Page 1 -
P. 1

Aík) Yí 3.* época                   GRANOLLERS, 17 DICIEMBRE 1922             Número 39

                                                    •"S-.r'^-i

Hmffiák-'Wi:;. U ' i

            ÓRGANO DE LA COALICIÓN LIBERAL DEMOCRÁTICA

nmero siieíío, 15 cís. S a l d r á l o ^ d o m l n g o s Tfimesíre, fso pías.

Los trabajos insertos en este periódico, se publican Redacción      Administración Anuncios a precios convencionales

bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores   Calle de Corro, 96 Calle Clavé, 2 S : Imprenta No se devuelven los originales

Nalvats!!                       s'enfada i crida perqué no ho fan lluita, d'acord amb aquelles, ja que
                           així. el íitllat de covards en nosaltres no

                             El deíingut e's portat al Juíjat de hi té estada.
                           primera Instancia, i complertes pcti- Altrament, les actituds de certs

En l'extracíe d'un discurs pro- tes i ineludibles diligencies, és posat senyors que fins ara han coYncidit

nunciaí en l'Assemblea de la Coali- en Iliberíat.                           d'una manera matemática amb les

ció el día 26 del passat novembre, Així actúen els tra'ídors i malvats, conveniéncies de la Lliga, i la cir-

hi llegírem que d'en^á que és nosíre que no teñen altra déria que manar, cumstáncia de constar-nos que cert

represeníaní en Corís el preuaí amic manar sempre, sigui com sigui; per diputat provincial ha intervingut d'una

Torras, no hi ha haguí en el disíricíe a així alimentar la seva ánima de manera directa en l'organització de

ni un sol processamení, ni cap exil cacics i d'homes sense cor ni scnti- l'acte esmentat, ens porta al terreny

per causes polííiques, quina instiga- mcnts.                              indicat, i sincerament desitgem que

ció hagi poguí partir de la nosíra No val res la Ilibertat d'un home! aquella noblesa i llealtat de que abans

banda.                        Res representa, per a ells—els mals parlavem, ens faciliti la manera, que

Contraría aixo, afirmaí pública homes—la tranquilitat d'una familia será moit agradosa per a nosaltres,

mení i que ningú poí desmentir, amb ni la mala estona passada per un d'actuar amb la calma, mesura i res-

l'acíuació d'abans i d'ara, en nostre honrat industrial en veure's pres i pecte que és norma obligada de nos-

disíricte, de la Lliga Regionalisia. condu'ít a peu per una carretera en tra actuació política.

A Valiromanes, un senyor de la mig d'una parella de forga armada!,.. Nosaltres no hem siguí tra'ídors

Unió Monárquica Nacional, d'acord Aquesís- actes crimináis mcreixen a res ni a ningú; nostra ja llarga ac-

amb eiements directius de la Lliga, una sanció.                            tuado política ens ha permcs, quan-

no ha paraí fins a aconseguir, amb Si es tolera que es repeteixin, tes vegades ens ha sigut conveniení,

riníervcnció influient d'un diputat a contestarem en deguda forma. Tenim exposar nostre criteri sense ficció de

Corís regionalista, el processament per a aixó, i per a quan el cas arribi, cap mena ni frases rumboses de

de tres veYns, que. sigui dit amb tot els eiements i el coratge necessaris. doble fondo. No pot dir-se el ma"

respecte, no han comes delicte de                                   íeix deis nacionalistes de la Lliga.

cap mena.'                                               Si aquesí compórtament és miraí

  A Monímeló, el juíge; municipal,                                  com se mereix, cadascú seguirá ¡a
abusant de l'autoritat que el carree                                  seva tasca i fará sa vio.

Respecte i clareíaili confereix, mana al sortietent posar                         Si ractuació, mes o menys in-

pres a un jove, fent-lo tancar unes                                  confesable, d'altres paríits, camina

hores, i quan li passa per la barreti- Totes les idees po!ítiques, noble a redós de ¡es conveniéncies de la

na, disposa la seva lliberació.            i liealment exposades i defensades, Lliga, per a nosaltres no hi haurá

A Bigas i Riells, el jutge munici- mereixen nostre profond respecte, i distincions de cap mena.

pal iníervé, com a testimoni, en un és natural que així sía en tot i quant Els fets esdevinguís fins avui

atropdl que es fa contra el local so- es refereix ais firmants de la fulla mouen a rezelar, i cal que aquella

cial de nostres amics, i posterior- que serví de convocatoria al míting qui en llur actuació els guia un fí

ment, com a jutge, posa pres a un separatista que es delebrá el dia de lleal i noble, csíiguin alerta contra

modcst industrial ferrer de dita loca- la Mare-de-Déu.                         el caciquisme de la Luga. Aixó és

litat, perqué obrí una porta, per or- Si hem recordat fets i actituds el que nosaltres desitgem.

dre de qui tenia dret a fer-ho, i amb anteriors d'alguns firmants, no ho Deis esperits dignes, moguts per

Goneixement de les auíoritats corres- hem fet per a remarcar-ho com cosa un ideal, podem esperar-ne queicom,

ponents.                       estranya; pero hem estimat que les per aven?ades que siguin les seves

L'alludit ferrer, i per ordre de evidents injustícies i estridéncies amb concepcions, convenguts de que sem-

l'esmentat jutge, e's portal per la que es tractava de certes coses, peí pre coincidirem en una cosa: en

guardia civil, i a peu, per la carrete- sol fet d'ésser de casa nostra, devicn l'amor al disíricte de Granoliers i en

ra, des de Riells a Granollers.            esser-ho amb mes respecte — i no Tidoiatria d'un bon fill per a la seva

Mes, encara. El jutge preté obli- ens referim ñ les persones— i ens Capitalitaí.

gar a la parella que'I portin Uigaí, i obligavert a adoptar posicíons de Sincerament així ho dvsitgem.
   1   2   3   4