Page 3 -
P. 3

EL·. TEMPS                                                                   7

 La vaga revolucionari a que a al- alumnes de dit Collegi, com també nens i nenes. A les 6 Sant Rosari,

Notes històriques de Vallsguns indrets d'Espanya i a Catalu- tot el clero de la ciutat que li cantà Trisagi cantat a llaor de !a Sagra-

nya ha esglaiat, ha repercutit tam-  les absoltes i al dia següent el so- da Família, sermó que predicarà el           Efemèrides
bé, una mica a Valls, encara que no  lemne funeral a l'església de dit   Rnd. Josep Tomàs, rector de Fonts-
s'ha traslluit ai carrer. Durant tota Col·legi.               caldes, finalitzant-se la funció amb          Novembre
la setmana hora ha pogut notar cert                     el Besamans.                22.—1427.-Be:rn&t Pons i Antoni
estat nerviós i certa espectació en   Ha lliurat la seva ànima a Déu la                      Assam, Administradors del Bací de
                                        Les colectes d'aquest diumenge
                    virtuosa i respectable senyora Ma- estaran destinades al sosteniment Pobres vérgonyants estableieen un
algunes esferes.                                                   tros de terra situat uis Fontanals, a

Han corregut algunes noves que ria Codina Gallemí, vídua del qui '4el Culte i Clero,
                    fou distingit compatrici Sr. Antoni , El dia 25 es commemorarà la Joan' Castelló, al cens de 7 sous
no s'han vist realitzades.                          Conversió de l'Apòstol Sant Pau barcelonesos anyals.

Sens dubte, com a mesura pre- Massó,
ventiva, pel que pugui ocórrer el Comptava la finada 77 annys. amb el tradicional Ofici solemne i 23.— 1424.— Antoni Berenguer,
dia 25, avui ha arribat una compa- ] La seva mort ha estat certament amb sermó a càrrec del Rnd, Josep de Valls, i la seva muller Cunstan-
                                                           ça, venen a Jaume Berto de la vila,
nyia del Regiment n." 18 destacat a ben sentida pel poble vallenc. La Maria Domènech.
                                                           per 5 sous barcelonesos, un solrec
Tarragona.               seva virtut, manifestada sovint amb   Parròquia de Sant Antoni Abat,     situat al terme de Valls a la part di-
                    obres de cantat, li havia donat una                      ta Fontanals, sota la Quadra d'En
 Ei poble comenta amb indignació   personalitat. Són moltes les obres   Demà, díumengei a les set ex-     Aldeseny, afronta amu el camí que
els successos i espera tranquil i   de caritat que guarden bon records  posició de S. D. M. Misses a les     va a la Rasa de Vallmoll.
confiat en les mesures del Govern   d'ella.                hores acostumades. Ala de 8, plàti-
de la República.
                    Testimoniem a la seva germana ca dOctiinal;a l'ofici homilia.
                                                           2úí.—/5>?í».—Joan Antoni Pfana,
                    pojítica Sra. Tecla Roig Vda. Mas- Tarda, a les tres Catecisme; a pagès. Ven a Joan Torrella, pagès,
Demà toca estar oberta la far- só, a la familia Barrau i demés pa- les sis, funció d'acabament de les els dos de Valls, una terra exarma-
màcia del Sr. Joan Muret.       rents de la finada, l'expressió de 40 hores; rosari, trisagi cantat, lle- da i garriga situada al terme de la

                    nostra sentida condolença.      tanies dels Sants, benedicció i re vila a la part dita del Camí del Coll
                                       serva.
En virtut, segons sembla, de les                                           de la Nina per 12 lliures barcelone-

disposicions del Govern, ha suspès   REL·lGIOSES               Dilluns, a les set, missa pels socis  ses, afrontava amb dit camí, terres                                    "&^W$^^ji
la visita que tenia anunciada per    Els cultes religiosos a honor de  difunts de la Pia Unió. Dijous, Ho-   de la Ermita de St. Llorenç i els
demà, el Ministre d'Agricultura se-                     ra Santa.                erms de la Granja de Dol de llops.                            í^'&^í^     'y-ar^;:. í     - i - . i-À
nyor Marcel·lí Domingo, i pel qual   Sant Antoni han revestit enguany
motiu havia de donar una confe-    la mateixa esplenderositat dels de-   Parròquia de la Mare de Déu       25.—l534.—i&ïon\ Verdera, prev.                         >.iH:fflÜflÍ
rència.                més anys.               del Carme.                beneficiat del benifet sots invoca-
                                                           ció de Si. Nicolau i Francesc Joan                                  li:
La Jesta de Sant Antoni.         La Parròquia de Sant Antoni es    Avui, dissabte, a les, cinc de la   Vergonyós, clergue, beneficiat del
 Et passat diumenge ai matí, es-   vegé, tant al matí, a l'ofici, com a tarda, rosari i cant ds la Salve.    benifet sots invocació de Santa Ca-
                    la tarda, molt concorreguda.                          torina, instituïts en l'Església de
celebrà la simpàtica festa de Sant                       Demà, diumenge, les misses a les    Valls, com a marmessors i Adminis-
Antoni Abad.               A la Casa Matriu de les Reli-    hores acostumades i durant la de     tradors de la Causa Pia, instituïda
                    gioses Adoradores, de Madrid, ha   vuit, punt doctrinal. A dos quarts    pel difunt Antoni Ferrer, prev. de
          ** .        fet solemne professió religiosa la  de deu, ofici i explicació de l'Evan-  la vila, confessen haver venut a Pe.
 Els cavalls desfilaren amb ordre   compatriciaSrta. Josepa Olivé.    geli. A les tres de la tardà, doctri-  re Balcells, apotecari, de la vila,
pels nostres carrers... Els genets                      na i a les cinc,la funció dedicada a   una casa situada al carrer de Forn-
van muntats amb aire majestuós     S E C C I Ó IDE P I E T A T      Santa Teresa.              nou.
damunt dels seus esvelts cavalls...
La música omple de joia l'espai..,                       El diumenge últim de mes es co-     28.—1433.—E\ Rector de la vila,
Un cavall amb plena embranzida                        mençarà durant la missa de set, la    Francisco Bertran nomena procura-
                                       devoció dels Set Diumenges de      dor, seu a Pere Examús, appotecari
                                       Saiit Josep.

s'aixeca de potes enlaire,—espantat Diumenge, dia 2A.—De septuagès Col·legi del Cor de Maria.             de Valls, per a cobrar tots els                          VK^ttasmil KK xSC'vtrtBiC'tïSi tit
pel potent timbal que ressona forta- ima. Sant Timoteu b. i mr.
                                       Dilluns pròxim en l'Església de fruits, rèdits i drets de la rectoria.
ment—fent trontoUor al genet que Dilluns, dia 25.—La Conversió de dit Col·legi es començaran unes
el munta i omplint de neguiteig al Sant Pau, ap. i Santa Elvira, vg. Quaranta Hores que duraran fins         FIDEL DE MORAQAS

públic que s'ho contempla encurio- i mr.                   dijous.

sit... Dimarts, dia 26.—St. Policarp,, bis- Mati, es dirà missa d'Exposició a
                     be i màrtir i Sta. Paula, vídua.
 Els típics tres tombs senyalaren   Dimecres, dia 27.—St. Joan Cri-    les 7 i la de reserva a dos quarts    posar les reclamacions que estimin                            l i r e i ! ps's ïsstres mieresscs.
'acabament a la festa d'aquell                        d'onze, a la tarda s'exposarà a les   pertinents.                                       Necessiteu amoblar el vostre pis?
mati.                  sòstom, b. i dr. Sta. Àngela de   dues i a les set es començarà la                                                 Senyora, vol reformar la seva
                     Merice, v.             funció que consistirà en rosari me-    Valls, 19 de Gener de 1932. —
 A la nit ai teatre Principal s'hi                     ditació, trisagi, lletanies dels Sants, L'Alcalde. Josep Magrifià.                                 casa?
donà un lluit ball.          Dijous, dia 28.—Sts. Julià, bisbe   benedicció i reserva.                                                       Aquí trobarà el que vostè neces-
                     de Cuenca, Tirs, Flavià i Leò-                        •Wílli III l l l l l l l l l l l i M I l l M I H I I — M — M — • — i i ^ — — — ^     sita a preus molt ümitats, per
 Felicitem ben coralment ala So-    nides, màrtirs, i Santa Margarida   Congregació Mariana                                                       ésser de construcció pròp'a i
cietat organitzado.a.          de Hungría, verge.                                  BANCO DE VALLS                                  anar de fabricant al comprador.
                                        Demà, a dos quarts de nou del            Convocatòria                                 MOBLES DE TOTES CLASSES
1!ÍECK0L·0»IQIJES           Divendres, dia 29.—Sts. Francisco   matí. Missa de Congregació a la
 Dilluns passat, rebuts els Sants    de Sales, b, i dr. i Sta. Barbea,  Capella dels Dolors.            En Junta de Gobierno, en cum-                              A. C L AVÉ, 2B
                     mr.                                     plimiento de lo prevenido en el
Sagraments i la Benedicció Apos-                        A les tres de la tarda, catecis-    Art. 24 de los Estatutos, ha acor-                             Enfront de la Plaça del Quarter
                    Dissabte, dia 30.—Sta. Martina,    me per a infants, de perseverànci    dado convocar Junta General ordi-                                   VALLS
                    vg. i mr., i Fèlix IV, papa i cfr.                       nària de Accionistas para el dia 13
                                                                                                    ^n^iuXcvcÀ^
tòlica, morí a l'edat de 59 anys la                     i visita a l'Hospital.          de Febrero próximo, a las cuatro
Mare Encarnació Almirall, Religio-                                          de la tarde y en el local de la Com-
                    Parròquia de Sant Joan B a.

sa del immaculat Cor de Maria, Dissabte a les 6 de la tarda a                             panía. Los Sres. Accionistas que

natural de Galícia. Feia 34 anys l'altar de la Verge de la Candela                          deseen asistir a dicha Junta, debe-

que desempenyava una de les clas- cant de la Salve per la reverenda                          ran recoger la correspondiente pa-

ses de dit Col·legi, havent passat Comunitat i seguidament el Sant                          peleta de entrega. depositando pre-

per la seva classe una multitut' de Rosari.                      EDICTE             viamente veinte o mas acciones en
senyoretes que li profesaven molta Festivitat de la Sagrada Família.                         la Secretaria de la Sociedad, du-

simpatia i amor, i encara avui l'e- Es celebrarà el proper diumenge Aprovat pel l'Ajuntament de la rante los dias laborables, en las
nyoren per la seva bondat i bon amb la solemnitat d'anys anteriors. meva presidència en sessió celebra- horas de oficina y hasta las seis de
tracte.
                    Misses a les hores de costum. A la ba el dia 18 del mes que som, la la tarde del dia 11 de Febrero.

  Morí santament tal com havia de 8 Comunió General amb plàtica recfiticació de l'Ordenança corres- Valls, 16 de Enero de 1932.—
viscut. Al seu enterrament ifuneral dispositiva. A dos quarts de deu ponent a l'arbitri sobre carns queda Por A. de laj. de G., Tomàs Selva.
hi assistiren a més dels membres de solemnial Ofici cantat a veus i ser- exposat al públic a Intervenció d'a-

la família i una infinitat d'amics, mó propi de la Festivitat.        quest Ajuntament durant 15 dies a fi

moltíssimes de les alumnes i ex- Tardà: A les tres catecisme per a de que els interessats puguin inter-        REGISTRE CIVIL

                                                           Naixements

                                                           Hermenegild Vilamajor Aguadé

                                                           Jordi Rius Peris

     Un repte del eine                                              Albert Rius Peris
     al teatre:                                                  M.^ de la Cundela Mestres Cantó
                                                           Lluís Roig Abelló

              CATALINA B A R C E N A                                  Pilar Poblet Bonet
                                                           Pilar Saumell Palacios

                                                           Defuncions

                     EN                                     Rosa Mulié Güell, 80 anys.
                                                           Rda. Emília Almirall Bosch 56, id.

                    A                     r                   Josep Serra Magrifià, 83 id.
                                                                   Matrimonis
     junt amb                              A
                                                            Cap.

                                                                BANC DE VALLS
                                                           Secció de comptes corrents de la

                                                              classe obrera i a terme

         Rafel Rivelles, Josep Nieto, Andreu de Segutola,                          Han ingressat per 136 imposicions

         Juli Pefia, Maria Luz Call ejo.                                   222.453'00 ptes. S'han retornat per
                                                           130 reintegres 266.124'5Q ptes. Lli-

                                                           bretes noves, 32.

     TOTA EN ESPANYOL                                                Valls 16-22 de Gener de 1932.-
                                                           El Secretari, Tomàs Selva.

                                                           Imp. de E. Castells.-Valls.

xàMPàjm imc©i                                                                                              Cav€S S t Sadurní de Noya
                                                                                                      Cl de mes alta c a l i l a l
   1   2   3   4