Page 1 -
P. 1

Año VI 3.' época                    GRANOLLERS, 2Q AGOSTO 1922                      Núm. 24

                                 a-v                  j'fsr^í^s^      /^^g ^.<^

                            BWi %J                          5 -.

                                                       HA U " .V» &^

             ÓRGANO DE LA COALiCIÓI^ LiBERAL DEmOCRÁTiCA

Húmero suelto, 15 CÍ5. S a l d r á l o s d o i M i i i á o s Trimestre, f50 pías.

Los trabajos insertos en. este periódico, se publican Redacción      Administración Anuiidos a predos coBvendooales

bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores    Calle de Gorro, 96 Calle Clavé, 2 5 : Impninta No se devuelven los originales

  Com no podia ésser de menys, ha            D'altra part, el Butlletí Ofidal de       Els regionalistes d'en de Riba
causaí fonda impressió, arreu del           la Provincia va assabeníar-nos de        anuncien una campanya contra e!
disíricíe, la denuncia que formulava          que TAjuntamení de Badalona, o el        caciquisme (?) que, segons ells,
EL DEMÓCRATA contra l'actuació del           caprici del seu Alcalde, Timposava        impera a Granollers i arreu del dis-
dipüíaí provincial don Santiago de           per a basíaníejar els poders en una       íricíe, mercés a la política descnrot-
Riba; i quan tothom esperava una            subasta per a consírucció d'aceres.       llada pels nostres amics.
rectificació o al menys una explica          Don Santiago de Riba no es para en
ció que fos justificant deis casos           barres, i el séu objecíe no és altre        Precisamení la hosíra actuado
concrets que s'assenyalaven, el seu          que explotar el carree de diputaí de       Thavem subordinada a l'anorrea-
orgue «Gent d'Ara» surt feht el boig,         la Mancomuniíaí per a augmemar el        mení d'un asquerós caciquisme ira-
parlant de la Uuna i de les estrelles,         nombre de clienfs i assegurar un bon       portat al Valles pels nacionalistes
deixánt en Taire les greus acusacions         balang, producte de Texercici de la       acapdiílaís aleshores per en Bona-
que li férem des d'aquesíes colum-           seva professió.                 veníuraM.^ Plaja, diputat a Corts
nes i que repetirem fms i tañí que                                   peí districíe.
doní fé de vida aquesí aveníurer de            Haurien d'enrogir-se-li les gaitcs,
la política a qui l'afany deis diners li        si volgués oir els comeníaris que la        No ens esíranya que aquests po-
fa perdre la noció de go a que l'obli-         gent de curia fa davant la seva go-       lííics de nova marca, forasters per
ga d carree que desempenya.              sadia, i no creiem haver somniat de       mes senyes, que no s'cixopluguen
                            que Tassumpte s'ha posat en conei-        soía bandera política deíerminada,
Les nostres acusacions es basen            xcment de Tiliusíre coliegi d'Advo-       ni defensen altre ideal que llur par-
                            cats de Barcelona.                ticular conveniencia, iníentin pertor-
éH feís concrets, incontrovertibles,                                  bar la pau regnaní en el disíricíe
                             L'actuar d'assessor jurídic d'Ajun-      mercés a la polííica de concordia
quines proves teñen a la má tots els          taments de la Provincia, durant el        portada a cap, amb molía cura, peí
                            íemps que's forma parí de la Comi-        dignfssim representaní a Corís, En
elecíors del districíe.                ssió Provincial, demosíra una fres-       Francisco Torras Villa.
                            cura propia sois de qui, com el se-
En'un assumpte d'aigües de Jvío-            nyor de Riba, ha volgut iniciar una         En la memoria de tots esíá la po-
                            política que soriosament no havia        lítica de persecucions i odis que s'ha
ílét, el senyor de Riba dirigí com a          ésíaí coneguda en el Valles.           vingut succeYní durant bon nombre
                            - Nosalíres, que coneixem a la per-       d'anys en el disíricíe electoral, ava-
lletraí a rÁjüntamení; promogué un           íecció els'procedimenís adoptáis peí       lada amb llur personal iníervenció
                            flambant diputat provincial de la Lli-      pels dipuíaís que ens faclurava la
incidení áe ¿ompeténcia que va pa-           ga durant el íemps que va presidir la      Lliga Regionaiisía. Els empresona-
                            Comissió de Fomení en el Municipi        menís d'honraís íreballadors sense
ssar a informe de la Comissió Pro-           barcdoní, donarem un toe d'aiei'fa        cap just motiu els processos de
                            ais pagesos del Valles, per ais ^ui       Molleí i de Montseny; el seguií de
vincial de la que formava parí el ma          sembla sentir gran predilccció el se*      denuncies, quins sumaris varen ésser
                            nyor de Riba; ja que una cosa és         sobresseYís, contra elecíors del Valles
íeix senyor dé Riba i son en sa ma-          treballar amb braó i gratuYíamení per      quin únic delicie era el de no ave-
                            ais interessos del disíricíe i aiíra co-     n!r*se al jou caciquista de la Lliga
Joria diputats próvincials regionalis-         sa és confondre amb els propis els        i els seus homes. Tai fou el ba-lang
                            interessos d'altri,               que varen poder oferir ais vallesans
íes elá qui la integren, i ni sisquerá                                 els regionalisíes, en les deccions a
                                                    Corís en les quals varen ésser fora-
va teñir la delicadesa de cubrir apa                                  giíats per a sempre del Disíiictc d>
                                                    Granollers
fiéncies donaní la ponencia a un
                                                      Es d'una comodiíat extraordinaria
company de minoría, sino que de
                                                    llen?ar carrees sense concreíar-ne
púbíic es diu a la Diputació que fou
                                                    üii. ja esíem cansáis d'oir com es
d propi senyor de Riba qui feu Tin-
                                                    bescanía Tadminisíració snunicipal
forme, que va signar el seu correli-

gionari don FerránValls. , •

 No devia ésser Tassumpíe molt
dar, quan d Munidpi de Mólleth'au-
Th de carregat amb les eostes del ju-
die!, —per hayer-lp concfómnat TAu-
diencia, en apellació,— costes que
segóiis es dlü, importin uítés dof^e

ín¡lpi§mt$$'
   1   2   3   4