-   d'aquests dos quilòmetres de       deixant de banda tot banderis-   basket. Sembla que els avantis-
ques i peculiaritats pot implan-   rem la premsa i tota mena de     carretera. L'obra ha estat cos-     me polític, havia quedat grata-  tes es desanimen i quasi és cert,        FUTBOL
tar-se una organització eficient   propaganda. Els nostres com-     tosa per raó d'haver tingut de      ment sorprès, ensemps que     prova que el Gimnàstic ha
que s'adapti a les realitats natu-  patricis que intervenen en tas-   construir dos pons, l'un sobre      emocionat, i ens felicità fcorai- aconseguit vuit punts, quedant    Per al dia 31 del correnti
rals i representi una harmonia    ques periodístiques (un Mialet,                                         vuit a set, resultat que no varia prepara un esdeveniment ft
                   un "Blasi) poden ajudar-nos. I                                          en tot el temps que falta per   bolístic. Es tracta d'un païi
                                                                                             entre el potent equip del F. (
de forces que asseguri la màxi- potser seria un bon mitjà obrir el Francolí i l'altre sobre el ment dient-nos que havíem do- acabar la primera part.
                                                                                             Sant Celoni (Barcelona) i el pi

ma vitalitat del país.        un concurs (amb un premi im- Bruigent. Fou treta a subhasta nal un alt exemple i prova de A la segona part, els tarrago- mer equip de la Penya Semp:

 Això és el que hem de vetllar   portant tíonatiu de les entitats per la Diputació de Tarragona        nostre patriotisme, disortada-   nins refermen l'aventatge. Els   Avant.
amb atenció preferent i activa.   suara esmentades i alguna So- quan era President de la ma-          ment poc corrent en els temps   locals portan un joc ràpid, però
Sigui la que sigui la divisió te-                                         actuals, de forts apassiona-    acusen molt poca sort en tirar a   Promet ésser cosa bona, ii
rritorial general del territori ca- cietat important com és el Banc teixa el Sr. Orovio i l'autor del       ments polítics. Tots foren     basket.              preveure un partit de futh
talà, en les divisions especials                                          aplaudidíssims, especialment                     extra.
per a serveis hom, deurà aten-    de Valls, p. • ex.:) de treballs o projecte fou l'admirat enginyer      a l'aixecar se a parlar ei senyor
dre's a l'existència de les co-                                          Governador, que d'una mane-
marques naturals. Damunt d'e-    estudis encaminats a fixar i de- provincial D. Fèlix Ferrer i el       ra clara i amb una facilitat
lles deurà reposar l'organització                                         gran de concepte ens exposà,
tributària, l'administrativa, - la  mostrar les característiques es-   constructor l'interiigent con-      produint-se amb una gran con-   CLÍNICA QUIRÚRGICA
judicial i l'electoral (molt pro-  pecials que donen categoria in-   tractista D. Marian Comes.        sideració per les idees diferen-
bablement) com a més impor-     dependent a la comarca de l'Alt                        tes a les seves, la gran ideali-                   DEL
                   Camp de Tarragona de la qual      A i'acte inagural hi assisti-     tat de que la Republicà sigui
                   és centre indiscutible la nostra   ren, invitats per nostre Ajunta                         Dr. ENRIC GÜA5CH

                   volguda ciutat de Valls.       ment, l'Excm. Sr. Governador

                   JOSEP M.*MÀNDOLi           Civil de la Província, el senyor
                                     Gales, delegat pel Comissari

                                     de la Generalitat a Tarragona;

                                     el Cap i Enginyers d'Obres per tothom i aplegui totes les          -Metge òperauor J e l·Iïospital <ie jSíwat P*ii J Santa Tecla de Tarragona

Vna gran producció COLÚMBIA PINTURAS \                  Públiques i molts invitats, ri-     ideologies i estaments.      .•Í!/a:--mctïge ue l·l·losjïitlii Clínic i [ex-^alumae intern Je PHospital Je
              parlada, en espanyol:             batans i forasters. El Sr. No-                                 jStra. ora. Jel òagrat Cor Je Barcelona
                                     guer i Comet desprès d'ésser        Fou acollida amb una ova-
                                                          ció, la proposta d'enviar, com    i ractament oe les malalties qwiríirgitjttes - Opeieacions
                                     saludat per les autoritats i de-                      Jo-abitacioKS coiiíortabíes 1 higièraíqtiies construïaeü ex-
EL PASADO                                 més assistents pronuncià efec-      aixís es feu, un afectuós fele-  •pressamcnt-per et vasos ^uirúrgtcs, anit caleíacció 1 aigua
                                                          foneraa al Sr. Bisbe Dr. Gomà
                                     tuosos mots de felicitació i ac-' i un altre al President de la Ge-                corrent, calenta 1 Ireoa.
                                     te seguit procedí a tallar la neralitat de Catalunya.               jVl.at«rial portàtil per a operacions a ctomicili
                                     cinta barrada que tancava el
                                     pont, amb qual acte es donava Moltes felicitats mereixen          TARIIAGONA
            ACUSA                       oficialment el pas lliure per les autoritats locals com tots
                                     l'esmentat cami. Amb molta els demés veíns que coopera-           Carrer Oirona (cantojoiaja
                                     oportunitat, en aquells mo- ren a l'esplendorositat de la
per ments es llegí un íelefonema festa, que quedarà catalogada                                                                 Oütijvtlta: KiARïOui 14-Auri 1, nC>. - Pr«i.
               Luana Alcaniz, Bany Norton, ; que s'havia rebut de ril'jusíre com fet memorable.                                         JDc 11 A 1» J de 3 a 5.-Fcítit(í uc JO « \'4
                                                                                                ~ '. T-eltíon nútn. iGy. B , ,* :
               Carlos Villar/as, Maria Calvo. fill de La Riba el Dr. Isidre             j. G. LI.

                                     Gomà, bisbe de Tarazona, pel
   1   2   3   4