Page 1 -
P. 1

Año VI 3.'' época             GRANOLLERS, 27 AGOSTO 1922                       Núm. 25

                                             -^.-.s.

          '^&- J«£ ••íS^íSüí^'                                                ^-4:i

          ÓRQAI^O DE LA COALiCiÓn LIBERAL OEHOCi PÁTICA

Húmero suelto, 15 CÍS. • S a l d r á l o s c Í o i : i i i f i á o s Trlmesire, f 50 pías.

Los trabajos insertos en este periódico, se publican I R e d a c c i ó n Administración Afíiiecies a precíos coBvencfooales
 bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores | Pnllp rin Pnífñ QR
                                     Galle Glaye, 2 5 : Impreofa No se devuelven los originales

EL CATA                                                (¿i R^EC

                                                    ja suposaven que íoíes aquelles

                                                    bravaíes de l'incomensurable Esíeve

          EMSBNYAMT I^^                                    Gamillo, director de palia de «Geni
                                                    d'Ara» s'esvaYrien com el fum.

  Els senyors que confeccionen     tres anys d'exisíéncia, fins que un               Ens piau que el prcsident deis
aquesta publicaeió, que es titula na-   alíre senyor,—el senyor Comandant              regionalistes de Granollers, si es
cionalista, no perden ocasió de cri-   militar de la plaga nada menos,—rz-             nega a pagar uus arbitres munici-
ticar al nostre Ajuntament i a tothom   sseníií paríicularmení amb el meíge             pals, sia sois momeníániamení i que
qui mes o menys direcíament s'hi re-   de l'Alcaldia i fins amb el maíeix Al-            tingui la ceríesa de que no ha d'ésser
laciona, sense teñir en compíe ni els   calde, en lloc d'ésser auxiliar eficag            una excepció. D'acord, fideuer amic;
miíjans empleats, ni la manera de     de la junta local de Sanitat, denun-             ja ho déiem en el darrer nombre de
emplear-íos; i així com un dia, amb    cianr els casos infecciosos per a la             EL DEMÓCRATA que pagarles fins
notable grosseria, diuen del casíellá   seva persecució, agafa demaíí i tar-             l'úlíim céníim. Coneixem el íeu pa-
I/engua estrangera, un alíre dia fan   da el tren i comenga a produir de-              trioíisme!
el jGC i segueixen I'inspiració del mes  nuncia darrera denuncia, a l'efecíe
rabiós anticatalá que hom hagi co-    d'emparar al Sr. Pons, qui té la pre-              I ara, anem a compíes. Embusíe-
ncgut; i en parlar de foragitar el ea-  tensió d'exigir 50 duros de sou cada             ros, nó, Esíeveí amic. Tenim una
ciquisme (paraula que ja no fa efecle   mes per a complir un servei seírna-             memoria, que... que bueno; pzv sí
a ningú i que ells, els regionalistes   nal d'una hora escassa. í un cop               sola és capas de fer-íc giravollar
intervencionisíes de l'Esíat estran-   aquest senyor Pons vé a fer el ridí-             aquesta carbassa que cobreixes amb
ger, han acredita! en els seus cos-    col servei, per mes que les enferme-             tarot els dies de fesía.

                                                      Un deis dies del mes de Maig de

íums i practiques polííiques, sense tais han snaí en augmení en la po- l'any 1919, en ocasió d'haver nome-

adonar-se que en el nostre districíe biació civil i militar per les condi- naí agcnt execuíiu a en Gregori Foní
l'hem patit una colla d'anys a les or- cions en que es practica, per i'auío- per a refecliviíaí de les quoíes impa-

dres immediaíes d'aquell célebre Pía- rital esmeníada no íenim noticia que gades del reparto, l'Esíeve Gamillo

ja, l'autor de la teoria del marge), es s'hagi fet cap mes denuncia ai Go- Musíarós —acíual director de palla
dolen, en un aríicle del diumenge vernador, i son en redu'ú nombre Jes de «Geni d'Ara»—va personar-se a

passaí, parlant d'higiene pública, de produ'ídes a l a junta de Saniíaí, el les oficines municipais, demananí

que l'Alcaldia no hagi complerí or- qué és d'una eloqüéncia extraordi- que se li rebaixesin de la seva quoía

dres del Goyernador Civil, eJ Cón- naria.                               els apremia que imporíaven unes po-

sul d'Espanya, com diuen ells ridí-      I tornaní a Qo que déiem de bell             ques pesseíes. Va dir-se-li, per un
colament. I en aquesí punt sí que hi   comengamení, els nacionalistes es-              empieai de l'Ájuníameni, que tornes
hem de fer repeu.             trangers de «Geni d'Ara», servint              a la tarda, de cinc a sis, i aleshores
                     d'escambell per a saíisfer odis perso-            se'l va invitar que passés al despaíx
  L'aríicle esmentat plora llágrimes  náis, mal siguin aquesís de gent               de í'Alcaidia, on s'hi ífobava el se-
de dolor, perqué un senyor foras-     estrangera; i aiíres senyors, perju-             nyor baíiie, que ho era en Paulí To-
ter, z\ senyor Pons i Balmes, no ha    dicaní la serieíaí de liur carree, pro-           rras, qui, aíení a les supliques de
pogut lograr, gracies a l'energia de   duYní un moíiu de períorbació en in-             l'Esíeve Gamillo, va gesíionar i acon-
ja Junta 4e Saniíaí, que amb Tes-     íervenir en les qüestions polftiques             seguí que se li condonessin els apre-
cusa de venir a fer una feina, per a   locáis!...                          mis.
quitía capacitació científica nosaltrcs,
i provablemení la mateixa junta té      Celebrarfem de debo, no s'ens do-              Com és natural, íenim proves
feíés les seves reserves mentáis,     nes mes moliu per a parlar d'aquesí             materials de go que diem, llamen-
pesqui un souqnz no está en relació    assumpte en rebaíre aríicles com el             íaní la manca de memoria de l'Esfe-
amb la feina que dona. I ara vé el    que moíiva aquesíes raílles, puix que            ve Gamillo, que el poría, com sem-
bo de la qüesíió. Els nacionalistes    toís els autors d'aquesí afer, paro-             pre, a fer el paper de ninot.
(?) de ((Gent d'Ara», no s'adonen     dien la feta d'aquell ase disfressaí de
d'aquesí a§sumpíe, que ja U dos o     persona: ENSENYEN L'ORBLLA,                   Es un predesiinaí!

                                                                         C,
   1   2   3   4