Page 1 -
P. 1

AAO VI                               ^'í^HüOMaa J a                           „^..^^^„,»g.l.
                           GRA N o L L EB5;' '•^1Ü~tKrrtJ-'BKrnrg2T""'
                                                                       OÍDiV'138 i3
                           ~ ~ ~ -f! Í 3 B"IBtq93B

                                                      •ÍT ¡C

                                                      a

                           *•

Homero siielto, 15 cls.                COALICIÓi^ LIBERAL O€ni!0

Los trabajos insertos en este periódico, se publican                             nenboq 8BnBflíb'10B1ÍXj
 bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores
                                                      ') l3 « 3 .eBrn-!

                                                      ^TvsTTBToBíirfrBTr             31

                            Redacción      Administración         Anuncios * pr&ciwsfooiiv'én'ewtiáies^

                           Calle de Gorro, ü Galle Glatié, 2 5 : Imprenta

                                                      No se d'aWí*8í#?tó<%i~itWSe¡'J •'- Eii-úüCf

Pul áí.                        perjudica els interessos de Orano-                      . '6 Sljp .02 .t'lB IS a o b í í í
                           llers. I afirmeni aixó, sense por de
                                                      NOTAS PARLAMgJfJ^ei^ajbia .^^SÍ

                           que don Santiago ni el scu gramo-

• Ens sembla massa eníeraí de jes           pbone, puguin desmentir-nos.             Por considerarlo de interés, publicamos "el",
coses passades i de les dei pervin-           Peí qué es refereix al meíge En          discurso pronunciado por e! diputado a Cor-
bre, En «Gori» de «Geni d'Ara».                                       tes, señor Torras, en la sesión del Congreso
Tenim moíius, mes que sobráis, per          Alfred Canal Comas, solamení di-           del dia 31 de mayo último, relativo a la repa-
a creure que Y apuntador que actúa          rem que des de l'any 1916, en que           triación de los batallones enviados a África.
                           fou nomenat per l'aleshores alcalde,

sota aigua és l'home mes írempaí En Francisco Torras, Inspector sa-

 de la creació i que es delecta ex -         nitari de 1'Alcaldía, ha complert en           El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Torras íicne
 tráordinariamení veient fer planxes,         tot moment amb les obiigacions            la palabra.
 car d'altra manera no íindria explica-        inherents al carree, i durant bon
^ ció ei que permetés que fos el propi        nombre de íemps sobre d'ell ha              El Sr, TORRAS: Seguramente todos los '
                                                      Sres. Diputados que se encuentran presentes;' '•'
                                                      y de una manera especial probablemente el'**

Don Sanliago de Riba i d'España,           pesat la feixuga cárrega de ¡a tota-         Gobierno, habrán recibido diferentes impré-"'
el qui caigués en el ridfcol cada           litat del servei medie municipal.           sos, cartas i cir ulares firmados por los pa^ ^í
vegada que, per a omplir la primera                                     dres de los soldados de cuota que se encueíf- *"'
página de l'orgue nacionalista va-           Si el vetllar per al milloramení          íran en Marruecos, y que solicitan pura y srm^'^P
                           deis servéis municipals i l'exigir el         plemente del Sr M?íáfáíro de la Guerra y 581'*^^

llesa, intenta justificar les conse- mes estríete compliment deis deures Gobierno en gefl#§P c|9S-se cumpla esíi*ISíáC°''
                                                       mente la ley de^f?^¡ál%nl?Mto en cuanto s2'-9éP^'^
qüéncies d'un caciquisme que sola-          a que obliga el carree, és  actuació        • fiere a la pe^fci^eíic'la éir íiio-i tíc esíós'üoi-

ment viü a Timaginació del senyor caciquista, no hi ha pas cap dubie dados; «r''-"' Í-- ' ^i -i ^

feudal de Palou, Primer, és íractaní         que haurem imporfat a Oranollers Anteá''afe-'ííríá"^í*-''ef-fbíido del aísúíifó íjue"^'
de la hig;iene; del |oc, despre's; i ara
deis meíges de la beneficencia muni-         una nova modaiitat caciquista que           motiva Hfi^>f-e-^L''í'á líe de'!nat¿r observar'e la '
cipal, com ens dona pasta, no per a          ha permés normalitzar Ja hisenda           CámaítfOfef ciifiíR) eobolübnenie coñfo''me
coníradir la serie d'inexactiíuts, que        municipal eixugant un deute que            cori-^^1S§^icí() míj tóp'oi5i'oáto!iio'^n lorm-a '
amb saludable intenció explica ais                                     máá'CáwpId'^cíia - '^* sc^ji^'' y V e aíPévo t decir
seus llegidors de fora, sino per a
                           ens deshonrava davant de les dcmés '%n íQÍkyé más H"^ Mg " í - 'No^e /e-a, ^-'i i en

                           ciutats de Catalunya, i permetent -^''Ini iffféWgríÉiofí - ^c-*i av r'o e' prfpás o de
                                                      ^onft'MfeSiP'eí co'-cep<o <¡c¿ í^'tredan ',emr^<í^¡^ '>'
                           una serie de millores, en virtut de les        í a s ela§é«í'Sc c-cu s de que ed el Ejei cüo, •fctó'i''' •'

demostrar Íes falsctats i evident ma- quals Oranollers sofrirá la íransfor- do s«í39rátS''^4-^3'*JH,ít^íJa-P^íí-s'i no-debe'te^'^

la fe amb que procedeix sempre el           mació que mereix, i a ia qual aspi-''^^2''^^®*-"^^''''^^^'* "''^'i '^'^IS.Z>T uaniairfre-
nou redempíor que ens ha facíuraí la                                                           eníe m-
Lligá. t                       ren tots els bons eiuíadans. ¡iiñmbD         ^ormm«v»é«^oadi^>'^s'CP'<t^\kr'dqUQ cñ > onoz.a mi   mo-

                                          iuVv ,igfc\a.^o dgtí«títe* eP'ííi-íjJs&unn V-i creo qu« co

   A Oranollers no hi ha haguí mai           ,,.,,,          iiiuünillillllili'      M4áiaa5id4Mo\¡a!d9£í * dfe jbb .eío, toda vez
 .metgestiíulars i sí metges de Ja Be-                                   que i'iaiaSfeinio tierpx» há xi-uj- j,do ¿ii España
 neficencia municipal, que duraní me's        La Assembica a elcmenís. representa- , .       que -^03lbs.4i»!ri*i-!4¿í)- ¡Ewn- -A sa? vicio-de ia
 dé qüinze anys ho foren uns o al-          íius deí disfricíe de Granoiiernsa,masídpjüies-Aj .1 Patria, aunque parezca ficción lo que vcVy a '
''tres faculíaíius, segons fossin Itibe-                                  afirraftR,i^bfríllr§í®!»fe2nsgrSB;í3Jos iaunnldes
 falsí o conservadors cls que tingue-        rits a la Coalició Lliberal Dg^^(;fatajj^^i,.„    con ffig,sBO,nfH6íñqn# i^í^rvicio de las armas
 ssin el predóínini a TAjuntamení. I                                    niás3g|je,^l¡9|^¿iijg§ ' ^ ;]p,,jeP>9erc.sos, de los
 mai va recórrer's de l'acord municipal       Auíonomrsía, se celebrará ígflaifiva-
 de nomenament o cessantia perqué                                     en el¡S(§ypcy|j d|.j!gs,0rgias r o perjuíijcaüs al
 no els emparava ni gi concurs, ni          mcní dintre la segona quirp^erift-.^eJ,/!,-)     haber;fft§|lí,dg^yft feff|íi''3,. ^,. . . . ..
 l'acord de la junta Municipal, ratifi-
 Cant Tacord de rAjuntament; ni el          proper mes de novembn^i'- .              no es.^4|T^|ijáí/||J5)o]giyOj.ei que persigo con es-
 contráete, condicionSiprecises indis-                                   ta intc^v^cLÓ¿i,^^gy,jgl|9rnmlar di Gobierno y
 pensables per a ésser «meíges íi-          Molt brcument el Cómiíc Directiu de          suplicar^^a>'jJa^^^^|£||laíle al Sr. Ministro de
 tülárs»*                      la CGalicló determinará el lloc i ¡ocal        ía Guerra„^g^ cyego^^fli^c, co.icieío diciendo
                                                      que, en virtu^dejgitíije dispone la ley de Re-
   EL DEMÓCRATA ha íracíat ja amb               on se celebrará l'actc.           clutamiento, h^.J||jb|^^.m||riiíied..^de bifos^es -
. la exíensio que es mereix, I'assumpíe                                   pañoles, soldado§^..jÍ^yálmeoí^-«n África cp.
                           Ens plau poder anticipar a nostres          mo otros que esíár|,j^|ryÍ9nc|p^ en España, a
 deis metges, 'cclebraní que s'hag!         amics i llegidors, molís deis quals ens        los que no se les niide,,(p,oijj2l mismo rasero y
                           havierí manifesíat gran interés per a         la ley no es igual para,unos^que^para oíros-
 poguí arribar 9 Mjti acordone en res        sentir al batallador Diputat a Corts
                           don Joan Serradell Farras, que aquest           En virtud de lo dispuesto _exi el aríículp ^i)
                           ha coníestat a la invitació, manifcs-         de la ley de Reclutamiento, se fijan tres époras
                           tant que pendra part, amb molt güst,         de tiempo en que deben prestar los españoles
                           en l'acíe pijblic que es celebrará des-

                                prés de TAsaembleaj
   1   2   3   4