Page 1 -
P. 1

A¿k> VI S / época                   GRANOLLERS, 10 DICIEMBRE 1922          Número 38
 sr-T"^^
                                                           ÍA %

             ÓRGANO DE LA COALICIÓN LIBERAL DEMOCRÁTICA

Múmero suelto, 15 cís. i B a l d r ^ l o ^ d o m i f i g o s Trimestre, l'so ptas.

Los trabajos insertos en este periódico, se publican Redacción      Administración Anuncios a precios convencionales

bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores   Calle de Gorro, 96 Calle Clavé, 2 5 : Imprenta No se devuelven ios originales

La cobla de l'odi Vaia ñu íor 0 *
                                                    Donem una ullada a la fulla pia-

 Sois el pretexí d'un acíe d'afir-          Joan Casanovas, i mes tard, abusant       dosa, anunciadora del míting sepa-
mació nacionalista, en nosíra ciuíaí,         de la bonhomia del diputat per les        ratista, i en fixar-nos en la comissió
la cobla de l'odi ha signat una fulla         Borjes En Francesc Maciá i allres        organiízadora. hi trobem no pocs
anunci, rublería de frases injurioses         catalanistes militants en la extrema       coneguts.

i insultanís per toís els qui íenim a         esquerra; i que la comissió organií-        Un, defensava la monarquía l'any
gran honor el militar en les files de         zadora la formava la cobla de l'odi,       1916, des de La Unió Lliberal de
la Coalició Lliberal Demócrata Auto-         amb son cap mes visible, el periodis-      Granoilers.
nomista.                       dista barceloní, várem donar ja per
                           descomptada la publicado de les fu-         Altre, la Coalició Lliberal en nos-
  En sois llegir-la es descobreix—          lles «de marras», com les notes ofi-       tra ciutat i pobles del disíricrc de
com no?— a un pulcre periodista            cioses inserides en certa premsa de       Vich, i fins la «Unión Monárquica
barceloní, mesíre en i'humorisme           la capital; i fins la tónica deís parla-     Nacional» en un districte de l'Em-
En toí momení, rendint tribut a la          ments del Doctor Montaña i de          pordá.
justicia, havem reconegut les admi-          Toficial del Registre de la propietat,
rables condicions que, per a les lie-         l'Enric Margarit, qui va presidir l'ac-       Un tercer, fervení separatista (?),
tres, te el nostre compatrici; empero,        te celebraí el divendres.            que també caníava les exceliéncies
aií, que notrobem manera de pren-                                   d'un candidat monárquic en pobles
dre'l sisquera en consideració, quan           Ens piau l'actitut, sempre digne,       d'aquesí districte, en eleccions a
es «llenga» pels viaranys de la polí-         del diputat a Coris senyor, Maciá,        Corts.
tica.                         que ben prompíe va poder fer-se ca-

  Nosalíres, que havem assistií ais         rree de la comedia que representaven        Un, i fan quatre, mesíre en rastre»
mercats on s'ha coíitzat la fermesa          els qui havien acudií a eil, toís a sóu     risme, que Thavem visf arrosegar-se
de les seves conviccions polítiques,         de la Lliga, i que frisaven de rabia       peí despalx d'un dipuíaí de la Lliya
i havem pcgut veure Com per unes           en veure que el veri desíil'lat no arri-     en dernanda d'una almóina que el
insignificants monedes d'argení es          bava a contagiar ais qui s'havien fct      íreiés d'un mal pas a que van por«
dalia fent campanya a la tribuna i a la        la resolució de venir a Granoilers a       tar-lo les seves creéncies!... O, esió-
premsa, ahir contra el mestre del ca-         fer catalanisme ai res mes!»           mecagraiíl...
íalanisme, el malaguanyat Prat de la
Riba, en el nostre districte provin-           L'acte d'afirmació separatista ce        i fins n'hi veiem un, comble de la
cial i mes tard, cantant les excelién-        lebrat a l'antic camp de foot-ball. no      barra i desaprensió, que, per uns
cies de la Unió Monárquica Nacio-           s'avé pas amb la política de la Lliga      ceníenars de pesseíes, va vendré un
nal, al districte de Vilademuls, defen-        Regionalista; i amb toí i aixó, els lli-     acia a cerí candidat iiiberai riionáí-
sant la candidatura de nostre volgut         guers de Granoilers, col locats toís       quic que lluiíavd per a regador en un
amic, el Marqués d'Olérdola! .. Per          en primera fila, varen e'sser «la cla-      deis districtes Hiunicipaia de Barce
aixó, quan nosaltres, que sabíem QO          que» amb que comptaven els ora*         lona.
c¡ue*s tramava a la Ltiga Regionalis-         dors en Francisco Montaña i l'Enric
                           Margarit, en dirigir violents atacs a

ta, amb la personal intervenció d'en         La Unid Lliberal i a la política de la       Hi veiem alguns forasters, i, ¡ver
Santiago de Riba, oYem que s'estava          Coalició Lliberal Demócrata Auto-        úliim, en Jaume Serra i Doclis, soci
organitzaní un acte públic, primer,          nomista.                     fundador de la Lliga Regionaii&ía de
cercaní el concurs deis prestigiosos                                  Barcelona.
republicana En Marcelí Domingo i             Donem per descomptat que a Vem-
                           presarí, al qui paga, no li haurá sa-                              LlETH
                           tisfeí el resüUat del míting, íranaco-

                           rregut en mig d'una fredor glacial,

                         i albora amb el me's fervorós respec-

Bloc Bonavia per a 1923 Bloc Naseiis per a mte per a tots els oradors que van ex-
 P e vetidiit a. la C a s a Oarrell posar i defensar llurs doctrines.
   1   2   3   4