Page 1 -
P. 1

.\

ANY     .J 4                        Val lO cts.
   1. NÚM.

                                                                                                                                      ,,

                        .<: :~- '-']~)J "-1 -'

   periòdio defensor i pFopulso~ dels interessos Denerals de MONTB,LANG

            Tarragona, 6 novembre 1915 .11      LA CORRESPONDENCIAAL DIRECTOR

                                      Comll¡ed~ Rius, 9,-lmprcmta

AI voltant de les eíeccícns                   .números i ccnslderacícns electcrals

     Propera la dà ta en quina el poble ha d'escullir els      Ciutadans: EI dia de les elecci~ns municipals és el dia
   seus representants, creiem nostre deure fer un? crida     de l'obtimisme per a tots els que's preocupen de l'engrandi-
   a fi de que s'orienti (si se'ns permet el mot), però no    ment i cultura del poble en que hi tenen acoblats els seus'
   per a conduir-lo per viaranys partidistes, que sempre    interessos i hi tenen enca rnades les més pures i patt iòtiques
   son perjudicials, sinó fent-li Veure la necessitat abso-   afeccions. A Montblanc, per a que aquelles preocupacions
   luta d'acoblar, en una sola fracció, pura' i absoluta-    se confonguin amb la realitat, precisa, en primer lroc.tque'ns
   ment administrativa, a tots els homes debana voluntat    deslliurem de la dominació caciquista que, feliçment, ja fà
   que estimin a la Vila nadiua, procedeixin del' camp que    els darrers badalls, Per a acabar-la d'eníenzar , ens resta a
   vulgan, doncs el fer-ho a;xís, ben lluny d'é~ser una     fer, tan sols, el postrer esforç.
   negació del partit polític que, perteneixin, n'és una més
   forta afirmació, comptant amb la diferencia que hi hà       I no perdem lafè en l'esdevenir. Hom que perd la fè, és
   entre aquell! una administració municipal que sigui'l '   mort; és còs sense ànima. Deixem-se de si tots son uns; de
   signe més perfecte de rectitut i noblesa.          si els que víndràn seràn això o' allò. La nostra regeneració
                                 un dia o altre té de començar, i pensem que si nosaltres
     Per aital motiu .llencem avui aquesta idea, amb el    volem, ho lograrern, Vaia si ho lograrem,
   ben entès que'l ressorgiment necessari per a fer que
   la nostra administració sigui tal com reclamen nostres      Avui, no més hem de fixar-nos en que, els que s'han fet
   aspiracions, no pot pas ésser posant-la a les mans      amos de Ca la Vila, l'han convertida en Casa de Misericor-
   d'homes febles i malaltisos, corcats per el convencio-    dia pagant nosaltres; regalant tants per cents', posant-hi, i
   nalisme, sinó que siguin forts i que les seves convic-
   cions no siguin altres que les de curnplir com a bons    pretenguem posar-hi, res més que estámagos agradecidos
   per a defensar la bandera .devall quins sagrats plecs    per a que sécundín, feina de la qual ja'n son mestres, els"
   ens aixopluguem, fent-la voleiar en l'aire de l'entusias-
  me, sostinguda per' braç fort que desafiï la tempesta.    per a ells i per a ningú més, beneficiosos plans que porten
                                  entre mans. Aquesta és l'administració d'aquella Casa;
     Una sola paraula concreta nostre pensament, admi-     aquest és l'estat present de la mateixa. La cendrosa neteja
   nistració; sí, administració és lo que volem, però sen-    clama per llur vindicació, i espera, per a que d'ellas'en fassi
   se tòrts ni drets, que per a tots sigui igual, sense mira-  un veritable dissabte, el dia 14 del corrent.
   ments, sense diferencies de cap TI1ena, aqueix es
   nostre ideal, ideal que s'imposa, que's indispensable i      De lo que ha de venir, ja'npatlarem quan sigui hora.
   amb aquest fi el prediquem: d'aqueix acoblament de      Avui no'n podem parlar, perque sols Deu ho sab lo que ha
   forces no n'ha pas de venir la proclamació de la Repú-    de venir. Com que EL POBLE no és dels futurs ni dels pretè-
                                 rits, sina dels presents, se reserva' ls seus judicis, imparcials
, blica, I'entronitzament den Jaume tercer, ni l'implanta-    sempre, per a quan arribi l'ocasió.

   ció de l'autonomía de Catalunya, però sí que si aqueixa      Per això, avui EL POBLE aixeca la veu, no tan sols con-
   Trinitat, que separada lluita constantment contra' I ca-   tra'ls que porten. demostrada la seva ineptitut per a adminis-
   ciquisme, reforçada amb els indiferents, amb els tant-    trar els cabals del comú, sino, damunt de tot, contra'ls que,
   seval que s'uniràn al nostre moviment tan aviat com      amb tota la mala fè, s'han possessionat d'aquella Casa per a
   coneguin nostres fins, no hi hà cap dubte que 'ns       satisfer el seu egoisme, tan moral com material. Es per això
   obrirem pas; i arrebatarern de les mans d'aquells cacics,   que la derrota de ra candidatura caciquista s'imposa, no sols
   el govern del poble que malmenen.               per conveniencíes socials i econòmiques, sino per dignitat.
                                  La voluntat del poble ha de triomfar en tota la línia, aquesta
     A la lluita enarborant la bandera de l' administració,  vegada. Que ningú s'atansi a nosaltres per a cap-girar-la.
  montblanquins, que 'ns serveix d'escut, i per "a defen-o    Ha arribat èl dia en que nosaltres hem de ser nosaltres i
  sar-la fem ofrena a tothom de les planes de. nostra      ningú més. No volgueu que'ls vostres vots del dia 14 consti-
                                 tueixin la fabricació d'unes altres anelles de la cadena nova
  humil publicació, segurs de que per aquest camí asso-     amb que encara pretenen, de nou, .tenir-vos estacats aquests
  lirem la ~ictoria.-LAREDACCIÓ.                tres o' quatre galifardeus que durant l'any no més pensen
                                  amb ells i tap sols se recorden de vosaltres en temps d'el ee-
                                 cians. Non serviam J vàrem dir, ahir; s'ha acabat la comedia,
                                  afegim avilí. La cadena està -trencada i no s'ha de soldar
                                 . més. Tots contra ells i després ja'ns arreglarem.

            )
   1   2   3   4