Page 1 -
P. 1

Año VI época                      GRANOLLERRSS, , 22 OCTUBRE 1922                     Núm. 32

                                          f                                   Sil",

             ! : . ; ^ <:>:'*•.                        t• '         • - • .' _ >;

             ?!                        ' ' 'i

iiJi^^                         e»<Atri»' ! ^

         ÓRGAnó DE LA OOALiClON LSBERAL DEMOORÁTiCA

Homero siieito, 15 ds. S a l d r á l o s d o m i n g o s Trtiíiesíre, f50 pías.

Los, trabajos insertos en este periódico, se publican Redacción          Administración AnuncioEi a precios coevenciooaíes

bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores    Calle de Corro, 96     Calle Clavé, 2 5 : Imprenia      No se devuelven los originales

La "(eoria É W                     el propi don Santiago de Riba qui            tituí que co/'Iabora admirablemení
                            va visitar al qui avui, amb notoria           en la nosíra iasca de foragiiar del
                                                        Valles la política eixorca, en mala
 Els caíalanisíes de «Geni d'Ara»,          desconsiderado, qualifiquen de «una           hora sembrada pels nacionalisies de
que a Granoilers son els á'abansí           valor caduca», i que el visita sense           ia Plaga de ia Cucurulla.
els de sempre; els maícixos que a           altre objecíe que el de soliciíar la
genoílons pidolaven a en Barangé            seva collaboració en la polííica que            El balang que don Saníiago po-
els seus vots, que els eren precisos          anava a desenroíllar en el Valles.            drá oferir, com a resullaf de la seva
per a poder usdefruiíar la represenía-                                     polííica, i'acrediíará davaní deis que-
ció en Corís per aquesl disíricíe du-           Esíem convenguís que en vigílies           fes que varen facíurar-lo per a arre-
raní varíes llegislaíures, son els qui,        de la primera Iluiía que es presenil,          conar a En Francisco Torras i ais
deja manera mes baixa i barroera, li          els mafeixos que cníonen canis fu-            qui amb ell col laboren en bé de Gra-
entonen, en el nombre del passaí            neraris a la memoria del qui va do-           noilers i el seu districte.
diumenge, un responso que finalií-           nar l'acia de dipuiai peí disíricíe de
zen amb un ridícol «Pau ais morís!»          Granoilers a en Plaja i a en Lligé,            OTETES;
                            li oferirán desagravis, bo i cuidant
  Es la teoría de íorn. En Plaja, va         d'ajuníar-se «el grupeí d'adicíes men-           En una correspondencia de Palou, feta per
ésser l'home de la teoría del marge,          tida» per qué els salvi del ridícol en          don Sanfiagu i que publica «Geni d'ara», es
en de Riba, ja va esposar la seva,           el qual caurán amb esirépií.               diu que el senyor Torras, en les festes ma-
                                                        jors de Riells, dir poblé i Canovellas, va rega-
des de les colümnes de «La Veu de Será un procedimení del senyor                        tejar unes pessetes que tenía ofertes.

Catalunya», en parlar de la política de Riba i España, l'emplear revul-                      Áixó, que d'infantil esdevé ridícol, podría
                                                        contcstar-se dient que les simpaíics amb que
de Granoilers, i de la qual n'e's fidel sius per ais quins es maníenen en                    compfa en el disíricíe nosírc diputat a Corís,
                                                        no son comprades amb diners, a l'inversa
refléxe l'article d'en «Fíoriam», que circumsíancial a'íllameni de la cosa                   d'altres dlstrictes de Caíalunya representáis
                                                        per geni de la Lliga, quines siwpaties i vofs
motiva aqüestes ratlles.                pública; empero el mes llec en maté-           son adquirits a for^a de biillels de banc i mol-
                                                        tes promeses incomplides.
Don Santiago troba molí explica- ries políiiques compendrá que l'util-
                                                          En polííica, els qui esmercen diners, prcíe-
ble l'exploíar una valor ílegífima, per liizat peí diputat de la Mancomunitaí                  nen comprar honres i conciencies, per a mes
                                                        tard rescabaíar-s'en amb escreix, en profií
a llengar-la despreciaíivamení un no és el mes aproposií per a la re-                      deis seus negocis.

cop usada, si no poí ja saíisfer ses conquesta d'un disíricíe arrebassaí                      Eníesos?

baixes passions.                    de mans mercenáries, quins miíjans                          ^
                                                          Son molí comentáis uns anieles del senyor
Repugnen ambdues teories amb empleáis eren ialmení com els im-                         Cambó, publicáis a «La Veu de Caíalunya»,
                                                        parlaní del problema del Marroc.
la no3íra manera d'ésser, car les porfais per la nova farandola Hi-                        0 nosalíres no esíem be del cap, o el «lea-
                                                        der» regionalisía crcu que íracta amb xinos.
írobcm mancades d'cíica i impropies guera.                                   Es a dir, ara que no forma parí del Govern
                                                        preíé orieníar l'assúmpíe de manera que els
de persona de miíjana culíura.             En Bonaveníura M.^ Plaja, rhome             mals de cap siguin per ais governanls d'avui,
                                                        i quan eíl era minisire, ni íaní sois s'en recor-
La hipocresía deis regionalisíes, del marge, ens ha facíurai un sus-                      da de que Espanya sosfenia aiíal guerra i
                                                        menys encara de l'allavors recení desasiré
peí que afecía a nosíra polííica lo-                                      d'Annual.
                                                          La polííica seguida sempre peí capiíosí de
cal, rebassa íots els iímiís. Servem                                      la Lliga ha siguí de «ópóríunilat», L'«oporfu<
                                                        nismc», és el seu lema.
en nosíra memoria, el mateix que            L'Ajuntament de Granoilers ha estat             1 qui diu «oporíunisme», diu «negoci».
els de «Geni d'Ara», les campányes           erhbargat per no haver pagat conrin-            I a Espanya i a Caíalunya, que las parta un
des de seímanaris regionalisíes con -         gent provincia! en quantitat de             rayo!
                                                          Visca la sinceriíaí i rhoiíradesa!
ira En Josep Barangé; e's mes, casi                  45,212'43 pessetes,
                                                                      ^
be podríem recitar Taríicle %Lhome           L'Ajuntament de Vüanova i Geitrú
funestf», recollií per nosalíres en di-        devia, en aquella data, i per igual cotí'          S'cíis diu, — lo qual posem en quarcníena—
verses ocasions; empero tenim obli-          cepte, lajriolera de 567,547'18 pesse-          que don Saníiago de Riva i España, advocaí,
daí, de íant sapiguí, que el íermo-          tes i no tenim noticia de cap mida            dipujaí de la Mancomuniíaí i ex-amo de Palou,

                                     extrema

meíre de les campányes en favor o           Mentre el districte de GranoMersei re-
en coníra d'en Barangé esíaven en           presenta En Francisco Torras VlL'á,

relació directa amb 1'actitud d'aqüest         qui en tot moment ha combatut la
envcrs els capitosís de la Lliga, i          política eixorca i disbauxes adminis-
molí especialmení amb la major o            tratives portadeS á cap pels cacles que
menor proximiíaí dé les eleccions           governen la ManComunitat, el dis-
                            tricte de Vilanova i GeUrti está sotmés

generáis.                       al jou caciquista d'en Josep Bertrán i
 No creiem haver somniat qué fou           Musitu, ex ministre de Gracia i Justí-
                            CiSí j prohotn de ia Uiga Regionaligta
   1   2   3   4