Page 1 -
P. 1

Ano VI 3 / época                   GRANOLLERS, 12 NOVIEMBRE 1922          Núm. 35

            ÓRGANO DE LA COALICBÓi^ LIBERAL DEMOCRÁTICA

amero suelto, 15 cís. S a l d r á l o s d o m i n g o s Triraesíre, 1*50 pías.

Los trabajos insertos en este periódico, se publican   Redacción    Administración Anuncios a precios convencionales
 bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores
                           Galle de Corro, 96 Calle Clavé, 2 5 : imprenta No se devuelven ios originales

  semblea                                               racás É la iaila Nacio-
                                                     nalista a Nollet
  Com a resulíaí de l'enquesta feía entre els represeníanís de la Coalició
LJiberal Demócrata Autonomista en els pobles d'aquest districte, el Comité                 Els assistents a Tactc del passaf diumenge,
Direcíiu ha acordaí que la celebració de l'Assemblea anunciada, tingui lloc              no saben avcnir-se que a Moiiet podes teñir
en aquesta ciutat, essent la data fixada el diumenge, 26 de novembre vinent.              lloc un acte organitzat pels nacionalisíes de la
                                                    Piafa de la Cucurulla, sensc despertar el mes
  El programa, salvan! les recíificacions que aconcellin les circumsíán-               petit entusiasme; passant gairebé desaperce-
cies, será el següení:                                         but, car ni un sol deis elemenís representaíius
                                                    de la política molletana volgué sümar-sc a la
  El maíf, a dos quarís de doíze: Reunió al nou saló del primer pis de La              mandanga que un foraster va idear per a en-
Unió Lliberal, deis representants deis pobles, per a tractar deis punís se-              Uuernar ais qui somnien en la reconquesta d'un
güents:                                                districte arrebassat de mans mercenáries.

    Política desenrotllada per la Coalició fins avui.                         Si no fossin ícstimonis presenciáis, els qui
    Necessitat de continuar-la o rectificar-la.                           ens han resscnyal la <diada> amb sos mes pe-
    Discussió de l'actuació de nostres representants.                        tits detalls, bastaría llegir «La Veu de Cata-
    Ratificació o désautorització de la mateixa.                          lunya» del dimarts,—en la que un redactor cn-
    Exposició deis fets i necessitats del districte.                        viat expressament explica la inauguració del
    Discussió i acord respecte d'ells.                               Cenfrc Nacionalista de Molletdel Valles,—per
    Mitjans per a posar-los en práctica o aconseguir-ios.                      a conv^ncer's del fracás.

  A l'Assemblea solament h¡ lindrán entrada els elemenís representaíius                 Per a demostrar la trascendencia de Tacte
de la Coalició i la premsa.*                                      i la especiado regnanf, diu íextualment:

  Tarda, a les tres: M'                                         «Abans de l'hora anunciada, es veien grups
                                                    de persones que esperaven amb freturan?a el
iVilXINO PÚOLrIC                                            comcneamenf de l'acte, en el qual havien de
                                                    parlar, a mes a mes deis representants del
a la sala d'espectacles de LA UNIÓ LLIBERAL, amb assisíéncia deis                   districte, ferms oradors nacionalisíes de la
diputats a Corís En Joan Sarradell Farras, En Manuel Rius i Rius,                   capiíal.»
En Francisco Torras Villa; el dipuíat provincial per Vich-Granollers
En Xavier Flaquer, el que ho és per Tarrassa-Sabadell, N'Alvar Vi-                     No hí ha alira alusió a la concurrencia,
nyals; el del districte primer de Barcelona, En Joan Giró i tots els de-                que, com poí veure's, no passá d'aquellsg^ra/js
ttiés per aquesta provmcia, pertanyents a la Conceníració Lliberal.                  ais quals es refereix el periodista de «La Veu»,

  V a l l e s a n s l L'ideal polftic mes gran del món es aquell que's ba-                «Prengueren seient a la íribuna —continua
sa en l'amor primordial al íerreny on hem nascut, i que amb llealíat, since-              l'orgué deis Iligfuers— els sényors de Riba i
ritat i noblesa, abnegació, sacrifici, respecte i consideració, es propaga i              Abadal, diputats de la Mancomunitat peí dis-
defensa per dsmunt de totes les passions.                               tricte; Trías de Bes, cx-diputat a Corts; Jovcr,
                                                    ex-regidor de Barcelona; Falgá, alcalde de
  L'esforf del nostre partit arribará fins on siguí precfs per a aconseguir             Montmeló; Camp, regidor de Granollers; Es-
renaltiment de tots els factors del districte de Granollers, en la seguretat de            pinasa, regidor de Monteada; Crusellas, Agus-
que nostra actuació, serena i imparcial i llíure de peíites passioi\s, es fará             fí i Comas del Cenírc Nacionalista de Carde-
digna de nostres entusiasmes, de nostres il'lusions 1 del general respecte               deu; Ragassol, d'Acció Caíaiana; (nosalíres
en el sector polític vivení.                                      afegim «i dependen! d'en Santiago de Riba»);
                                                    Gabarro, Fígols, Sans i Font, del Centre Na-
  C i u t a d a t l S d e l V a l l e s ! Tinguem fe en Tavenir, i amb                cionalista dé la localiíat».
prudencia d'homes consciente, pero amb el braó de les voluntáis decidides^
seguim Iluitant per a aconseguir que la deslliúració d'aCjuesí distHcté peí*-               Va donar-se el cas que deis varis oradors
duri per a sempre mes com a santa penyora de lá nosíra independencia i                 que actuaren, no va haver-n'hi cap de Mollet i
dé la nosíra humil, pero patriótica capaciíaí.                             hoffl recorda que alíres campanyes clecforals,
                                                    Inclíls les de carácter local, varen fcr-se a ba-
             Oránollers, 26 d*ocíubre de 10^1                       se del mííing, i no pas amb predicadors de
                                                    fora.
                    i l Comiíé Direcíiu dg la Coalició
                                                      Ha éslat objecte d'animats comentaris la
                                                    fúgida dé Yanitna de la fesfa, el ferm catala-

                                                    niifa di la lascóla de Funcionaría i actual se-
   1   2   3   4