Page 2 -
P. 2

EL DEMÓCRATA

                           K^'-TETE3                       «Gent d'ara». en ressenyar el míting sepa-
                                                     ratista celebrat el dia de la Maje de Déu, diu

   L'Ajuntameñt de GranoUers ha estat         En un actc «tant imporíqnt» com el realit-   que aquest el donaren tots els grups naciona-
   embargat per no haver pagaí contin-       zet el dia de rAssumpció en nostra ciutat      listcs, «ex :eptc la Lliga Regionalista»
   gent provincial en quantitat de         per «eiements» nacionalistcs, «La Veu de Ca-
                           talunya» no hi cfivia representant.           Aixó que en la forma dita pot cntendrc's
          45,212'43 pessetes.                                  de diferentes maneres i es presta a l'equívoc,
                             Aixó, que és molt significatiu, puix demos-   com tot 50 que diu aqucixa genteta, ens mou
   L'Ajuntameñt de Vilanova i Geltrú        tra que r«;éxit» eslava descomptat, prova tam-   a preguntar si la Lliga és regionalista, nacio-
   devia, en aquella data, i per igual con-    bé que alguns deis oradors. no eren pas del     nalisia, catalanista, autonomista, separatista,
   cepte, \a.jriolera de 567,547'18 pesse-     cantó de la Lliga i, per tañí, temien que allí   republicana, iliberal o conservadora, perqué
   tes i no tenim noticia de cap mida       es digués alguna barrassada contra la mateixa.   nosalt es entenem que son nacionalistcs tots
                                                     aquells que volen per a Catalunya el que sia
             extrema             Diem tot aixó perqué en r^passar. la «Veu»   rcconeguda la seva nacionalitat, i mentre la
                           ái\ dia 10 i en ressenyar dit acte, el diari re-  Lliga ácepli prebendes com cessanties de mi-
   Mentre el districte de GranoUers el re-     gionalista, copia textualment cls paragrafs de   nistre de l'Estat Espanyol i alts carrees en el
   presenta En Francisco Torras Villa,       «La Püblicitat», que fou l'únic diari que envia  sí d'entitats polítiques netament cspanyolistes,
   qui en tot moment ha combatut la        allí representant. Mes, com que alguns deis    no podem capir com aquí a Catalunya s'adhe-
   política eixorca i disbauxes adminis-      oradors parlaren de la Lliga un bon xic des-    reixen a áctes que son netament contraris al
   tratives portades a cap pels cacics que     pcclivament el diari regionalista omiteix en la  sentir i pensar de la gent d'allende.
   governen la Mancomunitat, el dis-        seva crónica els paragrafs «comprometcdors>,
   tricte de Vilanova i Geltrú está sotmés     i atribueix a 1 acte un caient del que en resta-    Nosaltres voldríem que la Lliga exposés
   al jou caciquista d'en Josep Bertrán i     ren ben lluny alguns deis perlaments allí     concretament un programa polític i que no fos
   Musitu, ex ministre de Gracia i Justi-     emesos.                      Un conglomerat de varis grupets fracassats,
   cia, i prohom de la Lliga Regionalista                               quals fluctucicions es mouen al so de ncgocis,
                             La gent de la Lliga ho aprofita tot; mes,   grans sous i prebendes... assequibles.
BloG Bonavia per a 1923                no es nccessita ésser gaire viu per a desco-
                           brir aqüestes «genialilats».              Ells sempre retreuen la falta de conse-
  D e v e n d » a. l a Caseí G a r r e l l                               qüéncia ais polítics, i naturalment, a ells mal
                             Ja ho heni dit altres vega 'es: La «Veü» fa  poden dir-los altrc tant, puix no se sap de quin
                           molt poc honor ais seus llegidors, tractant-los  color son.
                           de xirios...
                                                       Encara que semblen moU al color de cgo?
                             Potser-ho son!                 quanfuig»..

Sempre gis mateúos                    Fa ja moits dies que es ve parlant de l'acte    I naturalment, és aquest un color indefini-
                           rcaiitzat peí scnyor Aniünf'Z, en retornar a la  ble ..

                                                       Com la política de la Lliga.

Sempre ha estat patrimoni deis nacionalis- Mancomunitat de Catalunya una comunicació

tes de !a Lliga el jugar la insidia, la injuria i ia redactada en cátala.                  El senyor Valles i Pujáis, en un article pü*
calumnia per a combatre ais seus adversaris        Nosalíres, que lenim per nostra parla tots   blicat el dilluns d'aquesta setmaná en un pc-
polítics,                                                riódic de Barcelona, té ratrcviment de parlar
                           eis amors i respectes, no voiem aquí explicar   de responsabilitats.
  El cas del corresponsal de «Geni d'ara» a     z\ fet, conegüt ja de toihom; mes com que la
                           gent de la Lliga ha donat al mateix una gran

La Roca n'és palesa prova.              importancia -—mandanga pural — no podem        El senyor Valles i Pujáis és el menys indi-
  No basta íer campanya contra ractüáCió      fflenys d'eslranyar-nos de l'act'tud del senyor  cat per a fer-ho.
                           Puig i Cadafalch que en dirigir-se a una auto-
política i administrativa deis nostres amics en    ritat civil, ho fassi en catalh, essent així que,   Puix havem de recordar que abans del de*
aqucll Consistori, car la seva historia i la seva   quan és militar l'autorilat, redacta les comuni-  sastre foren ministres d'Espanya cls scnyors
honradesa sense mácula, eis posa a covert de     cacions en la tan bescanlada Uengua de Cer-    Cambó, Ventosa i Rodés; i després del desas-
                                                     tre hi han hagut ministres regionalistcs, entré

tota malévola suposició; es fa precís que, pro- vantes.                         ells els senyors Cambó i Bcrtrlm i Musita.

cediní rom geot ineducada, baixa i barroera,       Segurament que el senyor Puig i Cadafalch     Els prohoms regionalistcs son els menys
traspassin ei llindar df !a vida pública, per a    dirá que eis sabres punxen             indicáis per a tocar aital assumpte. En la con-
fiear-se en 90 que té d'ésser respecíat per totes                            ciencia del poblé espanyol está que les res-^
les persones honrades.                  Naluralmenl!..                 ponsabilitats assoleixcn a molts 1 és ben seguf
                             Visca la mandanga!.              que en l'honrada conciencia del poblé els noWls

Pero, quin concepie poden teñir de la dig-                                deis esmenlats pronoms hi son graváis i no

nitaí i de la honradeia els qui s'han fet un pe-                             pas neis de tota culpa, precisament...

destal a bfse d'injúries i calumnies?           «Gent d'ara», en un article rampló i molt     Ja és ben segur que a Oréela ho serien al-
  Vet-aqui ei programa de la. Lliga, que, psl    mal intencional, parla de mares afligides, de   tra volta ministres...
                           vides immolades, de sofriments soferts, eíc,
que es veu, ha pogut per dissoit, arribar íins a   etc., referint se a la impopular campanya del     Aquí, a Espanya, encara tornaran a regir
                                                     nostres Iristos destins, per a bé de Catalu-

La Roca.                       Marroc.                      nya., i deis negocis quc's presentln.

VoJen titilar de cacics ais nostres amícf,      Aixó, que esta en l'anim de toihom, fa llás-    Així sía. Amen.

que íoren, precisament, quins varen anorrear- tima oir-ho d'aqucsta geni, puix hem de re-        Visca Catalunya!!

lo, per a sempre de La Roca!...            cordar que després del desastre d'Annual, el         Ar
  Qui no recorda les eleccions a Corts, tetes    senyor Cambó, ministre de Finances allavors,
                           aboca tota l'Hisenda cspanyola amb intent de      «Gent d'Ara» torna insldiosament a retfeu*
soi> la coacció del sometent armat?. Qui ha pc-    el qué eab tothom.                 re que si aquell o altre alcalde d'aquest distrlG''
gut oblidaf i'imperi teudtlista deis temps d'en                             no assistí o be no va adherir-se a í'Assemblea
Plaja, en que es consiJeraven de gran justicia      1 qui diu abocar-hi l'Hisenda, vol dir lambe  del 26.
                           poríar-hi els filis d'aquelles mares que tant

els atropells i vexacions comeses en les persc- han plorat                        Nosaltres, que dessoblcs aquest punt heffl

neS de nosírts amics?                 No hi ha dr€í a retreure Uagiimes d'altii, reciificat i ratificat ja tot quant deviem, no ens
                           per a fer qucitre frases rebuscades i buides de
  Si p3dessin impresionar-rros certes actiiais,   sentit, per a anar i voler fer entcndrc q r e   toca ja alira cosa a dir, que no sia el que por*
que üü eos íaa fred ni caior, perqué denoun      d'aixó en tenim la culpa nosaltres.        tem publicat en E L DEMÓCRATA. Així, doncS,
e ^ uiu'>ifl lí^'íails a'una oügarquii política bcn                           quedem per tíltima vegada que cls Alcaldes
                             Soni pariidaris de que, com ais Éstots     foren I S i els regidors 1 0 6 , fent un total de

prompte oferiríetn ais nostres amics de La Ro- Unüs, s'implanli la llei seca.              1 1 8 rcpresentanls deis 26 municípis de cjué

ca la^recepia iníaübh per a acabar amb e i s l k -  El vi fa masses desgracies.            es compon el districte de GranoUers.

drucs d'aquests ge jos foUs,..,                                     I a qui li piqui, que... que's rasquí, Ve-ll-

I'o'ls de ganái                                             aqoíS
   1   2   3   4