Page 1 -
P. 1

Ano VI 3.* época    GRANOLLEJEIS, 10 SEPTIEMBRE 1922                       Núm. 26

             0R@ANO DE LA COALICIÓN LIBERAL DEMOCRÁTICA

MiHiero sueiío, 15 cts. ^ a l d r ^ l o s d o m i r i g o ^ Trimestre, 1*50 pías.

Los trabajos insertos en este periódico, se publican Redacción   Administración Anuncios a precios convencionales

bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores Galle de Cerró, 96 Calle Clavé, 2 5 : Imprenta   No se devuelven los originales

Veritats amargues                                         sí per al CoMegi?... Es cosa que ho
                                                 havfem seníií a dir; pero és que el
                                                 cas que ens ocupa res íé que veure

Don Santiago de Riba, diputat El dipútala Corts per Granollers amb el Juíjaí i si'amb TAjuníamení

provincial, vol sincerar-se de les no té cap culpa que hi hagi un advo- de Badalona, cosa que sembla voler

acusaeions féíes des d'Et DEMÓ- ca! i diputat per la Mancomuniíat que Gonfondre don Saníiago i que a no-

CRATA, i el pobre home prou s'esca- tingui la dcria de pledejar sense ado- salíres ens intcressa remarcar.

rrassa per a convencer ais seus co- nar-se si la rao assisíeix o no a sos Va posar-nos en guardia l'cdicíe
rreligionaris, bo i adopíant gests he- clienís.
                                                 publica! en el Buílleíí Oficial, car
iroics, que esdevenen d'una comici- * * * per a nosalírcs represenía un proce-
íaí extraordinaria, en manifestarse,
                           En l'assumpte del bastanteig de       dimení desconeguí, i semblava tai-
per mcdi de la premsa.                                      men! com si volgués cubrir se una
La seva acíuació, com advocat poders, o millor, de lá exclussiva                 determinada mercancía sois la salva-
                           que li té concedida l'Alcalde de Ba-    guardia del alcshorcs vlce-presidcnt
i vocal de la Comisió provincial, en         dalona, també va errat don Santia-     de la Comissió Provincial i aprofi-
rassumpíe deldesahuci de Mollet, és          go; un cxcés de calories en la ma-     íaí ex-presidení de la Comissió de
d'una immoralitaí sense precedenís          teria gris l'ha omplert de confusions,   Fomení de TAjuníamení de Barce-
en la l)istoria política del Districte;                              lona.
^ 0 ha «síat reconegut inelús pels di- no deixaní-lo discorrcr amb prou
putáis prOvincials i funcionaris de serenitaí; i així s'explica que, obli-             La peíuláncia de don Saníiago
aquella casa, que veieren amb el dant l'adagi caíala de que,«el boa vi              arriba fins a l'exírcm de reíreure íré-
consegiientesaSndoI que ^ dictdni^n no necessita ram», es passa la vida              balls que diu feís per a ajuníamenís
que va t emetre. aquell Ofganisme era cercaní quí li fassi la reclame.              que senyala, i que nosalíres neguem
                                                 per desconeixe'-ho alguns deis alu-
obra delílletrat que defensava a una Malgraí no ésser leguleyo& ni                diís. '

de las parís. I si algú dubíava de la filosops maquiavélics, no combre-               Vegi's, dones, com EL DEMÓCRATA
                                                 no difama, sino que diu veritats quel-
boná fe áz radvocat i diputat de la guem amb rodes de molí, plaení-nos              com amargues per a don Saníiago
                                                 de Riba, advocaí i diputa! de la Man-
Mancpíjiuniíat, que repari la «répli- en gran manera posar els punís so-             comuniía!.

ca» de don Santiago i veurá com, bre las is. I, si bé tenim bons amics

4esprés del plet, va aconseguir una dintre la curia, ens guardarem de

íransacció, atorgant-se un contráete. parlar-los de l'assumpte, car la pa-

Es a dir, que després d'haver embol- ssió política no arriba a Texirem de

-callat a TAjuníamení de Mollet en voler posar en ridícol a íot un ad-

un pleí que va perdre, ocasionant vocat i dipuíaí de la Mancomuniíat,

importants despeses, i colocat en si- malgraí sia davaní del mes modesí

íuació,. d'inferioritaí, va lograr un         passa piecs.                ^ En el vincnt mes d'oclu-    m
arreglo, cosa que li fou impossible                                ^ bre es reunirá, en una de    p
abaos d'omplir fulls de paper se-            No sabíem que el bastanteig de      I !cs poblacions d'aqucsi     ^
^ellaí.                        poders tingues d'ésser signaí per un    ^ disíricíe, quc's designará   ^
                           deíerminaí advocaí en exercicí, i
  Aquest fet, és deis que no ne-          menys que aquesí hagués d'osienídr

cé^siten cotnentaris.                 el carree de dipuíaí provmcial per S amb oporíuniídt, un. M

  Referént ál'actiíut del diputat a Vich-Oranollcrs. Podría, ci senyor
CortSi'^cn el susdií assumpte, cal re- de Riba, ciíar-nos una sola disposl

I flSSEMBIiEíi Imarcar que el senyor de Riba falta a ció legal que el capacííi mes que a
la veritaí; car tindrla de recordar qualsevuiga advocaí per a basíaníe- a d*clcments reprcseníalius g
qué, atent ais seus precs, el secre
tari de i'A.juntaniettí de JMollet va de-       jar poders en assumpíes de la com- ^ adietes a la política que         H
monar amb ¡Hsistliidá al senyor To-                                                 p
rras la seva intervénciÓ prop del se-         petencia deis ajuníamenís del dis-     H inspir.. rucíuació á¿ a      •
tiyoi* juíje de primera instancia, al         tricte que représenla?           | ; ' C O A L I C I Ó LI IBERAL  p
qué va acceclir-^se, havent-hi proves                               • \ DEMÓCRATA
                            Que el basíanteig de, poders en els
                           disíricíes Judieiais de Barcelona no

jnateriali*                      devenga honoraris per a l'advocal i                      lia
   1   2   3   4