Page 1 -
P. 1

AAo VI 3.* época                    GRANOLLERS, 24 DICIEMBRE 1922^           Número 40

    ñ                                                               «•W»-'

                                                    -f,;í

             ÓRGANO DE LA COALICIÓN LIBERAL DEMOCRÁTICA

Húmero suelto, 15 cís. ^ a l d r ^ l o s d o o m i n ^ o ^ Trimestre, TSO ptas.

Los trabajos insertos en este periódico, se publican, Redacción      A IVniníMracióri Anuncios a precios convencionales

bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores    Calle de Corro, 96 Calle Clavé, 2 5 : Imprenta No se devuelven los originales

Les coses clares                    Ens consta positivarnent que per         Al Céssar el p e és üel
                                                        Céssar
 Amb la mala fe cafacíerísíica,            part de certs senyors de la Llíga Re-
apresa en l'escola de la plaga de la                                    Ha sigut comentat el fet de que
Cucurulla, la geníeía de «Gent d'A-          gionalista s'intenta coaccionar la vo-      tant a l'Assemblea com al miting de
ra» diu que nosaltres perseguírem                                    concentració Iliberal celebrats el 26
ais órganiízadors del míting separa-          luntat d'un amic noslre del districte,      de novembre, ¡i fos tributar al senyor
tista celebrat él di a de la Mare-de-                                  Maciá un elogi que creiem ben me-
De'u.                         amenagant-lo amb una sospensió,         rescut, ja que per la seva honradesa
                                                    i abnegdció s'ha fet acreedor a al-
 Podem demostrar tot el contrari a          que decretarla cerí Tribunal, cas de       táis homenatges; i en aquests mo-
les seves afirmacions, ja que prime-                                  ments, no podem per menys de re-
rament s'cls va oferir per a que tin          que no s'avingui a ajupir-se a les        marcar-los d'una manera especial
guessin loca! apropiat.                                         per la seva discreció i formalitat i la
                            exigéncies de dits senyors            altesa de mires amb que parla al mí-
 Tenim noticies concretes del que                                   ting nacionalista que tingué Uoc el
va ^assar, i podem afirmar que peí           Aquests son els procedimenís que         dia 8.
senyor Amigó fou demanat un local
per a célebrár-hl una reunió de pa-          els dicta la seva conciencia —si és         Es inútil que els regionalistes pre-
trons. El propietari de dií local tin-                                 íenguin desvirtuar les paraules del
gué noticies de que la reunió esde-          que en teñen— ais dignes (?) patrio-       senyor Macia en forma que compla-
vindria un acfe polftic, i diguc' que si                                gui ais amics de don Santiagu. No-
era pgr a la pHmera cosa, no tenia           tes de nyigui-nyogui, quina honora-       saltres, tañí amb la ploma com de
res per a objectar-hi; mes, com que                                   páranla, no podem ni volem anatema-
ell no era polftic, no volia consentir         ble táctica está sempre a mercé de        tilzar sislemáíicament go que diuen
cap acte d'aital natüralesa a dintre                                  els nostres adversaris polítics, quan.
casa seva. E!s organitzadors insis-          les seves conveniéncies polftiques i       en fer-ho es posen en el terreny sin-
tiren, publicada ja la fu'ia, i el ma-                                 cer dei que elá dicta la seva concien-
íeix senyor Amigó encara anava             parliculars, mai en avinenga amb els       cia d'tiomes honrats.
dient qué nó's tractava d'un acte de
política de cap mena, fins que al fi-         dictats de cavallers i homes d'honor.       Mes, aixo de que en Torras ha va-
nal no pogué mantenir-se mésl'equf-                                   riat de manera de pensar i que per
voc i va convenir-sequeelmfiing no           Estarem alerta, i sí les confidén-        aquesbi iholiu ara no el stgueixLU tit.
Sé celebraría en el local anunciat.                                   del grup organiizaüor dei mítmg se-
                            cíes que tindrem enS ho aconsellen,       paratista, és pura fantasía; i si aquests
  Es dir, que abusant dé la bona fe                                  senyors que insulten volen discutir-
d'un modest industrial, pretenien do-         denunciarém él fet amb tota classe        ho sercnament, estem mcondicionaí-
nar^li, a aquesí senyor, gaí per lie-                                  ment a la seva dibposició.
bre.                          de pormenors
                                                      Si ells volen invitar-nos a la con-
  Que's diguí sí aquesta manera de          A Tensems. préguém a nosíre bon         troversia, hi acudirem amb molí gust.
procédir és géns Corréete i seria                                    i si volen que la mvitücio pcirieixi de
                            amic que no fassi cas d'amenaces         nosaltres, ja poden donar-se per en-
  í qué s'ens digui també, i ben cía-                                 teráis.
rámení, -* com aixf sempre parlem           ridícoles í no obiídi que la llei auto-
tiosaltrés, — ojrt, quan i com ha in-                                   Día, Uoc i hora. Allá on vulguin i
íervirigut en aquest assumpte el se-          ritza les recusacions; i, ademes, que      eldia que vulguinl...
nyor Torras, o algún deis seus
amícs.                         pensi que la justicia hem de buscar-

  Espefem áSSéníati.                 la alSá on sigui; encara que és molt

                            dolorós pensar que aquesta senyora

                            a voltea no radica a Barcelona.

                            No obstant, cal teñir sempre fe

                            en la justicia.       •

                            D'aixó, ells en diuen trebatlar per

                            la causa de Catalunya.

                            MalvatsÜ

                             Ais nostres amícs i llegidors, EL
                            DEMÓCRATA els desitja que passin
                            amb tota felicitaí les fésíes de Na-
                            dal.

                             I qué Tany tiou, ja proper, siguí
                            bona atiyada dé prosperiíaís per a
                            íoís. ,
   1   2   3   4