Page 1 -
P. 1

ANY 1 Granollers 12 de Juny de i Núm. 13

  Periódíeh setmanal,     Coppespondeneia: Pep"
satirich, humorístich     pinya, 25.

         y de broma. No's retornan els originals.
                 :Un nombre ÍO cèntims.
  SOBTIR-A. ELS DiSSAPTES

    El Ton de la Pipa.

             (Vegis el «Glosari» en la plana 6).
   1   2   3   4   5   6