Page 3 -
P. 3

KL DEMÓCRATA                    3

Al eioro k la retaüa La Gaieía iels mos                                  En la sessió de rAjuntament, que va teñir
                                                   lloc el dijous passat, va quedar acordaí per
 É dott Mons Sala                   Sembla talment que els de «Geni d'Ara» es   la Corporació el fer la daveguera del barri del
                          dirigcixin ais seus Üegidors (?) del Celeste Im-  Lladoner, previs els estudis tecnics i el pre-
  Ha estat objecíc d'animats comentaris el    perio, car no veiem possibilitat de que ningún   supost formuJats per l'arquitecte municipal
gcst del diputat a Corts per Terrassa, En     a GranoUers, pugui capir les se es incon-     En Manuel J. Raspa!!. Manca ara Taprovació
Alfons Sala, reiirant-se de la política.      gruéncies.                     per. la Junta municipal de vocals associats i
                                                   la del Governador civil de la provincia.
  Tots els qui hagin seguit d'aprop la actua-    On han Hegií o quan han somniat el que
ciü de Til lustre diputat cátala restaran con-   en Torras hagi acceplat cap compromís ni        Dita claveguera, está projectada peí cantó
venfuts que el seu úlfim acte está en perfecta   ates cap requcriment d'en Cambó?          del dañera de les cases de l'acera dreta del
consonancia amb els realitzats en momenfs                               carrer d'en Prim i les de l'esmentat barri; co-
de commoció per a la política de nostra ierra.     El nostre dipuiat accepía els compromisos   mengant en les primeres cases del davant de
                          que poden inlercssar-li i en go que es refe-    la tinca del senyor Sampere, per a anar a de-
  Hom recorda que en surgir el grandiós     reix, a requeriments d'en Cambó, com sia que    saiguar a la coi lectora de la píaja d'en Verda-
moviment de Solidaritat catalana en Sala va    políiícamenf parlant no ens mereix aquesí sc-   guer.
guardar una actiiut especíant, car si duna     nyor cap classc de garantía, si vol adoptar
part no crcia viable aquell maridatge entre    unaposse simpánca i en relació amb les seves      Será una millora írascendentai pels vei'ns
elements de les mes oposades tendéncies      doctrines, que prediqui amb l'exemple i que di-  interessats aixi com per a les industries a
tampcc volia ésser ell qui torbés la pau reg-   miteixin llur carree els alcaldes de R. O. que,  l'engrós que' allí teñen llur estada.
nant en el seu disíricte.             abusant del predicament que en el darrer Go-
                          vern conservador tenien els nac onalistes de               non
  Ateses les scves excepcionals dots, va     la Lliga, i renegant de les seves doctrines, va-
ésser-l¡ confcrif, peí Govern d'en Romanones,   ren assaltar les presidéncies de les corpora-     També en la propia sessió municipal de
el carree de Director General de Comer?,      cions municipals, contra la voluntat deis Ajun-  dijous passat, s'aprová l'aulorització soMiciía-
des de on va esmer^ar ses energies en bcnefi-   tamenls                      da per la companyia «Energía Eléctrica de
ci d'Espanya, demostrant sempre la prcdilec-                             Catalunya», d'extendre la xarxa pública per
ció que sentía per Catalunya, a l'extrem de      En Canjbó, que durant la última llegislatu-  al suministre de Uum.
que, per no havcr-se concedit a Barcelona     ra no va sentir la necessitat d'aportar al Par-
els beneficis de dipósit franc, tal com li havia  lamenf el problema cátala, poiser per les seves    L'Ajuntament li demana rinstaMació de
estat ofert peí cap del Govern, va dimitir el   concomitancies amb en Sánchez Guerra i       quatre potents ilums, que pensa instal lar en
ccirrcc, separant-se del partit Iliberal.     Companyia, en el precís moment en que es va    la piafa d'en Guimerá, i sembla que ho con-
                          planlcjar la crisi i.es veu la possibilitat d'un  cedirá aquella companyia, demés deis divuit
  Lps campanyes laudatóries per al Director   canvi de política en el govern de la Nació es   mil kilowats que ja té concedits per a l'enllu-
General CataltJ—des de «La Vcu de Catalu-     quan el leader rcgionalista se sent torero i fa  menat púbiic,
nya»—varen ensenyar-nos a admirar la hon-     una serie de renunciamenfs que no teñen altra
radesa i cncrgia d'un polític que abandona     virtualitat que patentitzar una vegada mes la   GACETILLAS
totes les preeminéncies inherents a un elcvat   seva desaprensió.
 carree, per haver sigut preterida peí Govern                               Al Casino de GranoUers es celebra, diu-
d'Espanya la capital de Catalunya.           Prou va tirar ram en Francísquct de Ver-   menge passat, !a reunió anyal per a l'elecció
                          ges, empero no hi varen pas acudir toís els    deis socis que han d'ocupar els carrees vacants
  La comedía de les rcsponsabilitats peí de-   peixosl. .                     en la junta directiva. Sense la mes lieu oposi-
sastre d'Annual, representada recenímení a                              ció, fou elegit president En Alíred Canal, i es
les Corts, ha estat suflcíení per a que el digne  En el 3utjat Municipal               reelegí, per ais carrees de tresorer i vocal, ais
diputat per Terrassa, quina brillant actuació                             senyors En ignasi Vallhonesta i En Ignasi
en el sí da la Comissió parlatnentária, dicta-     El dijous va ce!ebrar-se, en el jutjat mu-  Mendo.
ítlinant dessobre les responsabüitaís poli i^ues  nicipal d'aqucsta ciutaí, un judici vc^bal civil,
a exigir, ha m rescut unSnim elogi, prengués    instat per la mare d'un soci de la secc'ó re-     L'enhorabona.
la ferma resolució d'apartar-se deflnirivament   creativa de La Unió Lüberal, conegut per
d'una política prenyada de conVi?ncionalismcs,   Enric Pou, contra el President de b esmenta      Diumenge passat fflorl ia senyora Na Te-
quári no rdoguda psr particulars interesaos    da socielat, en reclamado de í/Otóe pesseies    resa Molins, es, osa del jove encarregat de!
 1 petltes passíons.                que per equivocado — díu— va pagar dugues     Caté del Casino de GranoUers, En Pere Ba
                          vegades com a qupta eXtraordlnairia de la     llescá.
   No és altra la genes! de la retirada d en   liliima festa major,
 Sala.                                                  Li mort ha segat una altra preciosa vida,
                            L'asSumpte en sí faria riure, si no s'hi   en el rnomem precís que aquesta s'ha de tro-
  Ja sdbem que els SKÍ//detractors de l'iMus-  amagues la peculiar mala intenció del cone-    bar mes en manca, per rao d'haver deixat d u -
 tre expresident de la U. M. N., precisament    gut advocat En Santiago de Riba i del pro-     gues tendres criatures.
 éis matéíxos que l'navien glorificat ahir, volen curador En Perc Pineda —qui en l'acte del
 óparéniar Veure én la dccísió tan comentada,   judici representava a la part activa—que han      D. E. P. la virtuosa dama. I la seva fami-
 la por peí resultat de la próxima üuita electo-  volgut fer-ne una arma política i provocar el   lia, particularment el seu espós, rebin des de
 ral, senss calcular que, d'ésser encertada la   consegUent cscándol, portant ais Tribunals a    aqüestes planes í^expressió del nostre mes fer-
 falsa Suposició. denotaría una vegada tnés    la primera societat de Granollcrs.         vent condol per la pérdua que'ls afligeix,
 son amor al distrícte que representa, car vol-
 dria evitar-ll una Iluita estéril que a res con-    El que no calculen, i si per cas en fen des-   Ha fixat la seva residencia a nostra ciutat
 duíria coríi no fos a fomentar odis o rencú-    preci, son les conseqüfencies que n'esdevin-   l'inspector d'alcohols, recentment nomenat per
                          dran d'una tan temeraria com repugnan! acció,   a aquest districte, En Albert García Vicente.
                          comesa per un infeli? que s'ha prestat a ser»
                          vir d'escambell ais primates de l'Hostal dg ia     Benvingut.
                          Guatlla; car ja poden suposar que La Unió
                          Lliberal no restará quieta davant la infamia      Diumenge passat es reuniren al volt d'una
                          de que se la preté fer víctima, i que portará,  tauia de la Fonda d'Europa els senyors Josep
                          obligada, les coses a son verdader terreny,    Mora, Felíp Font, Ignasi Vallhonesta, Enric
                                                   Margarit, Josep Llobet, ignasi Mendo i Esteve
loe Nanelíc per a 1923                 Els catalanistes d'avui, volen desenterrar   Sarroca, que formen l'actuai Junta Directiva
                          els procediments iniciáis en aquest districte   del Casino, per a despedir amicalment al se-»
p# y0n(da m ím Gasa GmrfGU             per En Bonavcníura M ^ Plaja; en prenem n o -   nyor Mora, qui a fi d'any acaba el comes que
                          ta i ens posem en guardia, en la scguretaí de   s'imposá en acceplar la presidencia d'aquella
                          que nosaltres acudim sempre al terreny que     entitat en moments d'apasionament entre els
                                                   socis d'aquella casa,
                          ins porten, si aquesí ens plau.
                                                      ioip. Garrell ; Clavé, 86 : GraaoUers
   1   2   3   4